Jak na věc


zvyseny nitrolebni krevní tlak

Více informací o mozku a nervů

    24 3.4 Monitorování pacientů s intrakraniální hypertenzí Traumatické poranění mozku je výsledkem primárního biomechanického poškození v okamžiku úrazu a následného sekundárního poranění vyvolaného aktivací nejrůznějších dějů, které primární poranění umocňují. Hlavním úkolem léčby traumatického poranění mozku je minimalizovat sekundární poranění. Proto je nutné včas rozpoznat události, které sekundární poranění spouštějí. K tomu slouží klinické sledování a přístrojové monitorování celkového stavu pacienta, jakož i stavu a funkce jeho centrálního nervového systému. Technický pokrok spolu s lepším chápáním patofyziologických dějů probíhajících u traumatického poranění mozku vedl k tzv. multimodálnímu monitorování, tj. současnému použití více různých monitorovacích technik s cílem posoudit struktury, perfuzi, oxygenaci a metabolismus CNS. Patří k němu především již delší dobu na mnoha pracovištích (75 %) běžně používané měření nitrolebečního tlaku spolu s hodnotou mozkového perfúzního tlak


Zvýšený nitrolební tlak: Příčiny

    31 Glasgow Coma Scale (GCS) je univerzálním nástrojem k hodnocení poruch vědomí. Byl vyvinut s cílem tvořit jednoduchý standard, který by sloužil ke komunikaci lékařů různých odborností i nelékařského personálu. Kvantitativní porucha vědomí je hodnocena na základě odstupňované reakce otevření očí, slovní odpovědi a motorické odpovědi na standardní podnět. Počet bodů je maximálně 15, což odpovídá normálnímu stavu vědomí, a minimálně 3, což představuje stav popisovaný jako coma depassé (Bednařík, 2004). Především hodnocení GCS a stavu zornic se musí provádět opakovaně (např. po hodině) i u pacientů sedovaných a relaxovaných (Hlatký, Náhlovský, 2001). Testovaná odpověď Body I. Otevření očí spontánní 4 na oslovení (zvuk) 3 na bolest 2 nepřítomno 1 II. Nejlepší slovní odpověď orientovaná 5 zmatená 4 nepřiléhavá 3 nesrozumitelná 2 žádná 1 III. Nejlepší motorická odpověď uposlechne příkazů 6 lokalizuje bolest 5 ustupuje, odtahuje se 4 flexe na bolest 3 extenze na bolest 2 žádná 1 Celkem - Tab


Jak se chránit před diabetické polyneuropatie

    8 the eyebulbs and motoric answers of the limbs. For the monitoring of the intracranial pressure exist several types of the catheters: intraventricular, subarachnoid, subdural, epidural and intraparenchymal. The gold standard in the measurement of the intracranial pressure represents intraventricular catheter, which provides most exact values ICP. Next it is very often used intraparenchymal catheter, which is easy taken into and provides high-quality results. The other types of the catheters are used rarely. In the frame of the multimodal monitoring is observed partial pressure of the oxygene in the brain tissue, cerebral blood flow and brain metabolism. Monitoring of the brain oxygenation is very important for the understanding and prevention the neurological complications. Insufficient brain oxygenation causes hypoxie, which leads to the secondary brain damage. About the delivery of the oxygen into the brain inform directly by the patient s bed jugular oximetry, near-infrared spectro
    Jako krevní tlak se zvyšuje v důsledku cvičení a nitrolebního tlaku může zvýšit v důsledku psychického stresu. Dítě perevozbudilsya a zvýšený tlak uvnitř hlavy.
     Chcete-li diagnostikovat a nejlépe léčit nemoc, lékař nebo licenci poskytovatel zdravotní péče může se vás zeptat na několik otázek týkajících se Vašeho onemocnění, včetně:


Jaké jsou možné komplikace zvýšeného nitrolebního tlaku?

    16 3.2 Klinický obraz nitrolební hypertenze Bolest hlavy Bolest hlavy je nejčastější symptom zvýšeného nitrolebního tlaku. Při pomalu se rozvíjející nitrolební hypertenzi je začátek a vývoj intenzity bolesti hlavy pozvolný. Naopak při parenchymové hemoragii je bolest okamžitá a při akutní blokádě likvorových cest se rozvíjí v řádu hodin. Typicky se bolest zvyšuje v situacích, které tlak v intrakraniální prostoru zvyšují: předklon, položení se, kašel, defekace atd. Cirkadiánní vzorec intenzity bolesti s ranním maximem bolesti je dán nočním ležením na lůžku a nemocní si někdy spontánně všimnou, že spánek s hodně podloženou hlavou od bolesti ulevuje. Je však možné, že bolest kolísá také v souvislosti s cirkadiánním cyklem sekrece kortizolu. Bolest hlavy při nitrolební hypertenzi se špatně ovlivňuje analgetiky. Zvracení Zvracení má stejné ranní maximum jako bolest hlavy. Může se objevit bez předchozí nauzey a dokonce bez bolesti hlavy. Jestliže je zvracení provázeno bolestí hlavy, nemocný


hypertenze nitrolební (intrakraniální)

    4 Abstrakt Jméno a příjmení: Název: Zdeňka Machková Trauma mozku nitrolební hypertenze Diplomová práce Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Zdravotnická bioanalytika Cíl: Cílem této diplomové práce byla rešerše odborné literatury a informačních zdrojů, které se týkají nitrolební hypertenze. V práci jsme definovali nitrolební hypertenzi a uvedli popis patofyziologických mechanismů vzniku nitrolebeční hypertenze. Hlavní poznatky: Nitrolební hypertenze je jedním z nejdůležitějších patofyziologických mechanismů, zásadně ovlivňujících prognózu pacienta po poranění mozku. Na rozvoji nitrolební hypertenze po traumatu mozku se nejčastěji podílí intrakraniální krvácení, edém mozku nebo porucha pasáže mozkomíšního moku. Dospělý člověk v poloze vleže má normální hodnoty ICP mezi 7-15 mmhg. Hodnoty ICP vyšší než 20 mmhg jsou všeobecně akceptovány jako patologické. Nitrolební hypertenze vede ke snížení cerebrálního perfúzního tlaku, který je důležitý pro zachování krevn


Trauma mozku nitrolební hypertenze

    7 Abstract First and last name: Title: Zdeňka Machková Traumatic brain injury intracranial hypertension Graduation thesis Charles university in Pratur Faculty of Pharmacy in Hradec Králové Healthcare bioanalytics The aim: The aim of this graduation theses was the background research of the special literature and information resources, which are consist of intracranial hypertension. In the graduation theses we definied intracranial hypertension and also we noticed the description of the pathophysiological mechanisms generation intracranial hypertension. Main knowledge: Intracranial hypertension is one of the most important pathophysiological mechanisms, which in principle influence the prognosis of the patient after the brain injury. On the development of the intracranial hypertension after brain trauma it is most ofen shared intracranial bleeding, cerebral oedema or failure of the cerebrospinal fluid. Adult person in the recumbency has got normal values ICP between 7-15 mmhg. Values IC
    Samotný koncept intrakraniálního tlaku (ICP) je vnímána podobně jako krevní tlak. Je zřejmé, že ICP je přítomen v každém člověku, a to může být zvýšena na krátkou dobu v důsledku přirozených příčin.


Co se zvyšuje nitrolební tlak?

    17 Obrna pohledu vzhůru Při zvýšení ICP zvláště při obstrukčním hydrocefalu může dojít k distorzi tekta s příznakem obrny pohledu vzhůru. Diplopie Diplopie může být velmi nespecifickým příznakem zvýšeného ICP z parézy n. abducens. Tento příznak nemá lokalizační význam, protože nebývají nalezeny ložiskové změny v oblasti jeho jádra, ani známky komprese n.abducens. Na druhou stranu může být diplopie projevem unkální herniace z léze n. oculomotorius. Tento příznak má lokalizační hodnotu, protože je většinou homolaterální s expanzí. Dříve než motorická vlákna n. oculomotorius však bývají postižena jeho vlákna parasympatická. Zhoršené vědomí Zhoršené vědomí naznačuje významnou nitrolební hypertenzi. Je způsobeno poruchou funkce ascendentní retikulární formace v mezencefalu a nebo v diencefalu. Někdy je popisováno jako syndrom lehčí psychické inhibice, který je za příznak nitrolební hypertenze. Někdy se přidává i možnost kvalitativní změny vědomí včetně deliria. Zvýšený krevní tlak a bradyka


Jaké další příznaky mohou vyskytnout se zvýšenou nitrolebního tlaku?

    26 Speciální multimodální monitorování: monitorování mozkového kyslíku - jugulární oxymetrie (SvjO 2 ) - regionální saturace hemoglobinu kyslíkem (near infrared spectroscopy, NIRS) - parciální tlak kyslíku v mozkové tkáni (PtiO 2 ) monitorování průtoku krve mozkem - regionální monitorování CBF - globální monitorování CBF monitorování metabolismu mozku - intracerebrální mikrodialýza - tkáňová ph, po 2, pco 2 v mozku - teplota mozku mikrodialýza glukóza 1,7 ± 0,9 mmol/l laktát 2,9 ± 0,9 mmol/l pyruvát 166 ± 47 µmol/l laktát/pyruvát 23 ± 4 glycerol 82 ± 44 µmol/l tkáňová oxymetrie > 15 mmhg průtok krve mozkem (CBF) bílá hmota ml/100g/min Tab. 1: Fyziologické hodnoty při tzv. multimodální monitoraci (Hejčl et al., 2009) Strukturální a funkční zobrazovací metody Zavedení výpočetní tomografie do klinické praxe v 70. letech minulého století znamenalo revoluci v diagnostice (Novák, 2009). Poprvé byl umožněn neinvazivní pohled na mozek během řád
    2 Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a v práci řádně citovány. Datum: Podpis: 2
    25 Obr. 3: Zařízení pro monitorování pacientů s těžkým poraněním mozku (Tisdall, Smith, 2007). A - monitorace nitrolebního tlaku B - monitorace mozkové oxygenace C - mikrodialýza, D - near infrared spektroskopie Multimodální monitorování lze rozdělit na základní a speciální. Základní multimodální monitorování se doporučuje jako monitorovací standard u pacientů s těžkým poraněním mozku. Základní multimodální monitorování: pulzová frekvence dechová frekvence EKG pulzní oxymetrie (SpO 2 ) arteriální krevní tlak (invazivně) end-expirační koncentrace oxidu uhličitého (ETCO 2 ) nitrolebeční tlak ICP tělesná teplota 25


Otázky pro diagnostiku příčiny zvýšeného nitrolebního tlaku

    28 elektronických přístrojů či kovových implantatů v těle pacienta, při klaustrofobii a u zdravotně nestabilních a neklidných pacientů (Novák, 2009) Elektroencefalogram (EEG) Elektroencefalografe (EEG) je základní elektrofyziologickou metodou pro vyšetření mozkové aktivity. Zakladatelem metody je Hans Berger, který své zkušenosti s prvním EEG záznamem u člověka publikoval v roce Předností EEG vyšetření je jeho dostupnost, spolehlivost a možnost opakování bez jakékoliv významné zátěže pacienta, úskalím je závislost na subjektivním úsudku popisujícího a tím i riziko chybné interpretace výsledného popisu. EEG zaznamenává časoprostorové změny mozkových biopotenciálů, které vznikají na základě kontinuální aktivity vzrušivých membrán na synapsích kolumnárně uspořádaných neuronových populací. Prakticky z každého čtverečního centimetru lze získat rozdílný signál odpovídající proměnlivosti excitačně-inhibiční aktivity. Kladné a záporné náboje vytváří dipóly, které jsou obvykle kolmé k mozkovému


Nitrolební tlak, léčba hypertenze

    19 likvorový tlak je kolem 5 mmhg. Při vzestupu intrakraniálního tlaku, což se děje při každé pulzní vlně, se likvor přepouští do venózního řečiště a udržuje se tak jeho stálý objem. Při nárůstu objemu jiného kompartmentu vzroste ICP, mok se přepouští rychleji, než se produkuje a likvorový kompartment se zmenší. Vedlejší cesta resorpce moku je podél kořenových pochev, sama o sobě je ale nedostačující. Při vysokých hodnotách ICP dochází ke kompresi akvaduktu, a proto paradoxně se v některých situacích může opět zvětšovat objem III. a postranních komor s fatálním ireverzibilním zvýšením ICP (Kalina, 2009). V průběhu každé systoly dochází ke spontánnímu zvýšení objemu krve v mozku. Tyto oscilace nitrolebního objemu jsou provázeny obdobnými oscilacemi nitrolebního tlaku. Výška oscilací je ovlivňována nitrolební elastancí. Amplitudy křivek nitrolebního tlaku jsou tedy odrazem nitrolební elastance (Filaun, 1998). Vaskulární kompartment má část arteriální vysokotlakou, s aktivní autoregulací,


Velký lékařský slovník online...

    12 1 úvod Syndrom nitrolební hypertenze patří mezi život ohrožující stavy. Jde o problém, který překračuje hranice oborů. Týká se nejen neurooborů, ale i anesteziologie, intenzivní medicíny, traumatologie, kardiologie, onkologie, interny a dalších oborů. Příčinou nitrolební hypertenze může být objemný akutní primární insult jako je intracerebrální nebo extracerebrální hematom. Nárůst nitrolebního tlaku může být rovněž zapříčiněn postupnou progresí objemného primárního insultu, který zvětší svůj objem mechanismem sekundárního cerebrálního postižení (difúzní axonální postižení, teritoriální infarkt, encefalitida). Další příčinou nitrolební hypertenze může být nárůst chronické expanze, např. tumoru či abscesu. V neposlední řadě může být příčinou nitrolební hypertenze porucha žilní drenáže zapříčiněná např. trombózou žilních splavů. Z pouhého výčtu je patrné, jak rozdílné příčiny vedou ke stejnému a potenciálně letálnímu důsledku. Při těžkém cerebrálním insultu se během několika hodin nebo


Co způsobuje zvýšený nitrolební tlak?

    27 Výpočetní tomografie (CT) CT umožnila první in vivo vizualizaci mozkových struktur. Metoda je založena na principu rozdílné absorpce ionizujícího záření při průchodu tělesnými tkáněmi. CT využívá počítačového zpracování série snímků, které se získávají během rotace emitoru a detektoru, k rekonstrukci obrazu transverzálních řezů mozku. Vedle nativního vyšetření se v indikovaných případech užívá aplikace kontrastní látky, která umožňuje zobrazení vaskulárního systému a jeho odchylek a oblastí, kde dochází k narušení hematoencefalické bariéry. Jedná se o relativně rychlé a levné vyšetření s okamžitým výsledkem. Vyšetření je kontraindikováno u těhotných žen a dětí mladších 3 let. CT vyšetření je metodou prvé volby u akutních traumat hlavy, akutní změny či ztráty vědomí, podezření na akutní krvácení, při patologii skeletu nebo komorového systému hydrocefalus (Novák, 2009). CT je sice poměrně nákladný přístroj, jehož cena se pohybuje řádově mezi dvaceti a třiceti miliony Kč, standardní ne


Nebezpečně vysoký nitrolební tlak u dětí: příznaky, léčba

    20 nestlačitelnou část ve splavech a stlačitelnou část hlubokých a povrchových mozkových žil, která může pasivně snížit svůj objem. To je ovšem možné pouze při normálním centrálním žilním a intratorakálním tlaku; při jeho zvýšení (kašel, hlasitá vokalizace, obtížné exspirium, velmi vysoký PEEP - pozitivní koncový exspirační tlak, těžká porucha žilního návratu aj.) se jednak zvyšuje intrakraniální žilní tlak, jednak i přepouštěcí likvorový tlak. Výsledkem je nárůst nitrolební hypertenze, což je jedním z podstatných důvodů, proč je nemocné nutné tlumit. NH vede ke snížení cerebrálního perfúzního tlaku (CPP), který je rozhodující pro zachování krevního toku všemi oblastmi mozku. CPP je definován jako rozdíl mezi středním arteriálním a ICP a jeho pokles způsobí ischemické postižení i mimo oblast primárního inzultu. Normální CPP je mmhg. Bezpečný je CPP > 50 mmhg, který nevede k funkční poruše. CPP < 50 mmhg obvykle působí reverzibilní poruchu, CPP < 30 mmhg je kritický a vede k ir


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00