Jak na věc


zvyseny nitrolebni krevní tlak

Nitrolební tlak, léčba hypertenze

     Zvýšený nitrolební tlak se vztahuje na závažné onemocnění, ve kterém dojde ke zvýšení tlaku uvnitř lebky. Nicméně, pocit, že máte tlak hlavy nebo bolesti hlavy, nemusí nutně znamenat, že jste se zvýšeným intrakraniálním tlakem. Většina bolesti hlavy nejsou způsobeny zvýšeného nitrolebního tlaku, i když silné bolesti hlavy, je jedním z příznaků onemocnění.... Více informací o zvýšeného nitrolebního tlaku zavedení
    10 Obsah 1 úvod Cíl práce Hlavní část Definice a příčiny nitrolební hypertenze Klinický obraz nitrolební hypertenze Patofyziologie nitrolební hypertenze Monitorování pacientů s intrakraniální hypertenzí Strukturální a funkční zobrazovací metody Výpočetní tomografie (CT) Magnetická rezonance (MR) Elektroencefalogram (EEG) Jednofotonová emisní tomografie (SPECT) Pozitronová emisní tomografie (PET) Funkční magnetická rezonance (fmr) Monitorování neurologického stavu Monitorování nitrolebečního tlaku Techniky monitorování ICP Technika zavedení snímače ICP Komplikace ICP monitorování Interpretace hodnot ICP a CPP Monitorování mozkové oxygenace Monitorování tenze kyslíku v mozkové tkáni Jugulární oxymetrie Spektrometrie v blízké infračervené oblasti (NIRS) Monitorování mozkového krevního průtoku (CBF) Transkraniální dopplerova ultrasonografie (TCD) Laserová dopplerova průtokometrie (LDP) Monitorování metabolismu mozku Mozková mikrodialýza MR spektrometrie


Zvýšený nitrolební tlak: Příčiny

     Krvácení do mozku nebo hematom (krvácení do mozku v důsledku takových příčin, jako je poranění hlavy, cévní mozkové příhody, nebo s ředění krve)


Jaké jsou možné komplikace zvýšeného nitrolebního tlaku?

    30 hodnocení změny regionální neuronální aktivity po aktivační úloze (např. motorické, senzorické nebo kognitivní). Lokální zvýšení neuronální aktivity je doprovázeno zvýšením přísunu okysličené krve do této oblasti a v dané lokalitě začne převažovat množství okysličené krve nad neokysličenou. Dochází k nárůstu poměru oxyhemoglobinu (diamagnetické vlastnosti) a deoxyhemoglobinu (paramagnetické vlastnosti) v krvi, což se projeví lokálním zvýšením intenzity MR signálu. Tato metoda využívající detekce rozdílných magnetických vlastností krve v závislosti na míře oxygenace nese označení BOLD (Blood Oxygen Level Dependent závislý na hladině okysličené krve). Uspořádání vlastního vyšetření respektuje nutnost odlišit experimentálně závislé změny signálu od šumu, které mohou být velmi malé. Skládá se proto ze série různých experimentálních stavů (fáze provádění aktivační úlohy a srovnávací fáze klidová nebo fáze jiné aktivační úlohy, které se různě střídají), během kterých je prováděno opakovan
    2 Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracovala samostatně. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatury a v práci řádně citovány. Datum: Podpis: 2
    11 3.5 Terapeutické ovlivnění intrakraniální hypertenze Adekvátní ventilace a oxygenace Analgosedace Myorelaxace Tělesná teplota Nutriční podpora Prevence stresového vředu Antikoagulancia Antiinfektiva Poloha pacienta Ovlivnění mozkového perfuzního tlaku Hyperventilace Řízená hypotermie Antiepileptika Osmoterapie Glukokortikoidy Barbituráty Operační léčba Evakuační výkony Zevní komorová drenáž Dekompresivní kraniotomie Diskuze Závěr Seznam zkratek Literatura


Nebezpečně vysoký nitrolební tlak u dětí: příznaky, léčba

    21 Obr. 1: Vztah ICP a ICV, compliance. V oblasti 1-2 se zvětšuje ICV vzhledem k dobré compliance bez vzestupu ICP. V oblasti 2-3 je compliance již minimální, další nárůst ICV vede ke zvýšení ICP. V oblasti nad 3 již je závislost ICV a ICP lineární při nulové compliance, a proto i minimální nárůst ICV vede k velkému zvýšení ICP. Z oblasti 4 již není návratu a dochází ke smrti mozku (Kalina, 2000). Tento potenciál rychlého nárůstu ICP při vyčerpání compliance má svůj klinický korelát u expanzivních procesů jakékoli etiologie se obvykle syndrom temporálního konu vyvíjí velmi rychle, někdy v řádu minut, přičemž do té doby byl stav nemocného dobře stabilizovaný. Compliance lze měřit jako zvýšení ICP po instilaci 1 ml fyziologického roztoku intraventrikulárně, jde ovšem spíše o experimentální než klinicky etablovanou metodu. Jakýkoli expanzivně se chovající proces snižuje compliance. Korelátem vyčerpané compliance na CT nebo na MR je zúžení komorového systému, zánik subarachnoidálních prost


Co se zvyšuje nitrolební tlak?

    8 the eyebulbs and motoric answers of the limbs. For the monitoring of the intracranial pressure exist several types of the catheters: intraventricular, subarachnoid, subdural, epidural and intraparenchymal. The gold standard in the measurement of the intracranial pressure represents intraventricular catheter, which provides most exact values ICP. Next it is very often used intraparenchymal catheter, which is easy taken into and provides high-quality results. The other types of the catheters are used rarely. In the frame of the multimodal monitoring is observed partial pressure of the oxygene in the brain tissue, cerebral blood flow and brain metabolism. Monitoring of the brain oxygenation is very important for the understanding and prevention the neurological complications. Insufficient brain oxygenation causes hypoxie, which leads to the secondary brain damage. About the delivery of the oxygen into the brain inform directly by the patient s bed jugular oximetry, near-infrared spectro
    23 S rozvojem nitrolební hypertenze může dojít k bradykardii a hypertenzi (Cushingův reflex). Nitrolební hypertenze sama o sobě nezpůsobuje fokální příznaky (anizokorie, hemiparéza). Ty vzniknou až sekundárně, když je díky dekompenzované nitrolební hypertenzi při tentoriální herniaci stlačena pyramidová dráha a n. III o hranu tentoria (Smrčka, 2003). U syndromu temporálního konu může vznikat jednostranná mydriáza tlakem supratentoriální expanze na mezencefalon (Kalina, 2000). Bohužel se občas vyskytne nesprávný postup vyšetření očního pozadí v arteficiální mydriáze, které nás o tuto důležitou diagnostickou a monitorovací veličinu dočasně připraví. Vyšetření očního pozadí není u traumat indikováno také proto, že se jedná o akutní stavy a městnavá papila se obvykle objevuje až u déle trvající nitrolební hypretenze - obvykle alespoň 48 hodin (Smrčka, 2003). 23


Otázky pro diagnostiku příčiny zvýšeného nitrolebního tlaku

    Opět jsem vás upozornit na skutečnost, že v případě, že nitrolební tlak je vyšší než normálně - to je příznak choroby. Diagnóza tohoto onemocnění, jeho detekce a léčby, a směřuje úsilí lékařů.


Jaké další příznaky mohou vyskytnout se zvýšenou nitrolebního tlaku?

    5 snímačů: intraventrikulární, subarachnoidální, subdurální, epidurální a intraparenchymální. Zlatý standard v měření intrakraniálního tlaku představuje intraventrikulární snímač, který poskytuje nejvíce přesné hodnoty ICP. Dále se často využívá intraparenchymový snímač, který se snadno zavádí a poskytuje také kvalitní výsledky. Další druhy snímačů se využívají spíše výjimečně. V rámci speciálního multimodálního monitorování se sleduje parciální tlak kyslíku v mozkové tkáni, průtok krve mozkem a metabolismus mozku. Monitorování mozkové oxygenace je velmi důležité k porozumění a prevenci neurologických komplikací. Nedostatečná mozková oxygenace způsobuje hypoxii, která vede k sekundárnímu poškození mozku. O dodávce kyslíku do mozku informují přímo u lůžka pacienta jugulární oxymetrie, spektrofotometrie v blízké infračervené oblasti (NIRS) či měření parciálního tlaku kyslíku v mozkové tkáni. Nejrozšířenější metodou je jugulární oxymetrie, která je založená na měření saturace venózní krve
    Naznačují, zvýšený nitrolební tlak u kojenců je možné v případě nadměrné hlavy rychle roste (proto je důležité, měřící hlava u kojenců), bulvy válí a je stanoveno, vypouklé fontanelle, že dítě vyplivne se často rozcházejí lebeční švy, vaše dítě má šilhání.


Více informací o mozku a nervů

    24 3.4 Monitorování pacientů s intrakraniální hypertenzí Traumatické poranění mozku je výsledkem primárního biomechanického poškození v okamžiku úrazu a následného sekundárního poranění vyvolaného aktivací nejrůznějších dějů, které primární poranění umocňují. Hlavním úkolem léčby traumatického poranění mozku je minimalizovat sekundární poranění. Proto je nutné včas rozpoznat události, které sekundární poranění spouštějí. K tomu slouží klinické sledování a přístrojové monitorování celkového stavu pacienta, jakož i stavu a funkce jeho centrálního nervového systému. Technický pokrok spolu s lepším chápáním patofyziologických dějů probíhajících u traumatického poranění mozku vedl k tzv. multimodálnímu monitorování, tj. současnému použití více různých monitorovacích technik s cílem posoudit struktury, perfuzi, oxygenaci a metabolismus CNS. Patří k němu především již delší dobu na mnoha pracovištích (75 %) běžně používané měření nitrolebečního tlaku spolu s hodnotou mozkového perfúzního tlak
    15 Monroeův-Kellieův model je zjednodušení složitého děje změny velikosti mozkových kompartmentů. Jednak neměnnost nitrolebního prostoru není absolutní (v praxi s ní však můžeme počítat), protože určitá minimální míra přesunu je možná přes foramen occipitale magnum a v ještě omezenější míře přes ostatní lební otvory (Šonková, 2009). 15


Jak se chránit před diabetické polyneuropatie

    13 2 Cíl práce Cílem práce bylo shromáždit aktuální informace o nitrolební hypertenzi, která vznikla jako následek traumatu mozku. Zaměřili jsme se nejen na popis patofyziologických mechanismů vzniku nitrolební hypertenze, ale také na monitorovací postupy u pacientů s intrakraniální hypertenzí. Kromě monitorování nitrolebečního tlaku uvádíme rovněž přehled dalších monitorovacích metod a parametrů, které sledování intrakraniální hypertenze provází, a které jsou nedílnou součástí monitorovacího postupu, jako jsou monitorování mozkové oxygenace, mozkového krevního průtoku a metabolismu mozku; strukturální a funkční zobrazovací techniky. V závěru práce uvádíme možnosti terapeutického ovlivnění intrakraniální hypertenze. 13


Trauma mozku nitrolební hypertenze

    28 elektronických přístrojů či kovových implantatů v těle pacienta, při klaustrofobii a u zdravotně nestabilních a neklidných pacientů (Novák, 2009) Elektroencefalogram (EEG) Elektroencefalografe (EEG) je základní elektrofyziologickou metodou pro vyšetření mozkové aktivity. Zakladatelem metody je Hans Berger, který své zkušenosti s prvním EEG záznamem u člověka publikoval v roce Předností EEG vyšetření je jeho dostupnost, spolehlivost a možnost opakování bez jakékoliv významné zátěže pacienta, úskalím je závislost na subjektivním úsudku popisujícího a tím i riziko chybné interpretace výsledného popisu. EEG zaznamenává časoprostorové změny mozkových biopotenciálů, které vznikají na základě kontinuální aktivity vzrušivých membrán na synapsích kolumnárně uspořádaných neuronových populací. Prakticky z každého čtverečního centimetru lze získat rozdílný signál odpovídající proměnlivosti excitačně-inhibiční aktivity. Kladné a záporné náboje vytváří dipóly, které jsou obvykle kolmé k mozkovému


hypertenze nitrolební (intrakraniální)

    27 Výpočetní tomografie (CT) CT umožnila první in vivo vizualizaci mozkových struktur. Metoda je založena na principu rozdílné absorpce ionizujícího záření při průchodu tělesnými tkáněmi. CT využívá počítačového zpracování série snímků, které se získávají během rotace emitoru a detektoru, k rekonstrukci obrazu transverzálních řezů mozku. Vedle nativního vyšetření se v indikovaných případech užívá aplikace kontrastní látky, která umožňuje zobrazení vaskulárního systému a jeho odchylek a oblastí, kde dochází k narušení hematoencefalické bariéry. Jedná se o relativně rychlé a levné vyšetření s okamžitým výsledkem. Vyšetření je kontraindikováno u těhotných žen a dětí mladších 3 let. CT vyšetření je metodou prvé volby u akutních traumat hlavy, akutní změny či ztráty vědomí, podezření na akutní krvácení, při patologii skeletu nebo komorového systému hydrocefalus (Novák, 2009). CT je sice poměrně nákladný přístroj, jehož cena se pohybuje řádově mezi dvaceti a třiceti miliony Kč, standardní ne


Velký lékařský slovník online...

    6 reologických vlastností krve a osmotického účinku, což vede ke snížení obsahu vody v mozku. Dále je pozorován vliv barbiturátů a glukokortikoidů na snížení ICP. V případě, že zvýšené ICP neodpovídá na konzervativní léčbu, přistupuje se k chirurgické intervenci. Mezi neurochirurgické možnosti léčby nitrolební hypertenzi se řadí evakuace likvoru, odstranění patologicky zmnoženého objemu tkáně nebo dekompresivní kraniotomie. Dekompresivní kraniotomie je operační výkon, při kterém je odstraněna část lebky, tím zvětšen intradurální prostor za účelem snížení ICP. Tento typ operace se provádí na většině pracovišť, označuje se jako osteoklastická dekompresivní kraniotomie (dekompresivní kraniektomie). U této metody se po ústupu nitrolební hypertenze musí provést replantace kostní ploténky. Začíná se objevovat nový typ dekompresivní kraniotomie označovaný jako osteoplastická dekompresivní kraniotomie, kdy se ponechá volná kostní ploténka na místě. Po odeznění edému dolehne kostní ploténka zpě
    Samotný koncept intrakraniálního tlaku (ICP) je vnímána podobně jako krevní tlak. Je zřejmé, že ICP je přítomen v každém člověku, a to může být zvýšena na krátkou dobu v důsledku přirozených příčin.


Co způsobuje zvýšený nitrolební tlak?

    22 O míře compliance nás poměrně kvalitně informují nepřímá morfologická, klinická a instrumentální vodítka (Kalina, 2009). Podle tlakově-objemové křivky roste po vyčerpání těchto kompenzačních mechanizmů intrakraniální tlak exponenciálně. Záleží také na rychlosti objemového přírůstku. Po vyčerpání těchto mechanizmů může prudce se zvyšující nitrolební tlak způsobit posuny mozkové hmoty a vznik takzvané mozkové herniace. Pokud působí expanzivní léze unilaterálně, dochází k středočárovému posunu mozkové hmoty. Častá je herniace temporálního laloku do tentoriální incisury - tentoriální herniace, conus temporalis (Smrčka, 2003). Obr. 2: Tlakově-objemové křivka. A zpočátku nárůst objemu intrakraniální neznamená nárůst ICP, s dalším přírůstkem objemu je nárůst ICP exponenciální B s vyšším iniciálním ICP je jeho nárůst s přírůstkem objemu strmější C čím rychleji objem přibývá, tím rychleji dochází k vyčerpání kompenzačních mechanismů, a tím je nárůst tlaku strmější (Smrčka, 2001) Nitrolební h


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00