Jak na věc


ztráta velkého technického průkazu

Ztráta jako odčitatelná položka od základu daně

    Pokud účetní jednotka dosáhne za určité období ztrátu, je na rozhodnutí valné hromady, zda bude ztráta uhrazena z rezervního fondu, z nerozděleného zisku minulých let, zda společníci poskytnou na úhradu ztráty příplatek mimo základní kapitál nebo zda ztráta zůstane neuhrazena. Neuhrazenou ztrátu může účetní jednotka vykazovat libovolně dlouhou dobu.
    Zákon o daních příjmů umožňuje za stanovených podmínek odečíst od základu daně daňovou ztrátu. Daňová ztráta je definována jako rozdíl nižších příjmů a vyšších výdajů upravených podle ustanovení § 23 Zákona o daních z příjmů. Daňovou ztrátu nenajdeme v účetnictví, ale vždy pouze v přiznání k dani z příjmů. Účetní ztráta vykázaná v účetnictví, nemá vliv na snížení základu daně z příjmů. Vykázaná daňová ztráta může být v následujících období měněna na základě dodatečného přiznání k dani z příjmů nebo platebním výměrem správce daně po provedené kontrole daně z příjmů. Z těchto důvodů se doporučuje vést o daňových ztrátách a jejich uplatnění přesnou evidenci, z které se čerpají údaje pro uplatnění daňových ztrát v přiznání k dani z příjmů. Pro účely odpočtu daňové ztráty platí ztráta za dané období, která byla vyměřena jako poslední.


Vedení účetnictví u nás splňuje požadavky na:

    Obchodní zákoník obsahuje pravidla, jak postupovat v případě, kdy hospodaření společnosti skončí ztrátou, respektive se dostává do špatné hospodářské situace. Otázky jakým způsobem a v jakém termínu se má vykázaná účetní ztráta uhradit, ponechává plně v kompetenci společnosti.
    2013 © Accontes s.r.o. | GDPR | Prohlášení o společenské odpovědnosti (CSR) | CMS | Vyrobil: Manzes Naši partneři: EKOTERN servis s.r.o. POMOC PODNIKATELI
    Daňovou ztrátu můžeme v přiznání k dani z příjmů uplatnit:jestliže ztráta vznikla a byla za předchozí zdaňovací období nebo jeho část vyměřenanejdéle v 5 zdaňovacích obdobích (pro ztrátu vzniklou a vyměřenou do konce období započatého v r. 2003 v 7 zdaňovacích obdobích) následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřujeza předpokladu, že nedošlo v období, za které se ztráta uplatňuje, k podstatné změně ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole, oproti období, za které byla ztráta vyměřena
    Zákon o daních z příjmů ponechává na libovůli poplatníka, kterou ztrátu použije pro sníže základu daně. Poplatník nemusí striktně použít nejdříve nejstarší neuplatněnou ztrátu. Vzhledem k omezenému počtu zdaňovacích období, kdy lze daňovou ztrátu odečíst od základu daně, je to však nejlepší postup.


Povinnosti jednatele při zjištění ztráty

    Pokud celková ztráta vykázaná v účetnictví dosáhla takové výše, že po jejím uhrazení z použitelných zdrojů dosahuje poloviny základního kapitálu anebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, je povinností jednatele podle ustanovení § 128 odst. 2 Obchodního zákoníku svolat valnou hromadu. Jednatel je povinen navrhnout valné hromadě přijetí vhodného opatření nebo zrušení společnosti. Jednatel nemůže čekat až na schválení účetní závěrky, ale musí jednat bez zbytečného odkladu. Problematiku řeší také zákon 182/2006 Sb. o úpadku a jeho řešení (insolvenční zákon). V případě úpadku ukládá insolvenční zákon jednatelům povinnost podat insolvenční návrh a v případě nepodání tohoto návrhu může jednatelům vzniknout osobní odpovědnost za případnou škodu vzniklou věřitelům nepodáním návrhu.
    I v případě, že účetní jednotka vykazuje neuhrazenou ztrátu, je obecně možné - za splnění stanovených podmínek vyplácet podíly na zisku. Pro výplatu podílů na zisku platí omezující ustanovení § 178 odst. 2, 6 a § 65a odst. 2 Obchodního zákoníku. Rozdělením zisku nesmí výše vlastního kapitálu klesnout pod hodnotu základního kapitálu zvýšeného o zůstatek vytvořeného rezervního fondu. Omezující podmínkou je také zůstatková cenazřizovacích výdajů. Dokud nejsou zřizovací výdaje odepsány, je jakékoliv vyplácení podílů na zisku zakázáno, ledaže disponibilní zdroje, z nichž lze jinak vyplácet podíly na zisku, a nerozdělený zisk minulých období jsou nejméně rovny neodepsané části zřizovacích výdajů.


Kdy si můžeme daňovou ztrátu uplatnit

    Ztrátu lze vyčíslit pouze u podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a u příjmů z pronájmu. Vzniklou ztrátu lze kompenzovat nejen v rámci jednoho druhu příjmu, ale i v rámci ostatních druhů příjmů s výjimkou příjmů ze závislé činnosti a z funkčních požitků. V případě, že nelze uplatnit daňovou ztrátu nebo její část ve zdaňovacím období, ve kterém vznikla, lze ji odečíst od úhrnu dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých druhů příjmů (kromě závislé činnosti) v násleujících 5 zdaňovacích obdobích. Pro ztráty vzniklé a vyměřené do konce období započatého v r. 2003 nadále platí sedmiletá lhůta. Za zdaňovací období 2008 lze uplatnit ztrátu vzniklou a vyměřenou za zdaňovací období 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 a 2007.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00