Jak na věc


zpravodajska služba

Odborné zpravodajské názvosloví

    Agentura pokrývá nauku o zpravodajském procesu a obsahu volnou formou. Podkategorie je reprezentována samostatnými na sobě nezávislými lekcemi (učebními výklady), které jsou určeny pro jakýkoli okruh osob. Odbornější lekce určené především pro profesionální komunitu, ale nikoli mimo dosah široké veřejnosti, jsou předmětem podkategorie „Příprava a vzdělávání analytiků“.
    Přístupnost obsahu zpravodajských produktů je vysvětlena v části „O stránkách" a v části „Obchodní podmínky a pravidla používání stránek“ (záložka „Registrovat/Předplatit“).
    Každý produkt agentury EXANPRO má své charakteristické číslování, které usnadňuje orientaci a vyhledávání. Systém číslování je vysvětlen v části „O produktech“. Ve stejné části je vysvětleno také rozdělení zpravodajských produktů*.


Nejčtenější zpravodajské produkty

    Agentura1 EXANPRO se v podkategorii „Zpravodajský proces2 a obsah“ zaměřuje na objasnění procesu, jehož cílem je dosáhnout co nejlepšího zpravodajského vědění3. Je to proces nepřetržitého hledání pravdy o dění v přítomnosti i minulosti, který přispívá k objasnění příčin událostí a politicko-vojenských rozhodnutí, čímž podporuje předpovědi o následcích a dalším vývoji situace. Vztah mezi zpravodajským věděním a pravdou a dále jejich poměrem k politické moci je vysvětlen ve zpravodajských produktech této podkategorie. Pokud má být zpravodajský proces co nejefektivnější, musí mít také správnou obsahovou stránku. Proces je tedy o způsobu, jak dosahovat žádoucího výsledku, a obsah o tom, co do procesu zahrnout a uplatnit tak, aby byl výsledek co nejhodnotnější.
    Agentura* EXANPRO se v podkategorii „Příprava a vzdělávání analytiků“ specializuje na profesionální přípravu. Efektivní profesionální příprava je možná jen za předpokladu užší interakce, proto je podkategorie zaměřena především na přehledy programů přípravy zpravodajských analytiků*. Podrobná náplň programů je předmětem speciálních lekcí, jejichž dostupnost se řídí zvláštními podmínkami. Samotné programy přesto poskytují srozumitelný obsah a směr přípravy analytiků.
    Nauka v podkategorii je prezentována volnou formou prostřednictvím samostatných na sobě nezávislých výkladových lekcí, které jsou určeny pro jakýkoli okruh osob. Odbornější lekce určené především pro profesionální komunitu, ale nikoli mimo dosah široké veřejnosti, jsou předmětem podkategorie „Příprava a vzdělávání analytiků“.


Zpravodajské pořady v aktuálním programu

    Kromě profesionální přípravy provádí agentura EXANPRO vzdělávání (školení) širokého okruhu osob a organizací se zájmem o analytickou práci s každodenními informacemi a jejich zpracování pro konkrétní pracovní oblast. 
    Agentura1 EXANPRO se v podkategorii „Agentura a zpravodajská podpora2“ snaží přiblížit obecné záležitosti zpravodajské agentury ve smyslu zpravodajské služby3 a jejího určení ve škále zpravodajských činností.
    V podkategorii jsou rovněž prezentovány vybrané produkty, jejichž vytvoření bylo přímo spojeno s reálnou zpravodajskou podporou určitých osob a společností v různém profesním postavení. Záměrem těchto produktů je ukázat názorné propojení zpravodajské nauky (teorie) se zpravodajskou praxí a naopak. 
    V rámci celé zpravodajské nauky klade agentura důraz na skutečnost, že při řešení situací neexistuje žádný vzor, nýbrž pouhá pravidla, která se však mění právě vzhledem k situaci5 (bližší vysvětlení viz výkladové lekce).


Analýzy, hodnocení a předpovědi v následujících oblastech:

    Účelem zpravodajských produktů v podkategorii je přiblížit a vysvětlit, jak funguje zpravodajská analýza4 a co je jejím obsahem s tím, že vyústěním produktů je porozumět, jak je možné zpravodajskou nauku jako celek i její jednotlivé části využívat v praxi, neboli při pohlcování všech možných informací, kterými nás dnešní společnost zásobuje.
    Volné šíření obsahu stránek agentury EXANPRO je možné provádět pouze nekomerčním způsobem. Jakákoli komerční reprodukce (kopírování a další šíření) obsahu zpravodajských produktů, ať už jako celků, nebo jejich částí, včetně fotografických a schematických ilustrací, je bez předchozího písemného souhlasu agentury EXANPRO neoprávněná.
    Zpravodajské produkty4 v podkategorii odhalují, co se skrývá za správnou funkčností jakékoli zpravodajské organizace5, a vysvětlují, jakou zpravodajskou podporu a komu taková organizace poskytuje.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00