Jak na věc


zpevněné asfaltové plochy brno

Regenerace sídliště Hájek II, Třebíč

    Vybudování nové centrální části obce vč. zpevněných ploch a sadových úprav: bourací a demoliční práce, zemní a výkopové práce, zpevněné plochy, chodníky a komunikace - zámková a kamenná dlažba, živičné plochy, kamenný koberec, přeložka sítí VO a nové VO, elektroinstalace, přeložka rozhlasu, vybudování nových zdí a oplocení, oprava dešťové kanalizace, práce na vodovodu, vybudovní nových dětských hřišť a sportovních hřišť, osazení mobiliáře a dopravního značení (vodorovné a svislé), nový mobiliář, výsadba nových stromů keřů a rostlin vč. terénních úprav
    Zemní a výkopové práce, odstranění stávajícího krytu komunikace - frézováním, úprava pláně a podkladních vrstev, provádění asfaltových vrstev vozovky, kladení zámkové dlažby na pěších komunikacích, úprava části kanalizace, osazení svislého a vodorovného značení, nové provedení VO, terénní úpravy
    Zemní a výkopové práce; bourací práce; odvoz a likvidace suti; odizolování objektu proti pronikání zemní vody a vlhkosti; úprava kanalizačního potrubí; nové zemnění hromosvodu; podkladní vrstvy pod okapový chodník a zámkovou dlažbu; okapový chodník a zámková dlažba; sadové a terénní úpravy; oprava vnitřních omítek v suterénu; nové nátěry a výmalba
    Bourací práce, zemní a výkopové práce, základové práce, rekonstrukce a nová výstavba opěrných zdí a zpevněných ploch - chodníky, parkoviště, komunikace, úprava dešťové kanalizace a odvedení vody ze zpevněných ploch; zámečnické, truhlářské a kamenické práce; terénní a sadové úpravy, montáž nového mobiliáře


Odvlhčení bytového domu v Třebíči

    Zemní a výkopové práce; demolice a bourací práce na komunikacích; odstranění křovin a stromů; odvoz a likvidace suti; základové konstrukce; gabionové stěny a betonové stěny; dodávka ocelových zábradlí vč. nátěru; podkladní vrstvy ze štěrkodrtí vč. zhutnění; osazení betonových obrubníků a zámkové dlažby; osazení kanalizační vpusti a napojení na kanalizaci; sadové úpravy
    Odstranění stávajícího krytu, zemní a výkopové práce, provedení podkladu pro kladení dlažby v ploše, kladení betonové dlažby a dlažby z kamene, úpravy elektroinstalací a veřejného pítka - přesun; osazení nového mobiliáře (informační válec, atypické masivní lavičky, stánky pro prodejce, zahrazovací sloupky, zábradlí, kryt elektrorozvaděčů), terénní a sadové úpravy
    Vybourání původních povrchů kostky, betonová dlažba, zlepšení podloží - podkladní vrstvy, stěrkodrť KZC, geomříže, zpevněné plochy (zámková a kamenná dlažba), osazení nového vodorovného i svislého dopravního značení, osazení nového veřejného osvětlení, zámečnické práce, úprava části kanalizace, osazení nového mobiliáře, přeložka vodovodu a plynovodu, sadové a terénní úpravy


Nová komunikace pro pěší a oplocení v zámeckém parku

    Zemní a výkopové práce, oprava kanalizace, oprava vodovodu; osazení akustických prvků - umělecká díla; zastřešený altán - výstavba otevřeného altánu, osazení oken a dveří, tesařské, klempířské a pokrývačské práce; nové kompletní železobetonové garáže vč. zastřešení; zpevněné plochy a komunikace - zámková a kamenná dlažba; elektroinstalace (silnoproud a slaboproud, zabezpečení objektu), nové VO; nový mobiliář vč. cvičebních prvků; oplocení kolem objektu; výsadba nových stromů keřů a rostlin, vč. terénních úprav
    Rekonstrukce stávajících lesních odvozních cest (mechanicky zpevněné kamenivo): Úprava pláně se zhutněním, zesílení konstrukčních vrstev tělesa vozovky, osazení svodnic, podélné a příčné odvodnění, hospodářské sjezdy, odvodňovací příkopy, skládky dřeva, točny, trubní propustky, vsakovací jímky
    Zemní a výkopové práce, bourací práce, demoliční práce na komunikaci vč. frézování jednotlivých vrstev, nové podkladní vrstvy pro komunikaci, provedení části nové komunikace - živice, odvodnění zpevněných ploch, oprava fasády a vnitřních omítek, výmalba vnitřních prostor, nátěry kovových konstrukcí, klempířské a zámečnické práce, oprava izolace střechy, přesun suti a vybouraných hnot, úprava elektroinstalace


Bezbariérová trasa Jaroměřice nad Rokytnou

    Zemní a výkopové práce; bourací práce; odvoz a likvidace suti; pokládka zámkové dlažby; sanace neúnosného podloží výměnou materiálu; provedení pozinkovaného oplocení; opěrné pohledové zdi ze štípaných tvárnic; vodorovné a svislé dopravní značení; provedení propustků, uličních vpustí; sadové a terénní úpravy
    Výstavba nových inženýrských sítí a komunikací pro budoucí zástavbu - zemní a výkopové práce; příprava území; vybudování nových sítí (dodávka a montáž) – dešťová a splašková kanalizace (gravitační a výtlaková), vodovod, veřejné osvětlení, sdělovací kabely, teplovod v předizolovaném provedení; vybudování veškerých přípojek; místní komunikace – asfaltový kryt; chodníky ze zámkové dlažby; terénní a sadové úpravy
    Zemní a výkopové práce; základové konstrukce; opěrné zdi z gabionů a betonových palisád; osazení nových schodišťových kamenných stupňů do terénu; podkladní vrstvy pro komunikace; pokládka zámkové dlažby a vegetačních tvarovek; izolace proti vodě u gabionových stěn; zámečnické práce – zábradlí a oplocení; výsadba nových stromů keřů a rostlin, vč. terénních úprav; odvoz a likvidace suti
    Opravy lesních cest, mechanicky zpevněné kamenivo, oprava výtluků, vyjetých kolejí, úprava pláně se zhutněním, očištění povrchu lesních cest, čištění příkopů


Chodníky na hřbitově v Koněšíně

    Vybourání stávajících povrchů, odtěžení podkladních vrstev, zpětné uložení podkladních vrstev, osazení uličních vpustí a provedení finálních povrchů (kámen, beton, asfaltové povrchy) - chodníků, parkovacích stání a vlastní asfaltové komunikace, provedení VO, sadových úprav, osazení dopravního značení
    Demolice stávajících betonových ploch, vyrovnání podkladových vrstev, nově vybudované zpevněné plochy před objektem, odvodnění zpevněných ploch, vybudování herních prvků a mobiliáře, nový bezbariérový vstup do objektu školy
    Demolice stávajícího zdiva - bourací práce vč. odvozu a likvidace, zemní a výkopové práce, zakládání pomocí mikropilot a torketování opěrné stěny, armovací práce, výstaba opěrné zdi z kamene, úprava kanalizace, provedení izolace proti tlakové vodě, provedení zpevněných ploch - chodníky a komunikace, zámečnické práce - kovové oplocení, terénní úpravy, nová výsadba a sadové úpravy

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00