Jak na věc


způsobilost procesu

Jak vyšetření probíhá?

    Celková úspěšnost při vyšetření a získání Osvědčení zdravotní způsobilosti přes 99%, odpovídá světovým standardům a proto není zde důvod se vyšetření obávat. V moderní letecké medicíně již nehledáme zdravotní důvody, proč nelétat, ale hledat způsoby, jak Vám létání umožnit.
    Finanční způsobilost je zákonnou podmínkou pro provozování silniční dopravy velkými vozidly. Velkým vozidlem je vozidlo nebo jízdní souprava o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, nebo vozidlo určené pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče. Finanční způsobilost prokazuje dopravce dopravnímu úřadu.
    Vyšetření leteckým lékařem má piloty ubezpečit, že jejich zdravotní stav umožňuje létat bezpečně. Dalším cílem lékařské prohlídky je také letci doporučit léčbu chronických onemocnění takovými léky, aby nebyly rizikem při řízení letadla. Díky pokrokům lékařské vědy je možné umožnit létání téměř všem. Snažím se o citlivý a profesionální přístup ke kolegům pilotům tak, aby vyšetření nebylo stresující nebo nepříjemné. Kladu důraz na přátelské prostředí a snažím se o otevřený rozhovor s pilotem.


Zákonná výše finanční způsobilosti 2019

    Finanční způsobilost lze prokázat všemi způsoby uvedenými v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 (dále také jen "nařízení č. 1071/2009"). V tomto nařízení je uvedeno, že finanční způsobilost prokazuje dopravce základě ročních účetních závěrek, které ověřil auditor nebo jiná řádně oprávněná osoba. Touto jinou oprávněnou osobou může být dle stanoviska Ministerstva dopravy daňový poradce podle zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství, ve znění pozdějších předpisů, anebo osoba vykonávající činnost účetního poradce, vedení účetnictví a vedení daňové evidence s živnostenským oprávněním podle Přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
    - výpis z živnostenského rejstříku a četné prohlášení, že účetní poradce ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky.
    Trvání finanční způsobilosti prokazuje podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravnímu úřadu na každý kalendářní rok nejpozději do 31. července tohoto roku. Požádá-li podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly dopravní úřad před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání finanční způsobilosti nejpozději do 31. srpna kalendářního roku. V případě prokázání finanční způsobilosti vydá dopravní úřad o této skutečnosti doklad. Doklad o prokázání finanční způsobilosti vydá dopravní úřad na základě písemné žádosti dopravce. Její nezávazný vzor je uveden v příloze. V příloze je rovněž uveden vzor oznámení změn seznamu vozidel v dokladu prokazujícího splnění podmínky finanční způsobilosti dopravce.


Postupy pro zdravotní způsobilost

    Prokazování finanční způsobilosti se od 1. 6. 2012, kdy nabude účinnosti zákon č. 119/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, řídí následujícími právními předpisy:
    - osvědčení o zápisu nebo registraci v seznamu daňových poradců podle § 4 zákona č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců, ve znění pozdějších předpisů, a čestné prohlášení o tom, že daňový poradce ověřil účetní závěrku a že není subjektem, který vede účetnictví kontrolované účetní jednotky,
    Dopravce předloženou roční účetní závěrkou musí prokázat, že každým rokem disponuje kapitálem a rezervami ve výši nejméně 9 000 EUR, je-li používáno jediné vozidlo, a 5 000 EUR na každé další užívané vozidlo. Tyto částky se přepočítávají na Kč na základě měnových kurzů zveřejněných v Úředním věstníku Evropské unie. Přepočet na rok 2018 činí 233 955 Kč pro jedno vozidlo a 129 975 Kč pro každé další vozidlo.
    Přihlášením dáváte ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů.


Finanční způsobilost dopravce 2019

    Žadatel o koncesi, který povede účetnictví, může finanční způsobilost prokázat zahajovací rozvahou nebo zahajovací rozvahou ve zjednodušeném rozsahu. Žadatel o koncesi, který povede daňovou evidenci, může finanční způsobilost prokázat zahajovacím přehledem obchodního majetku.
    Jsem jmenován úřadem pro civilní letectví jako letecký lékař, který je oprávněn k prvotnímu vydání, prodloužení a obnovení platnosti 2. třídy zdravotní způsobilosti pro soukromé piloty, piloty kluzáku a horkovzdušného balónu. Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy je potřebné získat před prvním sólovým letem výcviku soukromého pilota, pilota kluzáku a balónu. Toto Osvědčení zdravotní způsobilosti 2. třídy je současně platné i pro lehké letadlo (LAPL), ultralehké letadlo, paraglide, rogalo, ostatní sportovní létající zařízení a parašutismus.
    Odchylně od uvedeného postupu může dopravce prokázat finanční způsobilost předložením potvrzením, jako je bankovní záruka nebo pojištění, včetně pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání poskytnutého jednou nebo více bankami nebo jinými finančními institucemi včetně pojišťoven, jímž za něj společně a nerozdílně ručí, pokud jde o finanční částky výše uvedené.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00