Jak na věc


značka činu

Kdo ukradne značku na přání, spáchá trestný čin

    Tohoto trestného činu se dopustí ten, kdo svým nebezpečným jednáním vyvolá obecné nebezpečí tím, že vydá alespoň 7 lidí v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví nebo cizí majetek v nebezpečí škody ve výši alespoň 5.000.000,- Kč. Za nebezpečné jednání se považuje např. projetí železničním přejezdem těsně před projíždějícím vlakem nebo jízda na dálnici v protisměru. K obecnému ohrožení může dojít i při kolizi s tramvají (autobusem) obsazenou 7 a více osobami. K dokonání trestného činu obecné ohrožení postačuje samotné vyvolání nebezpečí, ke zranění nebo způsobení škody nemusí vůbec dojít. Tento trestný čin je možné spáchat jak úmyslně, tak z nedbalosti. Zatímco pachateli, který obecné ohrožení spáchal úmyslně, hrozí trest odnětí svobody od 3 do 8 let, při nedbalostním způsobení obecného ohrožení hrozí pachateli nanejvýš 2 roky za mřížemi. Pokud však v důsledku obecného ohrožení dojde k nehodě, zranění nebo ke způsobení vysoké škody, hrozící trestní postih se zvyšuje.
    Registrační značka (SPZ) na přání je unikátní, to znamená, že může být v celé České Republice registrována pouze jednou, v případě automobilu za cenu 10 tisíc korun.  Pokud nastane krádež registrační značky na přání vznikne desetitisícová škoda a měla by tedy být posuzována jako trestný čin. Tím pádem zlodějům hrozí i odnětí svobody. V případě krádeže klasických registračních značek se jedná pouze o přestupek proti majetku a zloděj se vystavuje riziku pokuty maximálně patnácti tisíc korun. 
    Motoristé si mohou od 4. ledna pořizovat registrační značky na přání. Není to laciná záležitost, dvě potřebné tabulky na auto vyjdou na 10 000 korun. Pokud někdo jednu či obě originální značky ukradne, hodlá policie tyto případy hodnotit jako trestný čin.


Danny P. značka, která dobývá svět

    Porušení některých pravidel silničního provozu má natolik závažné následky, že vyvození pouze přestupkové odpovědnosti by nebylo dostačující. V takovém případě může být dána odpovědnost za trestný čin. Trestné činy jsou projednávány soudy, které mohou jejich pachatelům uložit mj. i trest odnětí svobody.
    Oním mužem činu je Daniel Piterák, který v roce 2013 marně prohledával internet a hledal peněženku, která by byla zároveň také obalem na jeho iPhone. Když nenašel, co hledal, jako správný český muž činu sedl ke stolu a peněženku si zkrátka vyrobil. Od té doby značka Danny P. pokročila a vytváří neotřelé kousky nejen pro iPhony, ale také macbooky či iPady, které nadchnou i toho nejnáročnějšího muže.
    Trestné činy v dopravě jsou nejčastěji spojeny s vážnějšími dopravními nehodami nebo konzumací alkoholu. Mezi typické trestné činy v spáchané v silničním provozu nebo jiném druhu dopravy patří:
    Reagujeme na četné požadavky zákazníků a nabízíme kompletně přepracovanou řadu rámečků B. Nabízí nestandartní rozměry, jednoduchou montáž i na zkosené části nárazníků, bezpečnostní šrouby a celonerezo...


Ohrožení pod vlivem návykové látky

    Trestného činu usmrcení z nedbalosti se dopustí viník dopravní nehody, při které došlo ke smrti jiné osoby. Výše trestu za tento přečin závisí na tom, nakolik závažné porušení silničních pravidel bylo příčinou dopravní nehody. Pokud bylo příčinou hrubé porušení silničních pravidel, hrozí viníkovi dopravní nehody trest odnětí svobody až na 8 let. Pokud by při dopravní nehodě došlo ke smrti dvou a více osob, hrozí jejímu viníkovi trest odnětí svobody až na 10 let.
    BYLI JSTE OBVINĚNI Z NĚKTERÉHO Z VÝŠE UVEDENÝCH TRESTNÝCH ČINŮ NEBO OBVINĚNÍ HROZÍ? KONTAKTUJTE NÁS – DÍKY ODBORNÉMU ZASTOUPENÍ MŮŽETE BÝT OBVINĚNÍ ZPROŠTĚN NEBO VÁM MŮŽE BÝT ULOŽEN VÝRAZNĚ MÍRNĚJŠÍ TREST. OBHAJOBA TAKÉ ULEHČUJE CESTU K TZV. ODKLONŮM, TEDY K PODMÍNĚNÉMU ZASTAVENÍ TRESTNÍHO STÍHÁNÍ NEBO K NAROVNÁNÍ.
    Viníkovi dopravní nehody, při které došlo k těžkému ublížení na zdraví jiné osoby, je možné uložit trest odnětí svobody od 6 měsíců do 4 let. Jestliže by při dopravní nehodě došlo k těžkému ublížení na zdraví dvou a více osob a současně byla dopravní nehoda způsobena hrubým porušením silničních pravidel, hrozí jejímu viníkovi až 8 let za mřížemi.
    Betlémářství RÝGR letos slaví 30 let od založení rodinné firmy! Na oslavu cínařského řemesla jsme se pustili do doposud technologicky nejnáročnější sestavy, která bude spolu s druhou "výroční" novinkou k objednání od 20.10.2018.


Hyundai Santa Fe už odemknete otiskem prstu.

    V případě odhalení pachatele půjde tedy o mnohem tvrdší postih než za krádež běžné registrační značky. Ta se bude i nadále posuzovat jako přestupek proti majetku s udělením pokuty do výše patnácti tisíc korun.
    Tohoto přečinu se dopustí osoba, které byl v soudním nebo správním řízení uložen trest zákazu řízení motorových vozidel, a osoba i přes tento zákaz řídí motorové vozidlo. Trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí se však dopustí i osoba, která motorové vozidlo řídí poté, co jí bylo odňato řidičské oprávnění např. pro ztrátu odborné způsobilosti nebo po nashromáždění 12 bodů v rámci bodového systému. Za tento trestný čin hrozí jeho pachateli trest odnětí svobody až na 3 roky.
    Pokud úřad žadatelův návrh schválí, bude mu po zaplacení příslušné sumy značka na přání zaregistrována a do patnácti dnů dostane tabulky, které si umístí na své vozidlo. Když pak třeba při havárii tabulku poškodí, úřad mu za 600 korun vydá novou.
    „Je to letos třicet let, co jsem prvně vystavoval a prodával své cínové betlémy. V roce 1988 vyšlo vládní nařízení, které dovolovalo tam, kde socialistický erár nestíhal, drobné podnikání..." Přečtěte si vzpomínky na vznik mé živnosti!


Hyundai investuje miliardy do vodíkového pohonu.

    SPZ Guard se snaží riziko krádeže Vaší registrační značky (SPZ) snížit na minimum bez nutnosti trvalého poškození tabulky otvory - za pomoci bezpěčnostních rámečků a podložek pod RZ/SPZ. Tyto speciální bezpečnostní rámečky mohou být zabezpečeny pomocí trhacích nerezových nýtů se zvýšenou pevností, které by zloděj musel na ulici nejspíše težce odvrtávat nebo odbrušovat pokud by registrační značku chtěl odcizit. 
    Řidič si v žádosti podané na příslušném městském či obecním úřadu sám vybere, co na značce na přání chce mít. Musí mít na paměti, že tato značka nesmí obsahovat hanlivá slova. Vyloučeny jsou i speciální znaky či zkratky orgánů státní správy a použít se nesmějí písmena CH, W, Q, G a O.
    V případě odcizení jakékoliv státní poznavací značky (RZ) není z důvodu možného zneužití vydávána registrační značka stejná. Pro řidiče zbývají pouze dvě možnosti. V případě odcizení RZ na přání může:
    V sobotu 16.12.2017 v 9 hodin na ČT2 jste mohli v rámci pořadu Náš venkov zhlédnout krátký film o Petru Rýgrovi a nejen jeho betlémech. Film je online přístupný zde


Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení z nedbalosti

    Za obecně prospěšné zařízení se považuje veřejné ochranné zařízení proti požáru, povodni nebo jiné živelní pohromě, obranné nebo ochranné zařízení proti leteckým a jiným podobným útokům nebo jejich následkům, ochranné zařízení proti úniku znečišťujících látek, zařízení energetické nebo vodárenské, zařízení a sítě elektronických komunikací a koncová telekomunikační a rádiová zařízení, zařízení držitele poštovní licence, zařízení pro veřejnou dopravu, včetně součástí dráhy a drážních vozidel ve veřejné drážní dopravě a svislých zákazových nebo příkazových dopravních značek a dopravních značek upravujících přednost. Typickým případem je poškození světelného semaforu, telefonní budky apod. Pokud je některé z těchto zařízení zničeno nebo poškozeno při dopravní nehodě, která byla způsobena hrubou nedbalostí, je možné uložit viníkovi této nehody trest odnětí svobody až na jeden rok.
    Skutečnost, že kvůli odcizení značky na přání hrozí i kriminál, by mohla část zlodějů odradit. Velkým lákadlem pro ně ovšem bude, že každá značka na přání je originál, a má tedy i sběratelskou hodnotu.
    „Hranice, kde končí přestupek a začíná trestný čin, je pět tisíc korun. Je tedy jasné, že při odcizení značky na přání to skutečně budeme šetřit jako spáchání trestného činu, protože vznikne desetitisícová škoda,“ potvrdila v úterý Právu mluvčí dopravní policie Ivana Nguyenová.
    Ublížení na zdraví je definováno jako porucha zdraví nebo jiné onemocnění, které znesnadňuje obvyklý způsob života poškozeného alespoň po dobu 7 dnů, a které vyžaduje lékařského ošetření. Je-li při dopravní nehodě jinému ublíženo na zdraví, hrozí viníkovi trest odnětí svobody až jeden rok. Pokud však byla dopravní nehoda způsobena hrubým porušením silničního pravidel a zároveň došlo k ublížení na zdraví u dvou a více osob, hrozí viníkovi dopravní nehody trest až na dobu 3 let.


Náhradní tabulka jen při poškození

    Za trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky hrozí pachateli až 1 rok za mříženi. Pokud by však v důsledku vyloučené způsobilosti řidič způsobil dopravní nehodu, může mu být uložen trest odnětí svobody až na 3 roky. Stejný trest hrozí i řidiči, který se tohoto přečinu dopustil v předchozích dvou letech.
    Malér nastane při ztrátě či odcizení značky na přání. „Náhradní tabulka v takovém případě vydávána nebude. Řidič si tedy bude muset pořídit běžnou registrační značku nebo si zaplatit novou značku na přání. Ta musí mít jiné znění, protože původní značka bude v registru kvůli možnosti zneužití provždy zablokována,“ upozornil mluvčí ministerstva dopravy Tomáš Neřold.
    Každý řidič si může vybrat, co na svojí registrační značce bude mít za výraz. Zakázanými písmeny jsou CH, W, Q, G, a O. Další zakázené výrazy jsou spojení hanlivá nebo zkratky orgánů státní správy. Mimo to si žadatel může vymyslet vlastní kombinaci písmen a číslic, což z registrační značky může činit velmi originální sběratelský kousek. Bohužel se v našem státě naleznou i občané, kteří i přes hrozící tresty jistě podlehnou sběratelské hodnotě a ve většině případů i snadné dostupnosti těchno značek.


Daniel Piterák: „Kvalitou jsme na úrovni luxusních značek, to ano, ale cenově jsme níže.”

    Tohoto přečinu se dopustí řidič, který je natolik ovlivněn návykovými látkami, že to vylučuje jeho způsobilost k řízení vozidla. V případě alkoholu je způsobilost řídit vozidlo vyloučena u každého řidiče při dosažení hladiny 1 promile alkoholu v krvi. Vyloučení způsobilosti však může nastat i při hladině alkoholu nižší než 1 promile, v takovém případě by však muselo být vyloučení způsobilosti prokázáno svědeckými výpověďmi apod. Při ovlivnění jinými návykovými látka je situace složitější, vzhledem k velkému množství druhů a různým účinkům jiných návykových látek není stanovena univerzální hranice, od které je vyloučena způsobilost řídit vozidlo. Proto je v případě pozitivního výsledku kontroly na přítomnost jiných návykových látek nutné vypracovat znalecký posudek z odvětví toxikologie, respektive odvětví psychiatrie, který na základě údajů o přítomnosti jiných návykových látek určí, zdali se jednalo o stav vylučující způsobilost. Pokud nedošlo ke spáchání trestného činu, bude se jedna
    Všechno se stalo v srpnu tohoto roku, když jsem jel za kamarády na kole na koupaliště. Jel jsem za nimi, když už jsem byl skoro na koupališti, tak mi kamarád zavolal, že už tam nejsou, že jdou do vedlejší vesnice...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00