Jak na věc


změna adresy sidla firmy formular

Rozšíření nebo zúžení předmětu podnikání

    Pokud to nestanoví společenská smlouva, pak v tomto případě není nutné pořizovat rozhodnutí formou notářského zápisu. Výjimkou může být situace, kdy se mění počet jednatelů společnosti, v takovém případě je notářský zápis podmínkou.
    Stačí, když vyplníte základní formulář a ověříte 1 podpis na poště. Vše ostatní už můžete nechat na nás. Ušetříte desítky hodin času a s úředníky se nepotkáte.
    Podle Zákona o obchodních korporacích může každý společník převést svůj podíl ve společnosti na jiného společníka. Takový úkon ale může společenská smlouva podmínit souhlasem některého z orgánů společnosti (např. valné hromady). Stejně tak mohou společníci převést svůj podíl i na třetí osobu. K podobnému kroku je ale potřeba souhlasu valné hromady, jestli společenská smlouva neurčí jinak.
    Základní podmínky, které vyplývají ze zákona, jsou takové, že název nesmí působit klamavě, hanlivě a urážlivě. A co je důležité, nesmí být zaměnitelný s názvem už existující společnosti, takže si neváhejte udělat pečlivou rešerši, abyste předešli případným sporům v budoucnosti.


Pouze 1.999 Kč + zákonné poplatky

    Název společnosti můžete změnit kdykoliv to uznáte za vhodné. Protože jde ale o zásadní krok, je důležité jej nepodcenit a přejmenování proto dobře promyslete. Změna názvu společnosti pochopitelně vede také k úpravě zakladatelské listiny, takže je v tomto případě nutné rozhodnutí všech společníků a pořízení notářského zápisu.
    Protože je předmět podnikání nezbytnou součástí společenské smlouvy a jakékoliv změny vedou také k úpravě tohoto dokumentu, je nutné pořídit rozhodnutí formou notářského zápisu. O změnách v tomto případě rozhodují všichni společníci a k přijetí je nutná alespoň ⅔ shoda — nestanovuje-li smlouva jinou podmínku.
    Mezi nejčastější změny ve společnosti patří změna sídla, názvu firmy, jednatele nebo rozšíření či zúžení předmětu podnikání. O těchto změnách rozhoduje zpravidla valná hromada nebo společník a pokud taková změna vede k úpravě společenské smlouvy (příp. zakladatelské listiny), pamatujte, že je nutné pořídit notářský zápis.
    O změně by pak měl soud rozhodnout do 5 dnů od obdržení návrhu. Po rozhodnutí soudu o změně sídla pak máte 15 dnů na informování dalších příslušných úřadů. Kontaktovat musíte:
    Místo toho, abyste zdlouhavě plnili jednotlivé kroky sami, to můžete nechat na profesionálech. Ve Virtuanum pro vás jakoukoliv změnu vyřídíme do týdne.


Ve Virtuanum vyřídíme změny za vás

    Podobně jako při změně sídla musíte po rozhodnutí předložit návrh na zápis změny do obchodního rejstříku. Jakmile soud změnu potvrdí, nezbývá než nahlásit změnu obchodním partnerům a dalším subjektům (banky, pojišťovny atd.), případně se pustit do dalších úprav na fakturách, razítkách atd.
    Po rozhodnutí musí jednatel nejprve podat návrh na zápis změny do obchodního rejstříku a spolu s tím současně předložit další nezbytné dokumenty jako je rozhodnutí společníků (příp. zápis z valné hromady), souhlas s poskytnutím sídla, plné znění zakládajícího dokumentu a výpis z katastru nemovitostí.
    Když orgán společnosti o změně rozhodne, musíte tak jako při založení firmy podat návrh na její zápis v obchodním rejstříku u příslušného soudu. Stejně tak za vás může tento úkon provést přímo notář. Některé změny, jako je např. změna sídla společnosti, vyžadují rovněž oznámení na živnostenském a finančním úřadu.


Za pár minut a bez návštěv úřadů.

    Povinností likvidátora je mj. zajistit soupis majetku a vyhotovit účetní závěrky, aby bylo možno přesně určit likvidační zůstatek. Dalším z důležitých úkolů likvidátora je zveřejnění výzvy pro případné věřitele (obchodní partnery nebo zaměstnanci), aby mohli přihlásit své pohledávky vůči likvidované společnosti. Průběžně pak také musí vyhodnocovat solventnost (majetkové poměry) likvidované společnosti.
    Oznámení o zrušení společnosti a vstupu do likvidace zveřejní likvidátor v obchodním věstníku. Ve chvíli, kdy dojde k rozdělení likvidačního zůstatku se vystaví písemné prohlášení o tom, že závazky společnosti jsou vyřešeny. Do 30 dnů od rozdělení zůstatku je nutné podat návrh na výmaz likvidované společnosti z obchodního rejstříku. Jakmile je zde změna uvedena, společnost přestává oficiálně existovat.
    Samozřejmostí je provedení více změn najednou za jednu cenu (provedením změny notářského zápisu). Například můžete změnit sídlo společnosti, název, společníka, jednatele, apod. Není tedy potřeba objednávat každou změnu zvlášť.
    Stačí kliknout na "Chci udělat změnu ve společnosti" a vyplnit úvodní formulář. Následně od vás zjistíme veškeré detaily a spočítáme přesnou cenu. Po vašem odsouhlasení a úhradě faktury vám e-mailem zašleme dokumenty, které na poště ověříte a pošlete nám zpět. Poté za vás vše vyřídíme na příslušných úřadech.


Vyřízení online a 1 podpis na poště

    Sídlo má dle zákona každá společnost jen jedno, můžete si ale zvolit, jestli bude fyzické či virtuální. Coby právnická osoba bez sídla každopádně nemůžete existovat.
    Pokud mluvíme o „dobrovolné“ likvidaci společnosti s ručením omezeným, pak je nutné, aby o tomto kroku rozhodla valná hromada. Tak jako např. u rozšíření či zúžení předmětu podnikání musí být toto rozhodnutí přijato alespoň ⅔ většinou hlasů, případně dohodou všech společníků. Jestli má společnost pouze jednoho společníka, pak je rozhodnutí v jeho osobní režii. Rozhodnutí i dohoda každopádně musí mít formu notářského zápisu.
    Když sídlo přesouváte např. do jiného města v rámci České republiky, potřebujete souhlas všech společníků a je zároveň třeba změnit i zakladatelský dokument. Počítejte tedy s pořízením notářského zápisu. Pokud jde pouze o změnu adresy v jedné obci, může o tomto kroku rozhodnout jednatel coby statutární orgán i bez nutnosti mít rozhodnutí formou notářského zápisu.


Změny ve společnosti s ručením omezeným

    Touto funkcí může být pověřená každá osoba, která je způsobilá být statutárním orgánem (tzn. svéprávná, bezúhonná apod.). Likvidátorem může být také některý ze společníků. Pokud likvidátor určen není, pak výkon likvidace připadne jednateli (dle § 189 odst. 2 Nového občanského zákoníku).
    Jakmile je změna přijata, musí společnost vyhotovit nové úplné znění společenské smlouvy a případně podat žádost o vydání příslušných živnostenských listů (pokud dochází k rozšíření činnosti).
    Jednatel je statutárním orgánem společnosti a k jeho změně může vést několik důvodů od vlastního odstoupení, konce období, na kterou měl funkci vykonávat, až po nespokojenost dalších členů firmy s jeho prací. V každém případě musí o takové změně rozhodnout valná hromada a pokud má společnost jen jednoho společníka, pak je rozhodnutí pochopitelně pouze na něm.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00