Jak na věc


zjednán den nástupu

Franta Habán ze Žižkova / Habán zjednán za vraha (2 v 1)

    Před objednávkou pozván pro jistotu ku vyzkoušení tónu zvonu zbylého tajemník chrámového družstva v Pelhřimov Jaroslav Dobrodínský, jenž zjistil u zvonu zbylého tón H + 2. Zvony objednány počátkem července 1926 se závazkem dodávky do konce srpna. Dodávka však oddálila se do září šestého, takže slavnosť svěcení nových zvonů okázalým způsobem za přítomnosti značného množství lidu vykonána 12. září 1926 vdp. arciknězem z Holešova p. Janem Hiklem.
    Item přiřkli jsme hradu Karlštejna, koruny, klenotů všelikterakých zemských, i také desk i privilegií neporoučeti ani svěřovati žádnému bez vůle a rady pánův, rytířstva království Českého i měst Pražských, pokudž kteří právo mají. Item přiřkli jsme, že zachovati máme řád a zvyklosti starodávní království Českého.
    Již od podzimku roku 1922 vyjednáváme s firmou Oktavian Winter v Broumově o objednávce dvou zvonů pro věž kostela slušovického, jež by nahradily zvony za války zrequírované.


Volební slib Ferdinanda I. Habsburského

    Item přiřkli jsme korunu Českú držeti, a zachovati, všecky pány, rytířstvo, města Pražská a jiná města i všecku obec též koruny, při právích, řádích, privilegiích, svobodách, vysazení a obdarování zemských, i všech slušných starých i jiných zvyklých dobrých obyčejích, zvláště slavných pamětí krále Ottagara, krále Jana, císaře Karla, krále Václava, císaře Zikmunda, krále Albrechta, krále Ladislava, krále Jiřího, krále Vladislava, všecky zápisy dané a vyšlé až do Jich Milostí smrti držeti bez odporu a zmatků všelijakého a vskutku zachovati a obhajovati.
    Že přiřkli jsme compactata mezi svatým concilium Basilejským a slavným královstvím Českým a markrabstvím Moravským zjednaná a učiněná, aby zase v svú pevnost vstúpila a přivedena byla a skutečně zachována. A to máme zapsati podle všech zápisúv předkúv našich králúv českých, a držeti a k místu přivésti; a jestližeby kto chtěl proti tomu býti a království Českému a markrabství Moravskému to rušiti, méme jich při tom hájiti a brániti proti každému a před otcem svatým papežem to jednati, aby Čechům a Moravanům to bylo vskutku potvrzeno.


Kostel Narození sv. Jana Křtitele Slušovice

    Před dodávkou zvony kolaudovány odborným znalcem kanovníkem Msgr. Václavem Müllerem, jenž 30. srpna 1926 dojel do Broumova ku hudební zkoušce zvonů a po důkladném přezkoušení vydal nález, jehož obsah stručně označen slovy kanovníka Müllera: „Po stránce technické zvony plně vyhovují a po stránce akustické není podstatné závady, pro níž by zvony neměly býti přijaty.“ Nález kanovníka Mgsr. Müllera uschován v archivě spolu s listinou svědčící o posvěcení zvonů vystavenou světitelem vdp. arciknězem p. Janem Hiklem.
    Item přiřkli jsme, aby takový arcibiskup byl dán a spůsoben byl k kostelu Pražskému, kterýž by Čechy i Moravany při compactacích zachoval a držal duchovní i světské, ve všech věcech, což k sobě zavírají, i také podle zápisův a ujištění císaře Zigmunda slavné paměti i jiných králův českých, a krále Vladislava slavné paměti zápisův; a takový arcibiskup aby brzy zjednán byl, stvrzen a posvěcen.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00