Jak na věc


zdravotně nezávadné barvy na dřevo

Zdravotně sociální pracovník - informace pro studenty kombinované formy studia

    V případě, že studentovi nemůže být uznána odborná praxe dle výše uvedeného ustanovení, je povinen absolvovat odbornou praxi v plném rozsahu, identickém s prezenční formou studia.
    Pro udělení akademického titulu bakalář (Bc.) v oboru Zdravotně sociální pracovník musí student absolvovat všechny povinné předměty, získat minimálně 180 kreditů, absolvovat odbornou praxi a vykonat státní závěrečnou zkoušku.
    Doporučený studijní plán studentovi doporučuje, jakým způsobem obor studovat - jaký předmět, v jakém semestru, jaké jsou způsoby ukončení předmětu (zkouška nebo zápočet) a jak je předmět ohodnocen tzv. kredity. Student si může zvolit i vlastní (individuální) studijní plán, pokud dodrží ostatní podmínky studia, např. podmínky pro ukončení předmětu, absolvování praxí, zápis do jednotlivých semestrů, pro ukončení studia apod. (více v článku 27 Studijního a zkušebního řádu). Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné. Doporučený studijní plán pro obor Zdravotně sociální pracovník je dostupný v informačním systému školy.


Doporučený studijní plán a tvorba rozvrhu

    Na této webové stránce naleznete nejdůležitější informace pro studenta z pohledu odlišností od studia na střední škole a se zdůrazněním hlavních částí studia. Podrobnosti (směrnice, pokyny, rozhodnutí vedoucích akademických pracovníků apod.) má každý student přístupné pod svým heslem v informačním systému.
    Výuka probíhá většinou v prostorách VŠPJ, odborná praxe je vykonávána ve zdravotnických zařízeních, zařízeních sociálních služeb či organizacích, které působí na poli sociální práce a poskytují pobytové, ambulantní či terénní sociální služby.
    V souladu s vyhláškou č. 39/2005 Sb., § 3, odst. 7, může být délka praktického vyučování v kombinované formě studia zkrácena o dobu doloženého praktického vyučování absolvovaného při studiu v programech pro přípravu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání, popřípadě o dobu výkonu příslušného nebo obdobného zdravotnického povolání.
    Podmínky uznání předmětů absolvovaných na jiných školách nebo v předchozím studiu spolu s dalšími informacemi o studijním oboru Zdravotně sociální pracovník a o katedře sociální práce, která zajišťuje převážnou část výuky, naleznete na samostatných stránkách katedry sociální práce.


Bakalářské práce a státní závěrečné zkoušky

    Státní závěreční zkouška se skládá ze zkoušky ze studijního oboru a z obhajoby bakalářské práce. Téma bakalářské práce si může student zvolit z témat nabízených nebo může navrhnout své vlastní téma.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00