Jak na věc


zakladatelský rozpočet kadeřnický salon

Vzdělávání úředníků v oblastinového soukromého práva

    Od 1. ledna 2014 je účinný nový občanský zákoník a řada dalších předpisů, které jsou součástí tzv. rekodifikace soukromého práva. Ministerstvo spravedlnosti ČR připravilo v souvislosti s touto převratnou legislativní změnou komplexní systém vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy. Více informací
    Po takovém zjištění má zhotovitel povinnost to bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu změnu díla. Do doby, než se zhotovitel s obje...
    Mohu sepsat předem prohlášení o vzdání se dědictví po rodičích, když ještě žijí? Mají dluhy a nechci, aby to spadlo na mě a mé děti, které ještě nejsou plnoleté.
    ZOK zachovává omezení této transakce jen na zcela minimální úrovni, přičemž toto pravidlo zavádí pouze pro a.s., a nikoli i pro s.r.o., jak tomu bylo ...
    Tento portál byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003.


Podnikatelský záměr, zakladatelský rozpočet

    Zakládá-li se tedy obchodní společnost jediným zakladatelem, označuje se zakladatelský dokument bez závislosti na formě společnosti jako zakladatelská listina. Jinak tomu je v případě více zakladatelů, kdy se používá jednak společenská smlouva (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost a společnost s ručením omezeným), rovněž však její zvláštní typ - zakladatelská smlouva o založení akciové společnosti. Rozdíl mezi společenskou a zakladatelskou smlouvou spočívá v důsledcích dokumentu. Zatímco společenská smlouva společnost nejen zakládá, ale upravuje i vztahy uvnitř společnosti po jejím vzniku, zakladatelská smlouva se omezuje pouze na samotné založení společnosti (vnitřní vztahy jsou následně upraveny stanovami).
    Můžeme rozlišit dva, resp. tři druhy zakladatelských dokumentů, a to společenská a zakladatelská smlouva (listina). Společenská smlouva se sepisuje v případě veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti a společnosti s ručením omezeným. Zakladatelská listina se pak pořizuje tehdy, zakládá-li společnost s ručením omezeným nebo akciovou společnost jeden společník a zakladatelská smlouva v případě založení akciové společnosti dvěma a více společníky. Obě musí obsahovat náležitosti dané zákonem a musí mít písemnou formu a notářsky ověřené podpisy zakladatelů.
    Děkuji za profesinální, přijemné a vstřicní jednání a za ochotu poradit při doplnění všech konkretních požadavků a skvělou prácí. Bude-li někdo zamýšlet o koupí společnosti, bez váhání mu doporučím Vaší společnost.
    Za současného stavu se škoda nahrazuje primárně v penězích. Uvedení do původního stavu je možné pouze, pokud o to poškozený sám požádá a soud to zárov...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00