Jak na věc


zš konečná karlovy vary

Hlášenka volného pracovního místa

    Pro žáky 2. stupně byla připravena jednotlivá stanoviště s praktickými činnosti, se kterými se mohou setkat v nejrůznějším pracovním prostředí. Žáci si pak jednotlivé činnosti, např. práci na zahradě, v kuchyňce či knihovně, zkoušeli v 1, 5 hodinových blocích.
    http://www.praha1.cz/cps/povinne-zverejnovane-informace.html. odkaz16. Licenční smlouvy16.1 Vzory licenčních smluvxxx16.2 Výhradní licencexxx17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
    Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.
    Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.1. NázevZákladní škola nám. Curieových2. Důvod a způsob založení


20.3.2019 Další setkání předškoláků

    Ve čtvrtek 15. května navštívila také třída 5. B Informační poradenské středisko Úřadu práce v Děčíně, kde žáci absolvovali interaktivní program zaměřený na volbu povolání. Pracovnice úřadu si připravily nejrůznější aktivity související s rozličným povoláním, páťáci spolupracovali ve skupinách a prezentovali své splněné úlohy. Samostatně pracovali s připraveným listem k danému povolání, zkoušeli si tipovat povolání a za správné tipy byli odměněni. Páťáci si akci užili a paní učitelka chválila dobře připravenou akci.
    V přiloženém dokumentu najdete evidenční čísla žáků, kteří byli přijati do prvního ročníku základního vzdělávání v ZŠ Koryčany od školního roku 2019/2020.
    Dvě družstva reprezentovala naši školu a školní družinu na dalším ročníku Olympiády školních družin. Počasí příliš nepřálo, zima, vítr i dešťové kapky zkoušely naši odolnost. Ale nezlomilo nás to a nezalekli jsme se
    O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Úřad Městské části Praha 1). V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností


Elektronická žákovská

    Ve středu 15. května a ve čtvrtek 16. května navštívili v rámci výuky žáci šestých tříd Střední školu zahradnickou a zemědělskou A. E. Komerse v Děčíně.  Exkurze byla rozdělena na dvě části – první skupina žáků si prohlédla školní včelín a medárnu. Žáci navštívili včelín, prohlédli si vybavení, vyslechli si informace týkající se práce se včelami, a co vše včelařství obnáší. Vyzkoušeli si i pracovní ochranný oblek a pomůcky včelaře.V další části exkurze žáci pracovali s mikroskopem ve školní laboratoři, sami si připravovali preparát a zkoumali vybrané vzorky, hledali rozdíly.Během celé exkurze, kterou nás provázely studentky 2. ročníku oboru veterinář, mohli žáci pokládat nejrůznější otázky, zkoušet si různorodé činnosti a prohlédnout si další prostory školy. Děkujeme za zajímavý zážitek.
    Slovácké divadlo 15. 4. 2019 navštívili žáci 2. stupně Slovácké divadlo v Uherském Hradišti. Divadelní inscenaci s názvem Hodina Komenského aneb život J. A. Komenského uvedlo Divadlo loutek Ostrava. S nadhledem, nadsázkou a hravostí, a přitom ve vší úctě, nám přiblížili život jednoho z nejslavnějších Čechů, světově proslulého myslitele, filozofa a spisovatele.
    9. Žádosti o informaceInformace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.Žádost o poskytnutí informace odkaz10. Příjem žádostí a dalších podáníPříjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách. 11. Opravné prostředkyLze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.12. Formuláře
    ŠVP ZV ŠANce – představuje zaměření na jazyky, dává šanci dětem mimořádně nadaným ve speciálním programu, pomáhá dětem s hendicapem - společným jmenovatelem je etická výchova


Školní poradenské pracoviště

    15. Úhrady za poskytování informací15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací odkaz15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
    Pro žáky 1. stupně měli připravený program deváťáci. Jednotlivé dvojice či trojice deváťáků si pro malé spolužáky připravily nejrůznější interaktivní činnosti a pomůcky vztahující se k danému povolání, například to byla povolání vědce, lékaře, automechanika, truhláře či letušky. S dětmi pracovaly celou vyučovací hodinu.
    Zřizovatelem Základní školy nám. Curieových je Městská část Praha 1 se sídlem Praha 1, Vodičkova 18, zřizovací listina byla vydána Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U01_0242 ze dne 12.3.2001.
    široká nabídka zájmové činnosti  - flétna, pěvecký sbor, klávesy, mediální výchova, šachy, badatelé M. Curie, matematika, vaření, florbal, sportovní hry, konverzace v cizím jazyce, český jazyk pro cizince...
    222 319 867 – kancelář zástupce ředitele4.5 Čísla faxuxxx4.6 Adresa internetové stránkywww.zscurie.cz4.7 Adresa e-podatelnyinfo@zscurie.czID datové schránky: 8f5yrit4.8 Další elektronické adresy


15.4.2019 Rozhodnutí o přijetí do 1. třídy pro školní rok 2019/2020

    Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení výchovy a vzdělání, činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb..3. Organizační struktura
    Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
    Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00