Jak na věc


zúžení sjm notářem cena

Varování před vypršením zámku pro editaci

    Při zúžení ohledně majetku do SJM již nabytého nebo závazků již vzniklých je třeba zvláště dbát na to, aby byla smlouva z hlediska označení majetku a závazků určitá. Není tedy jiná možnost, než uvést podrobný výčet položek, z něhož však zpravidla nebude zřejmé, zda se smlouva týká veškerého majetku a veškerých závazků patřících do SJM nebo jen jejich části. Jak jsem již uvedl, necítil bych se omezen tím, že se zúžení nemůže týkat i věcí tvořících obvyklé vybavení společné domácnosti.
    Zásadních výkladových otázek vyplývajících z této úpravy je několik. Především, co rozumět samotným slovem „zúžení“, jaké formulace ve smlouvách tomuto ustanovení vyhovují a v neposlední řadě, zda se uzavření smlouvy o zúžení SJM má zohlednit při vypořádání SJM po zániku manželství.


Zúžení společného jmění manželů smlouvou

    Podle ustanovení §  149 odst. 4 ObčZ se v případech uvedených v § 143a odst. 1 a §  148 odst. 1 ObčZ použijí ustanovení §  149 odst. 2 a 3 ObčZ obdobně. Jak tomuto poněkud nešťastně formulovanému ustanovení ve vztahu ke smlouvám o zúžení SJM rozumět? Gramatickým výkladem dospíváme k tomuto závěru: Pokud manželé uzavírají smlouvu zužující jejich SJM (tedy „v případě uvedeném v § 143a odst. 1“), řídí se při jejím uzavírání zásadami pro vypořádání stanovenými v § 149 odst. 2 a 3, zejména by tedy měli vycházet z předpokladu, že jejich podíly na majetku jsou stejné, že jsou povinni splnit závazky stejným dílem, měli by přihlédnout k potřebám nezletilých dětí atd. Uzavření smlouvy s uplatněním těchto „povinných“ zásad si však lze jen těžko představit – to by nebyla smlouva, ale nucené rozdělení majetku, o které by nikdo asi neměl zájem. Nabízí se však srovnání s dohodami o vypořádání SJM uzavíranými po zániku SJM podle §  150 odst. 1 ObčZ , pro které žádné omezení neexistuje. Tento názor je
    Pokud potřebujete zjistit informace o konkrétní nemoci, stačí navštívit Katalog nemocí, kde můžete vyhledávat onemocnění podle abecedního pořádku. Po kliknutí na nemoc se Vám znovu otevře stručný popis s vypsanými příznaky konkrétní nemoci.
    V případě zjištění zúžení krční tepny se doporučuje přestat kouřit, snížit obsah cholesterolu v krvi a snažit se pečovat o srdce kvůli dobrému krevnímu tlaku.


IV. Zúžení SJM a vypořádání SJM

    Citovaný rozsudek byl v časopisu Soudní rozhledy zveřejněn poněkud neobvyklým způsobem. Dva další soudci Nejvyššího soudu, kteří v předmětné věci nerozhodovali, k němu připojili vlastní názory. JUDr. Jiří Spáčil vidí problém v těch případech, kdy dojde k vyloučení určitých věcí ze SJM do výlučného vlastnictví jednoho z manželů, současně „však nic nedohodnou ohledně vypořádání společných prostředků, ze kterých byly tyto věci pořízeny“. Doporučuje, aby bylo ze smlouvy jasně patrno, „že podle shodné vůle manželů žádná náhrada za prostředky vynaložené ze společného na oddělený majetek jednoho z manželů nepřísluší a že jsou tedy i náklady vynaložené ze SJM takto vypořádány“. JUDr. František Balák je ve svém názoru mnohem vyhraněnější – dohodu o zúžení SJM (také oba soudci používají nesprávně termín „dohoda“ místo „smlouva“), která byla v dané věci posuzována, nepovažuje za platnou dohodu o vypořádání SJM, neboť neobsahuje jakoukoliv zmínku „o vyrovnání podílů z vypořádání mezi účastníky“. P
    Z hlediska obsahu smluv o zúžení SJM je podle mne zbytečné a téměř nesmyslné, aby tyto smlouvy (týkající se věcí nabytých a závazků vzniklých, stejně tak i účinné do budoucna) byly doplněny ještě o jakousi formulku, že „manželé jsou současně vypořádáni“. Pro nezpochybnitelnost nabytí majetku tvořícího SJM do výlučného vlastnictví jednoho z manželů podle mne postačí, aby byla uvedena formulace „výlučným vlastníkem se stává“, „do výlučného vlastnictví nabývá“ apod.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00