Jak na věc


zápis z přezkoumání hospodaření obce 2018

Zápis ze schůzky SPCHŠ - 11. března 2014

    1. Na účtu SPCHŠ je ke dnešnímu datu částka 113.000 Kč.2. Ohledně otázky zápisu nových stanov spolku SPCHŠ do OR je nutné, aby více než 50% všech členů ( rodičů ), souhlasilo se zněním nových stanov.Až budou stanovy připraveny, budou zaslány zástupci SPCHŠ rodičům jednotlivých tříd, s týdenní lhůtou na připomínky.  Souhlas se stanovami bude poté technicky proveden během třídních schůzek dne 9.11.2016 formou podpisu každého rodiče u stolku umístěného při vchodu do školy.  Prosíme o přihlášení 2-3 dobrovolníků, kteří se během třídních schůzek u stolku vystřídají.3. Jeden ze členů SPCHŠ si postěžoval, jak málo je vidět slušnosti mezi dětmi, často v šatně dospělé a zaměstnance školy nezdraví. Rozpoutala se diskuse. Závěrem - škola může přispět k výchově, pan zástupce dokonce někdy děti vrací zpět dokud nepozdraví, ale hlavní zodpovědnost leží na rodině.4. Dne 14.12.2016 se bude konat tradiční školní jarmark, kde budou některé třídy mít vystoupení, budou se prodávat dětské výtvory a ochutná
    1. Ve fondu SPCHŠ je vybráno 105 000 Kč.2. Příprava nových stanov spolku (změna statutu na spolek) - spolupráce p. Šilhová a Nerglová, návrh postupu  a realizace nutná do 1. 9. 2015.3. P. Šilhová bude prezentovat požadavek rodičů, SPCHŠ  na přeměření hyg. norem používání antén mobilních operátorů, které jsou umístněny na střeše školy. Požadavek bude prezentován na zasedení zastupitelstva Dolních Chaber 18. 3. 2015.4. Masopust - proběhl úspěšně - družina vybrala v rámci prodeje masek 1700 Kč. 768 Kč na materiál uhradí SPCHŠ, rozdíl uložen na účet SPCHŠ.5. Návrh na měření radonu ve škole - prezentován zástupci rodičů. Dle radové mapy by D. Chabry měly být v bezpečné zóně. V každém případě paní ředitelka požádá o bezplatné přeměření radonového záření v rámci školy. 


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 12. října 2015

    Zápis ze schůzky konané 9.10.20181. lyžařský kurz, který má proběhnout během ledna, se zatím připravuje, je ve fázi výběru ubytovacího zařízení, poté budou osloveni zájemci – žáci 2. stupně2. byla podepsána darovací smlouva na nákup knih pro celotřídní čtení na 1. stupně3. vedla se debata o zabezpečení prostoru před školou – na přechodech, zvýšená agresivita některých řidičů (najíždí i do strážníků, kteří pomáhají na přechodech, nerespektují dvojitou plnou a předjíždí autobusy na zastávkách, rychlost) – zasadili bychom se jako spolek s podporou školy a paní ředitelky a pokusili se napsat nějakou žádost na radnici a následně na příslušné orgány o pomoc při vyřešení této problematiky (retardér, semafor či nějaké zpomalovací zařízení). Na příštím setkání bychom v tomto tématu pokračovali.
    Zúčastnění: P.Bolen, pí.Jiříková, pí.Kalatova, pí.Pribylova, pí.Černá, P.Šupich, pí.Majerová a pí. Červenkova.Omluvena-paní ředitelka, paní Jakubinska. 


Zápis ze schůzky SPCHŠ – 2. dubna 2012

    1. Na začátku vysvětlovala paní ředitelka situaci kolem prvních (budoucích druhých tříd), kdy od září nastane změna ve vyučujících. Obě učitelky ze současných 1. třídy budou znovu učit od září nové prvňáčky. Výměnu si vyžádaly organizační důvody.2. Paní Vlčková poslala seznamy žáků, za které nebyl vybrán příspěvek na SPCHŠ – bylo by to dobré dnes zmínit na třídních schůzkách – lze platit hotově nebo poslat na účet SPCHŠ, který je uveden na stránkách školy.3. Během dubna budou provedeny srovnávací SCIO testy u 3. a 5. tříd.4. Domluvila jsem se s paní ředitelkou, že na prvních třídních schůzkách v novém školním roce, se do třídy kromě třídních učitelů dostaví i vyučující ostatních předmětů (2. stupeň), abychom měli šanci vůbec poznat učitele, kteří učí naše děti, a ti by nám v krátkosti nastínili jejich vize pro nadcházející školní rok, za což jsem moc ráda.5. Příští schůzka je v úterý 15. 5. 2018 od 17:30.
    Včerejší schůzka byla na žádost paní ředitelky posunuta na 18.hodinu, díky tomu ale vyplula na skutečnost, že na původní čas dorazily 2 zástupkyně, kterým nechodí žádná mailová korespondence (jsou tu od září), proto bych asi poprosila Danu Červenkovou o kontrolu všech zástupců jednotlivých tříd, doplnila níže uvedené zástupkyně a přeposlala celou skupinu kontaktů všem, tak abychom ji všichni používali, děkuji.4. B - Dagmar Schönová – dasa.schonova@pampa.cz1. A – Petra Šotolová – petra.sotolova@gmail.com


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 8. prosince 2015

    1. Info od S. Vlčkové/Na úctu je 115 tis.Kc.  2. Učitel by se mohl domluvit alespoň v prvni / druhé třídě, zda by znamky šly paralelně psat jak na Bakaláře, tak i do ŽK, sešitu...kvůli dětem. Dále prosba ohledne Bakalaru o spolupráci mezi rodiči a učiteli, ihned reagovat, pokud nejsou známky včas, nejasnosti, neúplné....Vyjádření ŘŠ:Program bakaláři je určen pro sdělování informací o vzdělání i o chování žáka. V současné době je do něj zapisováno především hodnocení (známky). Každá známka by měla být označena titulkem (tj. za co je udělena), datem a váhou.Pokud se Vám stává, že učitel známku neoznačí, a není tedy jasné z čeho a kdy byla udělena, reagujte prosím ihned a zprávou (komens) v bakalářích, příp. emailem se příslušného vyučujícího zeptejte na podrobnosti hodnocení.V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se bakalářů se můžete obrátit i na zástupkyni ředitelky školy Mgr. Radku Cvejnovou – buď přímo prostřednictvím bakalářů nebo emailem: zastupkyne@zschabry.cz.S širokými možnostm


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 10. února 2015

    1. Dne 20. 6. 2018 od 16 hodin proběhne na zahradě školy Zahradní slavnost, některé třídy mají připravený program a stánky s drobným občerstvením. Pokud by paní ředitelka potřebovala nějakou naši pomoc, bude nás informovat. P. Bolen letos bude opékat klobásy apod. místo čuníka.Pokud by ještě někdo měl někdo nějaké návrhy na „doprovodný“ program, určitě to uvítáme.2. Paní ředitelka nám pomohla také s formulářem GDPR pro naše účely - SPCHŠ, účastníci schůzky tento dokument podepsali, ostatní poprosím časem o totéž (formulář zůstal u paní ředitelky).3. Řešila se připomínka mříží oken ve 4. třídě – kvůli možnému pořárnímu úniku – paní řed. argumentovala, že okna nejsou únikovou cestou, ta je přes sousední třídu (5. A) nebo hlavní vchod.4. Rozlučka 9. tříd na Obci proběhne letos v pozměněné podobě, kvůli lepší organizaci a příjemnějšímu prožití, bude se konat postupně již ve čtvrtek 28. 6. 2018.5. Drobná výtka byla i k přesolování některých jídel – pí ředitelka - konzultace s kuchyní.6. Lyž
    Přítomni: p. Chaloupecká,  p. Mlynárová,  p. Bolen, p. Šmídová, p. Kalátová, p. HajíčkováOmluveni: p.Vlčková1. Stav konta SPCHŠ je k 12. 5. 2014 88 000 Kč (dle informace  p. Vlčkové).2.  Ve školním roce 2014/2015 budou otevřeny 2 první třídy, více jak 55 přihlášených dětí.3. Ve 4. A. a 4. B. proběhly na žádost rodičů srovnávací testy - výsledkem je stejná úroveň dosažených znalostí (4.A malinko převažuje v ČJ, 4. B v M).4. Od 19. 5. 2014 do odvolání se vaří jen 1 oběd.5. Příspěvek SPCHŠ na Come&show je 4140 Kč na odměny.6. V pátek 30. 5. 2014 proběhne dětský den 9- 12 h.7.  4. 6. 2014 proběhne od 16 hodin školní zahradní slavnost.


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 14. dubna 2015

    1.Na základě žádosti SPCHŠ  na měření radonu jsou ve třídách nainstalovány měřiče( krabičky ve třídách). Měření radonu  bude probíhat do konce školního roku, kdy se vyhodnotí.2. Na účtu SPCHŠ je aktuálně 107.000 Kč, zástupcům jednotlivých tříd budou zaslána jména rodičů, kteří dosud nezaplatili.3. Úřad Mč Dolní Chabry uhradil SPCHŠ částku 9.015Kč. Tato částka se rovná částce za měření škodlivosti antén na budově školy.4.Na budovu školy budou instalovány další tři antény. ( Vzhledem k velmi nízké hladině škodlivosti záření zdraví dětí není ohroženo, max hladina zátěže byla na 6% povoleného maxima.)5.Výhlednový plán an umístění nových prvňáčků v září 2016. N azákladě počtu přihlášených a přijatých žáků budou vytvořeny 2-3 třídy. 2 třídy budou umístěny v budovách družin vedle hlavní budovy, případná třetí třída bude vytvořena ze současné družiny v prvním patře v budově školy.6. Třída 5.B předá paní řiditelce návrh na pomalování dveří třídy.7. SPCHŠ zajistila do prvních tříd ve vedlejších


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 14. října 2014:

    Přítomni: paní ředitelka, pí. Votočková, Golasová, Jiříková, Kalátová, Šotolová, Majerová, Černá, Bučková, Jakubínská, Heinrichová a pánové Radvanovský a ŠupichOmluveni: p.Bolen, pí. Červenková, Trpkošová a VeckováTento rok se budou konat schůzky zástupců jednotlivých tříd opět každé druhé úterý v měsíci v 17.30.Pokud by se chtěl účastnit i kdokoliv jiný z rodičů našich žáků, je vítán.Novými členy jsou zástupci 1. A – pí. Votočková (votockova@centrum.cz), 1.C – Hana Bučková (hjanova@centrum.cz), za 1.B je již členka SPCHŠ pí. Vecková1. Seznámení paní ředitelky se stavem dostavby naší školy. V současné době se připravuje nové výběrové řízení, podrobnosti tím pádem nejsou známé. Paní ředitelka potvrdila informace, které zazněly na třídních schůzkách, a to, že během porady byli učitelé seznámeni s dosud nezveřejněnou variantou dostavby školy, a to v pořadí od objektu E (třídy) a šatny, zavřením všech současných vstupů do školy, využitím současné 3.A jako vstupu do budovy školy a zřízení k


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 9. září 2014

    Přítomni: p. Chaloupecká, Vlčková, Jiříková, Kalátová, Šilhová, Netolická, Frantík, Šupich, Kasa, Mlynárová1. Výše fondu SPCHŠ k 13. 1. 2015 je 103 000 Kč.2. V rámci vánočního jarmarku bylo v rámci stánku SPCHŠ vybráno 962 Kč (po odečtení nákladů na kávu, čaj, kelímky).3. Paní Šilhová dále usiluje o předložení smluv s provozovateli antén na střeše školy (podepsány se zřizovatelem školy - vedením obce). Pan starosta Malina přislíbil jejich předložení, ke dni 13. 1. 2015 tak zatím neučinil. 4. Byl upraven e-jídelníček - doplněno číslo školy.5. Velmi děkujeme za podporu jarmarku, rodičům žáků naší školy. Díky Vám jarmark vzkvétá.6. Den otevřených dveří proběhne 16. 1. 2015 v době 8.00 - 12.30 h.7. Hry do školní družiny budou vybrány dětmi (cca ve výši 8 000 Kč), hrazeno z fondu SPCHŠ.8. Ve SCIO testech dosáhli žáci 9. třídy výborných výsledků! JČ lepší než 70% škol, M lepší než 80% škol, AJ lepší než 90% škol. Testování se zúčastnily základní školy (včetně víceletých gymnázií). Gratulujem
    4. V deváté třídě je potreba dohlédnout na to, aby učivo na přijímací zkoušky meli žáci včas probrané a ne na poslední chvíli. Tento rok je to již po druhé. Vyjádření ŘŠ:Učivo 9. třídy je probíráno každý rok v souladu se školním vzdělávacím plánem a v souladu s časově tematickými plány jednotlivých předmětů.V předmětech, které budou žáci potřebovat k přijímacím zkouškám, tj. v českém jazyce a matematice, je převážná část učiva probrána již do konce 8. ročníku, 9. ročník je věnován převážně postupnému opakování a nové učivo tvoří nepatrný zlomek probírané látky. A i toto nové učivo je probíráno v souladu s plány.Učitelé obou předmětů naopak věnují zvýšenou pozornost těm oblastem učiva, o kterých vědí, že je na ně kladen důraz při přijímacím řízení, a opakují je s žáky průběžně po celý rok, ve zvýšené míře potom v posledních týdnech před přijímacím řízením.


Zápis ze schůzky SPCHŠ – 10. 9. 2019

    1. Masopust termín konání 18.2., ŠD na akci připravuje masky; SPCHŠ žádá dobrovolníky z řad rodičů na prodej masek v průvodu; Výtěžek z prodeje jde zpět do ŠD2. pí. Červenková bude urgovat pí. Doušovou a dále bude informovat o zapojení školy do akce Masopust18.2.2017 - průvod VE 14 HODIN ZE HŘIŠTĚ, role principála se letos p. Cutych vzdal, byla jsem požádána o zajištění náhrady, navrhla jsem pana Mitošinku, myslím, že se s pí. Doušovou domluvili a bude vše probíhat hladce. NÁŠ ÚKOL JE ZJISTIT, KOLIK TŘÍD BUDE MÍT KOLEKTIVNÍ MASKU, komise, co to má na starosti, zajišťuje dorty pro každou třídu, proto aby jich měli dostatek; prosím o informaci paní Doušové přímo - případně stačí na můj tel. 602 496 726, či tento e-mail.3. pí. Mlynárová pošle paní ředitelce aktualizovaný seznam SPCHŠ - PROSÍM O KOPIINásledně bude aktulizováno na webu školy4. Zástup na TV je pro 2. pololetí vyřešen5. Aktuální stav pokladny k 10.1.2017  87.000,- CZK 6. Škola dostala od obce finanční podporu na nákup HW. Byl


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 13. května 2014

    Přítomni: p. Kasal, p. Šilhová, p. Chaloupecká, p. Frantík, p. Bolen, p. Netolická, p. Šupich, p. Nerglová, p. Jiříková, p. Mlynárová, p. Svárovská.omluveni: p. Vlčková, p. Hajíčková1. Dokončeny stavební úpravy u družiny a přístřešku  vchodových dveří do školy.2. Do 1. B. instalována interaktivní tabule, díky sponzorskému daru, doplatek z fondu SPCHŠ 25. 410,- Kč formou darovací smlouvy. Rozšíří se tím počet učeben s interaktivními tabuli, v učebnách se střídají žáci různých tříd.3. V pátek 16. 1. 2015 se od 8 do 12:30 hodin koná den otevřených dveří.4. Do družiny budou pořízeny hry z fondu SPCHŠ v ceně 8000,- Kč.5. 611,- Kč činí doplatek na čokoládové figurky, některé figurky zničené na cestě, dodavatel nahradil rozpustným nápojem.6. Podpora studenta- azylanta není třeba, vše si uhradí sám (poplatek za přijímací řízení mu byl snížen).7. Na jarmark 10. 12. připraví 8. a 9. třídy chlebíčky a toasty, p. Čmerdová připravila čaj do várnice. Rodičům děkujeme za napečené cukroví. SPCHŠ zaříd


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 9. října 2018

    Přítomni: pp. Chaloupecká,  Kalátová, Šilhová, Frantík, Kasa, Táborský, Hájičková, Princlová, Mlynárová1. Výše fondu SPCHŠ k 10. 2. 2014 je 105 000 Kč.2. Je třeba vypracovat do konce roku změnu statusu SPCHŠ na spolek - návrh Mgr. Šilhová.3. P. Kasa zjistí, kdo by mohl zjistit měření vyzařování z antén umístěných na střeše školy. Paní Šilhová zjistila počet smluv a antén na střeše škole (smlouvy podepsány zřizovatelem školy, starostou obce)4. Masopust: spolupráce školy, spolku a obce dohodnuta. SPCHŠ bude mít stánek se soutěžemi, odměny zařídila obec.5. Zápis do 1. třídy proběhl: 90 zájemců, je možné až 3 třídy. Záleží také na odkladech. Prvňáčci budou také v prostorách družin.6. Nově nastupující učitelé mají vždy uvádějícího učitele (mentora).7. P. Frantík vznesl dotaz, zda jsou hory 7.třídy povinné.8. Za p. Šupina p. Táborský: dotaz, jak se řeší dozor na školách v přírodě - vždy výběr třídního učitele, koho jako pedagogický doprovod zvolí.9. Opět se zvýšil výskyt vší - rodiče požádán


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 12. června 2018

    Přítomni: ENGLICHOVÁ Dana, ČERNÁ Vlasta, JIŘÍKOVÁ Blanka, MIDRLA Ludvík, MLYNÁROVÁ Radka, NERGLOVÁ Monika, ŠUPICH Libor, TOMCOVÁ Kateřina1. Aktuální stav pokladny k 14. 3. 2017 je 97.047,- CZK.2. Schválení nákupu.SPCHŠ schválilo nákup moderní TV na zeď pro družinu. Paní ředitelka uloží paní hospodářce provedení nákupu.SPCHŠ schválilo nákup ubrousků pro školní jídelnu v hodnotě 1640,- CZK.3. Prodej masek. Bylaprojednána nutnost zlepšení úsilí při prodeji masek (výrobků dětí z družiny) letos se bohužel prodalo pouze 20ks.4. Vyjádření paní ředitelkyk bodu 2. minulého zápisu:Škola kupuje 5 ks dataprojektorů včetně PC. Aktuální stav interaktivních tabulí je 7. Při celkovém počtu 12 bude pokryt jak 1. tak 2. stupeň. Programy pro interaktivní tabule jsou pro předměty: vlastivěda, matematika, český jazyk, anglický jazyk, přírodověda. Škola pokračuje v nákupu dalších vzdělávacích programů. Ve všech třídách, kde interaktivní tabule jsou, se s nimi aktivně pracuje. Využitelnost informačních tabul
    Přítomni: p. Chaloupecká, p. Nerglová, p. Netolická, p. Bolen, p. Kalátová, p. Kasa, p. Táborský, p. Mlynárová, p. ŠilhováOmluveni: p. Vlčková, p. Hájíčková


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 11. dubna 2017

    Přítomni: p. Chaloupecká, p. Svárovská, p. Zuzák, p. Mlynárová, p. Hájíčková, p. BolenOmluveni: p. Šmídová, p.Vlčková1. Stav konta SPCHŠ je k 8. 10. 2013 40 714 Kč (dle informace  p. Vlčkové).2. Paní ředitelka Chaloupecká přislíbila spolupráci  ohledně tisku seznamu žáků jednotlivých tříd pro výběr příspěvku SPCHŠ  - seznamy budou rozdány na schůzce SPCHŠ 12. 11. jednotlivým zástupcům tříd, zbytek třídním učitelům na třídní schůzky 13. 11.3. Ve středu 11. 12. bude vánoční jarmark – SPCHŠ bylo požádáno o spolupráci, zejména v oblasti občerstvení. S paní ředitelkou Chaloupeckou bylo domluveno prostorové rozšíření do 3. patra (tělocvična by situaci neřešila a narušila by se pospolitost jarmarku). Tvořící dílna bude v multimediální učebně, 8. třída p. Svárovské připraví perníkovou dílničku, nealko punč a chlebíčky.Škola tímto prosí rodiče o darování nevyužitých funkčních zánovních přenosných trub (1- 2 ks): pro pečení perníků, ale také do povinné  výuky vaření. V případě potřeby navrhuje S


Zápis ze chůzky SPCHŠ – 4. března 2013

    1) na účtu SPCHŠ je k 12. 4. 2016 -  98 000 Kč.2) Paní Smékalová, zástupce za 1. C. se vzdává z důvodu velkého pracovního vytížení zastupování třídy, v současné době zastupuje třídu dále p. Midrla.3) Inkluze: diskutovalo se téma inkluze žáků s mentálním nebo tělesným hendikepem -  není pro chaberskou školu rizikem, týká se jen nově nastupujících žáků do 1. třídy. Celkově připadá na 1 školu v republice max. 2 žáci s lehkým hendikepem. V Praze je navíc dostatek praktických škol, kde mohou tito žáci spádově docházet (ČImice, Bohnice) a mají tudíž možnost výběru školy. Vedení školy prozatím nevidí problém případné inkluze.4) Přístavba školy - v letošním roce proběhne jen výběrové řízení, přístavba proběhne v roce 2017, finance ze strany developera, ale i Magistrátu města Prahy jsou přislíbeny. V letošním roce škola a obec usilují o úpravu sportoviště za školou (multifukční zařízení včetně doskočiště pro skok do dálky). 5) Konec výuky bude 24. 6. 3016, tedy o týden dříve. Plánovaný čas bude


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 14. března 2017

    Přítomni: p. Majerová, p. Šmídová, p. Kalátová, p. Havlíčková, p. Vlčková, p. Mlynárová, p. Jiříková, p. HájíčkováOmluveni: p. Chaloupecká1. Stav konta SPCHŠ je k 10. 9. 2013 39 700 Kč (dle stanoviska p. Vlčkové).2. R. Mlynárová kontaktuje p. hospodářku ohledně tisku seznamu žáků jednotlivých tříd pro výběr příspěvku  - seznamy budou dány na schůzce SPCHŠ 12. 11. jednotlivým zástupcům tříd, zbytek třídním učitelům na třídní schůzky 13. 11.3. Ve středu 11. 12. bude vánoční jarmark – SPCHŠ bylo požádáno o spolupráci, zejména v oblasti občerstvení. RM probere s p. Rejkovou a Michálkovou praxi. Do příští schůzky uvážíme charitativní rozměr vánočního setkání (Dobrý anděl nebo jakýkoliv jiný nápad vítán). P. Bolen navrhuje soutěž ve vanilkových rohlíčcích.  Probrat s p. ředitelkou zda by setkání mohlo proběhnout v tělocvičně nebo ve třídách (kvůli prostorové kapacitě chodeb).4. Den otevřených dveří bude 17. 1. 2014, také součást oslav výročí chaberské školy.5. od konce září budou v šatnách i


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 13.9.2016

    1. Úspěšné přijímací zkoušky CERMATV jednotných přijímacích zkouškách CERMAT byli žáci pátého, sedmého i devátého ročníku v roce 2018 velice úspěšní. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem dosáhli výrazně lepších výsledků v českém jazyce i matematice. Z výsledků je zřejmé, že velký dík za úspěchy uchazečů o studium na středních školách a víceletých gymnáziích patří pedagogům chaberské školy.  Podrobnou výsledkovou listinu najdete v aktulalitách v příloze na webu školy.2. ZŠ Chabry má dobré jméno v okolí ve srovnání s ostatními základními školami v okolí, skvělá zpráva.  3. Na účtu SPCHŠ je aktuálně 118 727 Kč. Z fondu budou, jako každý rok sponzorovány ubrousky do školní výchovy, šťáva do družiny, poháry a medaile, poukazy na nákup knih za skvělé výsledky žáků na olympiádách a dalších soutěžích.4.Do knihovny školy budou dokoupeny knížky pro žáky 1. stupně, Robinson Crusoe, taktéž z fondu SPCHŠ. 5. Lyžařský kurz druhého stupně bude probíhat v lednu, bližší informace spolu s přihláškami


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 9.2.2016

    PROSBA K NADCHÁZEJÍCÍMU MASOPUSTU – pí. Mazurová se na SPCHŠ obrací s upřesněním, kdo bude mít na starosti v průvodu prodej masek – vloni i rok před se o ně staraly družinářky, nikoliv žáci 8. tříd, jak   jsme se domnívali. Moc prosím paní ředitelku o prověření a případně informaci, jak to bude letos.1. Současný stav účtu SPChŠ činí 89 000,- Kč. Sdružení přijímá návrhy na investice a zakoupení potřebných věcí.- Návrh na zakoupení dalších interaktivních tabulí.2. Využívání interaktivních tabulí (dále IT) při výuce: návrh na zapojení žáků při prezentaci a dále na využívání v předmětech jako je vlastivěda, přírodověda, fyzika, chemie… (existuje velké množství programů). SPChŠ navrhuje pravidelné rotování všech tříd v učebnách s IT u těchto předmětů.- Prosíme o informaci od p. ředitelky o tom, jak intenzivně, v kterých ročnících a předmětech jsou IT využívány.3. Návrhy na místo pořádání lyžařského kurzu v r. 2018.- Návrh 7.B: http://www.hotelkorinek.cz/ (prosím, posuďte ostatní)- Návrh 1.B


Zápis ze schůzky SPCHŠ – 3. června 2013

    Cas setkavani ponechan na stejny termin, druhe utery v mesici v 17:30 hodinMereni radonu ve skole probehlo v minulem roce, vse je hluboko pod limity, v zadne tride nedosahuje namerena hodnota ani 20% limitu.Eletrkonicke zakovske knizky - Byly spustene elektronicke zakovske knizky, system bakalari.cz. Jiz nainstalovano, zadan rozvrh pro vsechny tridy do aplikace. Deti dostanou svuj pristup. Rodice jiz maji pristup (dostali jej od tridnich ucetelu). Nastaveni, pokud bude mit nekdo problemy s tim, ze neco neuvidi v systemu, muze psat primo pani reditelce. Vsechny znamky budou zadavany do systemu bakalari.cz, nektere zapisy i v papirove zakovske knizce (na prani tridnich ucitelu, specialne na prvnim stupni papirova zakovska s razitky a znamkami funguje nejlepe jako motivace deti). Mobilni aplikace pro Android je k dispozici, kazdemu rodici do ni mohou chodit znamky prakticky online.Finance - Aktualni stav uctu cca 110.000 Kc na letosni rok opet poskytne SPCHS prispevek na ubrousky do skoln
    Účastni: pí.Chaloupecká, Červenková, Englichová, Černá, Kalátová, p. Bolen, pí Mlynárová, p. Frantík, pí Schönová, Korfoňová, MajerováOmluveni: pí. Vlčková, Jiříková, Jakubínská
    Přítomni: p.Chaloupecká, p. Mlynárová, p. Hájíčková, p.Šupich, p. Bolen, p. Kalátová, p. Černá, p. Netolická, p. Jiříková, p. Smékal, p. Midrla, p. Frantík, p. JakubínskáOmluveni: p. Kasa, p. Vlčková


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 12. května 2015

    1. Rada SPCHŠ zejména řešila logistiku schválení úpravy stanov dle nového Občanského zákoníku a volbu výboru SPCHŠ, která proběhne 9. 11. 2016 před a po třídních schůzkách. Rodiče se mohli s návrhem úpravy stanov seznámit před, v průběhu i po třídních schůzkách jednotlivých tříd. Zástupci tříd se dohodli na postupu, jak nejlépe rodiče informovat o průběhu volby. Členové SPCHŠ byli předem informováni emailem, návrh stanov byl zveřejněn na webových stránkách školy/sekce SPCHŠ. 2. Do výboru SPCHŠ byli navrženi: předsedkyně Dana Červenková, místopředseda Josef Bolen, pokladník Simona Vlčková. Rada se na tomto složení jednohlasně shodla (12 ze 12 zúčastněných členů rady).3. Okrajově byl členy SPCHŠ probrán nový školní vzdělávací plán školy - část práce s talenty. Více ten bod bude prodiskutován až za přítomnosti paní ředitelky, z jednání se omluvila. Zástupce rodičů ve Školské radě p. Bolen byl požádán, aby radu o změnách v plánu informoval.4. Zástupce 8. A. tlumočila písemnou stížnost rodi


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 12. září 2017

    1. Adaptační kurz 6. tříd - byla diskutována forma a načasování komunikace s rodiči, návrhy pro zefektivnění.2. Prostory družiny pro 1.B: vybrán největší a nejlépe vyhovující prostor - zvonek pro komunikaci s rodiči, téměř 100% potřeba rodičů umístit děti do družiny, komfort nepřesouvání dětí a jejich věcí. Celková kapacita družiny navýšena z 90 na 150 míst. Vybavení prostor také díky sponzorům z řad rodičů.3.  Ve středu 10. 12. 2014 proběhne od 16 do 18 hodin vánoční jarmark ve škole - perníčky p. Svárovské, možnost dílny SPCHŠ a občerstvení - děkujeme za dobrovolníky do občerstvení nebo dílny.4. Pan Šupich přislíbil reklamní předměty do soutěží školní družiny.5. Čtvrtek a pátek 30.  - 31.10. 2014 ředitelské volno z technických důvodů (zkouška kotelny aj.)6. Pan školník upravil přístup ke školní družině - stěna vyzděná, zastřešení vstupu do družiny i školy. Příspěvek ze SPCHŠ 4554,- Kč.7. Na žádost rodičů byl do jídelny umístěn zásobník na ubrousky a ubrousky, cena 4079,- Kč.8. Žáci 9
    Účastníci: p. Majerová, Mlynárová, Jiříková, Kofroňová, Bolen, Černá, Englichová, Jakubínská, Tomcová, Frantík, Šupich.Ostatní členové omluveni.1. Na zahradní slavnost by SPCHŠ zařídilo fotokoutek - pro focení dětí, rodin, spolužáků. Fotí p. Englichová.2. Byl vznesen dotaz, připomínka k pořádání jednotné školy v přírodě pro 2. stupeň. Koordinace některým z rodičů přijde složitá a rozsah a program připravovaný externí společností neefektivní. Rodiče by uvítali menší skupiny, s větším zapojením třídních učitelů. Rodiče jsou si vědomi logistiky výuky na 2. stupni v době škol  v přírodě.3. Byl vznesen návrh na organizaci anglických představení divadla The Bear Educational Theatre. Divadlo je velmi dobře metodicky zpracované, dle jednotlivých znalostních úrovní a pro studentské diváky zábavný. V červnu za mimořádnou cenu 60 Kč/žáka, navrhujeme uhradit z finančního fondu školy nebo fondu SPCHŠ. Kontakt zašle R.Mlynárová, www.thebeartheatre.com.Další setkání 9. 5. v 17:30 h.


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 10. listopadu 2015

    Zúčastněni: paní ředitelka Chaloupecká a zástupci následujících tříd-2.B, 3.B, 6.B, 5.A-oba zástupci, 2.A, 9.B, 5.B, 1.B, 8.A, 9.A,1.A,4.A, 7.A,3.A-oba zástupci Stále není zvolen zástupce 1.A, 2.B, 6.AStav konta k dnešnímu dni je 84 000 Kč.Projednány tyto body:1. Lyžařský výcvik - v roce 2018 nebude, 2019 ano2. ŠVP - pro druhy stupeň nebude hromadný výjezd, jen výlety3. Školní hřiště není jeste kompletně dodělané, v tuto chvíli je 90% práci hotovo, diky počasí není dolajnovano, pokud nebude celá komplet práce předána zřizovateli -tou je MČ Dolni Chabry - nemůžou deti hřiště bohužel používat4. Den 13.12. Vánoční jarmark - po třídních schůzkách dne 15.11.bude domluvena naše pomoc v podobě dílnicek, připadne pomoc prvnímu stupni v rámci Jarmarku 5. Odsouhlasena částka - strop 10.000,- Kč - na koupi domečku na pracovní činnosti školy 6. Podepsána smlouva - koupě ubrousků za 1.660,- Kč 7. Nabídka divadelního představení Pražské pověsti - celkem 3 - možnost spíše pro prvni stupeň - možnosti


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 8.11.2016

    Komentář ředitelky školy:V současné době se jedná o nepotvrzenou informaci. Výběrové řízení na stavbu zatím nebylo vypsáno, harmonogram ani etapizace stavby nebyly definitivně stanoveny. Zástupce SPCHŠ jsem s touto možností (upozorňuji, že se jedná o jednu z možných variant průběhu stavby) seznámila proto, abych uvedla na pravou míru zkreslené informace, které byly bez vědomí vedení školy předány žákům 3. A.Podle mých informací chystá zřizovatel školy uspořádat informační schůzku pro rodiče našich žáků i pro ostatní občany Dolních Chaber, na které by měli být zájemci seznámeni s průběhem přístavby školy.2. Odsouhlasili jsme proplacení odměn pro děti – na konci loňského roku byly některé děti oceněny za reprezentaci školy.3. V současné době je na účtu SPCHŠ asi 161 000,- Kč. V letošním roce budeme vybírat příspěvky na příštích třídních schůzkách nebo je již mohou rodiče posílat na účet SPCHŠ (je uveden na stránkách školy – č. účtu 0211001329/0800; výše příspěvků: 1 dítě = 300 Kč; 2 děti


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 7. února 2013

    1) Paní Mlynárová prezentovala 5 návrhů nové podoby "loga na mikiny", které bude od nového roku využíváno na školních mikinách. K pěti návrhům byl přidán ještě ten aktuálně používaný a dnes bude rozesláno na všechny zástupce tříd hlasovací formulář. Vyhodnocení bude provedeno na příští schůzce SPCHŠ.2) Na žádost některých rodičů, že SPCHŠ nezveřejňuje dostatečně rychle zápisy ze schůzek bylo domluveno, že každá schůze bude mít svého zapisovatele (nebude to stále jedna osoba) a ten zpracuje zápis ideálně hned po schůzce a bude vyvěšen na stránkách školy co nejdříve.3) Dne 9. prosince 2015 proběhne v prostorách školy tradiční Vánoční jarmark. Na akci jsou zváni všichni rodiče a přátelé školy. Děti budou prezentovat své výrobky, předvedou krátký kulturní program a připraví občerstvení pro návštěvníky. Školní družina tam bude prezentovat dílničky a zdobení perníčků. Členové SPCHŠ pomohou s organizací.4) Členové SPCHŠ (zástupci tříd) dostali seznamy žáků a byli vyzváni ke krátké prezentaci
    Příští schůzka je těsně před třídními schůzkami –13. 11. 2018 - paní ředitelka nám jako každý rok- vytiskne seznam žáků jednotlivých tříd kvůli výběru příspěvků na SPCHŠ, děkujeme. Zapsala: Petra Kalátová
    Přítomni: Chaloupecká, Havrdová, Vlčková, Bolen, Hájíčková, Rejková1. SPCHŠ přislíbilo přispět školní družině na nákup šťáv na toto pololetí zhruba ve výši 1300,- Kč.2. SPCHŠ přislíbilo asi 3000,- Kč na barvu na nátěr topení ve třídě 3. B.3. Vzhledem ke kapacitě školní družiny a počtu dětí nahlášených do školní družiny jsou děti ze 3. A umístěny ve školním klubu.4. Ve třídě 2. B je řešeno podezření ze šikany, s třídou pracuje dr. Mezera.5. Na listopadové schůzce SPCHŠ budou jednotlivým zástupcům předány seznamy tříd, aby mohli zástupci na listopadových třídních schůzkách vybírat příspěvky na účet SPCHŠ.Příští schůzka: 5. listopadu


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 12.1.2016

    Přítomni: p. Chaloupecká, p. Svárovská,  p. Mlynárová, p. Hájíčková, p. Bolen, p. Šilhová, p. Jiříková, p. Šmídová, p. Kalátová, p. Havlíčková, p. MajerováOmluveni: p.Vlčková 1. Stav konta SPCHŠ je k 8. 10. 2013 40 714 Kč (dle informace  p. Vlčkové).2. Paní ředitelka Chaloupecká rozdala seznamy žáků jednotlivých tříd pro výběr příspěvku SPCHŠ na třídní schůzce 13. 11. 2013.3. Byl zaveden nový způsob uzavírání hlavních dveří – kvůli pohybu jiných než pověřených osob v prostorách školy. Zavedeno kvůli bezpečnosti dětí a majetku školy.4. Je možný výběr ze dvou jídel, mimo pondělí. Je možné využívat e-jídelníček: přihlášení pod přihlašovacím jménem, informace o jídelníčku, čerpání, vše mimo správní pauzu 14 - 14,15 h.5. P. ředitelka informovala o změnám plynoucích z novely Občanského zákoníku pro občanská sdružení (SPCHŠ). K vyřízení si převzala p. Šilhová.6. Ve středu 11. 12. bude vánoční jarmark – budou 3 dílny: brože z plsti, omalovánky a origami (i pro děti věku MŠ), zdobení perníků a
    1. Výuka společenského chování / stolování - jedná se o druhý stupeň pro 7. ročník - do občanské výchovy.Finančně vychází blok výuky na 250,-Kč/os., návrh - rodiče zaplatí 100,-Kč, doplatek ze SPCHŠ za 24 žáků / 3.600,- Kč dotace.Pokud se výuka osvědčí, pokračovali bychom každoročně.2. Školní mikiny – odhlasován vítězný model, do 21.3.2014 lze objednat za 399,-Kč/ks, dětské i dospělé velikosti ( návrh p. Nigrina ml.).3. Žádost o navýšení školní družiny z kapacity 90 žáků na 150 - MÚ schváleno, posudek z OHES čekáme, pokud to schválí, požádáme o zápis do rejstříku škol na Ministerstvo školství.4. Svatojánské slavnosti - 26.6.2014 - počítá se s vystoupením školy - domluví  paní Červenková s paní Mašátovou a Liberdovou.Zapsala: D. ČervenkováPříští schůzka: 8.4.2014 od 18,15 hodin.


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 9. června 2015

    1. Ve finančním fondu SPCHŠ je vybráno 114 000 Kč. Jednotliví zástupci tříd byli požádáni o návrhy pro nákup potřeb pro žáky z fondu SPCHŠ.2. Na zastupitelstvu D. Chaber byl projednán a schválen požadavek SPCHŠ na přeměření dodržování hygien. norem záření v dosahu antén mobilních operátorů. O přeměření žádá zřizovatel základ. školy - obec. Nutno dořešit finanční stránku měření, p. starosta bude požádán o písemné stanovisko k postupu. Trváme na uskutečnění přeměření, i za cenu finančního nákladu. Je třeba vyjít rodičům vstříc a případně vyvrátit opodstatněné obavy z umístěných  antén na střeše školy. Formulace R. Mlynárová přes p. Šilhovou-Šafránkovou na zasedání zastupitelstva Dolních Chaber v červnu 2015.  3. Realizátor měření radonu zatím nereagoval na písemnou výzvu p. ředitelky Mgr. Chaloupecké, bude znovu vyzván.4. Ve škole probíhají SCIO testy, jejich detailní výsledky budou předány žákům v průběhu měsíce května.5. Zahradní slavnost bude 17. 6. 2015 od 16 h, v měsíci červnu probě


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 13.1. 2015

    Body k projednávání:1)přechod před školou – zpráva o přechodu paní Trpkošové je dobrá, ale v této podobě jí nelze použít jako žádost  – nutná úprava či spolupráce s obcí – konzultace s paní starostkou – na starost si to vzal p. L. Šupich. Informace od p. Šupicha: obec již začala podnikat sama kroky k vyřešení této situace  – budeme jistě za SPCHŠ podporovat, paní ředitelka též podpoří žádost za školu…uvidíme, jak se to bude vyvíjet.2) Bakaláři - konzultace problémů, omezení počtu známek pro jednotlivé předměty? Hodně známek může způsobit jejich zápis do úplně jiného předmětu?!Pozn. ŘŠ – V každém předmětu je počet známek 50 za pololetí, což je dostatečný počet. Známky se nemohou zapsat do jiného předmětu, pokud je tam nezapíše vyučující.3) Masopust – termín?Pozn. ŘŠ – Masopust proběhne v sobotu 2. 3., organizuje kulturní komise MČ.4) zrušení lyžařského kurzu-podle dostupných informací nebylo dobře zorganizováno, zřejmě špatná informovanost – na třídních schůzkách ani třídní některých tř
    1) Úřad MČ Dolní Chabry uhradí měření antén formou daru 9.015,- Kč.2) Byla podepsána darovací smlouva mezi SPCHŠ a školou na příspěvek na Mikuláše 3.449,- Kč.3) Škola požádala SPCHŠ o příspěvek na ubrousky do školní jídelny 1.790,- Kč.4) Do 1. tříd, které jsou umístěny v domečku (1.A a 1.C), byly nainstalovány 2 počítače včetně zasíťování, WIFI a software. Škola požádala SPCHŠ o příspěvek 15.000,- Kč.5) Na účtu SPCHŠ je aktuálně 99.000,- Kč.6) Zástupce třídy 6.A požádal školu o kontrolu a případnou opravu žaluzií v jejich třídě.7) Soutěž o návrh loga na mikiny  a trika chaberské školy má již svého vítěze. Je to návrh s číslem 4.


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 10. září 2013

    Učivo matematiky (rovnice ve slovních úlohách a rotační tělesa) se podle vzdělávacího programu školy probírá ve 2. pololetí 9. ročníku a obě 9. třídy ho budou probírat po jarních prázdninách do konce února.Změnit pořadí učiva není možné, protože na sebe navazuje s ohledem na postupné navyšování složitosti.A není to možné ani proto, že i kdyby toto učivo bylo probíráno dříve, bylo by zase jiné, které by zbývalo probrat až v tomto období.Paní učitelka Hlaváčová počítá s tím, že žáci se připravují na přijímací zkoušky, a proto si ponechává dostatek času (březen a více než polovina dubna) na hlubší procvičování problémového učiva a na dotazy žáků, kteří při přípravě narazí na nějaký problém.Učivo skutečně není probíráno na poslední chvíli, ale v souladu s časovým rozvržením, které je dáno množstvím učiva, jež je nutné v průběhu roku probrat.
    Přítomni: paní Kalátová, pan Kasa, pan Šupich, paní Jiříková, paní Nerglová, paní Šilhová ŠafránkováOmluveni: paní Chaloupecká, paní Mlynárová, paní Mayerová, paní  Hájíčková, pan Bolen


Zápis ze schůzky SPCHŠ - 12. listopadu 2013

    Přítomni: paní Chaloupecká, paní Kalátová, pan Kasa, pan Šupich, pan Bolen, pan Staněk, paní Jiříková, paní Nerglová, paní Vlčková, paní Jakubínská a paní ČernáOmluveni: paní Mlynárová a paní  Hájíčková1) Výsledky provedení kontrolního měření záření z antén mobilních operátorů umístěných na budově školy- výsledky jsou v pořádku, měření probíhalo na několika místech (max.11% z dopustných odchylek), jinak téměř nulové hodnoty2) Měření radonu- paní ředitelka objednala - jsme v pořadí na měření3) knížky- byl uskutečněn nákup knih pro 2.ročníky, dle předchozího schválení4) radiomagnetofony- nákup 8 kusů již proběhl a jsou jimi vybaveny všechny třídy po škole (cca 19120,-Kč)5) Logo na školní mikiny- do 2.11.2015 stále probíhá soutěž o návrh nového loga na trika či mikiny, příště vyhodnotíme6) zimní škola v přírodě - lyžařský výcvik-vedena diskuse (místo, peníze, povinnost), závěr: naše škola nemá ve svém učebním plánu povinný lyžařský výcvik, tato možnost byla dětem nabídnutá jako nadstavba,
    Přítomni:  p. Netolická, p. Kalátová, p. Kasa, p. Frantík, p. Princlová, p. Hájíčková, p. Nerglová, p. Mlynárová, p. JiříkováOmluveni: p. Šilhová, p. Hájíčková, p. Chaloupecká, p. Vlčková, p. Nerglová, p. Šupich


Zápis ze schůzky SPCHŠ ze dne 14.2.2017

     1. Provedení kontrolního měření záření z antén mobilních operátorů umístěných na budově školy - měření provádí Státní zdravotní ústav na základě písemné žádosti- náklady jsou do 9.000,- Kč- na zastupitelstvu MČ Dolní Chabry dne 10.6.2015 vznese Šilhová Šafránková návrh radě obce, že návrh na provedení měření podá SPCHŠ samo a náklady uhradí ze svého rozpočtu obec2. Měření radonu- zjistit, zdali Státní zdravotní ústav měří i přítomnost radonu a za jakých podmínek3. Příspěvky SPCHŠ škole - neschválen návrh příspěvku na televizi a žaluzie pro 2.A , a to z důvodu, že se jedná o majetek, který by měla škola pořizovat ze svých prostředků sama.- CD přehrávač pro paní učitelku Karbanovou schválen již na předešlém SPCHŠ, zbývá ho předat paní učitelce4. Sladké odměny - SPCHŠ se usneslo, že v době, kdy je stále více kladen důraz na zdravou stravu a existují studie, které prokazatelně hovoří o škodlivosti  cukru, je zbytečné dětem nabízet jako odměnu sladkosti různého typu. Jistě lze k těmto druh

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00