Jak na věc


zákoník práce plné znění

Zákoník práce s výkladem PRÁVNÍ STAV. Zdeněk Schmied, Jaroslav Jakubka

    [12]Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č.121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č.14/1991 Sb.
    [21]Například §23 odst. 1 část věty za středníkem zákona ČNR č.128/1990 Sb., o advokacii, §19 odst. 1 věta druhá zákona SNR č.129/1991 Sb., o komerčních právnících.


Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

    5 Stav pracovněprávní legislativy k 1. lednu Stav pracovněprávní legislativy k 1. lednu 2013 Právě uplynulý rok 2012 byl rokem ověřování mimořádně velkého množství zásadních a významných, zejména věcných, ale i legislativně technických změn v celé řadě právních předpisů spadajících do působnosti resortu práce a sociálních věcí. Tyto změny se promítly nejenom v soukromoprávní úpravě pracovněprávních vztahů v rámci zákoníku práce, a to především jeho velkou novelou provedenou zákonem č. 365/2011 Sb., ale také v oblasti veřejnoprávní úpravy, kde se jednalo především o změny na úseku zaměstnanosti a inspekce práce zákonem č. 367/2011 Sb. (novelizace zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce). Změny na úseku zaměstnanosti byly zaměřeny především na úsporná opatření v oblasti veřejných výdajů (tedy v oblasti pasivní politiky zaměstnanosti) a na účinnější kontrolu a postih všech forem výkonu nelegální práce. S ohledem na účel a obsah této publikace, kt


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00