Jak na věc


zákoník práce 2018 pracovní doba

Operativní leasing firemních vozidel

    Žádná revoluce v pracovně-právních vztazích se tedy nekoná. Chcete-li si však být jisti, zda máte v pořádku pracovní smlouvy, vnitřní předpisy apod., můžete využít našich placených služeb - rádi Vaše dokumenty zkontroluje, doplníme nebo vypracujeme zcela nové - více na Placené služby Právní poradny.
    Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 20. 8. 2018, 320 stranISBN: 978-80-7488-308-8Obsah publikace
    Vliv Občanského zákoníku na pracovní právo a Zákoník práce není sice nijak zásadní, ale k jistým změnám dochází. Některé paragrafy, které byly doposud v Zákoníku práce, budou přesunuty do Občanského zákoníku.


Příplatek za práci v sobotu a neděli a příplatek za práci v noci

    V roce 2007 nesměli zaměstnavatelé zaměstnávat prací přesčas zaměstnance, kteří pečovali o dítě do 1 roku věku. Od roku 2008 to bude možné, ale zaměstnanci pečující o dítě do 1 roku věku musí s prací přesčas souhlasit (§ 241, odst. 3). Takže nadále nebude možné zaměstnancům pečujícím o dítě do 1 roku práci přesčas nařídit, ale bude odstraněn paradox kdy, podle současného znění Zákoníku práce nesměl zaměstnanec pečující o dítě do 1 roku věku práci přesčas konat i kdyby sám chtěl.
    Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého ...
    Rekodifikace soukromého práva v ČR přinesla zásadní změny pro právní jednání i odpovědnost právnických osob. S účinností občanského zákoníku od roku 2014 totiž došlo k zásadní koncepční změně v náhledu na ...
    KOUPITPředpisy k tématu Úplné zněnípředpisů k tématu "Občanský zákoník".Změny předpisůke kterým došlo od posledního vydání " podle stavu k 20. 8. 2018".Knihy k tématu Základy sportovního právaMartin Maisner, Petr Doubrava, Jiří Janák, Barbora Vlachová, Michaela Dombrovská - C. H. Beck


Pracovně právní dotazy nejaktuálnější:

    To jsou nejzajímavější změny v textu novely Zákoníku práce. Novela také reaguje na texty současných zákonů, např. doplňuje termín "partner" (viz zákon o registrovaném partnerství) všude tam, kde se hovoří o manželi/manželce a také se např. vrací k termínu "závodně-preventivní péče" (namísto termínu "pracovnělékařská péče"). Mimo to v přechodných ustanoveních novela výslovně říká, že se zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce vztahuje i na pracovní vztahy vzniklé před jeho účinností, ovšem právní úkony vzniklé před jeho účinností se řídí původními předpisy (zejména původní Zákoník práce - zákon č. 65/1965 Sb.) - to je důležité např. u posuzování nemocí z povolání apod. vzniklých před 1. lednem 2007.
    K velké radosti zaměstnavatelů se do Zákoníku práce alespoň zčásti vrací možnost sjednat mzdu již s přihlédnutím k práci přesčas v rozsahu 150 hod./rok. Toto je však možné pouze u vedoucích zaměstnanců (§ 114, odst. 3).
    Článek, který se věnuje novele Zákoníku práce pod 1.10. 2008 naleznete zde - Novela Zákoníku práce od 1. 10. 2008 - přesčasy ve zdravotnictví - další dohodnutá práce přesčas.
    Příčinou velkých změn je dlouho připravovaná novela Občanského zákoníku vstupující v platnost prvním dnem roku 2014. Občanský zákoník respektive jeho velká novela bude mít vliv na většinu oblastí a činností občanů a potažmo i firem a organizací.


Postavení jednatele, právní a daňový pohled

    Úprava konta pracovní doby tak, jak je schválena v novele Zákoníku práce patří mezi nejkontroverznější v celém předpise a je to rozhodnutí typu "z louže pod okap" (viz § 84 a nový 84a). Oproti původní úpravě sice již není potřeba získávat souhlas každého jednotlivého zaměstnance pro zavedení konta pracovní doby, což v praxi znepříjemňovala život podnikům, ale aby těch dobrých zpráv nebylo příliš, není už možné provádět změnu rozvrhu pracovní doby u konta jen 1 týden dopředu jako dosud, ale minimálně 4 týdny!!! Výsledek: konto pracovní doby je nadále prakticky nepoužitelné a nikomu život neulehčí. Firmy už sice nemusí jednat s každým zaměstnancem zvlášť o jeho souhlasu, ovšem pro změnu nemohou pružně reagovat na změny poptávky po jejich práci. Pokud by totiž např. potřebovali z důvodu plnění mimořádných zakázek změnit pracovní dobu na kratší období než měsíc, od 1. ledna by se takovým jednáním dopouštěli porušení právních předpisů.
    Jak se mění Zákoník práce a pracovní právo v roce 2014? Bude to mít zásadní vliv na zaměstnance a zaměstnavatele? Podle televizního příspěvku ovlivní Zákoník práce nový Občanský zákoník.
    Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována ...
    Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, označovaným zkratkou ...
    Cena: 420 KčKOUPITPostavení jednatele, právní a daňový pohledMarkéta Pravdová, Lenka Zachardová, Lola Laštovičková, Eva Dvořáková, Zuzana Ďuríková - GRADA Publishing, a. s.


Hesla slovníku zákoníku práce a pracovního práva

    Veškeré informace o změnách v pracovním právu v roce 2014 uvádí Poradna- pracovni-pravo.cz ve článku - Novela Zákoníku práce od ledna 2014 v návaznosti na nový Občanský zákoník.V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus
    Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...
    V kolektivní smlouvě lze nově sjednat jinou než v zákoně stanovenou výši a způsob určení příplatku za práci v noci a za práci v sobotu a neděli. Pokud tedy dosud zákon říkal, že příplatky činí nejméně 10% průměrného výdělku zaměstnance, z nové úpravy vyplývá, že v kolektivních smlouvách (bohužel jen tam a nikde jinde) je možné sjednat např. i nižší výši nebo pevnou sazbu (nikoliv procentní) pro všechny zaměstnance (§ 116 a 118).


Jaké jsou změny v Zákoníku práce v roce 2014?

    Dne 17. prosince 2007 byla definitivně schválena tzv. "technická" novely zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. Ačkoliv se jedná o dokument v rozsahu cca 25 stran a v odborném tisku se o novele periodicky píše už od léta, žádné převratné změny nás od ledna 2008 nečekají. Velká část textu novely se totiž věnuje opravám chyb a upřesněním ve stávajícím textu a jen část změn opravdu mění pravidla zavedená od ledna 2007, a proto si také vysloužila ono přízvisko "technická novela". Co se tedy změní od roku 2008?
    Cena: 390 KčKOUPITPrávní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn -
    Nově zaměstnanci nepřísluší odstupné při rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou pro neschopnost vykonávat na základě lékařského posudku dále práce z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, pokud se zaměstnavatel zprostí odpovědnosti za vznik úrazu/nemoci z povolání (§ 67, odst. 1, nová věta).
    Přímý vliv změn Občanského zákoníku na pracovně právní vztahy a praktické změny budou zejména v oblasti smluvních pokut, srážek ze mzdy, zajištění dluhů a okamžitého zrušení pracovních poměrů s mladistvými.
    Doplňuje se nové pravidlo pro poskytování nepřetržitého odpočinku zaměstnancům v zemědělství - kromě dosud možných 105 hodin během 3 týdnů při sezónních pracích je nyní možné poskytnout nepřetržitý odpočinek také 210 hodin během 6 týdnů (§ 92, odst. 4).


Zákoník práce výkladový slovník

    Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se ...
    Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v ...
    Publikace přibližuje některé obecné právní aspekty sportovní činnosti (například problematiku dopingu, pojištění ve sportu, řešení sporů či postavení dítěte-sportovce). Zároveň se zaměřuje na právní úpravu a vnitřní organizaci v rámci vybraných sportovních odvětví – fotbalu, bojových ...
    Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále se věnuje vymezení podnikání a ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00