Jak na věc


zákoník práce 2018 pracovní doba

Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů

    Přímý vliv změn Občanského zákoníku na pracovně právní vztahy a praktické změny budou zejména v oblasti smluvních pokut, srážek ze mzdy, zajištění dluhů a okamžitého zrušení pracovních poměrů s mladistvými.
    Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 20. 8. 2018, 320 stranISBN: 978-80-7488-308-8Obsah publikace


Právní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva

    To jsou nejzajímavější změny v textu novely Zákoníku práce. Novela také reaguje na texty současných zákonů, např. doplňuje termín "partner" (viz zákon o registrovaném partnerství) všude tam, kde se hovoří o manželi/manželce a také se např. vrací k termínu "závodně-preventivní péče" (namísto termínu "pracovnělékařská péče"). Mimo to v přechodných ustanoveních novela výslovně říká, že se zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce vztahuje i na pracovní vztahy vzniklé před jeho účinností, ovšem právní úkony vzniklé před jeho účinností se řídí původními předpisy (zejména původní Zákoník práce - zákon č. 65/1965 Sb.) - to je důležité např. u posuzování nemocí z povolání apod. vzniklých před 1. lednem 2007.
    Příčinou velkých změn je dlouho připravovaná novela Občanského zákoníku vstupující v platnost prvním dnem roku 2014. Občanský zákoník respektive jeho velká novela bude mít vliv na většinu oblastí a činností občanů a potažmo i firem a organizací.
    Doplňuje se nové pravidlo pro poskytování nepřetržitého odpočinku zaměstnancům v zemědělství - kromě dosud možných 105 hodin během 3 týdnů při sezónních pracích je nyní možné poskytnout nepřetržitý odpočinek také 210 hodin během 6 týdnů (§ 92, odst. 4).
    K velké radosti zaměstnavatelů se do Zákoníku práce alespoň zčásti vrací možnost sjednat mzdu již s přihlédnutím k práci přesčas v rozsahu 150 hod./rok. Toto je však možné pouze u vedoucích zaměstnanců (§ 114, odst. 3).
    Článek, který se věnuje novele Zákoníku práce pod 1.10. 2008 naleznete zde - Novela Zákoníku práce od 1. 10. 2008 - přesčasy ve zdravotnictví - další dohodnutá práce přesčas.


Komerční bezpečnost, 2. vydání

    Druhé vydání oblíbené učebnice obchodního práva pojednává především o základních institutech obchodního práva. Výklad se soustřeďuje zejména na vymezení předmětu a systému obchodního práva, jeho principů a pramenů (včetně pramenů evropských) a dále se věnuje vymezení podnikání a ...
    KOUPITPředpisy k tématu Úplné zněnípředpisů k tématu "Občanský zákoník".Změny předpisůke kterým došlo od posledního vydání " podle stavu k 20. 8. 2018".Knihy k tématu Základy sportovního právaMartin Maisner, Petr Doubrava, Jiří Janák, Barbora Vlachová, Michaela Dombrovská - C. H. Beck
    V kolektivní smlouvě lze nově sjednat jinou než v zákoně stanovenou výši a způsob určení příplatku za práci v noci a za práci v sobotu a neděli. Pokud tedy dosud zákon říkal, že příplatky činí nejméně 10% průměrného výdělku zaměstnance, z nové úpravy vyplývá, že v kolektivních smlouvách (bohužel jen tam a nikde jinde) je možné sjednat např. i nižší výši nebo pevnou sazbu (nikoliv procentní) pro všechny zaměstnance (§ 116 a 118).


Pracovně právní dotazy nejaktuálnější:

    Publikace je souborem příspěvků nejen aktivních účastníků konference Sdílená ekonomika a delikty, ale i dalších zástupců odborné veřejnosti. Konference byla již druhou tematicky zaměřenou konferencí na problematiku sdílené ekonomiky pořádanou na Právnické fakultě UK v rámci vědeckého ...
    Dne 17. prosince 2007 byla definitivně schválena tzv. "technická" novely zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce. Ačkoliv se jedná o dokument v rozsahu cca 25 stran a v odborném tisku se o novele periodicky píše už od léta, žádné převratné změny nás od ledna 2008 nečekají. Velká část textu novely se totiž věnuje opravám chyb a upřesněním ve stávajícím textu a jen část změn opravdu mění pravidla zavedená od ledna 2007, a proto si také vysloužila ono přízvisko "technická novela". Co se tedy změní od roku 2008?
    Nově zaměstnanci nepřísluší odstupné při rozvázání pracovního poměru výpovědí nebo dohodou pro neschopnost vykonávat na základě lékařského posudku dále práce z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, pokud se zaměstnavatel zprostí odpovědnosti za vznik úrazu/nemoci z povolání (§ 67, odst. 1, nová věta).


Zákoník práce výkladový slovník

    Těžiště monografie spočívá v analýze a výkladu základních institutů elektronického právního jednání, jak vychází z nové úpravy evropským nařízením č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu, označovaným zkratkou ...
    Vliv Občanského zákoníku na pracovní právo a Zákoník práce není sice nijak zásadní, ale k jistým změnám dochází. Některé paragrafy, které byly doposud v Zákoníku práce, budou přesunuty do Občanského zákoníku.
    Rekodifikace soukromého práva v ČR přinesla zásadní změny pro právní jednání i odpovědnost právnických osob. S účinností občanského zákoníku od roku 2014 totiž došlo k zásadní koncepční změně v náhledu na ...
    Žádná revoluce v pracovně-právních vztazích se tedy nekoná. Chcete-li si však být jisti, zda máte v pořádku pracovní smlouvy, vnitřní předpisy apod., můžete využít našich placených služeb - rádi Vaše dokumenty zkontroluje, doplníme nebo vypracujeme zcela nové - více na Placené služby Právní poradny.
    Veškeré informace o změnách v pracovním právu v roce 2014 uvádí Poradna- pracovni-pravo.cz ve článku - Novela Zákoníku práce od ledna 2014 v návaznosti na nový Občanský zákoník.V poradně hledání práce a zaměstnání odpovídají konzultanti personální agentury Aditus


Nejaktuálnější články a aktuality:

    Publikace přibližuje některé obecné právní aspekty sportovní činnosti (například problematiku dopingu, pojištění ve sportu, řešení sporů či postavení dítěte-sportovce). Zároveň se zaměřuje na právní úpravu a vnitřní organizaci v rámci vybraných sportovních odvětví – fotbalu, bojových ...
    V roce 2007 nesměli zaměstnavatelé zaměstnávat prací přesčas zaměstnance, kteří pečovali o dítě do 1 roku věku. Od roku 2008 to bude možné, ale zaměstnanci pečující o dítě do 1 roku věku musí s prací přesčas souhlasit (§ 241, odst. 3). Takže nadále nebude možné zaměstnancům pečujícím o dítě do 1 roku práci přesčas nařídit, ale bude odstraněn paradox kdy, podle současného znění Zákoníku práce nesměl zaměstnanec pečující o dítě do 1 roku věku práci přesčas konat i kdyby sám chtěl.
    Cena: 390 KčKOUPITPrávní jednání a odpovědnost právnických osob po rekodifikaci českého soukromého práva Karel Beran, Petr Čech, Bohumil Dvořák, David Elischer, Jiří Hrádek, Václav Janeček, Zdeněk Kühn -
    Cena: 420 KčKOUPITPostavení jednatele, právní a daňový pohledMarkéta Pravdová, Lenka Zachardová, Lola Laštovičková, Eva Dvořáková, Zuzana Ďuríková - GRADA Publishing, a. s.


Základy obchodního práva, 2. vydání

    Publikace vám srozumitelně objasní problematiku postavení jednatele a jeho odpovědnosti z hlediska právní úpravy občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Z velké části se zaměřuje na povinnosti členů volených orgánů a na důsledky jejich porušení, pozornost je věnována ...
    Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v ...
    Jak se mění Zákoník práce a pracovní právo v roce 2014? Bude to mít zásadní vliv na zaměstnance a zaměstnavatele? Podle televizního příspěvku ovlivní Zákoník práce nový Občanský zákoník.
    Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...


Operativní leasing firemních vozidel

    Úprava konta pracovní doby tak, jak je schválena v novele Zákoníku práce patří mezi nejkontroverznější v celém předpise a je to rozhodnutí typu "z louže pod okap" (viz § 84 a nový 84a). Oproti původní úpravě sice již není potřeba získávat souhlas každého jednotlivého zaměstnance pro zavedení konta pracovní doby, což v praxi znepříjemňovala život podnikům, ale aby těch dobrých zpráv nebylo příliš, není už možné provádět změnu rozvrhu pracovní doby u konta jen 1 týden dopředu jako dosud, ale minimálně 4 týdny!!! Výsledek: konto pracovní doby je nadále prakticky nepoužitelné a nikomu život neulehčí. Firmy už sice nemusí jednat s každým zaměstnancem zvlášť o jeho souhlasu, ovšem pro změnu nemohou pružně reagovat na změny poptávky po jejich práci. Pokud by totiž např. potřebovali z důvodu plnění mimořádných zakázek změnit pracovní dobu na kratší období než měsíc, od 1. ledna by se takovým jednáním dopouštěli porušení právních předpisů.
    Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00