Jak na věc


základní sestava real madrid 2018

Vyhlášení pokusného ověřování učebních materiálů na podporu...

    Používá se po splnění nějakého uzavřeného celku, projektu, který jde napříč hodnotícím obdobím. Dále takto hodnotíme nadstandardní či mimořádný úkol, který je buď předem plánován, nebo vyplyne ze situace, případně vychází z vlastní aktivity žáka. Může se jednat o výstavy, dramatická představení, inspirativní události, dny otevřených dveří, školní slavnosti apod. Na hodnocení a zpětné vazbě se podílí rodiče, kamarádi i veřejnost. Děti se zúčastňují malých podnikatelských aktivit a učí se jistotě, třídění myšlenek a sdílení informací s veřejností.
    Toto hodnocení je součástí týdenních plánů a závěrečného hodnocení (vysvědčení) a má 3 stupně a 4 hladiny.Tři stupně úsilí: maximální, vyhovující, minimálníRozlišujeme, zda je žák v období hledání či snažení – některé dítě má svůj cíl a ví, co chce a kam jde, některé se teprve hledá – tyto děti budou více chybovat, více zkoušet.Zohledňujeme, zda má dítě na danou činnost větší či menší dispozice, individuální zvláštnosti, talent, nadání.Čtyři hladiny zvládnutí: začínající, nadějný, samostatný, zběhlýPři hodnocení vycházíme ze vstupní pozice vědomostí žáka a postupně rozšiřujeme jeho znalosti. Cílem je vědět, že mohu ovlivnit a naučit se jak na to.
    Na konci 1. a 3. čtvrtletí probíhá ústní hodnocení, které má podobu tripartitního setkání, které se zúčastní učitel – rodič – žák.Principy hodnocení v Erudiu:


Příležitost pro vaše dítěZákladní škola v Žamberku

    Individuální přístup klade zvýšené nároky. V každé třídě je nejvýše 16 dětí, aby měl každý pedagog prostor i na vaše dítě.Školné se nám však podařilo stlačit do poplatku 3 000 Kč měsíčně (36 000 Kč ročně), přestože zahrnuje také družinu a odpolední kroužky. Erudio je finančně podporováno českou farmaceutickou společností Contipro z Dolní Dobrouče, jež dlouhodobě pomáhá studentům slavit životní úspěchy díky vzdělávacím programům Institut Contipro a FYBICH.
    Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Slovní hodnocení bude použito i pro hodnocení chování žáka. Podle školského zákona 561 Sb., § 51., odst. 2 je slovní hodnocení rovnocenné se zavedeným klasifikačním systémem pomocí známek.


Učitelka základní školy ErudioRodilá mluvčí angličtiny

    Průběžné hodnocení učitelem během dne má motivační význam k další práci a jako reflexe pracovního procesu přináší důležitou zpětnou vazbu mezi žákem a učitelem. Důležitou roli hraje vyjadřování pocitů a názorů. Žáci hodnotí také sami sebe a své spolužáky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00