Jak na věc


vzor čestného prohlášení na dítě

Prohlášení dlužníka o dluzích, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu

    Vzor „Dohody rodičů o úpravě výkonu rodičovské odpovědnosti k nezletilému dítěti se svěřením do střídavé péče Rodičů“ je určen pro ty případy, kdy se rodiče, kteří nejsou manžely, dohodnou na tom, že nezletilé dítě bude svěřeno do péče matky a současně se dohodnou i na výši výživného, které bude hradit otec.Cena za Vzor Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilým - střídavá péče je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilým - střídavá péče ⇢
    Tento vzor Seznamu závazků je určen pro dlužníky, kteří jsou fyzickými osobami - nepodnikateli a chtějí podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Jedná se o povinnou přílohu tohoto návrhu.Cena za Vzor Seznam závazků, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Seznam závazků, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇢
    Tento Vzor žaloby o rozvod manželství je určen manželce – ženě, která je v žalobě označena jako žalobkyně, a která se hodlá s manželem rozvést tzv. "nesporným smluvním rozvodem" dle §24a zákona o rodině - obecně "rozvod dohodou", a to tak, že se oba manželé budou rozhodování soudu osobně účastnit.Cena za Vzor Žaloba o nesporný rozvod manželství, žena, s účastí u soudu(obecně žádost o rozvod) je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Žaloba o nesporný rozvod manželství, žena, s účastí u soudu(obecně žádost o rozvod) ⇢


Smlouva o zápůjčce úročené bez splátek

    Tento vzor Seznamu závazků je určen pro právnickou osobu či fyzickou osobu – podnikatele, která podává insolvenční návrh. Jedná se o povinnou přílohu tohoto návrhu. Vzor je rovněž možno použít v případě, že insolvenční návrh na dlužníka podala jiná osoba a soud vyzve dlužníka k předložení seznamu.Cena za Vzor Seznam závazků, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Seznam závazků, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇢
    Vzor Smlouvy o zápůjčce úročené se splátkami je určen pro ty případy, když chcete jako věřitel jiné osobě (fyzické nebo právnické) - dlužníkovi poskytnout finanční půjčku, která je úročena, a která má být dlužníkem spolu s úroky uhrazena ve sjednaných splátkách a lhůtách splatnosti, dle splátkového kalendáře sjednaného ve smlouvě.Cena za Vzor Smlouva o zápůjčce úročené se splátkami je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Smlouva o zápůjčce úročené se splátkami ⇢
    Tento Vzor žaloby o rozvod manželství je určen manželovi – muži, který je v žalobě označen jako žalobce, a který se hodlá s manželkou rozvést tzv. "nesporným smluvním rozvodem" dle §24a zákona o rodině - obecně "rozvod dohodou", a to tak, že se oba manželé budou rozhodování soudu osobně účastnit.Cena za Vzor Žaloba o nesporný rozvod manželství, muž, s účastí u soudu(obecně žádost o rozvod) je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Žaloba o nesporný rozvod manželství, muž, s účastí u soudu(obecně žádost o rozvod) ⇢


Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilým - střídavá péče

    Tento vzor Uplatnění mzdových nároků je určen pro současné i bývalé zaměstnance, jehož zaměstnavatel je v úpadku a zaměstnanci neuhradil zcela či zčásti jeho pracovněprávní nároky (např. nevyplacená mzda, neuhrazené odstupné).Cena za Vzor Uplatnění mzdových nároků vůči zaměstnavateli v úpadku je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Uplatnění mzdových nároků vůči zaměstnavateli v úpadku ⇢
    Vzor „Dohody rodičů o úpravě výkonu rodičovské odpovědnosti k nezletilému dítěti na dobu do rozvodu i po rozvodu manželství, se svěřením do péče Otce“ je určen pro ty případy, kdy se rodiče dohodnou na tom, že nezletilé dítě bude svěřeno do péče otce a současně se dohodnou i na výši výživného, které bude hradit matka.Cena za Vzor Dohoda rodičů (manželství) o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilým - otec je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Dohoda rodičů (manželství) o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilým - otec ⇢


Vzory žalob o rozvod manželství (obecně žádost o rozvod)

    Tento Vzor návrhu na schválení narovnání dle § 309 trestního řádu je určen pro případy, kdy bylo proti vám zahájeno trestní řízení o přečinu, s poškozeným jste uzavřeli dohodu o narovnání a chcete žádat o její schválení a tím dosáhnout zastavení trestního řízení. Soudu je nutno návrh adresovat od okamžiku, kdy byla podána obžaloba.Cena za Vzor Návrh k soudu na schválení narovnání dle §309 je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Návrh k soudu na schválení narovnání dle §309 ⇢
    Tento Vzor stížnosti proti usnesení o zahájení trestního stíhání je určen pro ty případy, kdy vám bylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání, se kterým nesouhlasíte a chcete proti němu podat stížnost. O podané stížnosti rozhoduje státní zástupce, který může usnesení zrušit a trestní stíhání tak zastavit.Cena za Vzor Stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání ⇢
    Vzor Plné moci k prodeji bytu v osobním vlastnictví je určen pro ty případy, když potřebujete zmocnit jinou osobu (fyzickou nebo právnickou) k prodeji, respektive ke všem právním úkonům spojených s uzavřením a podpisem Kupní smlouvy bytové jednotky včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, případně k několika konkrétním spolu souvisejícím právním úkonům (hmotněprávním i procesním).Cena za Vzor Plná moc k prodeji bytu je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Plná moc k prodeji bytu ⇢


Seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba nepodnikatel bez zaměstnanců, příloha insolvenčního návrhu

    Vzor Reklamace – uplatnění nároku na výměnu zakoupené věci je určen pro ty případy, když chcete jako občan spotřebitel reklamovat věc, kterou jste jako kupující zakoupili, a u které jste zjistili vadu či více vad, které nejdou odstranit a proto vůči prodávajícímu uplatňujete nárok na výměnu zakoupené věci.Cena za Vzor Reklamace zboží s uplatněním nároku na výměnu je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Reklamace zboží s uplatněním nároku na výměnu ⇢
    Vzor Komisionářské smlouvy je určen pro ty případy, kdy chcete jako vlastník jednotlivé movité věci (komitent) tuto věc prodat prostřednictvím jiné osoby, ať už fyzické nebo právnické (komisionář).Cena za Vzor Komisionářská smlouva na jednu věc je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Komisionářská smlouva na jednu věc ⇢
    Vzor Uznání dluhu s Dohodou o splátkách uznaného dluhu je určen pro ty případy, kdy dlužník uzná věřiteli svůj dluh co do důvodu a výše a současně se s věřitelem dohodne na splátkovém kalendáři uznaného dluhu.Cena za Vzor Uznání dluhu s dohodou o splátkách je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Uznání dluhu s dohodou o splátkách ⇢


Návrh k soudu na podmíněné zastavení trestního stíhání dle §307 odst. 1

    Tento vzor Seznamu majetku je určen pro dlužníky, kteří jsou fyzickými osobami - nepodnikateli a chtějí podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Jedná se o povinnou přílohu tohoto návrhu.Cena za Vzor Seznam majetku, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Seznam majetku, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇢
    Tento vzor Seznamu zaměstnanců je určen pro právnickou osobu či fyzickou osobu – podnikatele, která podává insolvenční návrh a dosud má zaměstnance. Jedná se o povinnou přílohu k návrhu. Vzor je rovněž možno použít v případě, že insolvenční návrh na dlužníka podala jiná osoba a soud vyzve dlužníka k předložení seznamu.Cena za Vzor Seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇢


Vyjádření k žalobě o zaplacení zápůjčky

    Zpočátku je vhodné říci, že předkupní právo vystupuje nejčastěji jako vedlejší ujednání kupní smlouvy s tím, že skrze tento institut dochází k jakémusi zachování moci nad dalším osudem věci, s níž je spojeno. V historickém výkladu lze nalézt mnoho teorií a pohnutek pojících se s předkupním právem, přičemž významnou je pohnutka obranná, kdy oprávněný chce zamezit nabytí věci třetí osobou nebo jejímu využití k nechtěnému účelu. Druhou velmi častou pohnutkou je pohnutka směřující k nabytí věci, kdy je pozornost soustředěna pouze a jen na získání předmětné věci.
    Tento vzor Seznamu zaměstnanců je určen pro dlužníky, kteří jsou fyzickými osobami - nepodnikateli a chtějí podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Jedná se o povinnou přílohu tohoto návrhu.Cena za Vzor Seznam zaměstnanců, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Seznam zaměstnanců, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇢
    Vzor Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem je určena pro zaměstnance, kteří se rozhodli ukončit pracovní poměr se zaměstnavatelem, a není s ním možná dohoda. Zaměstnanec nemusí uvádět důvod výpovědi.Cena za Vzor Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnancem ⇢


Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem

    Vzor Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené přes internet je určen pro ty případy, když chcete jako občan spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy, kterou jste jako kupující uzavřeli s jinou osobou (fyzickou nebo právnickou) - prodávajícím prostřednictvím prostředků elektronické komunikace, tedy přes internet.Cena za Vzor Odstoupení od smlouvy o koupi (obecně vrácení zboží) přes internet je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Odstoupení od smlouvy o koupi (obecně vrácení zboží) přes internet ⇢
    Vzor „Dohody rodičů o úpravě výkonu rodičovské odpovědnosti k nezletilému dítěti se svěřením do péče Matky“ je určen pro ty případy, kdy se rodiče, kteří nejsou manžely, dohodnou na tom, že nezletilé dítě bude svěřeno do péče matky a současně se dohodnou i na výši výživného, které bude hradit otec.Cena za Vzor Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilým - matka je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilým - matka ⇢


Darovací smlouva na movitou věc

    Tento vzor pro úpravu práv a povinností k nezletilému na dobu do i po rozvodu manželství je určen manželovi - matce, která se hodlá rozvést a v této souvislosti navrhuje, aby do okamžiku rozvodu a dále i po rozvodu nezletilé dítě či děti, které se v manželství narodily, byly svěřeny do střídavé péče a současně, aby oběma stranám byla uložena povinnost na tyto děti hradit výživné. Cena za Vzor Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti střídavá péče (manželství) - otec je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti střídavá péče (manželství) - otec ⇢
    Tento vzor pro úpravu práv a povinností k nezletilému na dobu do i po rozvodu manželství je určen manželovi - matce, která se hodlá rozvést a v této souvislosti navrhuje, aby do okamžiku rozvodu a dále i po rozvodu nezletilé dítě či děti, které se v manželství narodily, byly svěřeny do střídavé péče a současně, aby oběma stranám byla uložena povinnost na tyto děti hradit výživné. Cena za Vzor Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti střídavá péče (manželství) - matka je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti střídavá péče (manželství) - matka ⇢


Seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu

    Vzor Plné moci k přepisu auta je určen pro ty případy, když potřebujete zmocnit jinou osobu (fyzickou nebo právnickou), většinou druhého účastníka kupní smlouvy o koupi motorového vozidla, nebo zprostředkovatele, k přepisu motorového vozidla v evidenci motorových vozidel, a s tím spojeným právním úkonům (hmotněprávním i procesním).Cena za Vzor Plná moc k přepisu auta je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Plná moc k přepisu auta ⇢
    Obsah je volně k použití pro soukromé účely fyzických osob. Jakékoli jiné užití obsahu včetně převzetí, umístění na vlastní web, šíření anebo dalšího zpřístupňování bez souhlasu Vzory.cz z.s. je zakázáno.
    Vzor Smlouvy o zápůjčce neúročené bez splátek je určen pro ty případy, když chcete jako věřitel jiné osobě (fyzické nebo právnické) - dlužníkovi poskytnout finanční půjčku, která je neúročena, a která má být dlužníkem uhrazena jednorázově nejpozději do konkrétního data splatnosti.Cena za Vzor Smlouva o zápůjčce neúročené bez splátek je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Smlouva o zápůjčce neúročené bez splátek ⇢


Generální plná moc na dobu určitou

    Vzor Smlouvy o zápůjčce neúročené se splátkami je určen pro ty případy, když chcete jako věřitel jiné osobě (fyzické nebo právnické) - dlužníkovi poskytnout finanční půjčku, která je neúročena, a která má být dlužníkem uhrazena ve sjednaných splátkách a lhůtách splatnosti, dle splátkového kalendáře sjednaného ve smlouvě.Cena za Vzor Smlouva o zápůjčce neúročené se splátkami je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Smlouva o zápůjčce neúročené se splátkami ⇢
    Vazba je nejpřísnějším zajišťovacím opatřením, jenž slouží k zajištění osob. Další zajišťovací opatření mohou směřovat i proti věcem, nicméně jejich uplatňování je na vzetí obviněného do vazby nezávislé. Vazba je procesním institutem, jehož právní úprava se nachází v § 67 a násl. zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní řád“). Ačkoliv laické veřejnosti může výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody splývat, jejich zaměňování není na místě.
    Vzor Kupní smlouvy na movitou věc je určen pro ty případy, když potřebujete uzavřít kupní smlouvu na jednu nebo více movitých věcí. Vzor smlouvy je vypracován tak, aby smlouvu mohli uzavřít prodávající a kupující, kteří jsou nepodnikateli.Cena za Vzor Kupní smlouva na movitou věc je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Kupní smlouva na movitou věc ⇢


Uznání dluhu s dohodou o splátkách

    Tento Vzor návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 trestního řádu je určen pro případy, kdy bylo proti vám zahájeno trestní stíhání a kdy chcete žádat o jeho podmíněné zastavení, a to když se jedná o závažnější přečin. Státnímu zastupitelství je návrh nutno poslat, dokud nebyla podána obžaloba.Cena za Vzor Návrh k stát. zast. na podmíněné zastavení trestního stíhání dle §307 odst. 2 je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Návrh k stát. zast. na podmíněné zastavení trestního stíhání dle §307 odst. 2 ⇢
    Tento Vzor žaloby o zaplacení půjčky je určen pro ty případy, kdy jste uzavřeli smlouvu o zapůjčení peněžité částky, tato půjčka nebyla splacena a chcete dlužníka o její zaplacení žalovat. Tento vzpor je určen pro žaloby ze smluv, uzavřených podle starého občanského zákoníku, tedy do 31. 12. 2013.Cena za Vzor Žaloba o zaplacení půjčky je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Žaloba o zaplacení půjčky ⇢
    Tento Vzor návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 trestního řádu je určen pro případy, kdy bylo proti vám zahájeno trestní stíhání a kdy chcete žádat o jeho podmíněné zastavení. Státnímu zastupitelství je návrh nutno poslat, dokud nebyla podána obžaloba.Cena za Vzor Návrh k stát. zast. na podmíněné zastavení trestního stíhání dle §307 odst. 1 je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Návrh k stát. zast. na podmíněné zastavení trestního stíhání dle §307 odst. 1 ⇢


Návrh na zvýšení výživného na nezletilého - otec

    Vzor Směnky cizí je určen pro ty případy, kdy si věřitel chce nechat zajistit svou pohledávku pomocí směnečného závazku dlužníka, kdy výstavcem cizí směnky je věřitel a dlužník se jako směnečník bezpodmínečně zaváže věřiteli směnečný závazek splatit s době jeho splatnosti směnku podepíše jako příjemce směnky (akceptant).Cena za Vzor Směnka cizí je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Směnka cizí ⇢
    Tento Vzor návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 trestního řádu je určen pro případy, kdy bylo proti vám zahájeno trestní stíhání a kdy chcete žádat soud o jeho podmíněné zastavení. Soudu je nutno návrh adresovat od okamžiku, kdy byla podána obžaloba.Cena za Vzor Návrh k soudu na podmíněné zastavení trestního stíhání dle §307 odst. 1 je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Návrh k soudu na podmíněné zastavení trestního stíhání dle §307 odst. 1 ⇢


Insolvenční návrh, fyzická osoba podnikatel

    Vzor „Dohody rodičů o úpravě výkonu rodičovské odpovědnosti k nezletilému dítěti na dobu do rozvodu i po rozvodu manželství, se svěřením do péče Matky“ je určen pro ty případy, kdy se rodiče dohodnou na tom, že nezletilé dítě bude svěřeno do péče matky a současně se dohodnou i na výši výživného, které bude hradit otec.Cena za Vzor Dohoda rodičů (manželství) o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilým - matka je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Dohoda rodičů (manželství) o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilým - matka ⇢
    Obsah je volně k použití pro soukromé účely fyzických osob. Jakékoli jiné užití obsahu včetně převzetí, umístění na vlastní web, šíření anebo dalšího zpřístupňování bez souhlasu Vzory.cz z.s. je zakázáno.
    Tento Vzor vyjádření k žalobě je určen pro ty případy, kdy proti vám byla podána žaloba o zaplacení zápůjčky a současně s ní vám bylo doručeno usnesení soudu, kterým jste byli vyzváni, abyste se k žalobě vyjádřili.Cena za Vzor Vyjádření k žalobě o zaplacení zápůjčky je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Vyjádření k žalobě o zaplacení zápůjčky ⇢
    Vzor Generální plné moci na dobu neurčitou je určen pro ty případy, když potřebujete zmocnit jinou osobu (fyzickou nebo právnickou) ke všem právním úkonům (hmotněprávním i procesním) bez omezení, a to na dobu neurčitou.Cena za Vzor Generální plná moc na dobu neurčitou je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Generální plná moc na dobu neurčitou ⇢


Výpověď generální plné moci zmocněncem

    Tento Vzor žaloby o zaplacení zápůjčky je určen pro ty případy, kdy jste uzavřeli smlouvu o zapůjčení peněžité částky, tato zápůjčka nebyla splacena a chcete vydlužitele o její zaplacení žalovat.Cena za Vzor Žaloba o zaplacení zápůjčky je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Žaloba o zaplacení zápůjčky ⇢
    Vzor Odstoupení od kupní smlouvy je určen pro ty případy, když chcete jako občan spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy, kterou jste jako kupující uzavřeli s jinou osobou (fyzickou nebo právnickou), když jste již zboží pro stejnou vadu opakovaně (alespoň dvakrát) u prodejce v záruční době reklamovali.Cena za Vzor Odstoupení od kupní smlouvy (obecně vrácení zboží) pro opakované vady je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Odstoupení od kupní smlouvy (obecně vrácení zboží) pro opakované vady ⇢


Návrh k stát. zast. na podmíněné zastavení trestního stíhání dle §307 odst. 1

    Tento Vzor návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání dle § 307 trestního řádu je určen pro případy, kdy bylo proti vám zahájeno trestní stíhání a kdy chcete žádat o jeho podmíněné zastavení, a to když se jedná o závažnější přečin. Soudu je nutno návrh adresovat od okamžiku, kdy byla podána obžaloba.Cena za Vzor Návrh k soudu na podmíněné zastavení trestního stíhání dle §307 odst. 2 je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Návrh k soudu na podmíněné zastavení trestního stíhání dle §307 odst. 2 ⇢
    Tento vzor Seznamu zaměstnanců je určen pro právnickou osobu či fyzickou osobu – podnikatele, která podává insolvenční návrh a nemá žádné zaměstnance. Jedná se o povinnou přílohu k návrhu.Cena za Vzor Seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba nepodnikatel bez zaměstnanců, příloha insolvenčního návrhu je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Seznam zaměstnanců, právnická i fyzická osoba nepodnikatel bez zaměstnanců, příloha insolvenčního návrhu ⇢


Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou, s odstupným

    Vzor Smlouva o darování podpory je určena fyzickým osobám, které se rozhodly řešit svou finanční situaci oddlužením formou plnění splátkového kalendáře, avšak se stávajícím příjmem nedosahuje hodnota plnění nezajištěných věřitelů 30 % jejich pohledávek, proto je nutné zajistit do splátkového kalendáře další příjem. Tato Smlouva o darování podpory se přikládá k insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení. K doložení smlouvy může být dlužník rovněž v průběhu řízení vyzván soudem.Cena za Vzor Smlouva o darování podpory při oddlužení je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Smlouva o darování podpory při oddlužení ⇢
    Bezplatná právní pomoc je upravena v zákoně č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen „ZoA“) konkrétně v ust. § 18 – 18d. V souladu s tímto zákonem je možné bezplatnou právní pomoc dělit na
    Vzor „Dohody rodičů o úpravě výkonu rodičovské odpovědnosti k nezletilému dítěti na dobu do rozvodu i po rozvodu manželství, se svěřením do střídavé péče rodičů“ je určen pro ty případy, kdy se rodiče dohodnou na tom, že nezletilé dítě bude svěřeno do střídavé péče rodičů a současně se dohodnou i na výši výživného.Cena za Vzor Dohoda rodičů (manželství) o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilým - střídavá péče je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Dohoda rodičů (manželství) o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilým - střídavá péče ⇢


Smlouva o darování podpory při oddlužení

    Tento Vzor odvolání proti rozsudku soudu I. stupně je určen pro případy, kdy bylo v trestním řízení proti obžalovanému rozhodnuto o vině, trestu a náhradě škody a tento se chce zcela nebo zčásti odvolat. Cena za Vzor Odvolání v trestním řízení proti rozsudku soudu I. stupně je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Odvolání v trestním řízení proti rozsudku soudu I. stupně ⇢
    Tento vzor návrhu pro zvýšení výživného nezletilého dítěte je určen rodiči - matce, která má nezletilé dítě/děti v péči a otci byla uložena povinnost přispívat na jejich výživu, ať již rozhodnutím soudu nebo na základě dohody mezi oběma rodiči schválené soudem a takto určené výživné je již nedostačující a matka se otcem nemůže dohodnout na jeho zvýšení. Cena za Vzor Návrh na zvýšení výživného na nezletilého - matka je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Návrh na zvýšení výživného na nezletilého - matka ⇢


Žaloba o sporný rozvod manželství, muž(obecně žádost o rozvod)

    Tento Vzor návrhu na schválení narovnání dle § 309 trestního řádu je určen pro případy, kdy bylo proti vám zahájeno trestní řízení o přečinu, s poškozeným jste uzavřeli dohodu o narovnání a chcete žádat o její schválení a tím dosáhnout zastavení trestního řízení. Státnímu zastupitelství je návrh nutno adresovat, dokud nebyla podána obžaloba.Cena za Vzor Návrh k stát. zast. na schválení narovnání dle §309 je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Návrh k stát. zast. na schválení narovnání dle §309 ⇢
    Tento vzor Smlouva o důchodu je určena osobám, které se rozhodly řešit svou finanční situaci oddlužením formou plnění splátkového kalendáře, avšak se stávajícím příjmem nedosahuje hodnota plnění nezajištěných věřitelů 30% jejich pohledávek, proto je nutné zajistit do splátkového kalendáře další příjem. Tato Smlouva o důchodu je pak přikládá k insolvenčnímu návrhu spojenému s návrhem na povolení oddlužení. K doložení smlouvy může být dlužník rovněž v průběhu řízení vyzván soudem.Cena za Vzor Smlouva o důchodu při oddlužení je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Smlouva o důchodu při oddlužení ⇢
    Vzor Komisionářské smlouvy je určen pro ty případy, kdy chcete jako vlastník většího počtu movitých věcí (komitent) tyto věci prodat prostřednictvím jiné osoby, ať už fyzické nebo právnické (komisionář).Cena za Vzor Komisionářská smlouva více věcí je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Komisionářská smlouva více věcí ⇢


Návrh k stát. zast. na podmíněné zastavení trestního stíhání dle §307 odst. 2

    Vzor Smlouvy o zápůjčce úročené bez splátek je určen pro ty případy, když chcete jako věřitel jiné osobě (fyzické nebo právnické) - dlužníkovi poskytnout finanční půjčku, která je úročena sjednaným úrokem (příslušenství půjčky), a která má být dlužníkem spolu s úrokem uhrazena jednorázově nejpozději do konkrétního data splatnosti.Cena za Vzor Smlouva o zápůjčce úročené bez splátek je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Smlouva o zápůjčce úročené bez splátek ⇢
    Vzor Dohoda o ukončení pracovního poměru je určena jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance, kteří se společně dohodli na ukončení pracovního poměru zaměstnance bez ohledu na důvod ukončení pracovního poměru a bez nároku zaměstnance na odstupné.Cena za Vzor Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou, bez odstupného je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou, bez odstupného ⇢
    Vzor Prohlášení dlužníka je určen pro dlužníky, kteří chtějí podat insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, kde prohlašuje, že není podnikatelem a jeho dluhy nepocházení z podnikatelské činnosti. Jedná se o povinnou přílohu tohoto návrhu.Cena za Vzor Prohlášení dlužníka o dluzích, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Prohlášení dlužníka o dluzích, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇢


Komisionářská smlouva více věcí

    Vzor Uznání dluhu je určen pro ty případy, kdy dlužník uzná věřiteli svůj dluh co do důvodu a výše.Cena za Vzor Uznání dluhu je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Uznání dluhu ⇢
    Tento vzor pro úpravu práv a povinností k nezletilému na dobu do i po rozvodu manželství je určen manželovi - Otci, který se hodlá rozvést a v této souvislosti navrhuje, aby do okamžiku rozvodu a dále i po rozvodu nezletilé dítě či děti, které se v manželství narodily, byly svěřeny do jeho výlučné péče a současně, aby matce byla uložena povinnost na tyto děti hradit výživné. Cena za Vzor Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti (manželství) - otec je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti (manželství) - otec ⇢
    Tento Vzor žaloby o rozvod manželství je určen manželce – ženě, který je v žalobě označena jako žalobkyně, a která se hodlá s manželem rozvést tzv. "sporným rozvodem" dle §24 zákona o rodině.Cena za Vzor Žaloba o sporný rozvod manželství, žena(obecně žádost o rozvod) je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Žaloba o sporný rozvod manželství, žena(obecně žádost o rozvod) ⇢


Návrh na zvýšení výživného na nezletilého - matka

    Vzor Darovací smlouvy na movitou věc je určen pro ty případy, když chcete jiné osobě (fyzické nebo právnické) darovat movitou věc, tj. převést na obdarovaného převést vlastnické právo k movité věci.Cena za Vzor Darovací smlouva na movitou věc je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Darovací smlouva na movitou věc ⇢
    Vzor Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem je určena pro zaměstnavatele, kteří se rozhodli ukončit pracovní poměr se zaměstnancem, a to z důvodů dle ustanovení § 52 zákoníku práce.Cena za Vzor Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Výpověď z pracovního poměru daná zaměstnavatelem ⇢
    Vzor Výpověď generální plné moci je určen pro ty případy, kdy zmocněnec ( tj. ten kdo byl jinou osobou zmocněn k jednání za jeho osobu) chce vypovědět generální plnou moc, kterou mu udělil(a) jiná osoba (fyzická nebo právnická).Cena za Vzor Výpověď generální plné moci zmocněncem je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Výpověď generální plné moci zmocněncem ⇢


Seznam závazků, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu

    Tento vzor pro úpravu práv a povinností k nezletilému na dobu do i po rozvodu manželství je určen manželovi - matce, která se hodlá rozvést a v této souvislosti navrhuje, aby do okamžiku rozvodu a dále i po rozvodu nezletilé dítě či děti, které se v manželství narodily, byly svěřeny do její výlučné péče a současně, aby otci byla uložena povinnost na tyto děti hradit výživné. Cena za Vzor Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti (manželství) - matka je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Návrh na úpravu rodičovské odpovědnosti (manželství) - matka ⇢
    Zástava je institutem občanského práva hmotného, její úpravu bychom tedy nalezli v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „o.z.“), konkrétně pak v ustanovení §1312 a násl. o.z.
    Není-li dlužník schopen uhradit svůj existující dluh řádně a včas, má v zásadě několik možností, z nichž ta nejhorší je, že svůj dluh (svoje dluhy) nebude řešit. Jednou z možností, kterou lze využít, pokud svůj dluh nejste schopni splácet řádně a včas uhradit, je domluvit se s věřitelem (lze modifikovaně i s exekutorem) na úhradě dluhu v pravidelných splátkách.
    Tento Vzor žaloby o rozvod manželství je určen manželovi – muži, který je v žalobě označen jako žalobce, a který se hodlá s manželkou rozvést tzv. "sporným rozvodem" dle §24 zákona o rodině.Cena za Vzor Žaloba o sporný rozvod manželství, muž(obecně žádost o rozvod) je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Žaloba o sporný rozvod manželství, muž(obecně žádost o rozvod) ⇢


Vzory pro insolvenční návrh a oddlužení

    Vzor „Dohody rodičů o úpravě výkonu rodičovské odpovědnosti k nezletilému dítěti se svěřením do péče Otce“ je určen pro ty případy, kdy se rodiče, kteří nejsou manžely, dohodnou na tom, že nezletilé dítě bude svěřeno do péče matky a současně se dohodnou i na výši výživného, které bude hradit otec.Cena za Vzor Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilým - otec je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Dohoda rodičů o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilým - otec ⇢
    Vzor Generální plné moci na dobu určitou je určen pro ty případy, když potřebujete zmocnit jinou osobu (fyzickou nebo právnickou) ke všem právním úkonům (hmotněprávním i procesním) bez omezení, a to na dobu určitou.Cena za Vzor Generální plná moc na dobu určitou je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Generální plná moc na dobu určitou  ⇢
    Tento Vzor Dohody o narovnání je určen pro případy, kdy bylo proti vám zahájeno trestní stíhání o přečinu a kdy chcete s poškozeným uzavřít Dohodu o narovnání dle §309 trestního řádu, nahradit mu způsobenou škodu a dosáhnout tak zastavení trestního řízení.Cena za Vzor Dohoda o narovnání je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Dohoda o narovnání ⇢


VYBERTE SI KNÍŽKU PRO SVÉ TVOŘENÍ nebo jako dárek :-)

    Vzor Odvolání generální plné moci je určen pro ty případy, kdy zmocnitel (tj. ten kdo jinou osobu zmocnil k jednání za svou osobu) chce odvolat generální plnou moc, kterou udělil jiné osobě (fyzické nebo právnické).Cena za Vzor Odvolání generální plné moci zmocnitelem je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Odvolání generální plné moci zmocnitelem ⇢
    Vzor Dohoda o ukončení pracovního poměru je určena jak pro zaměstnavatele, tak zaměstnance, kteří se společně dohodli na ukončení pracovního poměru zaměstnance, a to z důvodu dle ustanovení § 52 písm. a) až d) zákoníku práce, přičemž zaměstnanci při ukončení pracovního poměru náleží rovněž odstupné v příslušné výši.Cena za Vzor Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou, s odstupným je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou, s odstupným ⇢
    Tento Vzor odporu proti trestnímu příkazu je určen pro ty případy, kdy vám byl doručen trestní příkaz, se kterým nesouhlasíte a chcete proti němu podat odpor. V případě podání odporu se trestní příkaz automaticky ruší a ve věci je nařízeno řádné hlavní líčení.Cena za Vzor Odpor proti trestnímu příkazu je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Odpor proti trestnímu příkazu ⇢


Seznam majetku, fyzická osoba nepodnikatel, příloha insolvenčního návrhu

    Vzor Darovací smlouvy na auto je určen pro ty případy, kdy chcete uzavřít darovací smlouvu na automobil, a to ať již osobní, nákladní, motocykl či přívěsný vozík. Vzor smlouvy je vypracován tak, aby smlouvu mohli uzavřít dárci i obdarovaní, kteří jsou podnikateli i nepodnikateli.Cena za Vzor Darovací smlouva na auto je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Darovací smlouva na auto ⇢
    Vzor Směnky vlastní je určen pro ty případy, kdy si věřitel chce nechat zajistit svou pohledávku pomocí směnečného závazku dlužníka, kdy výstavcem směnky je dlužník, který se vystavením směnky bezpodmínečně zaváže věřiteli směnečný závazek splatit s době jeho splatnosti.Cena za Vzor Směnka vlastní je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Směnka vlastní ⇢
    Tento vzor návrhu pro zvýšení výživného nezletilého dítěte je určen rodiči - otci, který má nezletilé dítě/děti v péči a matce byla uložena povinnost přispívat na jejich výživu, ať již rozhodnutím soudu nebo na základě dohody mezi oběma rodiči schválené soudem a takto určené výživné je již nedostačující a otec se s matkou nemůže dohodnout na jeho zvýšení. Cena za Vzor Návrh na zvýšení výživného na nezletilého - otec je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Návrh na zvýšení výživného na nezletilého - otec ⇢


Dohoda o rozvázání pracovního poměru dohodou, bez odstupného

    Při zpracování této problematiky se vychází z předpokladu, že v předcházejícím trestním řízení byla prokázána vina a závažnost trestné činnosti odsouzeného pachatele do takové míry, že bylo podle soudu odůvodněno uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody i jeho následný výkon.
    Odsouzení soudy České republiky a v některých případech i cizozemskými soudy se za podmínek stanovených zákonem č. 269/1994 Sb., zákon o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, eviduje v Rejstříku trestů. Součástí evidence Rejstříku trestů jsou kromě jiných procesních způsobů skončení trestních věcí i informace o odsouzení osob.
    Tento Vzor odporu proti platebnímu rozkazu je určen pro ty případy, kdy vám byl doručen platební rozkaz, se kterým nesouhlasíte a chcete proti němu podat odpor. V případě podání odporu se platební rozkaz automaticky ruší a ve věci je nařízeno řádné jednání.Cena za Vzor Odpor proti platebnímu rozkazu je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Odpor proti platebnímu rozkazu ⇢


Vzory pro reklamace zboží a odstoupení od smlouvy

    Vzor Kupní smlouvy na auto je určen pro ty případy, když potřebujete uzavřít kupní smlouvu na automobil, a to ať již osobní, nákladní, motocykl či přívěsný vozík. Vzor smlouvy je vypracován tak, aby smlouvu mohli uzavřít prodávající a kupující, kteří jsou podnikatelé i nepodnikatelé.Cena za Vzor Kupní smlouva na auto je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Kupní smlouva na auto ⇢
    Vzor Výzva k zaplacení dluhu ze zápůjčky je určen pro ty případy, když chcete jako zapůjčitel jiné osobě (fyzické nebo právnické) - vydlužiteli poslat výzvu k zaplacení dluhu ze zápůjčky v případě, že vydlužitel je v prodlení se splacením zápůjčky ve lhůtě splatnosti. Tento vzor je určen pro případy, kdy k uzavření zápůjčky došlo po 31. 12. 2013, tedy podle nového občanského zákoníku.Cena za Vzor Výzva k zaplacení dluhu ze zápůjčky je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Výzva k zaplacení dluhu ze zápůjčky ⇢
    Vzor Speciální plné moci je určen pro ty případy, když potřebujete zmocnit jinou osobu (fyzickou nebo právnickou) ke konkrétnímu, případně k několika konkrétním spolu souvisejícím právním úkonům (hmotněprávním i procesním).Cena za Vzor Speciální plná moc je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Speciální plná moc ⇢


Dohoda rodičů (manželství) o úpravě rodičovské odpovědnosti k nezletilým - otec

    Tento vzor Návrhu na zahájení insolvenčního řízení je určen pro dlužníka – fyzickou osobu podnikatele, který je v úpadku a tím ho stíhá povinnost podat insolvenční návrh dle ustanovení § 98 insolvenčního zákona.Cena za Vzor Insolvenční návrh, fyzická osoba podnikatel je 250,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Insolvenční návrh, fyzická osoba podnikatel ⇢
    Tento vzor Seznamu majetku je určen pro právnickou osobu či fyzickou osobu – podnikatele, která podává insolvenční návrh. Jedná se o povinnou přílohu tohoto návrhu. Vzor je rovněž možno použít v případě, že insolvenční návrh na dlužníka podala jiná osoba a soud vyzve dlužníka k předložení seznamu.Cena za Vzor Seznam majetku, práv. nebo fyz. osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Seznam majetku, práv. nebo fyz. osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu ⇢


Seznam závazků, právnická i fyzická osoba podnikatel, příloha insolvenčního návrhu

    Vzor Reklamace – uplatnění nároku na slevu z kupní ceny z kupní smlouvy je určen pro ty případy, když chcete jako občan spotřebitel reklamovat věc, kterou jste jako kupující zakoupili, a u které jste zjistili vadu či více vad, které nejdou odstranit a proto vůči prodávajícímu uplatňujete nárok na slevu z kupní ceny.Cena za Vzor Reklamace zboží s uplatněním nároku na slevu z kupní ceny je 150,- Kč.Zobrazit náhled vzoru dokumentu Reklamace zboží s uplatněním nároku na slevu z kupní ceny ⇢

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00