Jak na věc


vytyčení hranice pozemku cena

Jaké podklady je třeba poskytnout?

    Výsledek vytyčení. Vytyčení stavby zastřešuje vytyčovací zápis o vytyčení stavby. Obsahuje seznam souřadnic všech bodů stavby (rohů domu). Případné stížnosti proti vytyčení je příhodné řešit úmluvou. Vytyčení a obnáší jejich vyznačení v terénu, na základě dokumentace. Vytyčení pozemku a stavby. Občas je naopak potřeba porovnat, souhlasí-li rozdělení hranic pozemku, vyobrazení situaci z projektové dokumentace. K tomu slouží vytyčení pozemku. Vytyčení pozemku je vhodné udělat také před začátkem stavby, aby se tak zabránilo nechtěnému zastavění sousedovy parcely. U vytyčení pozemku a vytyčení stavby provádí odpovědný geodet. Jednotlivé rohy stavby se označí, neboli stabilizují, způsobem podle možnosti terénu.
    Při vytyčení hranice pozemku postupuje geodet nestranně a s využitím nejpřesnějších možných podkladů. Výsledek vytyčení nikdy nemění právní vztahy k nemovitostem.


Vytyčení stavby a vytyčení pozemku

    Vytyčení hranic pozemku je zeměměřická činnost, při které se v terénu vyznačí poloha lomových bodů hranic pozemku podle podkladů z katastru nemovitostí. Vytyčené lomové body hranice se v terénu označí způsobem podle § 91 vyhlášky č. 357/2013 Sb, nejčastěji znakem z plastu. Vytyčení nesmí být provedeno s menší přesností než umožňují použitelné podklady. Přesnost podkladů se různí. Záleží na typu katastrální mapy a jestli se zachovaly původní výsledky zeměměřické činnosti, kterou byla hranice zdokumentována. Pokud jsou v dané lokalitě k dispozici číselně měřená data, budou lomové body hranice vytyčeny se střední souřadnicovou chybou ± 14 cm. Nejméně přesný výsledek vytyčení bude v lokalitách, kde je k dispozici pouze grafická katastrální mapa v měřítku 1:2880, nebo katastrální mapa digitalizovaná z této grafické mapy. V takovém případě budou lomové body hranice vytyčeny se střední souřadnicovou chybou ± 1,00 m.
    Cena konkrétní zakázky záleží na složitosti případu, přehlednosti terénu, typu katastrální mapy a délce vytyčované hranice.Ceny jsou bez DPH a konečné. Nejsme plátci DPH.
    S výsledkem vytyčení musí být seznámeni sousední vlastníci, resp. musí jim být seznámení umožněno. O vytyčení se sepíše protokol a geodet vypracuje dokumentaci o vytyčení, jejiž kopii spolu s kopií protokolu vydá objednateli vytyčení a také místně příslušnému katastrálnímu úřadu. Nepřítomnost souseda není na závadu vytyčení, v tomto případě se mu zašle pouze kopie protokolu. Dokumentace o vytyčení hranice pozemku musí být ověřena úředně oprávněným zaměměřickým inženýrem, že náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.


Mapové podklady pro projektování

    Doba vytyčení záleží na typu katastrální mapy a přehlednosti terénu. Standartní doba na vytyčení hranice pozemku bývá 4 týdny. Zahrnuje obstarání podkladů na katastrálním úřadu, přípravu měření, zaměření skutečného stavu v terénu před vytyčením, vyhodnocení měření, písemné pozvání dotčených vlastníků na doručenku, vlastní vytyčení, seznámení dotčených vlastníků s výsledky vytyčení na místě a vyhotovení dokumentace.
    Případné námitky proti vytyčení je vhodné řešit dohodou sousedů (vždy je možná oprava hranic pozemků, existuje-li shodná vůle stran). Pokud se na tom sousední vlastníci shodnou, je možné výsledky vytyčení upravit v rámci povolených mezních odchylek. Spory stran však řeší jedině soud, který si k takové činnosti obvykle vyžádá nezávislý znalecký posudek.
    12.3.2018 | Změna prohlášení vlastníka o vymezení jednotek v domě - vyřídíme vám vše se změnou prohlášení vlastníka a s veškerým převodem na katastrálním úřadě.
    19.5.2018 | Vyřídíme vám vše s rozdělením pozemku a s veškerým převodem na katastrálním úřadě, včetně právního servisu. Vše na jednom místě a za jednotnou cenu.
     Zaměření budovy Rozdělení pozemku Vyznačení věcného břemene Vytyčení pozemku Zaměření podkladů pro projekt Vytyčení stavby na staveništi Zaměření přípojky Prodej nemovitosti Kupní smlouva Darovací smlouva Směnná smlouva Smlouva - věcné břemeno Prohlášení - vymezení jednotek Zástavní smlouva


Cena vytyčení hranice pozemku:

    27.12.2017 | Provádíme zaměření domu pro stavební i katastrální úřad - geometrický plán i akceptační protokol pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje
    Pokud si vlastníci přejí, aby hranice vytyčená s nižší přesností byla v katastru nemovitostí evidovaná se střední souřadnicovou chybou ± 14 cm, je nutné vyhotovit "geometrický plán pro průběh vytyčené nebo vlastníky zpřesněné hranice". Takový plán se pak jako nedílná součást listiny předloží k zápisu do katastru nemovitostí. Listina musí ovšem obsahovat souhlasy všech sousedů. Pokud např. jeden ze sousedů nesouhlasí, plán se nevyhotovuje a postačí klasická dokumentace jako doklad o provedeném měření. V tom případě zůstane evidována původní přesnost souřadnic lomových bodů hranice.
    Pokud přibližně víte kudy v terénu hranice procházela nebo znáte polohu zachovaného mezníku, vždy na tuto skutečnost upozorněte geodeta a hraniční znak mu ukažte. V případě klidných vztahů se před měřením můžete zkusit zeptat souseda nebo původního vlastníka.


geodetické vytyčení stavby na staveništi

    Nezbytné je dodat lokalizační informace o dotčené nemovitosti – parcelní číslo a název katastrálního území. V případě vytyčení části hranice pozemku vyznačit (například barevně) požadovaný rozsah zpravidla v kopii mapy katastru. Můžete dodat snímek mapy katastru na kterém je Vaše nemovitost zobrazena. Velmi vítaným podkladem je, pokud máte k dispozici starší geometrický plán, protokol o vytyčení, vytyčovací náčrt nebo jiný výsledek zeměměřické činnosti. Stačí kopie. Usnadníte tak shánění podkladů geodetem na katastrálním úřadu.
    Dobrý den paní Hamrlíková, budeme od Vás potřebovat zaslat nebo předat projekt od projektanta (nejlépe v elektronické podobě). Obvykle vytyčujeme do týdne, tak se stačí ozvat týden až čtrnáct dní před zahájením výkopových prací, aby jsme stačili zpracovat projekt a přijet přesně vytyčit, kde máte kopat základy.
    Pokud vlastník pozemku v terénu nezná hranice svého pozemku, je jedinou správnou možností, jak tyto hranice zjistit, nechat si daný pozemek v terénu vytyčit úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem. Vytyčení pozemku doporučujeme ve všech případech, kdy dochází k prodeji a koupi pozemku v zastavěné části obce. Předchází se tak možným sousedským sporům v budoucnosti, jejichž náprava je potom pro vlastníka pozemku mnohem nákladnější.
    Dobrý den, s manželem plánujeme příští rok stavět dům. S projektanty jsme již domluvený. Teď scháníme geodeta. Co budete od nás potřebovat a kdy vás máme objednat, aby jsme to dobře naplánovali? Děkuji Hamrlíková


Jak dlouho trvá vytyčení hranice pozemku?

    Objednat můžete na tel. 604 385 722 nebo novotny@geonovotny.cz a my Vám rádi poradíme s objednáním konkrétních geodetických prací a s následným postupem při jednání se stavebními a katastrálními úřady. Také Vám pomůžeme s vyplněním všech potřebných formulářů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00