Jak na věc


vynálezy starověká čína

Všeobecné požadavky na podklady patentové přihlášky

     Obchodní tajemství jako alternativa k patentu Při transakcích s obchodními partnery v USA, Anglii nebo Asii, zda při přijímání investic od investičních andělů nebo venture fondů, je třeba si položit otázku, zda [...]
    Díky krátkým cyklům a rostoucí konkurenci je na firmy kladen velký tlak, aby začaly inovovat či získat alespoň přístup k inovacím ostatních firem a udržely si tímto způsobem konkurence schopnost na českém i zahraničním trhu. Za pomoci výhradních práv, která jsou patentem vynálezů poskytována, mohou být inovace pro další prosperitu a rozvoj firmy dynamickém a riskantním obchodním prostředí klíčové.
    Každá část patentové přihlášky (popis, patentové nároky a anotace) má začínat na novém listě. Všechny listy mají být navzájem spojené tak, aby je bylo možné lehce otáčet, spojení rozebrat a znovu navzájem spojit.


Předběžný a úplný průzkum patentové přihlášky

    Předměty patentových přihlášek podaných po 1. lednu 2012, které splňují požadavky zveřejněné ve věstníku úřadu č. 12/20100, úřad ve lhůtě devíti měsíců od podání této přihlášky musí vypracovat rešerši, kterou ve stanoveném termínu zašle přihlašovateli a následně ji spolu s patentovou přihláškou po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti zveřejní. Následně je úřadem vykonán úplný průzkum patentové přihlášky na žádost přihlašovatele nebo jej vykoná z moci úřední. Žádost o úplný průzkum musí být podána nejdříve 36 měsíců od podání patentové přihlášky a není možno ji odvolat. Spolu s ní je nutno uhradit správní poplatek.
    Použité matematické, fyzikální a elektrotechnické značky a jednotky, jako i odborná terminologie musí zodpovídat technickým normám, pokud takové normy neexistují, musí  odpovídat značkám, jednotkám a terminologickým pojmům všeobecně uznávaným v příslušné oblasti techniky. Terminologie a vztahové značky musí být jednotné v celé patentové přihlášce.
     Postup při získávání patentů a podmínky pro jejich udělení Ochranu vynálezů ve formě patentů řídí v oblasti legislativy týkající se průmyslových vzorů Úřad pro ochranu průmyslového vlastnictví České republiky (dále jen “Úřad”), [...]
     Patenty a poplatky, cena, typy, zvýšení hodnoty firmy, konkurence Pokud uvažujete o expanzi do zahraničí nebo o vstupu externího investora, tak Vás už určitě i napadlo si patentovat některou z Vašich technologií, [...]


Získáte na trhu silnou pozici na trhu a výhodu oproti konkurenci

    Přihlašovatelé, kteří nemají potřebné znalosti a zkušenosti s právem v oblasti patentů, se mohou nechat zastoupit patentovým zástupcem, advokátem nebo soukromým právníkem. Úřad může vést řízení o patentové přihlášce s přihlašovatelem i jeho zástupcem. Autor vynálezu, pokud je současně přihlašovatelem, se stává účastníkem řízení. Práva a povinnosti, které vznikají z vytvoření a uplatnění vynálezu je upravováno zákonemClose×Všeobecné požadavky na podklady patentové přihláškyS výjimkou žádosti má alespoň jedno vyhotovení podkladů (hlavní vyhotovení) umožňovat jejich kvalitní reprodukci, resp. tisk. Hlavní vyhotovení má být předložené na bílém, pevném papíře formátu A4. Obrázek nebo text na každém listě se uvádí na výšku, a to jen na jedné straně listu. Orientace na šířku je přípustná jen na stranách obsahujících vložené obrázky a tabulky, které se vzhledom k jejich šířce nevejdou na stranu orientované na výšku. Každá strana má obsahovat text orientovaný jen v jednom směru. Na hlavní
    Patentová přihláška bude úřadem podrobena průběžnému průzkumu, v jehož rámci zjišťuje zda přihláška neobsahuje zjevné nepatentovatelné řešení a zda nemá nedostatky bránící v jejím zveřejnění. Ke zveřejnění přihlášky dojde po uplynutí 18 měsíců od vzniku práva přednosti a toto zveřejnění je oznámeno ve věstníku úřadu.
     Podařilo se vám rozpracovat nový nápad či myšlenku, věnovali jste svůj čas vynalezení a je váš vynález využitelnými v oblasti průmyslu? Pokud na všechny tři otázky odpovídáte "ano" a jste vynálezcem, gratulujeme - právě [...]


Co vás čeká a nemine na patentovém úřadě

    Pokud přihlašovatel před podáním samotné přihlášky ve Slovenské republice podal také přihlášku užitkového vzoru, který je s předmětem přihlášky shodný, může požadovat, aby mu bylo přiznáno datum poznání, případně i právo přednosti z přihlášky tohoto užitkového vzoru, pokud je podána do 36 měsíců od podání přihlášky užitkového vzoru. V případě zastavení řízení o přihlášce užitkového vzoru, pak musí být podána přihláška o patentovém vynálezu do 2 měsíců od doručení rozhodnutí.


Patenty a poplatky, cena, typy, zvýšení hodnoty firmy, konkurence

    Všechny listy popisu, patentových nárocích a anotace se průběžně číslují arabskými číslicemi bez dalších znaků. Čísla stran sa uvádějí ve středu horního nebo spodního okraje strany. Žádost, popis, patentové nároky a anotace se podávají ve strojopisných nebo vytištěných vyhotovení. Vzdálenost mezi řádky odpovídá řádkovači psacího stroje 1,5. Všechny strojopisné texty musí být psané písmeny, které mají nejmenší výšku 0,21 cm a tmavou nesmazatelnou barvu. Když jsou podklady přihlášky vypracované pomocí textového editoru (např. MS WORD), doporučuje se použít typ písma (font) Times New Roman a velikost písma minimálně 12, nejlépe 14 bodů. Všechny znaky v odstavci by měli mít stejnou velikost písma. Při psaní textu by se neměla používat kurzíva a tučné písmo a, pokud se to výslovně nevyžaduje (např. při vztahových značkách v části Příklady uskutečnění vynálezu), text by se neměl podtrhávat. Odstavce by měly být oddělené řádkováním nejméně dvakrát větším, jako je řádkování uvnitř odstavce. Te
    Majitelem patentu se přihlašovatel stává ve chvíli, kdy jsou splněny všechny podmínky přihlášky a uhrazen příslušný správní poplatek. Jako majitel má výlučné právo používat vynález, který je předmětem tohto patentu, poskytovat souhlas na využívání patentu jiným osobám, případně na ně může patent převést. Jeho platnost je 20 let od podání přihlášky. Jeho účinky nastávají v okamžiku oznámení o udělení patentu do věstníku úřadu.
    Podáním samotné patentové přihlášky vzniká přihlašujícímu právo přednosti, které vyplývá z mezinárodní smlouvy a rovněž musí být uplatněno už v patentové přihlášce a na vyzvání úřadu je ho potřeba ve stanovené lhůtě prokázat, aby bylo k němu přihlíženo.
     V aplikaci do praxe patentová ochrana vynálezu představuje výlučné právo majitele patentu vynález využívat, zřídit na patent zástavní právo, resp. patent převést na jiného člověka. Výrobní postup chráněn patentem využívat nebo nabízet k využití [...]


Křížové licence umožní přístup k technologiím

     Předběžný a úplný průzkum přihlášky, právo přednosti a řízení před úřadem Podaním přihlášky splňující požadované náležitosti, vznikne přihlašující právo přednosti. Aplikované do praxe to znamená, že až do momentu případného rozhodnutí o [...]
     Reforma amerického patentového práva Americký prezident Barack Obama podepsal 16. září 2011 zákon o reformě patentového práva (the “America Invents Act“), který představuje nejvýznamnější změnu amerického patentového práva od roku 1952. První [...]
     Proces podání přihlášky o patent na vynález Pro zahájení řízení pro udělení patentu pro vynález je na začátku třeba podat u Úřadu písemnou přihlášku v 2 vyhotoveních. Osoba oprávněná přihlášku podat je [...]
    V patentové přihlášce musí být uveden autor vynálezu. A každá přihláška smí obsahovat pouze jeden vynález, případně jednu skupinu vynálezů, které jsou navzájem propojeny tak, že dotvářejí celou vynálezcovu myšlenku. V případě, že je vaše přihláška nejednotná, budete úřadem vyzváni k odstranění nedostatku ve stanovené lhůtě. Rovněž může podat vyloučenou přihlášku, která pak může mít přednostní právo z důvodu původně podané přihlášky. Vynález musí být jasně v přihlášce vysvětlený tak, aby jej mohli odborníci sestavit či uskutečnit.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00