Jak na věc


vyhláška o hygienických požadavcích na zotavovací

Vyhlášky o podmínkách pro spalování rostlinných materiálů

    Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 19.12.2018 usnesením č. 13/10-2018 se rozhodlo vydat Obecně závazná vyhlášku č. 3/2018 o místním poplatku ze psů.
    Ano, podle vyhlášky č. 55/2011 Sb. může nyní porodní asistentka bez dohledu lékaře samostatně pečovat o zdravé těhotné ženy, může jim poskytovat svou péči během celého jejich života, může samostatně vést nekomplikovaný porod, může pečovat o ženu i novorozence po porodu, může působit na školách v rámci výchovy dětí a mladých lidí v oblasti sexuální výchovy nebo přípravy na rodičovství. Pracovat může samostatně mimo porodnici jako soukromá porodní asistentka, nebo může být zaměstnaná v porodnici či ordinaci gynekologa. Její působení je široké.
    Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 22.11.2018 usnesením č. 2/9-2018 usneslo vydat Obecně závazná vyhlášku č. 1/2018 o zákazu podomního prodeje.
    (5) Porodní asistentka dále vykonává činnosti podle § 4 Všeobecná sestra, odst. 1, 3 a 4 u těhotných a rodících žen, ženy do šestého týdne po porodu a pacientky s gynekologickým onemocněním.


Obecně závazné vyhlášky neplatné

    Na jaře roku 2004 schválil Parlament České republiky zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách k odborné způsobilosti k výkonu povolání nelékařských zdravotnických povolání. Mezi nelékařská zdravotnická povolání patří také povolání PORODNÍ ASISTENTKA. Podmínky k výkonu tohoto povolání jsou zakotveny v § 6 tohoto zákona.
    “Dobou nočního klidu se rozumí doba od dvacáté druhé do šesté hodiny. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována.”
    (3) Všeobecná sestra se podílí bez odborného dohledu na základě indikace lékaře na poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; zejména


o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

    Odbor vědy, vzdělávání a ošetřovatelství Ministerstva zdravotnictví určitě neměl lehkou úlohu, chtěl-li vyjít vstříc požadavkům Evropské unie a položit legislativní základy autonomitě profese porodní asistentky. Je třeba mít na paměti, že porodní asistentka je od padesátých let minulého století vnímána jako asistentka lékaře, sestra na porodním sále pracující podle pokynů lékaře, sestra v ordinaci gynekologa nebo sestra na oddělení rizikového těhotenství či šestinedělí. A tak je třeba ocenit úsilí všech, kteří se na vypracování vyhlášky č. 55 podíleli. Díky této vyhlášce jsme se dostali v „písemné formě“ na úroveň rozvinutých států Evropské Unie.
    Tuto mezeru ve vzdělání porodních asistentek se alespoň částečně snaží zaplnit naše společnost Porodní dům U čápa: od roku 2002 pořádá odborné semináře pro porodní asistentky s tématikou zaměřenou právě na samostatnou činnost porodní asistentky. Lektorkou seminářů až do roku 2007 byla německá porodní asistentka a školitelka paní Barbara Kosfeld Ta účastnicím seminářů připomínala známé, avšak dnes (díky rutinní praxi) již zapomínané znalosti a dovednosti „starých“ porodních asistentek. Tyto „staré“ asistentky sice pracovaly bez technického zázemí, zato však byly vybaveny dokonalou znalostí anatomie a fyziologie lidského těla, znalostí anatomie a fyziologie těhotenství a především hlubokou praxí. Českým porodním asistentkám pomohla B. Kosfeld nalézt souvislosti mezi příčinou a následkem v porodnické péči. Z probírané tématiky také silně vyplynulo, jak důležitá je spolupráce nemocnic s terénem a naopak.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2018

    Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 13.12.2017 usnesením č. 5/7/2017 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
    (3) Za výkon povolání porodní asistentky se považuje poskytování zdravotní péče v porodní asistenci, to jest zajištění nezbytného dohledu, poskytování péče a rady ženám během těhotenství, při porodu a šestinedělí, pokud probíhají fyziologicky, vedení fyziologického porodu a poskytování péče o novorozence; součástí této zdravotní péče je také ošetřovatelská péče o ženu na úseku gynekologie. Dále se porodní asistentka ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči.
    Vzhledem k tomu, že je doba nočního klidu regulována přímo zákonem o přestupcích, a to z důvodu celospolečenského a státem chráněného zájmu na jeho ochraně, přičemž každý, kdo poruší noční klid, se dopustí přestupku, za jehož spáchání mu může být uložena zákonem stanovená sankce, není třeba, aby obce vydávaly obecně závazné vyhlášky o nočním klidu.


Zákon č. 96/2004 Sb. a vyhláška č. 55/2011 Sb.

    (1) Porodní asistentka vykonává činnosti podle § 3 Činnosti zdravotnického pracovníka, odst. 1 této vyhlášky a dále poskytuje a zajišťuje bez odborného dohledu a bez indikace lékaře základní a specializovanou ošetřovatelskou péči těhotným, rodícím ženám a šestinedělkám prostřednictvím ošetřovatelského procesu.
    Obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
    Je třeba učinit ještě jeden významný krok. Ačkoli podle zákona č. 96/2004 Sb. a vyhlášky č. 55/2011 Sb. mohou být porodní asistentky autonomními poskytovateli zdravotnické péče, pojišťovny z tohoto pohledu porodní asistentky na vědomí zatím nevzaly. A tak většina péče, kterou nyní může porodní asistentka vykonávat bez odborného dohledu a bez indikace lékaře, není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Ale i k tomu jednou jistě dojde!


Oficiální internetová prezentace obcí Vinaře a Vinice

    (2) Porodní asistentka, která získala odbornou způsobilost podle odstavce 1 písm. c), může vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání porodní asistentky na úseku péče o ženu během těhotenství, porodu a šestinedělí a péče o novorozence. Porodní asistentka musí prokázat činnost na každém z těchto úseků v minimální délce 1 měsíce, kromě úseku péče o ženu během porodu, kde musí prokázat činnost v minimální délce 6 měsíců. Do té doby musí vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem.
    Obec Vinaře nemá zákonnou normu o nočním klidu v obci, nemá tedy stanoveny výjimečné případy při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována, dle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích.
    Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 19.12.2018 usnesením č. 12/10-2018 rozhodlo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích …
    Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 11.12.2014 usnesením č. 4/10/2014 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):


Obecně závazná vyhláška č. 2/2018

    (2) Porodní asistentka může poskytovat bez odborného dohledu a bez indikace lékaře ošetřovatelskou péči fyziologickému novorozenci prostřednictvím ošetřovatelského procesu a provádět jeho první ošetření, včetně případného zahájení okamžité resuscitace.
    Jenže ne vždy se daří propojit teorii a praxi okamžitě. A jak praxe poslední doby ukazuje, jsou nakonec nejvíce zaskočeny samy porodní asistentky. Jakoby najednou nevěděly co teď se svobodou, po které tak dlouho volaly. Jakoby nevěřily, že je něco takového v České republice možné.
    Tak jak se rozšiřuje pracovní působiště porodních asistentek, rozšiřuje se i možnost volby pro ženy, nastávající maminky a jejich rodiny. Možnost volby se však neprojeví pouze v možnosti výběru místa a způsobu porodu, ale i v možnosti odejít domů z porodnice po porodu či po gynekologické operaci dříve a požádat o následnou péči a konzultace porodní asistentku.
    V Evropské Unii je porodní asistentka chápána jako autonomní poskytovatel zdravotní péče, přesněji řečeno jako odborník na zdravé těhotenství, fyziologický porod a šestinedělí. Co se dětí týká, pomáhá rodinám radou a péčí až do jednoho roku dítěte.


Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

    V květnu roku 2004 se Česká republika stala členským státem Evropské Unie. Tento fakt ovlivnil život spousty lidí v mnoha směrech. Využití pracovního potenciálu porodních asistentek ovlivnil zásadně. Sílící tlak Evropské Unie na provedení změn v našich zákonech spolu s přílivem informací ze západoevropských zemí a vlivem České konfederace porodních asistentek způsobily, že vznikl nový zákon č. 96/2004 Sb. a v témže roce i prováděcí vyhláška MZČR č. 424/2004 Sb. (o 7 let později byla tato vyhláška nahrazena novelizovaným vydáním pod. č. 55/2011 Sb.). Zákon v § 6 hovoří o porodních asistentkách a popisuje, co se rozumí výkonem profese porodní asistentky. Vyhláška ve svém § 5 hovoří o tom, kdy a za jakých podmínek může porodní asistentka, která podle zákona č. 96 získala způsobilost k výkonu tohoto povolání, pracovat bez odborného dohledu a indikace lékaře.
    Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 11. 12. 2014 usnesením č. 3/10/2014 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen “vyhláška”):
    (2) Všeobecná sestra se podílí pod odborným dohledem všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru, případně zaměření, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem na poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče. Přitom zejména vykonává činnosti podle odstavce 1 písm. b) až i).


Vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Říčany a systém nakládání se stavebním odpadem

    S účinností od 1. října 2016 obce nemají možnost udělovat výjimky z doby nočního klidu prostřednictvím rozhodnutí příslušného orgánu obce, neboť výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, budou moci obce stanovit přímo v textu obecně závazné vyhlášky. Předmětná novela tedy mění jen a pouze formu, kterou mohou obce stanovovat výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná než stanoví zákon.
    Oblasti úpravy: Zdravotní správa, zdravotnictví; způsobilost pro povolání, zaměstnání, postavení, funkce; Západoevropská Unie, Evropská Unie; zdravotničtí pracovníci.
    Porodní asistentky totiž nejsou připraveny k samostatnému výkonu své profese, k tomu nebyly systematicky vzdělány. A vést porod samy, bez lékaře a dokonce mimo nemocnici? K tomu už nejsou připraveny vůbec! Nenaučila je to odborná škola, nenaučila je to ani praxe. Současné porodní asistentky se bojí nést odpovědnost za výkon své práce, protože k tomu nikdy nebyly vedeny: za výsledek porodu byl a je dosud odpovědný lékař. Výsledkem toho je, že sice máme zákonem podložené nové pracovní možnosti, všechny asistentky však – až na výjimky – zůstávají dál na svých místech a pracují tak, jak byly až dosud zvyklé.


Vyhlášky o čistotě a zvláštním užívání veřejných prostranství

    Zastupitelstvo obce Vinaře se na svém zasedání dne 14.12.2015 usnesením č. 3/8/2015 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
    (1) Všeobecná sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Přitom zejména
    V létě téhož roku vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky prováděcí vyhlášku č. 424/2004 Sb., kterou stanovilo závazná pravidla pro výkon povolání nelékařských profesí bez odborného dohledu a indikace lékaře. Na jaře r. 2011 byla tato vyhláška zrušena a nahrazena vyhláškou č. 55/2011 Sb. Profesi PORODNÍ ASISTENTKA je v této vyhlášce věnován § 5, odstavec 1, jenž přesně definuje činnosti, které porodní asistentka může bez odborného dohledu a indikace lékaře vykonávat. Protože se některá ustanovení tohoto paragrafu odkazují na § 3 a § 4 této vyhlášky, jsou oba tyto paragrafy pro úplnost připojeny.


Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

    Obecně závazná vyhláška je právní předpis vydávaný obcí k plnění úkolů obce a k zabezpečování místních záležitostí v samostatné působnosti. Samotné vydávání obecně závazných vyhlášek patří do pravomoci zastupitelstva. Nařízení obce pak představují právní předpis vydávaný obcí na základě zmocnění v konkrétním zákoně ve věcech patřících do přenesené působnosti. Oprávnění k vydávání nařízení je zákonem o obcích sveřeno radě, není-li však zřízena vydává nařízení zastupitelstvo obce.
    (4) Porodní asistentka pod odborným dohledem porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru nebo všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru, případně zaměření, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem může vykonávat činnosti podle § 4 odst. 1 písm. b) až i) při poskytování vysoce specializované péče. Přitom zejména vykonává činnosti podle § 4 Všeobecná sestra, odst. 1 písm. b) až i).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00