Jak na věc


vlastníci bytových jednotek

Firma Spokojení Vlastníci s.r.o. vám nabízí řešení:

    Změna prohlášení vlastníka budovy je pak jednou z dílčích kapitol nově upravených v uvedené části NOZ. Přestože došlo ke sjednocení celé problematiky do jedné části nového zákona, záhy se vyskytly výkladové problémy k jednotlivým ustanovením. Jednou z uvedených problematických oblastí je právě změna prohlášení vlastníka budovy.
    Dlouho očekávaný, přelomový, ale také právně logický verdikt vynesl slovenský Ústavní soud (ÚS) v kauze předkupního práva při prodeji zemědělských pozemků jejich stávajícím nájemcům. ÚS totiž konstatoval, že zákonem stanovená povinnost vlastníků půdy zveřejnit úmysl prodat pozemek ve zvláštním registru a že teprve poté, co o půdu neprojeví zájem zemědělci, jí mohou prodat jiným zájemcům, je v rozporu s právem vlastnit majetek a nepřiměřeně omezuje základní práva a svobody.
    O tom, kdo a kdy může založit společenství vlastníků se v odborných kruzích vede poměrně čilá diskuze, nicméně názor se v podstatě ustálil na následujícím:
    Pro všechny objekty spravované společností Prague Property Management je zajištěna nonstop havarijní služba od firmy JANPE s.r.o.( v době od 8:00 -18:00  hod se dovoláte na službu EDA - Elektronického Domovního Asistenta naší společnosti Prague Property management, a.s)


Kdy a kdo může založit společenství vlastníků

    Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ). Nabytím účinnosti NOZ pozbyl platnosti zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), který upravoval vztahy v rámci bytového spoluvlastnictví a podmínky vzniku a fungování společenství vlastníků jednotek. Autoři NOZ předmětnou problematiku komplexně vymezili v hlavě druhé oddílu 5 NOZ.
    Na EDU lze hlásit jakékoliv požadavky, dotazy, závady týkající správy, údržby a provozu objektu, a to ve všední dny od 8.00 hod do 18.00 hod na telefonní číslo 840 111 840, popřípadě kdykoliv na e-mail helpdesk@ppmas.cz a nebo přes webovou aplikaci z „klientské zóny“.
    Valné shromáždění OSN vyhlásilo na konci loňského roku období 2019 až 2028 ,,Desetiletím rodinného farmaření. Více než sto zemí světa, které tuto myšlenku podpořilo, chce zdůraznit rozhodující roli rodinných farem pro zajištění výživy lidstva způsobem, který nedevastuje životní prostředí.
    Ačkoli jsou osoby, jako vlastníci jednotek a členové SVJ, v daném případě totožné, je nezbytné k oběma povinnostem dle citovaných ustanovení přistupovat jednotlivě. Bohužel ani odborná literatura nepřináší odpověď, zda má některé ustanovení vzájemně přednost. Bohužel, vzhledem k tomu, že obě povinnosti zavazují jiné subjekty, přiklání se i odborná literatura k názoru, že pro „jistotu“ by měl žadatel o změnu vlastníka splnit obě podmínky.


Změna prohlášení vlastníka dle nového občanského zákoníku

    S odstupem několika měsíců přichází opět další pokus na zásadní omezení práv vlastníků zemědělské půdy při prodeji a zároveň nepřiměřené zvýhodnění zemědělských subjektů na úkor a ke škodě vlastníků. Návrh novely je připojen v příloze.
    Svaz vlastníků půdy ČR společně s několika desítkami podnikatelských asociací a občanských spolků podpořil Demonstraci za svobodu, demokracii a svobodné podnikání, která se uskuteční v den 70. výročí tzv. “ Vítězného února”, tedy v neděli 25. února 2018 od 13 hodin na Václavském náměstí v Praze.
    (2) Ke změně prohlášení se vyžaduje dohoda dotčených vlastníků jednotek o změně jejich práv a povinností uzavřená v písemné formě. Účinnosti dohoda nabývá, pokud s ní v písemné formě souhlasí vlastníci jednotek s většinou hlasů, popřípadě s kvalifikovanou většinou hlasů určenou v prohlášení, a to i když nejsou stranami dohody.“
    Poslední listopadový den proběhla v sídle Asociace soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) valná hromada Svazu vlastníků půdy ČR (SVP), členské organizace ASZ ČR. Pro vlastníky půdy aktuální témata komentuje v následujícím videorozhovoru předseda SVP Petr Klos.


Povinné předkupní právo je porušením Ústavy

    EDA je místo sloužící k přijímání a evidenci požadavků, dotazů vlastníků a členů výborů týkající správy, údržby a provozu objektu směrované na správce a pracovnice evidence plateb. Výhodou EDY je snadné a rychlé zadání požadavku bez nutnosti hledat kontakt na správce nebo pracovnici evidence plateb a jistota, že se na váš požadavek, dotaz, závadu nezapomene. 
    Průměrná tržní cena zemědělské půdy v ČR se loni meziročně zvýšila o 15,20 % z úrovně 204 085 Kč/ha (tj. 20,41 Kč/m²) v roce 2016 na úroveň 235 111 Kč/ha (tj. 23,51 Kč/m²) v roce 2017. Informuje o tom společnost FARMY.CZ ve své pravidelné každoroční Zprávě o trhu s půdou.
    „(1) Vlastníci jednotek mohou prohlášení změnit. Je-li jednotka zatížena, lze prohlášení změnit s předchozím souhlasem osoby oprávněné z věcného práva.
    V situaci, kdy bylo založeno společenství vlastníků jednotek je situace poměrně komplikovanější. Dle ustanovení § 1208 písm. b) NOZ uvádí, že do působnosti shromáždění (shromáždění vlastníků jednotek) patří změna prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám (prohlášení vlastníka). Uvedeným právem shromáždění rozhodovat o změně prohlášení vlastníka není nijak dotčena povinnost postupovat dle ustanovení § 1169 NOZ, alespoň tato skutečnost z NOZ nevyplývá.


Zákonná informační povinnost je nepřijatelná jako předkupní právo

    Citované ustanovení stanoví poměrně jasný postup ohledně změny prohlášení vlastníka. V případě, že se jedná o změnu prohlášení vlastníka budovy v budově, kde nebylo zřízeno společenství vlastníků jednotek, pak je na vlastníkovi, případně vlastnících, aby pouze ověřili kvorum k rozhodování o změně prohlášení dle stávajícího prohlášení vlastníka, které má v daném případě přednost před zákonem. V tomto smyslu skutečně doporučujeme prohlášení vlastníka ověřit před zahájením kroků, neboť zákon o vlastnictví bytů stanovil nepoměrně přísnější podmínky pro změnu prohlášení vlastníka v otázce kvora pro rozhodování o jeho změně než NOZ. Vzhledem k tomu, že prohlášení před rokem 2014 vycházela z ustanovení zákona o vlastnictví bytu, lze předpokládat, že prohlášení vlastníka sepsaná před nabytím účinnosti NOZ budou vyšší kvorum pro změnu upravovat.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00