Jak na věc


vertikální členění textu

Naše řeč, volume 101 (2018), issue 2

    5 6 OBSAHOVĚ-LOGICKÉ VZTAHY Příčinné vztahy Časové vztahy Souřadné vztahy NĚKOLIK POZNÁMEK (NEJEN) K JAZYKOVÉ STRÁNCE ODBORNÉHO TEXTU (Ne)spisovnost Volba slov Větná stavba Cizí slova (Ne)opakování slov Kondenzace Vycpávková slova Nepřesná a nadbytečná spojení EDITACE A KOEDITACE TEXTU...35 CITOVANÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA...36 LITERATURA POUŽITÁ JAKO PŘÍKLAD
    3 Tato publikace vznikla v rámci projektu OP VK s názvem Inovací bakalářských studijních programů k lepší zaměstnatelnosti s registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/ Připravila: Katedra mediálních studií a žurnalistiky Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Joštova 10, Brno medzur.fss.muni.cz fss.muni.cz facebook.com/kmszfss Publikace podléhá licenci Creative Commons: CC-BY-NC-ND 4.0, Uveďte autora Neužívejte komerčně Nezpracovávejte. Licenční podmínky navštivte na adrese Odborný text Mgr. Radovan Plášek Návrh obálky, grafika a sazba: Petr Barták Vydala Masarykova univerzita v roce vydání Náklad 200 výtisků Tisk: Kleinwächter, Frýdek-Místek, Čajkovského 1511, Masarykova univerzita ISBN
    Zadejte slovo, vyberte slovník a překládat zdarma, v každém čase a místě. Vyzkoušejte náš slovník on-line a vidět, jak je to snadné. zapomeňte na problémy s překladem v práci nebo ve škole!


Naše řeč, volume 101 (2018), issue 3

    7 Funkční styly, odborný styl, slohové postupy 1 FUNKČNÍ STYLY, ODBORNÝ STYL, 1 SLOHOVÉ POSTUPY Česká stylistika dlouhodobě vychází z tzv. koncepce funkčních stylů. Funkční styl je vymezen svou funkcí, tedy cílem či záměrem, jejž naplňuje. V případě každého funkčního stylu jde o svého druhu abstrakci, odhlížení od dalších méně či více důležitých faktorů, ať už objektivních, nebo subjektivních. Například u stylu publicistického si můžeme všimnout, že jedním z jeho důležitých cílů je informovat a přesvědčovat. Proto lze v tomto případě říci, že pro publicistický styl je charakteristická funkce informativní a přesvědčovací (persvazivní) lze to dobře ilustrovat na útvaru zprávy (informovat) a komentáře (přesvědčit). Funkční styl může mít jednu nebo více stěžejních funkcí. Je-li v daném stylu přítomna jedna dominantní funkce, mluví se o stylu simplexním 1, například u stylu současné reklamy (Čechová Krčmová Minářová 2008). Objevují-li se funkce dvě a více, jde o styl komplexní, kupříkladu s


Naše řeč, volume 101 (2018), issue 4

    10 Komunikace = autor, text, čtenář a kontext naučného textu hledá základní úroveň náročnosti, kterou může ve vztahu ke čtenáři zvolit. Jestliže u popularizačního textu obecně platí, že vysvětlováním se nic nezkazí, pak u vědeckého textu může naopak takováto didaktická snaha být považována za nepatřičnou. 2.3 Kontext Kontext je celkový rámec, v němž text vzniká. Podílí se na něm celá řada faktorů, například: výchozí podnět pro napsání textu; autorova motivace pro napsání textu; typ periodika, pro nějž je tento text určen; redakční zásady tohoto periodika; čas, jejž má autor na přípravu a napsání textu; zadání, jemuž má text odpovídat (předepsaná struktura, rozsah, atp.); editorské úpravy textu; (ne)možnost opravení připomínkovaného textu; atd Text Téma a jeho rozvržení Tématem textu je to, o čem chce autor psát. Má-li autor téma, ať už si jej vybral sám, nebo mu bylo přiděleno (častý případ studentských prací), začíná první fáze. Je mnohdy důležitější než samo psaní. Než začne autor ps


Naše řeč, volume 101 (2018), issue 5

    19 Pojmovost, definování, intertextovost 4POJMOVOST, DEFINOVÁNÍ, INTERTEXTOVOST Pojmovost Jedním z konstitučních znaků odborného stylu je pojmovost. Vzhledem k tomu, že odborný styl klade důraz na věcnost, přesnost, jednoznačnost (Čechová Krčmová Minářová 2008: 212) a také internacionálnost, je nezbytné používat odborné pojmy čili termíny v přesně definovaném slova smyslu a v souladu s mezinárodním územ. U odborného stylu vědeckého (teoretického) je tento požadavek naprosto neopominutelný. Zejména ve vědách humanitních a sociálních je poznání založeno na častém zpřesňování, znovudefinování (redefinici) již existujících pojmů a konceptů. Jeden z požadavků při vytváření odborného textu (cvičný studentský text nevyjímaje) tedy zní: uvádějte, co daným pojmem míníte, kdo jej kdy použil a v jakém smyslu. Hodláte-li existující definice pozměnit nebo rozšířit (redefinovat), například kvůli tomu, že je považujete za nedostatečné, je zapotřebí uvést, z jakého konceptu vycházíte, v čem se od před
    4 OBSAH úVOD FUNKČNÍ STYLY, ODBORNÝ STYL, SLOHOVÉ POSTUPY KOMUNIKACE = AUTOR, TEXT, ČTENÁŘ A KONTEXT Autor odborného textu Čtenář odborného textu Kontext Text Téma a jeho rozvržení ANATOMIE VÝKLADOVÉ (KOMPILAČNÍ) STATI Název Abstrakt Klíčová slova neboli key words úvod Jádro/hlava Závěr Horizontální členění textu Vertikální členění: poznámky pod čarou POJMOVOST, DEFINOVÁNÍ, INTERTEXTOVOST Pojmovost Definování Intertextovost Citace a parafráze Citační etika Bibliografie TEXT A JEHO SOUDRŽNOST Textové prvky Koherence a koheze Aktuální větné členění Tematická posloupnost


Naše řeč, volume 101 (2018), issue 1

    17 Anatomie výkladové (kompilační) stati Vertikální členění: poznámky pod čarou Velmi užitečným nástrojem pro tzv. vertikální členění textu jsou poznámky pod čarou. Kromě toho, že se někdy používají coby součást odkazování/citování, slouží zejména k tomu, abychom hlavní text nezahlcovali odbočkami, dílčími vysvětleními či podrobnými ilustracemi. Tyto textové pasáže je vhodné umísťovat do poznámek pod čarou 5, abychom čtenáře příliš neodváděli od hlavní linie našeho psaní. Samotné rozhodnutí, co dát/nedat do poznámky pod čarou, je většinou na nás coby autorech, pokud nás k němu nepřivede editorská nebo redakční rada někoho druhého. Neexistuje jednoznačné pravidlo, jež by nám říkalo, co do poznámky pod čarou bezvýhradně patří a co nikoliv. Svou nezanedbatelnou roli zde hrají autorské zkušenosti. Zejména ve chvíli, kdy se učíme psát odborné texty, je namístě poznámky pod čarou používat a zároveň si při jejich psaní jasně uvědomovat, v souvislosti s jakými texty, tématy, postupy atd. je je
    Zadejte slovo, vyberte slovník a překládat zdarma, v každém čase a místě. Vyzkoušejte náš slovník on-line a vidět, jak je to snadné. zapomeňte na problémy s překladem v práci nebo ve škole!


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00