Jak na věc


všeobecná fakultní nemocnice praha

Proč Všeobecná fakultní nemocnice v Praze?

    Vše od vysoké odbornosti týmů, dostupnosti moderních vyšetřovacích i léčebných metod až po maximální snahu o empatii zdravotníků všech kategorií je tu pro Vás. Specifika velké fakultní nemocnice přináší i řadu zvláštností. Jde zejména o přítomnost studentů lékařství, ošetřovatelství a dalších zdravotnických oborů. Jejich výuka není možná bez Vaší spolupráce. Nemocnice Vám za to poskytuje vysokou kvalitu a odbornost péče. Pokud Váš zdravotní stav dovolí, mějte s budoucí generací zdravotníků trpělivost a poskytněte jim a jejich učitelům svou pomoc nejen při vzdělání, ale i při výchově k pochopení nemocných a jejich světa.
    Všeobecná fakultní nemocnice v Praze poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou léčebnou, ošetřovatelskou a diagnostickou ambulantní i lůžkovou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech. Zajišťuje také komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků, transfuzní službu a dopravní zdravotní službu.
    Podmínky uznání předmětů absolvovaných na jiných školách nebo v předchozím studiu spolu s dalšími informacemi o studijním oboru Všeobecná sestra a o katedře zdravotnických studií, která zajišťuje převážnou část výuky, naleznete na samostatných stránkách katedry zdravotnických studií.


Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

    Doporučený studijní plán studentovi doporučuje, jakým způsobem obor studovat - jaký předmět, v jakém semestru, jaké jsou způsoby ukončení předmětu (zkouška nebo zápočet) a jak je předmět ohodnocen tzv. kredity. Student si může zvolit i vlastní (individuální) studijní plán, pokud dodrží ostatní podmínky studia, např. podmínky pro ukončení předmětu, absolvování praxí, zápis do jednotlivých semestrů, pro ukončení studia apod. (více v článku 27 Studijního a zkušebního řádu). Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a nepovinné.
    Na této webové stránce naleznete nejdůležitější informace pro studenta z pohledu odlišností od studia na střední škole a se zdůrazněním hlavních částí studia. Podrobnosti (směrnice, pokyny, rozhodnutí vedoucích akademických pracovníků apod.) má každý student přístupné pod svým heslem v informačním systému.
    Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN) představuje významné zdravotnické zařízení, patřící mezi největší nemocnice nejen v České republice. VFN je vybraným zdravotnickým, vzdělávacím a výzkumným zařízením určeným MZ ČR. Úzce spolupracuje nejen s 1. lékařskou fakultou UK, ale také s dalšími fakultami vysokých škol a vytváří tak velkou základnu diagnostické a léčebné péče i vědy a výzkumu.
    Státní závěreční zkouška se skládá ze zkoušky ze studijního oboru a z obhajoby bakalářské práce. Téma bakalářské práce si student volí v 3. semestru a může si zvolit téma.


Doporučený studijní plán a tvorba rozvrhu

    Komplexní multioborová spolupráce mezi klinikami a ústavy je základem moderní medicínské péče, kterou pro Vás zajišťujeme na 44 klinikách, ústavech a odděleních Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
    Pro udělení akademického titulu bakalář (Bc.) v oboru Všeobecná sestra musí student absolvovat všechny povinné předměty, získat minimálně 180 kreditů, absolvovat jeden předmět v cizím jazyce a vykonat státní závěrečnou zkoušku.
    Kromě poskytování zdravotní péče je VFN hlavní výukovou základnou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a současně jedním z nejvýznamnějších vědeckých pracovišť v oblasti léčebných a diagnostických metod v České republice. Nemocnice má nejdelší tradici akademické medicíny v ČR a od svého založení v roce 1790 do současnosti je největším výzkumným medicínským pracovištěm v ČR.
    Student musí v průběhu studia absolvovat minimálně 1600 praktických hodin, a proto jsou do studia zařazeny i dvě měsíční praxe v průběhu letních prázdnin.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00