Jak na věc


větné členy test

Rozlišujeme větné členy holé a rozvité.

    Neplnovýznamové větné slovní druhy (předložky, spojky, částice, citislovce) nejsou samostatnými větnými členy. Spojkami se větné členy spojují, předložky jsou pouze částí předložkových obratů. Částice nejčastěji vyjadřují modální funkci výpovědi (např. Kéž by zapršelo!). Citoslovce buď stojí jako samostatný předsunutý člen (Br, to je zima) nebo jako samostatná neslovesná věta (např. Ach).
    Slova (slovní druhy) se mluvnicky spojují ve věty a stávají se větnými členy. Tvoří mluvnickou výstavbu věty.
    Další větné členy, které věta obsahuje, označujeme jako rozvíjející větné členy. Ty členy, které k sobě mluvnicky i významově patří, spolu tvoří ostatní skladební dvojice. Patří k nim: přívlastek předmět, příslověčné určení, doplněk.
    Větný člen je nejmenší jednotka větné struktury. Stává se jím každé plnovýznamové slovo, které vstoupí do věty a získá tak svoji větnou funki.
    Ty větné členy, jejichž přítomnost je ve větě vyžadována, nazýváme základní větné členy.Jejich spojení říkáme základní skladební dvojice. Jsou to: podmět a přísudek.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00