Jak na věc


věcné břemeno doživotního užívání placení

zápis věcného břemene do katastru nemovitostí

    Dobrý den, jako vlastníci nemovitosti potřebujeme zřídit věcné břemeno k užívání jedné místnosti na dobu určitou pro firmu, jíž jsme majiteli, která je v nemovitosti v nájmu. Lze použít uvedený vzor smlouvy, resp. je aktuální k dnešnímu dni? Děkuji.
    Dobrý den,přepsal jsem synovi nemovitost kde jsem zřidil věcné břemeno uživáni kde mne nechá dožit.Syn má exekuci a hrozí prodej nemovitosti.Mohu se nějak bránit ? Předem děkuji za odpověď
    Bylo-li do veřejného seznamu zapsáno právo, které může být vykonáváno nepřetržitě nebo opakovaně, promlčí se, pokud není vykonáváno po dobu deseti let. Bylo-li však do veřejného seznamu zapsáno právo, které se vykonává jen zřídka, vyžaduje se, aby osoba, které právo náleží, měla v průběhu deseti let alespoň třikrát příležitost je vykonat a nikdy je nevykonala; nevyskytne-li se v průběhu deseti let příležitost právo vykonat třikrát, prodlužuje se promlčecí lhůta, dokud nebude využita žádná ze tří příležitostí.
    https://www.google.cz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO9If19ZLNAhWCXhQKHVrHAwcQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.mvcr.cz%2Fsoubor%2Fvzor-6-zrizeni-sluzebnosti-docx.aspx&usg=AFQjCNEyV92jVxJdsAVg6qyUtry6tRSx6A&sig2=Xj8tJtuFKnGIm4akKT7zqg&bvm=bv.123664746,d.d2s


Věcné břemeno - soudně nebo dohodou?

    Dobrý den ... prosim o radu .Otec přepsal dum s pozemky a hospodářskou budovou na mě ..pozamykal pokoje a zamezil mi přístup k toaletě -koupelny a kuchyně a říká, že platit taky nic nebude .. podotýkám má tady věcné břemeno co s tím jde udělat děkuji
    (1) Kdo má právo na vodu na cizím pozemku, má k ní také přístup.(2) Kdo má právo svádět vodu z cizího pozemku na svůj nebo ze svého pozemku na cizí, může na svůj náklad zřídit a udržovat zařízení k tomu potřebná; jejich rozsah se řídí potřebou panujícího pozemku.
    oba vlastníci domu jsou tzv. ideální podíloví spoluvlastníci pro Vás mohou zřícit doživotní služebnost užívání domu (bytu) dle § 1297 a § 1298 občanského zákoníku 89/2012 Sb. ve znění pzdějších předpisů.
    Dobrý den, právní názor na tuto problematiku je takový, dle mého je možné vzhledem k obecným zásadám občanského zákoníku uzavřít nájemní smlouvu s oprávněným z věcného břemene, kdy občanský zákoník výslovně neuvádí, že pronajímatelem nemovitosti může být pouze její vlastník. Smlouvu o podnájmu může oprávněný z věcného břemene uzavřít se souhlasem majitele nemovitosti.


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    Zrušit lze: 1) Úmrtním osoby pro které bylo věcné břemeno zřízeno. Na katastrální úřad se doručí úmrtní list a žádost o výmaz. 2) Dohodou o zrušení věcného břemene. Dohoda se doručí s vkladem na katastrální úřad.
    Dobrý den a d ě k u j i za služby, kterou tímto poskytujete. Bydlím v rodinném domě, kde je podílovým vlastníkem 1/2 manžel a 1/2 můj syn. Na podílu manžela vázne ex. (ručil a zbývá za dlužníka zaplatit 74 000 korun.) Je možné, aby bylo zřízeno věcné břemeno užívání pro mne ? Doživotní ? Jak se to dělá u podílových vlastníků ? Oba se zřízením věcného břemene souhlasí. D ě k u j i Vám.
    ve Vašem případě budou smluvní strany u kupní smlouvy jiné než u smlouvy o zřízení věcného břemene, resp. věcné břemeno Vám jako přítelkyni bude zřizovat Váš přítel, ale to může až poté, co bude vlastníkem nemovitosti, v niž Vám zřídí věcné břemeno. Tzn. můžete podat návrh na vklad vlastnického práva a vklad věcného břemene na základě smlouvy o zřízení věcného břemen najednou, ovšem dle našeho názoru, pak by měl katastr nemovitostí nejvpre zapsat vlastnictví a poté až věcné břemeno.


Smlouva o zřízení věcného břemene k nemovitosti (právo užívání)

    věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti (podle nového občanského zákoníku služebnost doživotního užívání nemovitosti) se váže na určitou osobu, která je jako oprávněná k tomuto užívání zapsaná v katastru nemovitostí a prodejem nemovitosti nezaniká. Zániká smrtí oprávněného, promlčením, když nebude 10 let vykonáváno užívání oprávněným, dohodou s oprávněným apod.
    Tedy uzavřete Smlouvu o zřízení služebnosti mezi spoluvlastníky (oběmi) jako povinnými a Vámi jako oprávněnou, tuto smlouvu pak podáte na katastr nemovitostí s návrhem na vklad práva odpovídajícího služebnosti domu. Ve smlouvě musí být uvedeny iniciály smluvních stran, co je předmětem smlouvy, popis služebnosti, ostatní ujednání, podpisy, datum.
    Dobrý den,je nás pět majitelů pozemků na příjezdovou cestu s věcným břemenem.Jeden ze sousedů devastuje cestu při stavbě RD ,absolutně nereaguje na upozornění ,že je třeba se o ní starat-udržovat.Spolu s majitelem ho upozorňujeme aby cestu opravil,dal do původního stavu,neb se budeme domáhat soudní cestou o jeho zákazu používání této cesty.Chceme se zeptat je-li to možné res, jakou máme naději-možnost realizace děkuji za odpověď


Prohledat jednotlivé výrazy - Věcné břemeno : Může se vám vyplatit, může vás i zruinovat

    Dobrý den, mám dotaz k doživotnímu věcnému břemeni na bytové jednotce. Znamená bezplatné doživotní užívání bytu oprávněným také to, že nemusí přispívat do fondu oprav, platit případné služby atp.? Lze bez souhlasu oprávněného s majitelem bytu uzavřít další smlouvu o věcném břemenu pro jiného člověka na tu samou bytovou jednotku? Děkuji Češka
    je možné využít vzor smlouvy o zřízení služebnosti užívání podle nového občanského zákoníku, který je k dispozici zde http://www.realhit.cz/pravni-poradna/vzory-smluv-a-podani/smlouva-o-zrizeni-sluzebnosti-uzivani.
    Děkuji moc za radu.Jen bych chtěla napsat,že se nevyhýbám splácení dluhu.Ručila jsem známému za úvěr a on ho přestal splácet.Tak to musím platit já z invalidního důchodu a mám to ještě na dva roky. Děkuji a přeji hezký den.
    jako oprávněný z věcného břemene dožití byste měl poměrně přispívat na náklady spojené s bydlením.
    Nicméně Vám dopručujeme to předem zkonzultovat s bankou, u které máte hypoteční úvěr, jelikož v podmínkách při jeho zřízení mohl být stanoven zákaz převodu nemovité věci bez jejího souhlasu a v případě porušení by mohla být sankce, smluvní pokuta v řádech několika tisíc.


Geodézie, smlouva na věcné břemeno a převod nemovitostí.

    Věcné břemeno k nemovitosti, právo jejího užívání, je častým nástrojem používaným k zajištění možnosti nadále obývat nemovitost. Po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k nemovitosti je třeba toto právo zanést do katastru nemovitosti.
    to vše v katastrálním území ..........., obec .............., zapsáno na LV č. ........... vedeném Katastrálním úřadem pro ............... kraj, Katastrální pracoviště ................... (dále jen "předmětná nemovitost").
    Domníváme se však, že by užívání mělo být ve stejném rozsahu jako při zřizení věcného břemene (např. pokud jste se dohodli, že budete užívat 2 místnosti, tak si po svatbě nemůžete nárokovat další).
    27.12.2017 | Provádíme zaměření domu pro stavební i katastrální úřad - geometrický plán i akceptační protokol pro Digitální technickou mapu Plzeňského kraje
    je pravdou, že podle nového občasnkého zákoníku vlastníkovi pozemku, který je zatížen věcným břemen, náleží za jeho omezení vlastnického práva úplata a také poměrný příspěvek na údržbu cesty.
    Co se týče zřízení věcného břemene až po smrti vlastníka nemovité věci, je dobré toto zřídit v pořízeních pro případ smrti - v závěti nebo dědické smlouvě, odkazu apod. Doporučujeme v tomto kontaktovat notáře.


Věcné břemeno : Může se vám vyplatit, může vás i zruinovat

    Návrh na soudní zřízení věcného břemeno však musí být odůvodněný a musí vyplývat z reálné situace. Nelze si tedy nechat zřídit břemeno přechodu či užívání jen proto, že se nám na tomto pozemku líbí, nebo přes něj chceme chodit, protože je to k našemu cíli blíž.
    Dobrý den,prosím,v roce 2011 uzavřel manžel - prodávající- se synem-kupující- Kupní smlouvu na pozemek.Na tomto pozemku byl postaven RD zatížený hypotékou,kterou platí manžel.V katastru nemovitostí je uveden syn.Je možné a jakým způsobem doplnit K.smlouvu o věcné břemeno práva na dožití /nás rodičů/ a je dodatek vázán řádným splacením hypotéky / v březnu 2017/? Syn v RD nebydlí. Velice děkuji
    do katastru nemovitostí lze zapsat věcné břemeno doživotního užívání nemovitosti pro Vaše oba rodiče vzkniklého na základě darovací smlouvy. Je nutné podat návrh na vklad věcného břemene. Darovací smlouva musí mít úředně ověřené podpisy. Návrh na vklad věcného břemene musí být podepsán (oběma stranami), nemusí být úředně ověřen, poplatek za návrh činí 1.000,- Kč.


Jak nepřijít o střech nad hlavou - právo užívání nemovitosti

    Co se týče dalšího dotazu zřízení dalšího věcného břemene na tentýž byt ve stjeném rozsahu, tak to podle nás není možné, pokud by se mělo jednat o o obsahově stejné věcné břemeno, neboť ty by byly v konkurenci. Dalo by se však představit, že je zřízeno věcné břemeno užívání na bytě 3+1 např. v jednom pokoji, tak je možné zřídit další věcné břemeno na jiný pokoj.
    V závěti stojí, že za dědice celé své pozůstalosti zůstavuje otec rovným dílem své dva syny, kteří budou povinni vyplatit manželce částku ve výši 600.000,-Kč a ve prospěch své manželky dále zřizuje zemřelý právo užívat pozemky, jejichž součástí je dům, po dobu dvou let ode dne úmrtí. Manželka se zemřelým byla sezdána pouhé tři měsíce a není matkou dospělých synů. Je a nebo se tím rozumí věcné břemeno a mohou za užívání požadovat obvyklý nájem a před užíváním mohou požadovat kauci, když je více než jisté, že nemovitost bude poškozena užíváním?
    Babička tak až do své smrti získá právo dům užívat. Tomuto právu nezabrání ani to, kdyby vnuk domek v budoucnu prodal. Babička tak splní své přání a dům ještě za svého života vnukovi daruje, současně si však zajistí to, že až do své smrti v něm může žít.


Kompletní služby při zřízení věcného břemene

    Dobrý den Dotaz::"doživotního užívání předmětné nemovitosti oprávněným". Můžete se vyjádřit k mému právnímu názoru, že slovo" užívání bytu/věcné břemeno/"v širším slova smyslu je i to, že byt může uživatel věcného břemene, případně pronajmout, nebo uzavřít smlouvu o podnájmu. Předem děkuji za váš právní názor.
    Objednat smlouvu na věcné břemeno můžete na tel. 604 385 722 nebo smlouvy@geonovotny.cz a my Vám rádi poradíme s následným postupem při jednání s katastrálními úřady. Také Vám pomůžeme s vyplněním všech potřebných formulářů.
    jestliže se zřízením služebnosti inženýrské sítě budete souhlasit, pak devoloperovi můžete dát plnou moc potřebnou k vyřízení, ušetříte si tím jednání s úřady.
    Nejvyšším soudem bylo v obdobném případě judikováno toto: „Nebylo-li dojednáno něco jiného, má oprávněný možnost přijímat návštěvy v rozsahu a době obvyklé u nájemních bytů, pokud tím nadměrně nezatěžuje povinného.“ (= majitelku nemovitosti)
    Jistě Vám poradí více notář, který bude dědické řízení vyřizovat, či notář, který sepsal závěť.


Věcné břemeno vstupu na pozemek - může zachránit investici

    Dobrý den, před několika lety jsem nabyla majetek darovací smlouvou od mojí babičky s tím, že jí a dědovi bude dům sloužit na dožití. Stejně tak i mému otci, s kterým nemáme zrovna dobré vztahy, je zadlužený, alkoholik...poslední dobou se ohání tím, že to má u nás na dožití a že se k nám hodlá nastěhovat s přítelkyní, která je také alkoholička, až moje babička umře. Tuto "větu - na dožití" mám pouze v darovací smlouvě a v katastru nemovitostí nemám zanesené žádné věcné břemeno na dožití. Dá se nějak vyhnout tomu, aby si dělal otec na společné bydlení nárok? Musím ho k sobě nastěhovat? Nebo mu tu držet nějakou místnost? Momentálně bydlí se svojí přítelkyní v jejim bytě a na mé nemovitosti se ničím nepodílí, např. ani pomoc s se dřevem na zimu, i když tu bydlí jeho matka. Děkuji za Vaši radu. Ceeova
    Doporučujeme Vám tedy si řádně přečíst smlouvu o zřízení zástavy či smlouvu o úvěru a případně se zeptejte přímo v bance, kde máte úvěr. Je možné, že Vám nabídnou nějaké řešení vhodné pro obě strany.
    pokud již Vám bylo doručeno oznámení o zahájení exekučního řízení, tak s nemovitostí již dále nesmíte nakládat (prodat, zatížit zástavním právem nebo věcným břemenem). Pokud byste tak přesto učiila, nebylo by toto jednání platné, pokud by exekutor, věřitel nebo oprávněný vznesl námitku neplatnosti.
    (1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.(2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00