Jak na věc


výměníková stanice tepla

Výměníková jednotka ELECRO Titan 70 kW s analogovým ovládáním a oběhovým čerpadlem Grundfos

     Ačkoli jsou výměníkové stanice čistě účelová zařízení, umístěná obvykle v suterénech budov, je kladen velký důraz vedle funkčnosti i na jejich estetické provedení.
    Objektové a bytové výměníkové stanice (DVS) jsou zařízením, které má omezit ztráty tepla dodávaného teplárnami, max. zautomatizovat ohřev vody ÚT a TUV, zlevnit tuto činnost a spolu s bytovými vodoměry a kalorimetrickými měřidly na jednotlivých radiátorech umožnit spravedlivější platby spotřebovaného tepla.
    Regulátor RACIOTERM - TECO je mikroprocesorový regulační systém s hardwarovým vybavením TECO a softwarem RACIOTERM, který umožňuje řízení teploty topné vody nebo TV v závislosti na časovém programu, ekvitermních přímkách nebo na konstantní hodnotu. Vyhodnocuje havarijní stavy a řídí chod čerpadel i v obdobích, kdy topné větve nejsou v provozu (protočení, doběh). Vynikající kvalita regulace je dosažena implementací plnohodnotných a nastavitelných PID algoritmů. Systémy lze zařadit do sítě internet s vlastním vizualizačním prostředím.


Výměníková jednotka ELECRO Titan 40 kW s analogovým ovládáním a oběhovým čerpadlem Grundfos

    Významnou výhodou kompaktního nebo stavebnicového provedení jsou rozměry, umožňující snadnou manipulaci a nevyžadující nepřiměřené dopravní profily. Výměníkové stanice jsou obvykle konstruovány "na míru" prostoru instalace.
    Výměníková stanice tepla je technické zařízení, ve kterém dochází k přeměně parametrů tepelné energie v teplonosné látce. Toto zařízení je na místě určení napojeno na rozvody sloužící k dodávce a odběru tepla nebo teplé vody, i na rozvody energií zajišťujících provoz stanic. Stará se o zajištění dodávky tepla, zajištění ohřevu a dodávky teplé vody od výrobce nebo distributora k odběrateli, jehož objekty jsou na síť dálkového vytápění napojeny. Technicky se skládá z dílčích komponent [výměník tepla, čerpadlo, měřící zařízení (tlakoměr, teploměr), pojistný ventil, uzavírací a vypouštěcí uzávěry, elektrické a řídící zařízení apod.]. Některé z těchto složek jsou nezbytné pro zajištění technologických funkcí výměníkové stanice tepla, jiné slouží k jejich zlepšení.


Výroba je vedena podle požadavků ISO 9001.

    Sekundární okruh bez regulace – Do okruhu proudí topná voda o teplotě vystupující z výměníku tepla. Teplota je definována jako “vyšší ekviterm“ a využívá se jako před regulovaná pro okruh VZT nebo pro následné směšování. Nucený oběh vody v sekundárním okruhu zajišťuje dvojice čerpadel. Dle parametrů otopné soustavy se navrhují čerpadla s třístupňovou regulací otáček, nebo s plynulou regulací.
    Výměníkové stanice, kterými k odběrateli proudí teplo z tepelné soustavy, jsou jednoduché, spolehlivé a v porovnání s jinými zdroji prakticky bezobslužné. Zároveň i méně hlučné.
    Výměníkové stanice RACIOTERM jsou vybavovány spolehlivými, pokud možno bezúdržbovými díly. Převážná část dílů výměníkových stanic - kapilární výměníky, regulační armatury, filtry, separátory, nádoby… - je vyráběna strojírnou RACIOTERM, což zajišťuje snadnou dostupnost náhradních dílů a servisní pohotovost. Čerpadla jsou od renomovaných výrobců GRUNDFOS, WILO apod.
    Výměníkové stanice, kterými k odběrateli proudí teplo z tepelné soustavy, jsou jednoduché, spolehlivé a v porovnání s jinými zdroji prakticky bezobslužné. Zároveň i méně hlučné.


Instalace elektrických ohřevů zásobníků TUV 2x 60kW

    Společnost AYIN, s.r.o. provozuje 12 výměníkových stanic. Nesou označení VS A, VS B, VS D, VS F, VS G, VS H, VS M, VS TS, VS MŠ Závodu míru, VS ZŠ Náměstí Karla IV., VS ZŠ Karlovarská a VS Bernov. Tyto výměníkové stanice zajišťují dodávku tepla pro vytápění a centrální přípravu teplé užitkové vody pro napojené objekty. Tuto činnost zajišťují technologie deskových výměníků a glaserů.
    Výměníková stanice tepla je technické zařízení, ve kterém dochází k přeměně parametrů tepelné energie v teplonosné látce. Toto zařízení je na místě určení napojeno na rozvody sloužící k dodávce a odběru tepla nebo teplé vody, i na rozvody energií zajišťujících provoz stanic. Stará se o zajištění dodávky tepla, zajištění ohřevu a dodávky teplé vody od výrobce nebo distributora k odběrateli, jehož objekty jsou na síť dálkového vytápění napojeny. Technicky se skládá z dílčích komponent [výměník tepla, čerpadlo, měřící zařízení (tlakoměr, teploměr), pojistný ventil, uzavírací a vypouštěcí uzávěry, elektrické a řídící zařízení apod.]. Některé z těchto složek jsou nezbytné pro zajištění technologických funkcí výměníkové stanice tepla, jiné slouží k jejich zlepšení.


Výměníkové stanice Praha-Severní Město - Bohnice, Ďáblice

    Výměníková stanice lze použít všude tam, kde chceme tlakově nezávislé připojení k primárnímu médiu a tam, kde chceme samostatně regulovat několik samostatných okruhů.Technologie předávacích stanic jsou osazovány na nosný rám se stavěcími šrouby, které umožňují vyrovnání technologie do vodorovné polohy i při drobných nerovnostech podlahy. Při konstrukci je nutné, aby všechny armatury ve stanici byly umístěny tak, aby byla umožněna snadná obsluha i opravy výměníkové stanice. V předávacích stanicích jsou používány tvarovky a přechody, tím je zajištěna nízká hlučnost proudícího média.
    Naše teplovzdušné výměníky ke krbovým kamnům, sporákům a krbům jsou určeny pro dokonalejší využití nadměrné teploty spalin, které odcházejí jinak do komína. Teplovzdušný výměník odebere zbytkové teplo ze spalin odcházejících odkouřením a předá sálavé a konvekční teplo do vytápěného prostoru. Znatelně se tak zvýší účinnost Vašich kamen, zároveň se také sníží celkové náklady na vytápění. Teplovzdušné výměníky jsou určeny na všechny druhy kamen, krbů a sporáků.
    Primární médium vstupuje do stanice přes uzavírací armatury a filtr mechanických nečistot. Množství předané tepelné energie se reguluje dvoucestným regulačním ventilem. Ventil na vstupu do výměníku škrtí průtok primárního média do výměníku a tím i teplotu vystupující na sekundární straně. Stabilní tlakové poměry na primární straně udržuje regulátor diferenčního tlaku.


Výměníková jednotka ELECRO Titan 40 kW s digitálním ovládáním a oběhovým čerpadlem Grundfos

    Výměníkové stanice mohou být vybaveny buď jedním nebo několika výměníky, což umožňuje vytvářet tepelné zdroje prakticky neomezených výkonů. Výměníkovou stanici lze řešit jako modulovou, kdy každý výměník ve stanici je na primérní i sekundérní straně vystrojen tak, že tvoří modul schopný samostatného provozu. Modulové výměníkové stanice lze tak postupně rozšiřovat, s minimálními zásahy do stávající technologie.
    Ekonomika provozu VS je z hlediska výrobce ovlivněna zejména využitím tepelného obsahu media. U stanic pára-voda je kladen důraz na maximální možné vychlazení kondenzátu. U centrálních rozvodů páry je právě teplota kondenzátu mezníkem pro stanovení fakturační hranice jeho tepelného obsahu.
    Pro starší objekty nabízíme kompletní rekonstrukce stávajících výměníkových stanic, s instalací nové technologie do uvolněných prostor po demontáži původní technologie. Tyto rekonstrukce provádíme vždy bez nutnosti dlouhodobé odstávky TV, dle konkrétní situace a potřeby je možné provést rekonstrukci i v zimním období, jen s krátkou odstávkou vytápění objektu.
    Kompletní výstavba výměníkových stanic a kotelen začíná od přípravy zakázky, vytvoření projektové dokumentace, přes dodávky a montáže zařízení, až po uvedení do provozu a vystavení tlaková a topné zkoušky.


Nevíte si s našimi produkty rady ?

    Vždy používáme kvalitní komponenty s dlouhodobě prověřenou funkčností a životností. Na ohřev ÚT používáme deskové výměníky ALFA LAVAL, pro ohřev TV používáme trubkové nerezové výměníky JAD. Čerpadla používáme od německé firmy GRUNDFOS, regulační ventily se servopohony instalujeme od firmy SIEMENS. Uzavírací armatury používáme VEXVE pro ohřev TUV instalujeme nerezové nádrže. Pro řídící systém výměníkové stanice volíme osvědčený regulátor SIEMENS RVD.
    Sekundární okruh s regulací třícestným ventilem – Na výstupu větve je umístěn třícestný ventil, který směšuje vracející se zpátečku s  vodou vystupující z výměníku o teplotě „vyššího ekvitermu“. Směšovacím poměrem se reguluje výstupní teplota.
    Realizujeme kompletní výstavbu výměníkových stanic na klíč.  Práce začínají od přípravy zakázky, vytvoření projektové dokumentace, přes dodávky a montáže zařízení, až po uvedení do provozu a topné zkoušky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00