Jak na věc


výdaje příštích období

Náklady příštích období jsou pohledávky

    Náklad vyjadřuje, že na něčem proděláváte - nic dobrého, klesá Vám zisk. Výnos vyjadřuje, že na něčem vyděláváte - je pro Vás dobrý, zisk Vám roste. Jak náklady, tak výnosy jsou nezávislé na pohybu peněz. Náklad není výdaj a výnos není příjem!
    Všimněte si také, že obvykle nejde o klasické pohledávky a závazky na které jsme zvyklí. Tyto závazky a pohledávky mohou být podloženy například smlouvami. Nejčastěji jde o nájmy, předplatné, které byste za normálních okolností účtovali bez předpisu (bez faktury) přímo 221/602 u přijatého nájmu, či 518/221 u placeného nájmu. Pokud se ale nájem týká jiného období, než byla uskutečněna platba, je nutné to prohnat přes časové rozlišení. Náklady a výnosy musí být časově rozlišeny. Do nákladů a výnosů se musí dostat pouze poměrné části příslušného roku. Svým způsobem Vám sami účty časového rozlišení nahrazují pohledávkové a závazkové účty. Proto se také píší do rozvahy buď do aktiv či do pasiv.


Rozdíl mezi náklady a výdaji, příjmy a výnosy

    Podobně je to s výnosy. Prodáte služby na fakturu. Hned v okamžiku vystavení faktury - prodeje - budete účtovat výnos. Teď jste totiž prodali, už teď jste vydělali. Peníze ještě nemáte, ale to je účetnictví "jedno". Vy jste získali pohledávku, což je také majetek. Majetek jako majetek, peníze nebo pohledávka. Účto v tom rozdíl nedělá. Tím, že jste získali pohledávku (aktivum), tak jste zbohatli - vydělali jste. Roste Vám zisk, tedy výnos. Peníze dostanete zaplaceny později. V okamžiku úhrady budete mít příjem, nikoli už výnos. Ve výnosech to přeci už dávno proúčtováno máte. V okamžiku úhrady se Vám jen změní pohledávka na peníze.
    Náklad vzniká v účetnictví již v momentě, kdy dochází k použití vstupů, aniž by se zkoumalo, jestli byly již zaplaceny. Například používáte-li kancelářské prostory v letošním roce, pak musíte také náklady za nájem účtovat do tohoto roku, i když je budete platit třeba až v roce následujícím, nebo je naopak zaplatíte předem již v předchozím roce. Skutečná úhrada nemá vliv na účtování nákladů a výnosů. Důležité je, čeho se týkají, a období, kterého se týkají (tj. věcná a časová souvislost).
    Jako typický příklad pro všechny případy 381, 383, 384, 385 jsou nájmy. Najdou se i jiné typické účetní případy, které se zde mohou účtovat, ale nájem lze napasovat na všechny.


Výklad pojmu Výdaje příštích období. Daňový poradce Radek Jakubský, Daně a účetnictví, Hradec Králové, Daňové poradenství, vedení účetnictví, zpracování účetnictví. Informace pro vás.

    Pro zjednodušení si můžete pomoci berličkou, že účet mi nahrazuje svým způsobem výnosy, které tady nemám, protože ještě účtovat výnos nemohu. Výnosy se účtují na D. Na tento účet tu největší částku zaúčtujeme prvně na D. Takže zůstatek je na D, tudíž pasivum. Berličku ale neříkejte učitelce, protože toto zdůvodnění není plně korektní!
    Obdobně postupujeme i u dalších případů. Nakonec zjistíte, jakmile pochopíte princip, že je to na jedno brdo. Učit se to nazpaměť nemá smysl, je třeba to vždy vymyslet.
    Jeden student si to pamatoval podle hudební skupiny ABBA. Udělal si z ní APPA (381 - aktiva, 383 - pasiva, 384 - pasiva, 385 - aktiva). Účet 382 ale pro tento účel vynechal. 381 a 382 má stejnou povahu. Třeba Vám to pomůže, taková blbost :).
    381 - Náklady příštích období (aktivum - KS je na MD, podobně jako se náklady účtují na MD)382 - Komplexní náklady příštích období (aktivum - KS je na MD, podobně jako se náklady účtují na MD)383 - Výdaje příštích období (pasivum - KS je na D, podobně jako se výdaje účtují na 211 D)384 - Výnosy příštích období (pasivum - KS je na D, podobně jako se výnosy účtují na D)385 - Příjmy příštích období (aktivum - KS je na MD, podobně jako se příjmy účtují na 211 MD)


Použité účty pro časové rozlišení

    Pro zjednodušení si můžete pomoci berličkou, že účet mi nahrazuje svým způsobem pokladnu, kterou tam nemám, protože ještě neplatím. Můžete si zdůvodnit, kam byste na tu pokladnu účtovali "výdaje". Výdaje na pokladně by se účtovali na D, takže i na tento účet účtujete prvně na D. Zůstatek je na D, tudíž pasivum. Pozor, pokladna samotná je aktivum, 383 je pasivum. Jde o to, na jakou stranu byste účtovali výdaj, a to by bylo na D. Berličku ale neříkejte učitelce, protože toto zdůvodnění není plně korektní!
    Tento účet mi svým způsobem nahrazuje náklad. Z nějakého důvodu nemohu na náklady účtovat, a tak účtuji právě na tento účet. Na náklady se účtuje na MD, tak to i na tento účet proúčtuji na stranu MD (tu první velkou částku). Zůstatek mi tedy vzniká na MD. Pozor, není to účet nákladový, ale jde o účet rozvahový aktivní! V názvu účtu máte "náklad". Tak si řekněte kam se účtují náklady - na MD. Zůstatek je tedy na MD, proto aktivum. Berličku ale neříkejte učitelce, protože toto zdůvodnění není plně korektní!
    Celé časové rozlišení je o tom, že náklady a výnosy musí spadnout do období, kterého se týkají. Obdobím, pro účely časového rozlišení, se zde míní rok.
    Když za něco dostanu peníze (příjem) v jednom roce, ale výkon, tj. poskytnutí (výnos) proběhne v jiném roce, tak to může být případ na časové rozlišení.
    Tento web se zabývá hlavně účetnictvím a ekonomikou. Najtede zde mé materiály ke studiu či články na dané téma. Jde o můj blog, nikoli o daňové, účetní či právní poradenství.


K čemu vám mohou být užitečné přechodné účty?

    Povaha účtu se odvíjí od toho, kde vznikne zůstatek. Tady u 381 vznikl na MD. MD je silnější. Velká suma 300 Kč byla nahrnuta na MD. Takže půjde o účet rozvahový aktivní. Prakticky jde o pohledávku (podobně jako u záloh). Vy jste dopředu zaplatili 300 Kč za něco, co dostanete dodáno až v dalším roce. Do té doby, než Vám to dodají (než proběhne nájem), tak máte svým způsobem pohledávku za dodavatelem, aby Vám služby dodal.
    Příkladem může být nájem placený pozadu z pohledu nájemce.Např. v lednu dalšího roku platíme 300 Kč za nájem na období: prosinec letošního roku a leden a únor dalšího roku.
    Přechodné účty aktiv a pasiv slouží k tomu, abychom náklady a výnosy zaúčtovali do toho účetního období, se kterým věcně a časově souvisí. Tím se zajistí férový pohled na zisk daného roku (rozdíl mezi výnosy a náklady). Přechodné účty umožňují převod nákladů a výnosů mezi jednotlivými účetními obdobími.
    Speciálním případem přechodných účtů jsou účty dohadné (dohadný účet aktivní a dohadný účet pasivní). Týkají se nákladů a výnosů, u kterých ke dni účetní závěrky neznáme jejich výši (neobdrželi jsme doklad) a víme, že náleží do daného účetního období. Částky, které se účtují do nákladů nebo výnosů, se zjišťují odhadem (odtud název „dohadné“).


Časové rozlišení nákladů a výnosů

    A aby to nebylo ještě jednoduché, tak těch příštích období může být více. Např. platím letos předplatné na dalších 10 let dopředu. Částku nahrneme na účet časového rozlišení a pak si ho "rozebíráme" třeba dalších 10 let...
    Výdaje a příjmy jsou čistě pohyby peněz na bankovním účtu a v pokladně. Někdy, když zrovna máte výdaj, tak Vám zároveň může (ale nemusí) vzniknout náklad. Někdy, když zrovna máte příjem, tak Vám zároveň může (ale nemusí) vzniknout výnos.
    Všimněte si, že jakmile časové rozlišení skončí (po ukončení všech let, kterého se to týká), tak zůstatek tohoto účtu je 0 Kč. Prakticky to obvykle funguje tak, že na účet časového rozlišení hodíte obrovskou sumu a tu si pak v průběhu let rozebíráte, jak potřebujete. Vnímejte tento účet jako takový mezičlánek, na který si částku dáme a pak si ji v průběhu let rozebíráme.
    385 - příjmy příštích období je účet aktivní. Jednak tu největší částku jsme na něj nahrnuli na MD, takže zůstatek je na MD. Jde vlastně o pohledávky, protože my tady poskytujeme službu (nájem) v tomto roce, aniž bychom za ní dostali zaplaceno. Máme svým způsobem za nájemcem pohledávku, kterou nám zaplatí až v dalším roce.


Co konkrétně znamenají položky Náklady příštích období a Výnosy příštích období?

     Zaregistrujte svůj e-mail a objevte 30 chyb v prvním roce podnikání, které mohou stát vaše podnikání život, pokud se z nich nyní nepoučíte. E-book dostanete e-mailem.
    Příkladem může být nájem placený dopředu z pohledu pronajímatele.Např. v prosinci dostaneme zaplaceno 300 Kč za nájem na období: prosinec letošního roku a leden a únor dalšího roku.
    381 - Náklady příštích období382 - Komplexní náklady příštích období383 - Výdaje příštích období384 - Výnosy příštích období385 - Příjmy příštích období
    Navíc aby to nebylo jednoduché, tak ačkoli zde budeme mluvit o příjmech a výdajích, tak někdy může být tento příjem nahrazen předpisem pohledávky (např. FAV) a výdaj nahrazen předpisem závazku (např. FAP). Pozor, opožděná úhrada faktury vystavené či přijaté již není případ časového rozlišení.
    Náklady vyjadřují spotřebu. Výnosy vyjadřují výkony, to že jste něco udělali, vykonali (nejčastěji prodali). Pro náklady je důležitý okamžik spotřeby, nikoli platby. Pro výnosy je důležitý okamžik poskytnutí výkonu (např. prodeje), nikoli platby.


Zrádné názvy účetních položek rozvahy

    Nejsou, alespoň ne v aktuálním účetním období. Jsou to pohledávky. Máte v tom zmatek? Nejste v tom sami. Jako majitel či manažer firmy se potřebujete vyznat v tom, co jednotlivé položky rozvahy znamenají. Pomůžeme vám tu záhadu rozplést.
    Víme, že účetním obdobím je jeden rok. Já bych zjednodušeně řekla, že když se mi výdaj a náklad (resp. příjem a výnos) stihne proúčtovat do toho samého roku, tak to případ na časové rozlišení určitě není. Jakmile ale se to do stejného roku "nestihne", tak to případ na časové rozlišení N a V být může (pozor ale nemusí).
    Někdy vznikne příjem a výnos zároveň. Příkladem je tržba za služby za hotové. K výkonu (poskytnutí) služeb i platbě došlo ve stejný okamžik, tak účtujete příjem a výnos zároveň.
    Náklady příštích období představují výdaje v daném roce, které se vztahují také (nebo pouze) k budoucím obdobím. Může to být nájemné placené předem, předplatné na časopisy, sbírky zákonů, časové rozlišení navýšené splátky u finančního leasingu, úhrada za reklamu na několik let dopředu. Jde tedy naopak o pohledávku, tedy nárok na plnění (například na odběr časopisu, užívání leasovaného předmětu, realizaci reklamy apod.).


Co potřebuji znát u časového rozlišení

    Někdy je však třeba časově rozlišit i klasické faktury přijaté či vystavené. Důvodem je opět, že náklad či výnos nesedí do období (ale tentokrát nikoli přímo na okamžik platby, ale zde na okamžik účtování předpisu - faktury). To, že faktura bude zaplacena třeba v dalším roce, nebo za 5 let Vás už pro časové rozlišení nezajímá. Berte prostě jako fakt, že sice tady mluvíme v zásadě o příjmech a výdajích, ale to je pouze z důvodu zjednodušení, aby to studenti vůbec pochopili. Správněji bychom měli mluvit o výdaji (resp. předpisu závazku), příjmu (resp. předpisu pohledávky). Prostě někdy místo příjmů se můžete setkat í s předpisem pohledávky a u výdajů s předpisy závazků. Když dostanete fakturu na nájem či elektřinu a okamžik (rok), ke kterému účtujete fakturu Vám nesedí na období spotřeby, tak je to třeba časově rozlišit už v momentu účtování předpisu (tj. faktury) a nikoli až v okamžiku úhrady. Když už fakturu platím, či jí dostávám zaplacenou, tak už je to pak obyčejná úhrada faktury 32
    Příkladem může být nájem placený pozadu z pohledu pronajímatele.Např. v lednu dalšího roku dostaneme zaplaceno 300 Kč za nájem na období: prosinec letošního roku a leden a únor dalšího roku.
    Výnosy příštích období jsou přijaté platby za výkony, které budou poskytnuty až v příštím období (například předem přijaté nájemné u pronajímatele, přijaté předplatné časopisů apod.). Jelikož výnos nastane až v následujícím účetním období, zabezpečíme tímto přechodným účtem pasivním časovou souvislost. Navzdory výnosům v názvu účtu účtujeme o závazku. Z účtu výnosy příštích období se budou postupně do výnosů rozpouštět příjmy přijaté v současném období, které do výnosů ještě nepatří, protože se týkají až následujícího účetního období.


Příklady vzniku nákladů a výnosů

    Vánoční svátky pomalu klepou na dveře, a tak tady máme poslední číslo roku 2018. Představíme vám v něm dva start-upy, které mají pěkně našlápnuto. Přidáme k tomu dva příběhy ze série Jak podniká …, další díly seriálů Lean canvas, Jak na socky, procesů a firemní kultury a další články, které vás mohou inspirovat.
    Například když koupím materiál za hotové, tak v ten okamžik mi vznikl výdaj (pohyb peněz), ale náklad ještě nikoli. Účetnictví se totiž k tomu chová tak, že jsme ještě nic neprodělali. Jen jsme si peníze (jeden majetek) vyměnili za materiál (jiný majetek). Ani jsme nezchudli, ani nezbohatli. Teprve, až materiál spotřebujeme - dáme do výroby - tak nám vznikne náklad. Měli jsme materiál, už ho nemáme. Jsme na tom hůř. Zchudli jsme o materiál. "Vrazili" jsme ho do podnikání, spotřebovali jsme ho. Tu spotřebu nám vyjadřuje náklad. Výdaj (pohyb peněz) v okamžiku spotřeby žádný nebyl.
    Časové rozlišení obvykle není věc, kterou ze sebe vysypete rovnou z rukávu a hned budete účtovat. Chce to dost přemýšlet, vzít do ruky tužku a papír a vše si předem připravit. Hlavně si musíte předem rozvrhnout náklady či výnosy do konkrétních let.


Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

    Přesto si v rozvaze můžete všimnout účtů, které mají v názvu slova náklady a výnosy. Co si tedy představit pod položkami rozvahy Náklady příštích období a Výnosy příštích období? Jedná se o účty, které patří do skupiny přechodných účtů aktiv a pasiv.
    383 - výdaje příštích období je účet pasivní. Jednak tu největší částku jsme na něj nahrnuli na D, takže zůstatek je na D. Jde vlastně o závazky, protože my jsme odebrali nájem (službu) v tomto roce a ještě jsme za ni nezaplatili (zaplatíme až v dalším roce). Do té doby, než zaplatíme, tak vlastně za nájem dlužíme.
    Účty Náklady příštích období a Výnosy příštích období jsou účty časového rozlišení. Od dohadných účtů se liší tím, že známe přesnou částku, protože již máme daňový doklad (například fakturu) a někdy již došlo k uskutečnění platby (výdeji nebo příjmu peněz). Jde o rozdílné vnímání nákladů a výdajů v účetnictví.
    Někdy vznikne výdej a náklad zároveň. Příkladem je úhrada poradenství u právníka za hotové. Ke spotřebě služeb i platbě došlo ve stejný okamžik, tak účtujete náklad a výdaj zároveň.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00