Jak na věc


výchovný poradce úvazek

Rozsah přímé pedagogické/vyučující činnosti výchovného poradce

    E) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.
    Uvnitř školního poradenského pracoviště je nutné jasné rozdělení náplně činnosti všech poradenských odborníků. Výchovný poradce se věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách. Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Školní psycholog či školní speciální pedagog,pokud jím škola disponuje, vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategii používání ve školách pro prevenci výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.


Rodičovská linka: 283 852 222

    Ve školním roce 2018/19 plní funkci výchovného poradce naší školy Mgr. Josef Bíca (pro 1. - 4. ročník) a Mgr. Martin Slabý (pro 5. - 9. ročník), který má s touto činností mnoholeté zkušenosti. Náplň práce výchovného poradce je rozdělena do tří oblastí.
    Minimální preventivní program obsahuje aktivity, které vhodnou formou zavádí do výuky etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu aj. v oblasti preventivní výchovy
    Výchovný poradce na naší škole je všem k dispozici v konzultačních hodinách, nebo po osobní dohodě.
    Do 5ti dnů od obdržení vyrozumnění o přijetí na určitou školu odevzdat zápisový lístek na tu školu. Tím rodiče potvrdí, že žák na školu 1. září nastoupí.


Odbornou pomoc můžeme najít

    Tou první je evidence a péče o žáky, u nichž byla diagnostikována jakákoliv SPU, tedy specifická porucha učení. Výchovný poradce i všichni pedagogové velmi úzce spolupracují s OPPP Praha 8 a jsou v neustálém kontaktu s psycholožkou dr. Černou, která má naši školu v referátu. Péče o žáky s SPU měla vždy na naší škole velmi dobrou úroveň a u velké většiny těchto žáků probíhala výuka zcela bez problému. Od 1. 9. 2016 vešla v platnost aktuální novela v oblasti inkluzivního vzdělávání a především Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Dle této vyhlášky se částečně mění klasifikace stupňů SPU. Poradna v průběhu dvou let přešetří všechny žáky, u nichž byla jakákoliv forma SPU diagnostikována, a vypracuje nové aktuální zprávy v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Je povinností rodičů, kteří poradnou prošli, aby pravidelně kontrolovali platnost diagnostických zpráv a včas se do OPPP objednali na přešetření.
    Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.
    Šikanování v žádné ze svých podob není tolerováno. Pedagogičtí pracovníci ani žáci školy nesmí svým jednáním podněcovat zhoršování vztahů ve škole, které by vedlo k šikanování.
    1. Výklad hesla2. Náplň činnosti poradenských pracovníků školního poradenského pracoviště3. Náplň činnosti výchovného poradce3.1. 1. Poradenské činnosti3.2. 2. Metodické a informační činnosti4. Rozsah přímé pedagogické/vyučující činnosti výchovného poradce5. Kvalifikační standardy výchovného poradce6. Použité zdroje a literatura:7. Doporučená literatura a odkazy ke studiu
    B) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.


2. Metodické a informační činnosti

    Telefonická krizová intervence pro děti a mládež do 18-ti let (studenti do 26 let), dostupnost z celé ČR z pevné i mobilní sítě – zdarma, nepřetržitý provoz po celý rok.
    A) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
    Konzultační hodiny výchovných poradců jsou každý pracovní den od 7:15 do 7:45 hod., v případě potřeby je možné se objednat v odpoledních hodinách na telefonním čísle 737 126 156, případně na elekronických adresách: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Věříme, že v případě jakýchkoliv problémů se podaří s výchovným poradcem a ve spolupráci s vedením školy vše vyřešit, především ku prospěchu jednotlivých žáků.


2. Prevence sociálně-patologických jevů a péče o žáky s poruchami chování

    Druhou oblastí působnosti výchovného poradce je péče o žáky devátých ročníků z hlediska jejich budoucího přechodu na různé typy SŠ či SOU. V loňském roce byli všichni žáci devátého ročníku přijati hned v prvním kole, mnozí z nich i na obě zvolené školy, a tak se rozhodovali, kterou z nich zvolit. Jako každý rok žáci devátých ročníků obdrží veškeré informace stran přihlášek, přijímacího řízení či možností volby své profesionální orientace.
    C) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
    D) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
    Interní linka bezpečí je určena všem dětem, kterým je bližší internetová komunikace než komunikace telefonní. Linka je dostupná pro české děti v tuzemsku i v zahraničí a také dětem se sluchovým handicapem nebo vadou řeči.
    Výchovný poradce na škole působí zároveň také jako učitel, jeho rozsah týdenní přímé pedagogické činnosti se snižuje:


Linka bezpečí: 800 155 555

     Obsah stránky: 1. Výklad hesla2. Náplň činnosti poradenských pracovníků školního poradenského pracoviště3. Náplň činnosti výchovného poradce3.1. 1. Poradenské činnosti3.2. 2. Metodické a informační činnosti4. Rozsah přímé pedagogické/vyučující činnosti výchovného poradce5. Kvalifikační standardy výchovného poradce6. Použité zdroje a literatura:7. Doporučená literatura a odkazy ke studiu
    ZŠ Český Krumlov, Linecká 43 je zřízená jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 1. 1994. Nachází se ve středu města Český Krumlov, nedaleko náměstí Svornosti u mostu E. Beneše.
    Telefonní linka je určena pro děti a mládež, které situace v rodině, ve škole či ústavní zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o útěku uvažují.
    Kvalifikační standardy výchovného poradce jsou specifikovány zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, Vyhláškou č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.


1. Péče o integrované žáky s SPU (speciální poruchy učení a chování)

    Posledním polem působnosti výchovného poradce je péče o žáky s výchovně vzdělávacími problémy, tedy o žáky, kteří z různých důvodů neplní nebo nemohou plnit úkoly výchovně vzdělávacího procesu na ZŠ. V této oblasti naše škola velmi úzce spolupracuje s kurátorkami oddělení OSPOD Městské části Praha 8 a díky této kooperaci se nám daří prakticky veškeré problémy v této oblasti eliminovat.
    Je-li pověřeno výkonem výchovného poradce více pedagogických pracovníků, sníží se každému z nich rozsah přímé pedagogické činnosti podle ředitelem školy přiděleného počtu žáků nebo tříd.
    Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005)
    Každý poradenský pracovník je zavázán k respektování důvěrnosti, která chrání osobní sdělení. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se výchovný poradce dozví v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


úkoly výchovného poradce

    Poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno do vyhlášky 72/2005 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a následně v její novele - Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Řídí se však i řadou další zákonů a vyhlášek.
    Výchovný poradce řídí práci učitelů v oblasti profesní přípravy žáků a úzce v této oblasti spolupracuje s rodiči žáků.
    úkoly výchovného poradce vymezuje vyhláška MŠMT č. 130/1980 Sb. o výchovném poradenství.
    Vykonává-li funkci výchovného poradce ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, rozsah přímé pedagogické činnosti se dále snižuje podle §3 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ( Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.)

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00