Jak na věc


výchovný poradce úvazek

Použité zdroje a literatura:

    Tou první je evidence a péče o žáky, u nichž byla diagnostikována jakákoliv SPU, tedy specifická porucha učení. Výchovný poradce i všichni pedagogové velmi úzce spolupracují s OPPP Praha 8 a jsou v neustálém kontaktu s psycholožkou dr. Černou, která má naši školu v referátu. Péče o žáky s SPU měla vždy na naší škole velmi dobrou úroveň a u velké většiny těchto žáků probíhala výuka zcela bez problému. Od 1. 9. 2016 vešla v platnost aktuální novela v oblasti inkluzivního vzdělávání a především Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Dle této vyhlášky se částečně mění klasifikace stupňů SPU. Poradna v průběhu dvou let přešetří všechny žáky, u nichž byla jakákoliv forma SPU diagnostikována, a vypracuje nové aktuální zprávy v souladu s výše uvedenou vyhláškou. Je povinností rodičů, kteří poradnou prošli, aby pravidelně kontrolovali platnost diagnostických zpráv a včas se do OPPP objednali na přešetření.
    Uvnitř školního poradenského pracoviště je nutné jasné rozdělení náplně činnosti všech poradenských odborníků. Výchovný poradce se věnuje zejména problematice kariérového poradenství a procesu integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (včetně integrace nadaných) na školách. Školní metodik prevence pracuje především v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. Školní psycholog či školní speciální pedagog,pokud jím škola disponuje, vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi a vytváří strategii používání ve školách pro prevenci výukových obtíží ve vztahu k reedukaci. Dále se věnuje metodické podpoře učitelů, zajišťuje krizovou intervenci.
    E) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.


Doporučená literatura a odkazy ke studiu

    B) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.
    Výchovný poradce působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, případně školním psychologem/školním speciálním pedagogem a jejich konzultačním týmem složeným z vybraných pedagogů školy. (Věstník MŠMT, 2005)
    C) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
    Druhou oblastí působnosti výchovného poradce je péče o žáky devátých ročníků z hlediska jejich budoucího přechodu na různé typy SŠ či SOU. V loňském roce byli všichni žáci devátého ročníku přijati hned v prvním kole, mnozí z nich i na obě zvolené školy, a tak se rozhodovali, kterou z nich zvolit. Jako každý rok žáci devátých ročníků obdrží veškeré informace stran přihlášek, přijímacího řízení či možností volby své profesionální orientace.


Rodičovská linka: 283 852 222

    Telefonická krizová intervence pro děti a mládež do 18-ti let (studenti do 26 let), dostupnost z celé ČR z pevné i mobilní sítě – zdarma, nepřetržitý provoz po celý rok.
    Je-li pověřeno výkonem výchovného poradce více pedagogických pracovníků, sníží se každému z nich rozsah přímé pedagogické činnosti podle ředitelem školy přiděleného počtu žáků nebo tříd.
    1. Výklad hesla2. Náplň činnosti poradenských pracovníků školního poradenského pracoviště3. Náplň činnosti výchovného poradce3.1. 1. Poradenské činnosti3.2. 2. Metodické a informační činnosti4. Rozsah přímé pedagogické/vyučující činnosti výchovného poradce5. Kvalifikační standardy výchovného poradce6. Použité zdroje a literatura:7. Doporučená literatura a odkazy ke studiu
    Minimální preventivní program obsahuje aktivity, které vhodnou formou zavádí do výuky etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu aj. v oblasti preventivní výchovy


1. Péče o integrované žáky s SPU (speciální poruchy učení a chování)

    Výchovný poradce na škole působí zároveň také jako učitel, jeho rozsah týdenní přímé pedagogické činnosti se snižuje:
    Posledním polem působnosti výchovného poradce je péče o žáky s výchovně vzdělávacími problémy, tedy o žáky, kteří z různých důvodů neplní nebo nemohou plnit úkoly výchovně vzdělávacího procesu na ZŠ. V této oblasti naše škola velmi úzce spolupracuje s kurátorkami oddělení OSPOD Městské části Praha 8 a díky této kooperaci se nám daří prakticky veškeré problémy v této oblasti eliminovat.
    Výchovný poradce na naší škole je všem k dispozici v konzultačních hodinách, nebo po osobní dohodě.
    Interní linka bezpečí je určena všem dětem, kterým je bližší internetová komunikace než komunikace telefonní. Linka je dostupná pro české děti v tuzemsku i v zahraničí a také dětem se sluchovým handicapem nebo vadou řeči.
    Šikanování v žádné ze svých podob není tolerováno. Pedagogičtí pracovníci ani žáci školy nesmí svým jednáním podněcovat zhoršování vztahů ve škole, které by vedlo k šikanování.


úkoly výchovného poradce

    Vykonává-li funkci výchovného poradce ředitel školy nebo zástupce ředitele školy, rozsah přímé pedagogické činnosti se dále snižuje podle §3 Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. ( Nařízení vlády č. 75/2005 Sb.)
     Obsah stránky: 1. Výklad hesla2. Náplň činnosti poradenských pracovníků školního poradenského pracoviště3. Náplň činnosti výchovného poradce3.1. 1. Poradenské činnosti3.2. 2. Metodické a informační činnosti4. Rozsah přímé pedagogické/vyučující činnosti výchovného poradce5. Kvalifikační standardy výchovného poradce6. Použité zdroje a literatura:7. Doporučená literatura a odkazy ke studiu
    Do 5ti dnů od obdržení vyrozumnění o přijetí na určitou školu odevzdat zápisový lístek na tu školu. Tím rodiče potvrdí, že žák na školu 1. září nastoupí.


Rozsah přímé pedagogické/vyučující činnosti výchovného poradce

    Poskytování poradenských služeb na školách je zapracováno do vyhlášky 72/2005 Sb.o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a následně v její novele - Vyhláška č. 116 ze dne 15.dubna 2011, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Řídí se však i řadou další zákonů a vyhlášek.
    Telefonní linka je určena pro děti a mládež, které situace v rodině, ve škole či ústavní zařízení donutí k útěku nebo těm, kteří o útěku uvažují.
    Ve školním roce 2018/19 plní funkci výchovného poradce naší školy Mgr. Josef Bíca (pro 1. - 4. ročník) a Mgr. Martin Slabý (pro 5. - 9. ročník), který má s touto činností mnoholeté zkušenosti. Náplň práce výchovného poradce je rozdělena do tří oblastí.
    Kvalifikační standardy výchovného poradce jsou specifikovány zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, Vyhláškou č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.
    ZŠ Český Krumlov, Linecká 43 je zřízená jako příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 1. 1994. Nachází se ve středu města Český Krumlov, nedaleko náměstí Svornosti u mostu E. Beneše.


Linka bezpečí: 800 155 555

    Výchovný poradce vykonává činnosti poradenské, koordinační, informační a metodické. O těchto činnostech vede písemnou dokumentaci.
    D) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.
    úkoly výchovného poradce vymezuje vyhláška MŠMT č. 130/1980 Sb. o výchovném poradenství.
    A) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:
    Výchovný poradce řídí práci učitelů v oblasti profesní přípravy žáků a úzce v této oblasti spolupracuje s rodiči žáků.


Kvalifikační standardy výchovného poradce

    Konzultační hodiny výchovných poradců jsou každý pracovní den od 7:15 do 7:45 hod., v případě potřeby je možné se objednat v odpoledních hodinách na telefonním čísle 737 126 156, případně na elekronických adresách: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Věříme, že v případě jakýchkoliv problémů se podaří s výchovným poradcem a ve spolupráci s vedením školy vše vyřešit, především ku prospěchu jednotlivých žáků.
    Každý poradenský pracovník je zavázán k respektování důvěrnosti, která chrání osobní sdělení. Informace a důvěrná data o žácích a jejich rodičích, která se výchovný poradce dozví v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, jsou ochraňována v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00