Jak na věc


výška schodišťového stupně

Zakázkové zpracování nerez oceli

    Ochranné zábradlí je trvalá konstrukce k ochraně osob proti neúmyslnému pádu z volného okraje pochůzné plochy, ke které je upevněno svou nosnou částí - sloupky, popř. plnou stěnou. Madlo je prvek zábradlí určený k tomu, aby se ho osoby mohly přidržovat rukou. Přímé schodišťové rameno s průchodnou šířkou do 1650 mm (u smíšených ramen do 1100 mm) musí mít madlo alespoň na jedné straně, větší průchodná šířka (násobek 550 mm) vyžaduje madlo na obou stranách. Schodišťové rameno širší než 2750 mm se doporučuje rozdělit mezilehlým zábradlím s madlem. Podle typu výplně rozlišujeme zábradlí plné a s mezerami nebo otvory. Maximální šířka mezer v provozech určených pro děti je 80 mm, v bytových domech 120 mm. Hrozí-li nebezpečí podklouznutí nebo propadnutí, musí být zábradlí u podlahy opatřeno ochrannou lištou nejméně 100 mm vysokou. Ve všech případech, kdy není předepsána větší nebo dovolena snížená, je výška zábradlí 1000 mm. Snížená výška (900mm) zábradlí se používá převážně v RD kde hloubka o


Pro skleněná schodiště se můžeme dále řídit doporučeními německého institutu pro stavebnictví (DiBt):

    Ochranné zábradlí je trvalá konstrukce k ochraně osob proti neúmyslnému pádu z volného okraje pochůzné plochy, ke které je upevněno svou nosnou částí - sloupky, popř. plnou stěnou. Madlo je prvek zábradlí určený k tomu, aby se ho osoby mohly přidržovat rukou. Přímé schodišťové rameno s průchodnou šířkou do 1650 mm (u smíšených ramen do 1100 mm) musí mít madlo alespoň na jedné straně, větší průchodná šířka (násobek 550 mm) vyžaduje madlo na obou stranách. Schodišťové rameno širší než 2750 mm se doporučuje rozdělit mezilehlým zábradlím s madlem. Podle typu výplně rozlišujeme zábradlí plné a s mezerami nebo otvory. Maximální šířka mezer v provozech určených pro děti je 80 mm, v bytových domech 120 mm. Hrozí-li nebezpečí podklouznutí nebo propadnutí, musí být zábradlí u podlahy opatřeno ochrannou lištou nejméně 100 mm vysokou. Ve všech případech, kdy není předepsána větší nebo dovolena snížená, je výška zábradlí 1000 mm. Snížená výška (900mm) zábradlí se používá převážně v RD kde hloubka o
    Základní otázkou při výběru schodů bude, zda mají být dominantním prvkem, či spíše zastrčené bokem. Důkladně promyslete, jaké schody vám vyhovují a co od nich očekáváte?Od toho se totiž také odvíjí jejich tvar, volba materiálů a stylový typ. Nedívejte se v prvé řadě na cenu, ale myslete na to, že po schodech budete chodit denně. Jestliže např. schody přímo spojují otevřený obytný prostor s horní galerií, je dobré investovat do kvalitních materiálů. Schody se pak stanou vlastním solitérem, který ozdobí interiér.
    Tvar madla musí umožňovat jeho pevné sevření, průměr musí být 40 - 50 mm, od zdi musí být odsazeno o 60 mm (aby se mezi stěnu a madlo pohodlně vešly prsty ruky) a od uchycení do stěny musí být nadzvednuto minimálně o 50 mm.
    Již v době přípravy projektu si vyžádejte dostatečný prostor pro schodiště (pokud budete mít vyprojektovaný nevhodný či malý prostor, výrobce schodišť už nic zásadního nezmění..)


Norma ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí obsahuje jak všeobecné, tak technické požadavky na zábradlí včetně rozměrů, pevnosti, výroby i montáže:

    Podle půdorysného tvaru ramen rozlišujeme schodiště přímá, zakřivená a smíšená, z hlediska umístění vnitřní a vnější.Schodišťové rameno tvoří minimálně 3 a maximálně 16 výšek schodišťových stupňů (hlavního schodiště), u pomocných schodišť a uvnitř bytů pak nejvíce 18v ýšek, poté musí být schodišťové rameno přerušeno podestou. Všechny stupně v jednom schodišťovém rameni musí mít stejnou výšku, v přímých ramenech i stejnou šířku. Vzájemný vztah výšky a šířky stupně je dán vzorečkem 2h + b = 630 mm (h=výška, b=šířka, kdy 630=ideální krok).Optimální výška schodišťového stupně se pohybuje v rozmezí 150 až 180 mm. Způsob podepření stupňů v rameni je odvoditelný z názvu schodiště, např. páteřní, bočnicové, čepové, vřetenové apod... Minimální průchodná šířka schodišťového ramene je v rodinných domech 900 mm, v bytových domech 1100 mm a v případě žebříkových schodišť 550 mm (míra potřebná pro průchod dospělého člověka). Podchodná výška pomocných schodišť v rodinných domech nebo v bytech může bý
    Všechna ramena schodiště musí mít stejný počet stupňů (nejméně 3, nejvíce 16). Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28°. Výška schodišťového stupně semí být větší než 160 mm, hloubka schodišťového stupně se doporučuje 300 mm. Schodišťová ramena musí být po obou stranách opatřena madly - madlo musí být ve výšce 900 mm nad podlahou a madlo musí přesahovat minimálně o 150 mm první a poslední stupeň. Doporučuje se umístit druhé madlo ve výšce 750 mm nad podlahou (např. pro osoby nižšího vzrůstu).
    Schodiště je prostor natolik komplikovaný, že ho nelze řešit samostatně. Provoz schodišť navazuje na další komunikace vnitřní i vnější, souvisí s celkovým charakterem domu a je součástí komplexního řešení již při návrhu budovy. Ze všech těchto důvodů je schodiště důležitá část budovy a zasluhuje si tedy zvláštní pozornost jak investora tak architekta, projektanta i stavitele.


Norma ČSN 73 4301 Obytné budovy stanovuje zásady pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov:

    Při větším sklonu ramene se používají žebříky skloněné (58°- 80°) nebo žebříky svislé, stupadla (80° - 90°). Každé podlaží a užitný půdní prostor musí být přístupný alespoň jedním (hlavním) schodištěm, které slouží jako základní vertikální pěší spojení v objektu. K občasnému použití pouze malým počtem osob se navrhují pomocná schodiště.
    Společně s designery a architekty měníme i ta nejnáročnější přání v realitu. Naší filozofií je spolupracovat se špičkovými architekty a designéry, poskytovat jim plný servis, bezplatné poradenství a dodávat naše výrobky vždy v nejvyšší kvalitě.
    2.2.1. Stupnice nástupního a výstupního schodišťového stupně každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů musí být výrazně kontrastně rozeznatelná od okolí. Ve stavbách pro železnici, metro a odbavovací terminály veřejné dopravy musí být u schodů o šířce 3000 mm a více tato stupnice označena pruhem žluté barvy šířky 100 mm na délku schodu, ve vzdálenosti nejvýše 50 mm od hrany schodu. Kontrastní označení podstupnice je nepřípustné.
    Schodišťová ramena spojují nebo ukončují vodorovné plošiny - podesty, které jsou určené pro přechod a odpočinek osob pohybujících se po schodišti. Jejich průchodná šířka je minimálně shodná s šířkou schodišťového ramene.


Norma ČSN 74 3001 stanovuje pro jednotlivé prvky schodišťové konstrukce přesné názvy:

    2.1.1. Sklon schodišťového ramene nesmí být větší než 28° a výška schodišťového nebo vyrovnávacího stupně větší než 160 mm; to neplatí pro stavby bytových domů s výtahem.
    2.2.2. Schodiště vybíhající do prostoru musí mít buď pevnou zábranu či sokl výšky nejméně 300 mm nebo ve výši 100 až 250 mm pevnou zarážku pro bílou hůl jako je spodní tyč zábradlí nebo podstavec a ve výši 1100 mm nad pochozí plochou pevnou ochranu jako je tyč zábradlí nebo horní díl oplocení. Pevná zábrana nebo zarážka musí být umístěna tak, aby bylo zabráněno možnosti vstupu zrakově postižených osob do průmětu prostoru s nižší výškou než 2200 mm v exteriéru a 2100 mm v interiéru.
    2.1.3. Schodišťová ramena a vyrovnávací stupně musí být po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která musí přesahovat nejméně o 150 mm první a poslední stupeň s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce ve vzdálenosti nejméně 60 mm. Tvar madla musí umožnit uchopení rukou shora a jeho pevné sevření.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00