Jak na věc


uznání dluhu vzor

Dlužník - fyzická osoba, podnikatel.

    Písemné uznání závazku dlužníkem co do důvodu a výše (§323, §407 ObchZ). Věřitel nemusí již složitě (a někdy neúspěšně) dokazovat existenci své pohledávky pomocí jiných důkazů. Písemným uznáním se má zato, že závazek v uznaném rozsahu v době uznání trvá a to i v případě, kdy pohledávka věřitele byla v době uznání již promlčena. Uznáním závazku začne běžet nová čtyřletá promlčecí doba. Za uznání závazku může být považováno i zaplacení úroků, pak je uznána jen částka, ze které se úroky platí. Plní-li dlužník částečně svůj závazek, má toto plnění účinky uznání zbytku dluhu, jestliže lze usuzovat, že plněním dlužník uznává i zbytek závazku. Uznání závazku má účinky i vůči ručiteli.
    Právní úprava občanskoprávních vztahů (§110, §558 ObčZ) je v některých ohledech odlišná. Nemluvíme už o uznání závazku, ale o uznání dluhu. Nestačí aby dlužník písemně uvedl, že dluh uznává, ale musí přímo uvést, že zaplatí svůj dluh určený co do důvodu i výše. Musí být uveden příslib dluh zaplatit. Účinky uznání nastávají u promlčené pohledávky pouze tehdy, pokud dlužník věděl o promlčení. Uznáním dluhu začne běžet nová promlčecí doba 10-ti let. Uznání dluhu je účinné vůči ručiteli, jen když s ním vysloví souhlas.


Databáze regulovaných povolání a činností

    Spravedlivé uznávání zahraničního studia nebo jeho části je jedním z hlavních cílů Boloňského procesu. Zároveň je však i nástrojem plnohodnotného fungování Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání (dále EHEA) tak, jak je cílem Boloňského procesu, neboť především podporuje mobilitu. Potřeba harmonizace procesu uznávání studia logicky vyvstala v souvislosti s mobilitou osob v 90. letech minulého století. Od té doby bylo vytvořeno několik základních nástrojů, které mají uznávání zahraničního studia a jeho částí různým způsobem usnadnit. Jsou to:
    Dne 28. 4. 2006 jsem si od Petra Halady, bytem Morušova 1451, Šenov půjčil 5000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) s tím, že tuto částku vrátím nejpozději do 31. 5. 2006. Do dnešního dne jsem však půjčenou částku nevrátil. Uznávám tímto svůj dluh co důvodu i výše a zavazuji se je zaplatit do 31. 5. 2006.
    Dalším aspektem, o kterém se lze dohodnout je výše úroků z prodlení, pokud by dlužník neuhradil svůj dluh včas. možno je volit mezi zákonnou výši úroků z prodlení, kterou stanoví vláda nařízením (v různých obodbích to je různé, ale jde zhrubo o oúrok 7-9 % ročně) a sazbou 0,05 % denně z dlužné částky za každý den prodlení, což je mnohem více.


Základní informace o regulovaných profesích na území ČR

    Na stránkách MŠMT jsou zveřejněny zahraniční vysoké školy a případně jejich české pobočky, které mají oprávnění poskytovat v České republice vzdělávání v konkrétních studijních programech, viz http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/prehled-vysokych-skol-v-cr-3. Vysoká škola Humanitas splnila dle zákona svoji informační povinnost a na základě prověření všech dokumentů a skutečností ze strany českého ministerstva je v registru zapsána.


Informace o registraci v rejstříku:

    Myšlenka uznávání studia spjatá s Lisabonskou úmluvou se stala jedním z klíčových bodů BP, v němž je zdůrazněna nejen potřeba plně uplatňovat Lisabonskou úmluvu, ale i využívat dodatek k diplomu, ECTS a rámce kvalifikací. V Berlínském komuniké byla vyzdvihnuta důležitost Lisabonské úmluvy o uznávání a její ratifikace a sítě ENIC-NARIC (2) spolu s příslušnými vnitrostátními orgány byly vyzvány k dalšímu jejímu uplatňování. Z plánů v oblasti uznávání. Následně v Londýnském komuniké pak požádali Řídicí skupinu Boloňského procesu, aby se dohodla se sítěmi o uznávání kvalifikací ENIC-NARIC na analýze národních akčních plánů a dalším šíření dobré praxe.Navzdory tomu, že kromě Řecka Lisabonská úmluva vstoupila v účinnost již ve všech zemích EHEA, nelze její implementaci považovat za zcela zvládnutou. Zpráva Řídicí skupiny Boloňského procesu, která analyzovala národní akční plány v oblasti uznávání v roce 2012, poukázala např. na potřebu provést nutné změny v národních legislativách tak, aby b
     1 Kromě Řecka, které Lisabonskou úmluvu zatím ani nepodepsalo. Vedle zemí Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání Lisabonskou úmluvu dále podepsaly země jako Austrálie, Bělorusko, Izrael, Kyrgyzstán, Nový Zéland, Tádžikistán.2 ENIC (Europena Narional Information Centre), Národní informační středisko je orgánem, který byl vytvořen v souvislosti s úmluvou o uznávání studií a diplomů týkajících se vysokého školství ve státech evropského regionu. NARIC (National Academic Recognition Information Centre) je národním poradním orgánem v oblasti uznávání zahraničních diplomů a období studia v zahraničí. Funkci sítě ENIC-NARIC vykonává v České republice Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání jako součást Centra pro studium vysokého školství. Poskytuje poradenské a konzultační služby v oblasti akademického uznávání dokladů o vzdělání pro potřeby vysokých škol, MŠMT, školských úřadů, studentů a odborné veřejnosti.


Lisabonská úmluva

    Pokud byste chtěli uzavírat smlouvy podle starého občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb.) je nutno přejít na staré stránky této aplikace a to na tento odkaz http://www.pravnipraxe.eu/staresmlouvy/uznani-dluhu.php.
    Absolventi Fakulty společenských studií ve Vsetíně získají na konci bakalářského studia titul licenciát (lic.) uváděný před jménem.
    Proces sjednocování postupu v oblasti uznávání akademického vzdělávání započal již před vznikem Boloňského procesu, a to úmluvou o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského vzdělávání v evropském regionu (dále Lisabonská úmluva), která byla podepsána signatářskými zeměmi dne 11. dubna 1997 pod záštitou Rady Evropy a UNESCO. Od té doby ji ratifikovalo celkem 53 zemí, z nichž většina je také zapojena do Boloňského procesu (1). Základní principy Lisabonské úmluvy jsou:
    Stránka www.uznanidluhu.cz vznikla za podpory neziskové organizace. Účelem této stránky je jednoduché a správné vypracování dokumentu - uznání dluhu podle občanského zákoníku. Aplikace na stránce je zdarma a otevřena pro širokou veřejnost. Postupné vyplňování formuláře zaručuje úplné a správné vyplnění tohoto dokumentu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00