Jak na věc


užiti paky v historii fyzika 7

Licenční smlouva o užití autorského díla

    Licenční smlouva k užití autorského díla je speciálním typem licenční smlouvy, kdy nehmotným statkem k němuž se uděluje oprávnění tento nehmotný statek užít je autorské dílo. Obdobně je možno užít tuto smlouvu s jistými modifikacemi i na užití jiných nehmotných sttaků chráněných autorským zákonem, jako jsou umělecké výkony, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy, databáze, počítačové programy.
    Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na právní vztahy vyplývající z prodeje zboží prostřednictvím internetových stránek www.flowee.cz, jejichž úprava je obsažena v separátních obchodních podmínkách, které naleznete zde.
    Důležitou součástí licenční smlouvy je rozmyslet si, zda je licence poskytována jako výhradní nebo nevýhradní, přičemž výhradní licence znamená, že autor nemá možnost udělit tutéž licenci i někomu jinému. Rovněž je třeba zvolit, zda má nabyvatel licence povinnost licenci využít či nikoli, jakož i to, zda je oprávněn udělit podlicenci, případně licenci postoupit někomu jinému.


Informace o registraci v rejstříku:

    Způsoby užití navazují na jednotlivá práva dílo užít, které jsou specifikovány v § 12 odst. 4 autorského zákona. Způsob yužití díla je tak možné demonstrativně vymezit takto: rozmnožování a rozšiřování díla, pronájem originálu nebo rozmnoženiny díla, půjčování originálu nebo rozmnoženiny díla, vystavování originálu nebo rozmnoženiny díla, sdělování díla veřejnosti a to zejména, provozování díla živě, provozování díla ze záznamu, přenos z provozování díla, vysílání díla rozhlasem, vysílání díla televizí, přenos rozhlasového a televizního vysílání, provozování rozhlasového a televizního vysílání, zpracování díla.
    Licenční smlouva je tradičně úplatná, takže je třeba zvolit výši odměny za poskytnutí licenci a mechanismus jejího zaplacení. Možnosti jsou placení ve splátkách a nebo jendorázově do 1 měsíce po uzavření smlouvy.
    Obsah internetových stránek www.flowee.cz má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto obchodních podmínek, nemá povahu žádného právního jednání směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem.
    Ve smlouvě je třeba kromě identifikace autorského díla přesně vymezit i to, k čemu je možní dílo užít. To se provádí kombinací stanovení účelu užití, rozsahu a způsobu užití. Rozsah užití se stanoveuje zpravidla ve třech rovinách, v rovině časové (např. 1 měsíc), územní (např. území České republiky) a věcné - množstevní (např. 200 výtisků knihy).


Pět nejnávykovějších látek: Vede heroin, nikotin je třetí

    Flowee je v souvislosti s provozováním internetových stránek www.flowee.cz správcem osobních údajů. Flowee se jakožto správce údajů zavazuje, že bude tyto osobní údaje uchovávat a zpracovávat v souladu s s platnými a účinnými právními předpisy, především v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 98/46/ES (dále jen jako „GDPR“) a souvisejícími právními předpisy.
    Veškeré údaje poskytnuté uživatelem jsou dobrovolné. Flowee neověřuje pravost poskytnutých údajů ze strany uživatele za účelem registrace a vytvoření profilu.
    Je třeba si uvědomit, že aplikace smlouvy-onlice má svoje limity, takže pokud o autorském právu nic moc nevíte, nebo byste měli nějaké speciální požadavky, pak by bylo vhodnější udělat Vám licenční smlouvu na míru. V takovém případě využijte těchto kontaktů.
    Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím internetových stránek www.flowee.cz.


Smluvní pokuta při porušení povinnosti užít dílo způsobem nesnižujícím jeho hodnotu:

    Vlastníkem a provozovatelem internetové domény www.flowee.cz je společnost Flowee s.r.o., IČO: 05684595, se sídlem Na strži 2097/63, Krč, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 268896 ("Flowee" nebo „Provozovatel“). Uživatel se vstupem na internetové stránky www.flowee.cz zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky užití stránek www.flowee.cz („obchodní podmínky“), stejně tak jako veškeré platné a obecně závazné právní předpisy České republiky. Uživatelé se dále zavazují nepoškozovat dobré jméno Flowee ani webových stránek samotných.
     zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů, využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam), řetězových zpráv, zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
    Uživatelé si mohou na internetových stránkách www.flowee.cz vytvořit vlastní profil. Pro užití internetových stránek www.flowee.cz a/nebo nákup zboží prostřednictvím těchto stránek není nutné vytvoření profilu ani registrace.
    Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživateli vzniknou v důsledku, že se bude řídit podle obsahu internetových stránek www.flowee.cz a v souvislosti s používáním těchto stránek.
    Informace související se zpracováním osobních údajů jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů a v Zásadách užívání síťových identifikátorů zveřejněných na internetových stránkách www.flowee.cz.


Čtyři druhy pijanů: Zjistěte, jestli máte problém s alkoholem

    Uživatel si může zvolit, zda bude jeho profil veřejný, či neveřejný s tím, že veřejný profil je následně dostupný na internetových stránkách www.flowee.cz.
    Aplikace smlouvy-online dává možnost zajistit plnění některých povinností smluvní pokutou. A to povinnosti užít dílo způsobem nesnižujícím jeho hodnotu a povinnosti užít dílo jenom v rozsahu poskytnutí licence tedy za účelem, v rozsahu a způsobem stanoveným v licenční smlouvě. Smluvní pokuta je nastavena ve výši desetinásobku sjednané odměny. Sankcí za pozdní platbu licenční osměny jsou úroky z prodlení, které jsou stanovené nařízením vlády a nebo je zde možnost volby ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
    Dovolujeme si Vás informovat, že dne 25. 5. 2018 nastává účinnost Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje budeme chránit jako dosud, avšak s účinností GDPR máte nová práva – právo na námitky proti zpracování, právo na výmaz („právo být zapomenut“) a právo na přenositelnost.
     pokoušet se získat přístup k těm částem internetových stránek www.flowee.cz, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti, zejména pak ke zdrojovému kódu apod., a


Potřebujete anonymní tvář do reklamy? Aplikace vám ji vygeneruje

    Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto obchodních podmínek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto obchodních podmínek, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení.
    Internetové stránky www.flowee.cz samy o sobě jako celek jsou autorským dílem ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Provozovateli svědčí veškerá práva z licence dle autorského zákona k obsahu stránek jako celku. Provozovatel je rovněž na základě licence oprávněn užívat jednotlivé prvky internetových stránek, a to zejména fotografie, design, grafiku, loga, texty, zvuky apod. Jakoukoliv část obsahu internetových stránek www.flowee.cz lze bez souhlasu Flowee použít pouze pro soukromé účely. Je zakázáno obsah internetových stránek www.flowee.cz zejména jakkoliv zveřejňovat, kopírovat, šířit dále a používat ke komerčním účelům bez předchozího výslovného a písemného souhlasu Flowee. V případě porušení autorských práv se bude Flowee domáhat náhrady škody a veškerých dalších nároků, které mu zaručuje český právní řád.


Smluvní pokuta při porušení povinnosti užít dílo pouze za účelem, v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou.

    Flowee je oprávněna smazat profily s obsahem odporujícím platným právním předpisům, zejména smazat fotografie a uživatelská jména, která obsahují chráněná označení jiných osob nebo tato označení využívají, popř. která obsahují nevhodná či nevkusná vyobrazení, zejm. profily, které obsahují jakýkoliv pornografický či erotický či jinak nevhodný obsah.
    Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetových stránek www.flowee.cz.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00