Jak na věc


thomayerova nemocnice krč hrudni chirurgie

Informace o Thomayerově nemocnici dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

    Opravné prostředky:Proti rozhodnutí TN o odmítnutí žádosti může žadatel podat k nadřízenému orgánu odvolání (rozklad) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o jejím odmítnutí.Rozklad proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může žadatel podat buď písemně nebo ústně do protokolu ředitele TN.Z rozkladu musí být zřejmé, kdo jej podává, kterého rozhodnutí se týká a co se navrhuje. Pokud některou z těchto náležitostí písemně podaný rozklad neobsahuje, vyzve TN žadatele, aby rozklad ve stanovené lhůtě doplnil. Do té doby se řízení o rozkladu přeruší a lhůta pro vydání rozhodnutí o rozkladu neběží. Rozklad přijímá a eviduje sekretariát ředitele.Za den doručení odvolání se považuje den, ve kterém byl TN rozklad doručen.Odvolání (rozklad) proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti TN předloží spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.
    Případné platby lze poukázat:Česká národní banka, běžný účet: 20001-36831041/0710číslo účtu pro finanční dary: 50008-36831041/0710, var. symbol je číslo střediska
    Důvod a způsob založení:TN byla zřízena ke dni 25.11.1990 Zřizovací listinou vydanou ministrem zdravotnictví ze dne 31. 12. 1990 čj. OP-054-25.11.90. Thomayerova nemocnice je státní příspěvkovou organizací v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR.


Thomayerova nemocniceOficiální stránky Thomayerovy nemocnice

    Konkrétně se jedná o depistáž nutričně rizikových a malnutričních pacientů (screening malnutrice při přijetí a v průběhu hospitalizace), zjištění aktuálního příjmu potravy, rozpisem diety, včetně individuálních režimů u speciálních diagnóz a specifických pacientů, podání doplňků umělé výživy, případně plné enterální či parenterální výživy v nemocnici i v domácích podmínkách, rozpis a přípravu vaků all in one, provádění specializovaných přístupů (perkutánní endoskopická gastrostomie) či jejich zprostředkování (zavádění katétrů pro dlouhodobou výživu), provádění speciálních měření energetického výdeje (indirektní kalorimetrie) či měření složení těla (bioimpedance).
    Odebíráme krev dobrovolných dárců krve a zpracováváme ji na jednotlivé transfuzní přípravky ev. plazmu pro průmyslové zpracování. Zajišťujeme krev pro autotransfuze, kdy odebereme pacientovi jeho vlastní krev a připravíme z ní transfuzní přípravky před plánovanou operací (odběr indikuje ošetřující lékař). Transfuzními přípravky zásobujeme všechna oddělení Thomayerovy nemocnice, IKEMu a některá další zdravotnická zařízení v obvodu Prahy 4. Laboratoře transfuzního oddělení zajišťují imunohematologické vyšetření dárců krve, nemocných z Thomayerovy nemocnice, IKEMu a dalších zdravotnických zařízení v rámci Prahy 4 (včetně předoperačního vyšetření) a vyšetření těhotných z prenatálních poraden.
    „Termín darování krve větší skupiny dárců (nad 10 – 15 osob) domluvte, prosím, předem s pracovníky Transfuzního odd. na tel. 261 082 309 nebo 261 083 772“


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00