Jak na věc


tabulky objemu kulatinu

tabulky pro výpočet objemu kulatiny

    Ať už potřebujete tabulky pro výpočet objemu kulatiny u nás tabulky pro výpočet objemu kulatiny najdete, navíc si u nás můžete porovnat nabídky ostatních a najít i něco navíc. Vyberte si z aktuální nabídky pro tabulky pro výpočet objemu kulatiny a získejte i něco navíc, u nás můžete ušetřit, najít nejvýhodnější nabídku nebo porovnat nabídky s konkurencí.
    Výsledky elektronických přejímek vytěženého dříví včetně kulatiny harvestorem Rottne H-20 jsou uvedeny v tab. 1. Celkový objem vyrobené kulatiny při přejímkách na manipulačních skladech prochází měřícím rámem Kesat a činí ve výkazu měřicího protokolu harvestoru 1002,26 m3 (z toho smrk 431,46 m3 a borovice 570,80 m3).


Vše co potřebujete, chytře a online

    Analýza byla prováděna při mýtních těžbách v sedmi jehličnatých porostech Lesní správy Choceň, LČR, s. p., na ploše 4,68 hektarů v přírodní lesní oblasti Polabí (tab. 1). Těžební činnost byla prováděna vysokovýkonovým harvestorem Rottne H-20 firmy Forestawood, a. s. Zlín. Měření objemu vyrobeného dříví bylo prováděno měřicím a řídicím systémem Dasa 4. Mimo objemu dříví je programem registrován počet vyrobených stromů, počet a objem vyrobených sortimentů rozdělený podle zpracované dřeviny (jehličnany). Výstup je předáván formou přejímacího protokolu o měření, tzv. osvědčením o měření. Nejčastěji vyráběným sortimentem byla kulatina, agregátní kulatina a vláknina. Kulatina ze smrku a borovice tvořila největší objem dříví z podílu vyrobených sortimentů, tj. 48,0-58,6 % (ve sledovaných lesních porostech). Kulatina byla přejímána na manipulačním skladu před pilou měřícím rámem Kesat. Při porovnání elektronických přejímek mezi systémem Dasa 4 a měřícím rámem Kesat mohou vznikat množstevní roz
    - Pro sortimentaci kmene je instalován v palubním počítači speciální software. V programu počítače jsou uloženy cenové matrice pro jednotlivé sortimenty a jejich rozměry (délka, tloušťka), které se využívají pro optimalizaci hodnoty kmene.
    Můžeme tak považovat za zbytečné obviňování odběratelů z nepřesného měření přejímaného dříví. V případě, že k nim přesto dochází, vznikají především nepřesnou kalibrací měřicích systémů, a tedy selháním obsluhy.


Tabulky - polynomy/objemy kulatiny - Ridex s.r.o. - vše pro les...

    Organizačně náročné až třístupňové přejímky vytěženého a zpracovávaného dříví, které jsou prováděny různými metodikami, mohou vést ke zřetelné diferenci objemu dříví u výrobce a posledního odběratele. První stanovení objemu dříví je měřeno elektronicky při jeho těžbě a zpracování harvestorovou technologií. Výsledky často neuznává zadavatel práce a provádí si vlastní mechanickou přejímku vyrobeného dříví, kterou registruje v dodacích listech. Poslední elektronickou přejímku provádí konečný odběratel, tj. zpracovatel dříví. Tím vznikají obavy, nejčastěji výrobců, z finanční ztráty a obviňování odběratele z úmyslného krácení objemu dříví. Protože neexistuje jednostupňová metodika přejímky, kterou by respektovali odběratelé i dodavatelé, doporučujeme stanovit rozdíl objemu dříví mezi vstupem do obchodního řetězce a výstupem suroviny ke zpracování. Cílem by tak bylo stanovení přepočtového koeficientu.
    Třetí stupeň přejímky probíhá přímo na manipulační lince dřevozpracující pily. Vykázané výsledky jsou zpravidla závazným objemem vytěženého a dodaného dříví pro všechny předchozí výrobce či zadavatele práce.


Vyberte si o co máte zrovna zájem

    Přejímka dříví na odvozním místě je prováděna technicko-hospodářským pracovníkem (THP). Objem kulatiny je měřen v hráních na odvozní soupravě (délka x výška x šířka nákladu). Vypočtený objem dříví v prostorových metrech je redukován přepočtovým koeficientem na plnometry (smrk – 0,62; borovice – 0,59). Přesnější by bylo přejímání kulatiny a agregátní kulatiny po jednotlivých kusech na základě střední tloušťky a délky s výčtem objemu ze setinových tabulek pro krychlení dříví. Výsledky přejímky jsou uváděny v dodacích listech a jsou průvodkou nákladu k odběrateli, resp. zpracovateli dříví. Vlastníci lesa, a tedy dodavatelé dříví si stále více uvědomují přesnost měřicích systémů harvestorů a výstupy respektují. V krajních případech je celkový objem nákladu stanoven „kvalifikovaným odhadem“ a následně je automaticky respektován objem dříví elektronicky vypočítaný odběratelem.
    - Délka kmene je měřena odpruženým ozubeným kolečkem. To se odvaluje po kmenu protahovaném těžební hlavicí. S otáčením kolečka jsou registrovány impulsy, kterým odpovídá specifikovaná délková jednotka. Z počtu impulsů je vypočítána délka stromu či sortimentu potřebná k výpočtu objemu. Měření je prováděno s přesností jednoho centimetru. Nepřesnost měření může vznikat opotřebením zubů, špatně provedenou kalibrací, ve výjimečných případech posunem stržené kůry po kmenu, při kterém je kolečko zachyceno (doba mízy), nebo boulovitostí kmene, kdy kolečko přejíždí přes nerovnosti. Pro snížení nepřesnosti v době mízy je instalováno širší kolečko nebo jsou na hřídel instalovány dvě vedle sebe. Úpravy měřicích koleček jsou možné i pro jiné specifické vlastnosti zpracovávaných dřevin, kterými může být např. tlustá borka (Malík-Dvořák, 2007).


Tabulky - polynomy/objemy kulatiny Obj. číslo 34-002

    Celková dodávka ze sledovaných lesních porostů byla zhodnocena na 2 022 961 Kč. Největší podíl borové kulatiny byl zastoupen v kvalitě A/B v délce sortimentu pět metrů (18,31 %). Smrková kulatina jakostní třídy A/B o délce čtyři metry byla zastoupena ze 14,23 %.
    Výsledky ukazují na vysokou přesnost elektronických měření těžebně-dopravními stroji i stacionárními měřicími zařízeními na manipulačních skladech a pilách. Přestože vzniká riziko možných nepřesností při elektronickém měření (boulovitost, stržení kůry, klouzání měřícího kolečka a další) je rozdíl přijatelný. Naopak výkazy dokládají zbytečné a nepřesné provádění přejímek dodavateli, resp. jejich THP, které je postaveno často na subjektivních odhadech objemu hrání na odvozním místě nebo na naložené odvozní soupravě.
    - Měřicí zařízení provádí z kmenové výtvarnice těžené dřeviny prognózu profilu těženého kmene již při hlavním řezu a upřesňuje ji s posunem kmene hlavicí. V závislosti na naměřené a předpokládané délce je vypracována optimální sortimentace pro dosažení maximální výtěžnosti a zhodnocení kmene.


Tiskopisy - příjem, expedice a evidenci dříví

    Absolutní hodnoty celé sledované výroby jsou vykázány na obr. 3. Harvestorem bylo při elektronické registraci vyrobené kulatiny vypočteno 1002,26 m3, dodavatelé vykazují na konsignačních dokladech v 31 dodávkách, resp. nákladech pro odběratele 1021,64 m3 a měřícím rámem Kesat bylo naměřeno 986,50 m3. Rozdíl mezi elektronickými přejímkami harvestoru a měřícího rámu tak činí 1,6 %, což bylo v přijatelné hranici dvou procent. Maximální byl rozdíl mezi mechanickou přejímkou dodavatelem (měření hrání) a měřícím rámem, který narůstá na 3,6 %.
    Na základě výše uvedené problematiky byla uskutečněna analýza a odhad přepočtového koeficientu mezi objemem dříví vypočteného měřícím programem harvestoru a operačním programem měřícího rámu Kesat.
    Často diskutovanou otázkou odběratelsko-dodavatelských vztahů při obchodu se dřevem na trhu je způsob přejímek. Dodavatelé jsou obviňováni z nadhodnocování dodávek a odběratelé z jejich krácení, nemluvě o přesunu dříví do nižších jakostních tříd. Otevření diskuse bychom chtěli provést analýzou vybraného vzorku ve vybraných mýtních těžbách jehličnatých porostů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00