Jak na věc


tabulky objemu kulatinu

Vše co potřebujete, chytře a online

    Nicméně je nutné předem zdůraznit, že kvalita dříví je specifikována též přírodními podmínkami stanoviště a jeho možnostmi při pěstování daných dřevin, které zde nejsou v současnosti příliš zohledňovány s monitorovaným vzorkem dříví. Předpokládaný rozdíl je do 2 % množstevního rozdílu mezi měřením harvestoru a měřícím rámem Kesat.


Vyberte si o co máte zrovna zájem

    Ursym PC je program pro optimalizaci pořezových návrhů pro manipulační linky kulatiny a surových kmenů. Veškeré údaje o zpracovávaných kmenech a vyrobených výřezech se evidují a jsou k dispozici pro další zpracování. Tloušťky jsou měřeny při průchodu kmene měřícím rámem. Hodnoty tlouštěk jsou zjišťovány při průchodu rámem ve dvou na sebe kolmých směrech vždy po 10 cm délky a jsou ukládány do tabulky. Občas se stává, že kořenový náběh nebo zbytky kůry zastíní rám tak, že není změřen regulérní údaj. V těchto případech rám zasílá chybové hlášení a tyto údaje jsou při vyhodnocování odfiltrovány. Určování regulérní hodnoty se provádí pomocí dalších filtrací spojité řady tlouštěk kvůli eliminaci místních změn. Tím se např. odstraní místní vliv boule po suku nebo prohlubeniny po mechanickém poškození. Hodnoty jsou ukládány v tabulce tlouštěk a slouží pro určení středové tloušťky kmene, pro určení orientace kmene, pro výběr výřezů z kmene podle požadavků, pro přidělení čepové a středové tloušť
    - Po odříznutí prvního sortimentu se s každým vyrobeným sortimentem, resp. novým řezem, opakuje nová prognóza až do doby, kdy není možné vyrobit další sortiment z vrcholu stromu.
    Můžeme tak považovat za zbytečné obviňování odběratelů z nepřesného měření přejímaného dříví. V případě, že k nim přesto dochází, vznikají především nepřesnou kalibrací měřicích systémů, a tedy selháním obsluhy.
    - Hodnoty tlouštěk a délek jsou shromažďovány. Po určité vzdálenosti má druhovací počítač k dispozici dostatek údajů (měřená délka před předpovědí), aby mohl vytvořit model kmene v závislosti na pokácené dřevině. Délka, na které je v počítači založen model, se nazývá předpokládaná délka a je určena „délkou vypočtenou“.


Tabulky - polynomy/objemy kulatiny Obj. číslo 34-002

    Často diskutovanou otázkou odběratelsko-dodavatelských vztahů při obchodu se dřevem na trhu je způsob přejímek. Dodavatelé jsou obviňováni z nadhodnocování dodávek a odběratelé z jejich krácení, nemluvě o přesunu dříví do nižších jakostních tříd. Otevření diskuse bychom chtěli provést analýzou vybraného vzorku ve vybraných mýtních těžbách jehličnatých porostů.


tabulky pro výpočet objemu kulatiny

    Analýza byla prováděna při mýtních těžbách v sedmi jehličnatých porostech Lesní správy Choceň, LČR, s. p., na ploše 4,68 hektarů v přírodní lesní oblasti Polabí (tab. 1). Těžební činnost byla prováděna vysokovýkonovým harvestorem Rottne H-20 firmy Forestawood, a. s. Zlín. Měření objemu vyrobeného dříví bylo prováděno měřicím a řídicím systémem Dasa 4. Mimo objemu dříví je programem registrován počet vyrobených stromů, počet a objem vyrobených sortimentů rozdělený podle zpracované dřeviny (jehličnany). Výstup je předáván formou přejímacího protokolu o měření, tzv. osvědčením o měření. Nejčastěji vyráběným sortimentem byla kulatina, agregátní kulatina a vláknina. Kulatina ze smrku a borovice tvořila největší objem dříví z podílu vyrobených sortimentů, tj. 48,0-58,6 % (ve sledovaných lesních porostech). Kulatina byla přejímána na manipulačním skladu před pilou měřícím rámem Kesat. Při porovnání elektronických přejímek mezi systémem Dasa 4 a měřícím rámem Kesat mohou vznikat množstevní roz
    Organizačně náročné až třístupňové přejímky vytěženého a zpracovávaného dříví, které jsou prováděny různými metodikami, mohou vést ke zřetelné diferenci objemu dříví u výrobce a posledního odběratele. První stanovení objemu dříví je měřeno elektronicky při jeho těžbě a zpracování harvestorovou technologií. Výsledky často neuznává zadavatel práce a provádí si vlastní mechanickou přejímku vyrobeného dříví, kterou registruje v dodacích listech. Poslední elektronickou přejímku provádí konečný odběratel, tj. zpracovatel dříví. Tím vznikají obavy, nejčastěji výrobců, z finanční ztráty a obviňování odběratele z úmyslného krácení objemu dříví. Protože neexistuje jednostupňová metodika přejímky, kterou by respektovali odběratelé i dodavatelé, doporučujeme stanovit rozdíl objemu dříví mezi vstupem do obchodního řetězce a výstupem suroviny ke zpracování. Cílem by tak bylo stanovení přepočtového koeficientu.


Tiskopisy - příjem, expedice a evidenci dříví

    Na základě výše uvedené problematiky byla uskutečněna analýza a odhad přepočtového koeficientu mezi objemem dříví vypočteného měřícím programem harvestoru a operačním programem měřícího rámu Kesat.
    Ať už potřebujete tabulky pro výpočet objemu kulatiny u nás tabulky pro výpočet objemu kulatiny najdete, navíc si u nás můžete porovnat nabídky ostatních a najít i něco navíc. Vyberte si z aktuální nabídky pro tabulky pro výpočet objemu kulatiny a získejte i něco navíc, u nás můžete ušetřit, najít nejvýhodnější nabídku nebo porovnat nabídky s konkurencí.
    - stanovení přepočtového koeficientu pro jehličnaté dříví vyráběné v mýtních těžbách a kubírované harvestorem na 0,984 v neprospěch dodavatele (v rámci této analýzy); koeficient by bylo bezpochyby nutné vypočítat pro jednotlivé druhy dřevin s rozlišením mýtních a předmýtních těžeb;
    - Průměr kmene je měřen ve dvou na sebe kolmých směrech v intervalech po deseti centimetrech, které jsou zprůměrovány. Snímání tlouštěk provádí senzory (potenciometry), které reagují na pohyb nožů. Signály z vysílače přechází do elektronické jednotky a následně do operačního systému v kabině řidiče, kde jsou zpracovány.


Tabulky - polynomy/objemy kulatiny - Ridex s.r.o. - vše pro les...

    Celková dodávka ze sledovaných lesních porostů byla zhodnocena na 2 022 961 Kč. Největší podíl borové kulatiny byl zastoupen v kvalitě A/B v délce sortimentu pět metrů (18,31 %). Smrková kulatina jakostní třídy A/B o délce čtyři metry byla zastoupena ze 14,23 %.
    - Délka kmene je měřena odpruženým ozubeným kolečkem. To se odvaluje po kmenu protahovaném těžební hlavicí. S otáčením kolečka jsou registrovány impulsy, kterým odpovídá specifikovaná délková jednotka. Z počtu impulsů je vypočítána délka stromu či sortimentu potřebná k výpočtu objemu. Měření je prováděno s přesností jednoho centimetru. Nepřesnost měření může vznikat opotřebením zubů, špatně provedenou kalibrací, ve výjimečných případech posunem stržené kůry po kmenu, při kterém je kolečko zachyceno (doba mízy), nebo boulovitostí kmene, kdy kolečko přejíždí přes nerovnosti. Pro snížení nepřesnosti v době mízy je instalováno širší kolečko nebo jsou na hřídel instalovány dvě vedle sebe. Úpravy měřicích koleček jsou možné i pro jiné specifické vlastnosti zpracovávaných dřevin, kterými může být např. tlustá borka (Malík-Dvořák, 2007).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00