Jak na věc


svazu českého leteckého průmyslu

Zásady hospodaření a majetek svazu

    2) Republiková dozorčí rada se skládá z členů zvolených na územních konferencích. Na své ustavující schůzi volí ze svého středu předsedu a místopředsedu.3) Republiková dozorčí rada kontroluje veškerou činnost a hospodaření republikových orgánů Svazu. Předseda Republikové dozorčí rady nebo jím pověřený člen má právo účastnit se všech schůzí Republikové rady, odborů a komisí s hlasem poradním. Republikovou radu seznamuje s výsledky provedených kontrol.
    4) Usnesení územní konference je závazné pro všechny organizační jednotky i orgány územního svazu a všechny členy místních organizací sdružených v územním svazu.
    3) Územní dozorčí komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření územního svazu a jeho orgánů. Předseda územní dozorčí komise nebo jím pověřený člen má právo účastnit se všech schůzí výboru územního svazu a zasedání odborů a komisí s hlasem poradním a seznamuje výbor s výsledky provedených kontrol.
    7) Volební období do všech orgánů Svazu je čtyřleté. Po uplynutí funkčního období, do doby volby nového orgánu vykonává nadále pravomoci stávající orgán. Volby nového orgánu se musí konat nejpozději do dvou měsíců, jinak mandát zaniká. Funkční období Republikové rady a Republikové dozorčí rady končí vyhlášením nové Republikové rady a Republikové dozorčí rady podle § 16 odst. 3 písm. f/ Stanov.


§7 Místní organizace a její orgány

    3) Územní konference volí členy výboru, předsedu územního svazu a členy územní dozorčí komise, svého zástupce do republikové rady a republikové dozorčí rady a delegáty do republikového sněmu.
    1) Nároky z odpovědnosti za škodu vůči členům uplatňuje za místní organizace výbor místní organizace. Vůči funkcionářům jednotlivých orgánů CRS tyto nároky uplatňuje příslušná dozorčí komise.
    2) Členská schůze volí členy výboru místní organizace (případně předsedu), členy její dozorčí komise, delegáty na územní konferenci a navrhuje delegáty do republikového sněmu.
    9) Člen nesmí vykonávat více funkcí, jsou-li tyto funkce ve vzájemném kontrolním vztahu. Takové funkce nesmějí vykonávat ani členové či jiné osoby, které jsou podle obecně závazných právních předpisů považovány za osoby blízké.
    4) Na žádost výboru územního svazu, výboru nebo dozorčí komise místní organizace, provádí další kontrolní činnost v rámci působnosti územního svazu; komise může přizvat ke spolupráci odborníky. Dozorčí komise provádí kontrolu v místních organizacích CRS i bez souhlasu těchto jednotek, jedná-li se o majetkové vztahy, jejichž účastníky jsou územní svaz a místní organizace.


Společná a závěrečná ustanovení

    1) Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace. Svolává ji výbor podle potřeby, nejméně jednou ročně. Clenská schůze musí být také svolána na základě požadavku dozorčí komise místní organizace Svazu. Clenská schůze může být konána formou schůze zástupců zvolených v místních skupinách. Zástupci zvolení v místních skupinách nemohou rozhodovat o záležitostech, kde Stanovy CRS určují k platnosti příslušného usnesení kvorum vázané na všechny členy místní organizace. V případě § 7 odst. 6 může členskou schůzi svolat výbor příslušného územního svazu.
     3) Aktivní účast na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí. 4) Vytváření podmínek pro zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti Svazu.
    7) Proti rozhodnutí kárného orgánu 1. stupně může člen — účastník kárného řízení - podat odvolání. Odvolání se podává do 15 dnů od doručení rozhodnutí u dozorčí komise místní organizace. Odvolání jen proti důvodům rozhodnutí není přípustné. 8) O odvolání proti rozhodnutí kárného orgánu 1. stupně rozhoduje výbor místní organizace. Jde-li o rozhodnutí územní dozorčí komise podle § 5 odst. 6, rozhoduje o odvolání výbor územního svazu. Proti rozhodnutí odvolacího orgánu není odvolání přípustné.
     7) Jednací řád Svazu upravuje zejména způsob a formu jednání a rozhodování orgánů Svazu a pobočných spolků, volby a doplňování volených orgánů Svazu a pobočných spolků.


Poslání svazu a předmět hlavní činnosti

     6) Stanovy Svazu upravují poslání Svazu, členství ve Svazu, práva a povinnosti jeho členů, kárná opatření, strukturu a orgány Svazu a zásady hospodaření Svazu.
    1) Republiková rada je výkonným orgánem Svazu, který koordinuje činnost územních svazů, poskytuje odbornou a metodickou pomoc a služby všem organizačním jednotkám Svazu.
    1) Za zaviněné nespinění členských povinností může být řádným členům uloženo kárným orgánem některé z těchto kárných opatření: a) důtka, b) ba) dočasné odnětí povolenky k rybolovu, bb) odnětí povolenky k rybolovu, bc) nevydání povolenky k rybolovu až na 2 roky, Případy bb) a bc) lze kombinovat. c) odnětí svazových vyznamenání, d) vyloučení z CRS.
    4) Úkolem výboru územního svazu je poskytovat odbornou a metodickou pomoc a služby místním organizacím, koordinovat jejich činnost a zabezpečovat společný rybolov a hospodaření na rybářských revírech.


Stanovy Českého rybářského svazu, z. s.

    1) Výbor územního svazu je výkonným orgánem územního svazu, který spravuje jeho záležitosti v období mezi územními konferencemi. Zajišťuje pinění usnesení územní konference, hospodaří s majetkem územního svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny územní konferenci. O své činnosti předkládá zprávy územní konferenci. Svolává jej předseda územního svazu.
    3) Spravuje záležitosti Svazu v období mezi konáním Republikových sněmů. Zajišťuje pinění usnesení Republikových sněmů, hospodaří s majetkem Svazu a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou vyhrazeny Republikovému sněmu. O své činnosti předkládá zprávy Republikovému sněmu.
    1) Územní konference je nejvyšším orgánem územního svazu. Územní konferenci tvoří delegovaní zástupci všech místních organizací a členové výboru územního svazu.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00