Jak na věc


svazu českého leteckého průmyslu

§7 Místní organizace a její orgány

    9) Za člena CRS nesmí být přijat ten, kdo byl v uplynulých dvou letech ze Svazu vyloučen; rovněž i ten, proti němuž bylo zahájeno před ukončením členství kárné řízení.
     5) ČRS jako celek, místní organizace a územní svazy jsou svéprávné a mají vlastní právní osobnost. Mohou v piném rozsahu nabývat práva a závazky, pokud to není v rozporu s posláním Svazu a obecně závaznými právními předpisy.
    4) Zdrojem majetku místních organizací, územních svazů a Svazu jako celku jsou: a) stávající majetek a majetková práva, b) majetek získaný koupí, vlastním hospodařením nebo jiným způsobem, c) podíl z členských příspěvků, d) příjmy za prodané povolenky k rybolovu, e) výnosy z kapitálových vkladů a úroky, f) dary, dotace, případně jiné příspěvky státu, obcí a dalších právnických a fyzických osob, g) jiné zdroje.
    2) Republikový sněm se schází podle potřeby, nejméně však jednou za dva roky. Svolává jej Republiková rada. Sněm musí být též svolán, požádají-li o to alespoň tři územní svazy nebo třetina všech místních organizací, případně na návrh Republikové dozorčí rady.


Společná a závěrečná ustanovení

    1) Územní konference je nejvyšším orgánem územního svazu. Územní konferenci tvoří delegovaní zástupci všech místních organizací a členové výboru územního svazu.
    6) O uložení kárného opatření svému členu rozhoduje v prvním stupni dozorčí komise místní organizace. Jde-li o přestupek člena dozorčí komise místní organizace, rozhoduje o kárném opatření v prvním stupni územní dozorčí komise. Jejich rozhodnutí, vyjma uložení kárného opatření vyloučení z CRS, nemá odkladný účinek, ledaže by o odkladu vykonatelnosti dozorčí komise rozhodla.
    7) Volební období do všech orgánů Svazu je čtyřleté. Po uplynutí funkčního období, do doby volby nového orgánu vykonává nadále pravomoci stávající orgán. Volby nového orgánu se musí konat nejpozději do dvou měsíců, jinak mandát zaniká. Funkční období Republikové rady a Republikové dozorčí rady končí vyhlášením nové Republikové rady a Republikové dozorčí rady podle § 16 odst. 3 písm. f/ Stanov.
     3) Aktivní účast na výchově dětí a mládeže v oboru rybářství a rybářského sportu, ochraně přírody, čistoty vod a životního prostředí. 4) Vytváření podmínek pro zapojení osob se zdravotním postižením do činnosti Svazu.


Stanovy Českého rybářského svazu, z. s.

    3) Majetek místních organizací, územních svazů a Svazu jako celku tvoří hmotný a nehmotný majetek, majetková práva, obchodní podíly, finanční majetek, investice, zásoby, pohledávky, přechodné účty aktivní, jiná majetková práva.
    3) Územní dozorčí komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření územního svazu a jeho orgánů. Předseda územní dozorčí komise nebo jím pověřený člen má právo účastnit se všech schůzí výboru územního svazu a zasedání odborů a komisí s hlasem poradním a seznamuje výbor s výsledky provedených kontrol.
    4) Usnesení územní konference je závazné pro všechny organizační jednotky i orgány územního svazu a všechny členy místních organizací sdružených v územním svazu.
    6) Republiková rada zřizuje pro pinění svých úkolů sekretariát v nezbytně nutném rozsahu. 7) Sekretariát je řízen jednatelem, který za činnost sekretariátu odpovídá předsedovi Svazu. Jednatel je řízen a kontrolován předsedou Republikové rady. Jednatel a ostatní zaměstnanci jsou vůči Svazu v pracovním poměru, který vzniká uzavřením pracovní smlouvy.
    7) Členství zaniká: a) vystoupením, b) zrušením členství pro nezaplacení pravidelného peněžního příspěvku podle 3 odst. 4 písm. b) do konce dubna příslušného roku c) vyloučením, d) smrtí.


Poslání svazu a předmět hlavní činnosti

    9) Člen nesmí vykonávat více funkcí, jsou-li tyto funkce ve vzájemném kontrolním vztahu. Takové funkce nesmějí vykonávat ani členové či jiné osoby, které jsou podle obecně závazných právních předpisů považovány za osoby blízké.
    2) Výbor se skládá z předsedy místní organizace, místopředsedy (ů), jednatele, rybářského hospodáře a dalších členů výboru zvolených členskou schůzí. Není-li předseda zvolen přímo členskou schůzí, volí jej výbor ze svého středu. Výbor na návrh předsedy dále volí místopředsedu (y), jednatele, hospodáře a další funkcionáře.
    6) Místní organizace Svazu může zaniknout též na základě rozhodnutí výboru územního svazu, je-li tato organizace zcela nefunkční anebo vyvíjí činnost v rozporu se Stanovami. Rozhodnutí výboru územního svazu podléhá schválení příslušné územní konference.
    4) Úkolem výboru územního svazu je poskytovat odbornou a metodickou pomoc a služby místním organizacím, koordinovat jejich činnost a zabezpečovat společný rybolov a hospodaření na rybářských revírech.
    1) Nároky z odpovědnosti za škodu vůči členům uplatňuje za místní organizace výbor místní organizace. Vůči funkcionářům jednotlivých orgánů CRS tyto nároky uplatňuje příslušná dozorčí komise.


Zásady hospodaření a majetek svazu

    1) Členská schůze je nejvyšším orgánem místní organizace. Svolává ji výbor podle potřeby, nejméně jednou ročně. Clenská schůze musí být také svolána na základě požadavku dozorčí komise místní organizace Svazu. Clenská schůze může být konána formou schůze zástupců zvolených v místních skupinách. Zástupci zvolení v místních skupinách nemohou rozhodovat o záležitostech, kde Stanovy CRS určují k platnosti příslušného usnesení kvorum vázané na všechny členy místní organizace. V případě § 7 odst. 6 může členskou schůzi svolat výbor příslušného územního svazu.
    2) Členové dozorčí komise volí ze svého středu předsedu. 3) Dozorčí komise kontroluje veškerou činnost a hospodaření místní organizace a jejich orgánů a komisí. Předseda dozorčí komise nebo jím pověřený člen má právo účastnit se všech schůzí výboru s hlasem poradním; komise může přizvat ke spolupráci odborníky.
    4) Jednotlivé orgány mohou zmocnit k zastupování na základě a v rozsahu udělené piné moci jiné členy Svazu, zaměstnance Svazu nebo jeho organizačních jednotek, popř. další osoby.
    Ve sbírce zákonů č. 25/2018 byla uveřejněna vyhláška ze dne 7. února 2018, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpiusů.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00