Jak na věc


statutární město brno

Mám zájem o elektronický časopis

    Zlín - Statutární město Zlín zavedlo v roce 2015 pro zápis dětí k předškolnímu vzdělávání novinku, elektronický zápis. Systém se osvědčil, proto město i nadále v této formě pokračuje.
    Zlín – Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. V článku naleznete přehledně zpracované otázky týkající se sportu. Kompletní zpracované otázky a odpovědi naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví.
    Zlín - Radě města Zlína byly předloženy informace o činnosti pracovní skupiny pro využití areálu Krajské nemocnice Tomáše Bati (dále jen KNTB) zaměřené na budoucí využití areálu po případném přestěhování KNTB do Nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Na základě výstupu jednání pracovní skupiny nechá město zpracovat urbanistickou koncepci na využití areálu krajské nemocnice.


Souhrnný přehled zaváděných i rušených nařízení vlády

    Statutárnímu orgánu spolku totiž ze zákona - § 163 OZ - náleží veškerá působnost, kterou stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu spolku. Statutární orgán je tedy oprávněn - a vzhledem k odpovědnosti jeho členů za dobré prospívání spolku dokonce povinen - konat ve všech oblastech činnosti a správy spolku, v nichž není určen jiný orgán spolku, aby jednal. Není tedy nutné zvlášť uvádět, že je výkonný výbor orgánem výkonným a statutárním - zcela postačí, když ho označíte jako orgán statutární.
    Složení výkonného výboru do stanov uvést nemusíte (to bych doporučila jen v případě, že byste změnou stanov zřídili úplně nový orgán, který dříve ve spolku neexistoval), postačí, když prokážete zvolení členů orgánu (např. zápisem ze zasedání orgánu, který členy výboru volí). Souhlas se zápisem do spolkového rejstříku a prohlášení o způsobilosti k výkonu funkce budete potřebovat od všech členů výboru, protože do spolkového rejstříku se zapisují všichni členové statutárního orgánu.
    Zlín - Zlínská radnice uvedla do zkušebního provozu cykloboxy, které mají sloužit cyklistům k bezpečnému uschování kol. Prozatím město zkouší dvě sady těchto boxů, které jsou instalovány na dvou místech.
    Zlín - Statutární město Zlín očekává negativní dopad následků nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s nákazou Covid-19 na celkovou výši daňových příjmů v letošním roce. Proto přistupuje s ohledem na princip předběžné opatrnosti k několika opatřením v rámci hospodaření města.


MĚSTO ZLÍN NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

    Zlín – Velký parkovací dům, malometrážní byty, aquapark nebo například muzeum veteránů. To jsou jen některé z podnětů a projektových záměrů na využití území pod Sportovní halou...
    Zlín - Níže v článku naleznete souhrn preventivních opatření vlády ČR a Krizového štábu obce s rozšířenou působností Zlín v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu.
    Vážení spoluobčané, v poslední době čelíme neobvyklé výzvě v podobě pandemie koronaviru. Je to realita, se kterou každý den bojujeme a nevíme přesně, jak dlouho ještě bojovat budeme. Nepochybuji však o tom, že všechna úskalí díky trpělivosti, dobré náladě a osobní ukázněností zvládneme a rizika zaženeme. Přeji vám hodně sil a pevné zdraví.
    Zlín - Na každém stánku dezinfekce, striktní používání rukavic, zhruba o polovinu méně prodejních míst. To jsou příklady opatření, která čekají na prodejce a návštěvníky zlínského Městského tržiště Pod Kaštany. To znovu po delší odmlce v souvislosti s vládními nařízení ožije v úterý 21. dubna.
    Zlín - Oddělení dopravně správních řízení Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína oznamuje, že další termín úplné uzavírky provozu na Tyršově nábřeží u křižovatky...


Infopoint v Památníku Tomáše Bati zahájí provoz

    4.2. Člen výkonného výboru jedná jménem XY, a to v souladu s rozhodnutím valné hromady a nebo zasedáním schůze výkonného výboru. V případě, že člen výkonného výboru jedná jménem XY v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit XY škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
    Zlín – Od konce dubna se začnou v ulicích města objevovat kontejnery na objemný či biologicky rozložitelný odpad. Jako první bude obsloužen střed města, a to v sobotu 25. dubna.
    Zlín - Celorepubliková akce Do práce na kole, pěšky, nebo poklusem každoročně směřuje k ozdravení měst a motivaci k bezmotorovému pohybu. Jubilejní desátý ročník akce...
    úvodem bych chtěla jen uvést na pravou míru, že o. s. nepřevádíte na z. s. Vaše občanské sdružení je od 1. 1. 2014 považováno za spolek a ve spolkovém rejstříku už také jako spolek zapsáno. To co nyní děláte, je uvedení názvu a stanov spolku do souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen OZ).
    Dále doporučuji vnímat prováděné úpravy stanov jako změnu stanov a nikoliv jako vytvoření nových stanov. Lépe to odpovídá skutečnosti.


Uvolněná opatření platná k 27. 4. 2020

    Nejsou to zmatečné názvy? Do nových stanov se musí uvádět povinně také jmenovité složení výkonného výboru? Nebo pouze stačí souhlas předsedy s tím, že bude zapsán ve veřejném rejstříku ? Nebo v našem případě musíme zapast všechny tři členy výboru?
    Zlín – Ministerstvo zdravotnictví připravilo pozvolný plán návratu do běžného života. Plán na postupné uvolňování opatření v České republice v souvislosti s koronavirem má pět etap. V textu níže naleznete uvolněná opatření platná k 27. 4. 2020. Kompletně zpracovaný přehled uvolněných opatření včetně konkrétních doporučení naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví.
    Zlín - Na území statutárního města Zlína proběhne ve čtvrtek 16. 4. 2020 a v pátek 17. 4. 2020 v časech 10 a 16 hodin hlášení Varovného informačního systému obyvatel (VISO).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00