Jak na věc


srážkové radar online

3. Pravidla možnosti osvobození od daně na základě držby významného podíluve Společnosti

    V případě, že akcionář v den výplaty dividendy nesplňuje podmínku držby minimálníhopodílu po dobu 12 měsíců, musí se akcionář zavázat k držbě podílu po tuto minimálnídobu, aby mohl požádat o vrácení sražené daně. Tito akcionáři musí písemně potvrditlucemburské daňové správě, že drželi minimálně 10% podíl nebo 1 200 000 EUR veSpolečnosti po dobu nejméně 12 měsíců, jakmile je tato doba splněna. Vzor dopisu budevolně dostupný na stránkách Společnosti - www.pegasas.cz, v sekci “Investoři/Srážkovádaň z dividendy”.
    Zvýhodnění snížené či nulové sazby srážkové daně může být akcionářům udělenodaňovou správou v Lucembursku na základě dokladu prokazujícího, že akcionář jeskutečným vlastníkem příjmu z držby akcií PEGASu. Akcionář je obecně považován zaskutečného vlastníka v případě, že obdrží dividendu ve svůj vlastní prospěch a nikoliv jako zprostředkovatel či depozitář, a pokud s touto dividendou může volně nakládat dlesvého vlastního uvážení.
    Informace v tomto oznámení o zdanění v Lucembursku jsou pouze obecné.Investoři by neměli spoléhat výhradně na informace z tohoto oznámení, aledoporučuje se jim obrátit se na svého daňového poradce ohledně konkrétníinformace o způsobu jejich zdanění.
    Akcionáři, kteří jsou skutečnými vlastníky dividend a splňují podmínky uvedené níže,mohou uplatnit osvobození od lucemburské daně na základě držby významného podílu veSpolečnosti:


Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2012

    V případě, že je možné aplikovat nižší sazbu srážkové daně dle dohody o zamezenídvojího zdanění, může akcionář v Lucembursku požádat o vrácení nadměrně sraženéčásti daně. Za tímto účelem musí na Lucemburskou daňovou správu doručit následujícídokumenty:
    Platba (dále také „dividenda“ nebo „dividendy“) vyplacená společností PEGASNONWOVENS SA jejím akcionářům v roce 2012 principiálně podléhá lucemburskésrážkové dani. Nicméně platba až do výše dividendy vyplacené v roce 2011, tj. 1,00 EURna jednu akcii bude vyplacena bez jakýchkoliv srážek. Zbývající část ve výši 0,05 EUR najednu akcii bude ponížena o lucemburskou srážkovou daň. Srážková daň u zdroje budeSpolečností uplatněna u dividendy vyplácené všem akcionářům. Současná sazbalucemburské srážkové daně činí 15%.


4. Srážková daň z dividendy vyplacené akcionářům, kteří jsou daňovýmirezidenty v Lucembursku a nemohou uplatnit slevu na dani na základě držbyvýznamného podílu ve Společnosti

    Akcionáři Společnosti, kteří jsou konečnými příjemci a zároveň daňovými rezidentyv Lucembursku (fyzické i právnické osoby) podléhají lucemburské srážkové dani z výplatydividendy (současná sazba činí 15%). Tato srážková daň je započtena oproti daniz příjmu akcionáře. Jestliže je sražená daň vyšší než daň z příjmu, pak akcionář můžezapočíst tuto srážkovou daň oproti jiným vzniklým a splatným daňovým povinnostemv Lucembursku. V případě, že akcionář nebude moci započíst nadměrně sraženousrážkovou daň, pak je oprávněn požádat o vrácení přeplatku. Dle lucemburskéhodaňového zákona může akcionář s daňovým domicilem v Lucembursku 50% dividendyvyjmout ze zdanění, tj. tyto dividendy podléhají efektivní dani ve výši 14,4% (50% x28,80%). Tato 50% sleva neplatí pro holdingové společnosti podle zákona „1929”, jelikožtyto jsou vyjmuty z povinnosti k lucemburské korporátní dani z příjmu.
    Akcionáři Společnosti, kteří jsou právnickými osobami a nejsou daňovými rezidentyv Lucembursku, mohou mít nárok na sníženou sazbu srážkové daně z dividendyv případě existence platné dohody o zamezení dvojího zdanění mezi Lucemburskem astátem daňového domicilu akcionáře nebo v případě uplatnění osvobození od srážkovédaně v Lucembursku na základě držby významného podílu ve Společnosti (viz bod 3).
    LUCEMBURK/ZNOJMO, 24. října 2012 – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen"PEGAS" nebo "Společnost") zveřejňuje informace ohledně uplatnění srážkovédaně na platbu ve výši 1,05 EUR na jednu akcii. Rozhodný den pro vznik nárokuna tuto platbu byl již dříve stanoven na 19. října 2012 a výplata dividendy na30. října 2012.


Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend

    Údaje uvedené v oznámení nejsou závazné pro orgány daňové správyv Lucembursku, České republice a v Polsku a nelze zaručit, že jejich stanoviskobude totožné s údaji uvedenými v tomto oznámení. Uvedený způsob zdanění jezaložen na názoru daňových poradců společnosti PEGAS NONWOVENS SA anebyl ověřen u orgánů daňové správy v příslušných zemích, pokud není výšeuvedeno jinak.
    V průběhu patnácti dní po dni výplaty dividendy Společnost zveřejní na svých webovýchstránkách (www.pegasas.cz), v sekci “Investoři/Srážková daň z dividendy” kopii přiznáníke srážkové dani z dividendy přiznané v Lucembursku (formulář č. 900) a kopiibankovního převodu, dokladující zaplacení srážkové daně Společností.
    Společnost připravila pro své akcionáře následující obecná pravidla pro uplatněnísrážkové daně u dividendy vyplacené v roce 2012. Akcionáři, kteří si nejsou jisti svoudaňovou povinností v Lucembursku a/nebo zemi, kde mají daňový domicil, nebo kteřípotřebují specifické daňové poradenství, by měli problematiku konzultovat se svýmdaňovým poradcem.
    Český překlad tohoto oznámení byl vytvořen pouze pro informativní účely amůže se lišit od anglické verze. Pro zamezení veškerých pochybností o možnýchrozporech nebo odlišnostech mezi českým překladem a anglickou verzí, jeanglická verze oznámení rozhodující.


Srážkové vody – 1. část

    Minimální podíl ve Společnosti musí být držen po dobu nejméně 12 měsíců ke dni výplatydividendy. Tato podmínka může být splněna taktéž závazkem akcionáře držet minimálnípodíl nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců. Tento test se platí jako obecný principohledně držby podílu a není tak vyžadována držba totožných akcií.
    Akcionáři Společnosti, kteří jsou fyzickými osobami a nejsou daňovými rezidentyv Lucembursku, podléhají lucemburské srážkové dani z výplaty dividendy (současnásazba činí 15%) bez možnosti jejího snížení či vrácení. Výjimku umožňuje existenceplatných dohod o zamezení dvojího zdanění mezi Lucemburskem a státem daňovéhodomicilu akcionáře. Tito akcionáři pak, v závislosti na daňových předpisech platnýchv zemi svého daňového domicilu, mohou v zemi svého domicilu započíst sraženou daň nasvou daňovou povinnost ve výši provedené srážky nebo výnos z dividendy vyjmout zezdanění.
    V případě splnění podmínek uplatnění osvobození od srážkové daně může akcionářpožádat o vrácení daně sražené v Lucembursku. Za tímto účelem musí na lucemburskoudaňovou správu doručit následující dokumenty:


Dokumenty v plném znění ke stažení

    Akcionáři Společnosti, kteří jsou právnickými osobami a nejsou daňovými rezidentyv Lucembursku, mohou započíst sraženou daň na svou daňovou povinnost nebo výnosz dividendy vyjmout ze zdanění v závislosti na právní úpravě v zemi své daňovéhodomicilu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00