Jak na věc


srážková mapa

5. Přiznání ke srážkové dani společností PEGAS

    Dobrý den, prosím o radu. Jsem zaměstnána na HPP u jisté společnosti. Nyní jsem uzavřela DPP u jiné spol. na 1000Kč, kde mi sráží 15% sráž. daň bez podepsaného prohlášení. Jsem si nyní povinna udělat roční zúčtování daně sama přes FÚ nebo mi ho dál bude dělat můj zaměstnavatel, kde jsem na HPP a já mu tu dohodu nenahlásím. Děkuji.
    V případě, že je možné aplikovat nižší sazbu srážkové daně dle dohody o zamezenídvojího zdanění, může akcionář v Lucembursku požádat o vrácení nadměrně sraženéčásti daně. Za tímto účelem musí na Lucemburskou daňovou správu doručit následujícídokumenty:
    Akcionáři Společnosti, kteří jsou právnickými osobami a nejsou daňovými rezidentyv Lucembursku, mohou započíst sraženou daň na svou daňovou povinnost nebo výnosz dividendy vyjmout ze zdanění v závislosti na právní úpravě v zemi své daňovéhodomicilu.
    Společnost připravila pro své akcionáře následující obecná pravidla pro uplatněnísrážkové daně u dividendy vyplacené v roce 2013. Akcionáři, kteří si nejsou jisti svoudaňovou povinností v Lucembursku a/nebo zemi, kde mají daňový domicil, nebo kteřípotřebují specifické daňové poradenství, by měli problematiku konzultovat se svýmdaňovým poradcem.


Odpověď autor: FUTURA | AM s.r.o.

    Údaje uvedené v oznámení jsou založeny na stávající legislativě a právních předpisech platných k datu vydání oznámení. Společnost neodpovídá za změny právní úpravy, které nastanou po datu vydání tohoto oznámení.
    Akcionáři Společnosti, kteří jsou konečnými příjemci a zároveň daňovými rezidentyv Lucembursku (fyzické i právnické osoby) podléhají lucemburské srážkové dani z výplatydividendy (současná sazba činí 15%). Tato srážková daň je započtena oproti daniz příjmu akcionáře. Jestliže je sražená daň vyšší než daň z příjmu, pak akcionář můžezapočíst tuto srážkovou daň oproti jiným vzniklým a splatným daňovým povinnostemv Lucembursku. V případě, že akcionář nebude moci započíst nadměrně sraženousrážkovou daň, pak je oprávněn požádat o vrácení přeplatku. Dle lucemburskéhodaňového zákona může akcionář s daňovým domicilem v Lucembursku 50% dividendyvyjmout ze zdanění, tj. tyto dividendy podléhají efektivní dani ve výši 14,4% (50% x28,80%). Tato 50% sleva neplatí pro holdingové společnosti podle zákona „1929”, jelikožtyto jsou vyjmuty z povinnosti k lucemburské korporátní dani z příjmu.


Dokumenty v plném znění ke stažení

    Akcionáři Společnosti, kteří jsou právnickými osobami a nejsou daňovými rezidentyv Lucembursku, mohou mít nárok na sníženou sazbu srážkové daně z dividendyv případě existence platné dohody o zamezení dvojího zdanění mezi Lucemburskem astátem daňového domicilu akcionáře nebo v případě uplatnění osvobození od srážkovédaně v Lucembursku na základě držby významného podílu ve Společnosti (viz bod 3).
    LUCEMBURK/ZNOJMO, 11. října 2013 – PEGAS NONWOVENS SA (dále jen"PEGAS" nebo "Společnost") zveřejňuje informace ohledně uplatnění srážkovédaně na platbu ve výši 1,05 EUR na jednu akcii. Rozhodný den pro vznik nárokuna tuto platbu byl již dříve stanoven na 18. října 2013 a výplata dividendy na29. října 2013.
    Akcionáři Společnosti, kteří jsou fyzickými osobami a nejsou daňovými rezidentyv Lucembursku, podléhají lucemburské srážkové dani z výplaty dividendy (současnásazba činí 15%) bez možnosti jejího snížení či vrácení. Výjimku umožňuje existenceplatných dohod o zamezení dvojího zdanění mezi Lucemburskem a státem daňovéhodomicilu akcionáře. Tito akcionáři pak, v závislosti na daňových předpisech platnýchv zemi svého daňového domicilu, mohou v zemi svého domicilu započíst sraženou daň nasvou daňovou povinnost ve výši provedené srážky nebo výnos z dividendy vyjmout zezdanění.


Tiskové zprávy a úřední oznámení - 2013

    Akcionáři, kteří jsou skutečnými vlastníky dividend a splňují podmínky uvedené níže,mohou uplatnit osvobození od lucemburské daně na základě držby významného podílu veSpolečnosti:
    Daňové přiznání jste povinna podat, pokud dojde v průběhu zdaňovacícho období k souběhu příjmů, daněných zálohovou daní. Příjmy daněné srážkovou daní se do daňového přiznání nezahrnují a v tomto případě Vám může provést roční zúčtování daně Váš zaměstnavatel. Příjmy daněné srážkovou daní se ani do ročního zúčtování nezahrnují, tudíž je zaměstnavateli nemusíte ani dokládat.
    Údaje uvedené v oznámení nejsou závazné pro orgány daňové správy v Lucembursku, České republice a v Polsku a nelze zaručit, že jejich stanovisko bude totožné s údaji uvedenými v tomto oznámení. Uvedený způsob zdanění je založen na názoru daňových poradců společnosti PEGAS NONWOVENS SA a nebyl ověřen u orgánů daňové správy v příslušných zemích, pokud není výše uvedeno jinak.


1. Srážková daň z dividendy vyplacené akcionářům, kteří jsou fyzickýmiosobami a nejsou daňovými rezidenty v Lucembursku

    V průběhu patnácti dní po dni výplaty dividendy Společnost zveřejní na svých webovýchstránkách (www.pegasas.cz), v sekci “Investoři/Srážková daň z dividendy” kopii přiznáníke srážkové dani z dividendy přiznané v Lucembursku (formulář č. 900) a kopiibankovního převodu, dokladující zaplacení srážkové daně Společností.
    Minimální podíl ve Společnosti musí být držen po dobu nejméně 12 měsíců ke dni výplatydividendy. Tato podmínka může být splněna taktéž závazkem akcionáře držet minimálnípodíl nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců. Tento test se platí jako obecný principohledně držby podílu a není tak vyžadována držba totožných akcií.
    Zvýhodnění snížené či nulové sazby srážkové daně může být akcionářům udělenodaňovou správou v Lucembursku na základě dokladu prokazujícího, že akcionář jeskutečným vlastníkem příjmu z držby akcií PEGASu. Akcionář je obecně považován zaskutečného vlastníka v případě, že obdrží dividendu ve svůj vlastní prospěch a nikoliv jako zprostředkovatel či depozitář, a pokud s touto dividendou může volně nakládat dlesvého vlastního uvážení.


4. Srážková daň z dividendy vyplacené akcionářům, kteří jsou daňovýmirezidenty v Lucembursku a nemohou uplatnit slevu na dani na základě držbyvýznamného podílu ve Společnosti

    Český překlad tohoto oznámení byl vytvořen pouze pro informativní účely a může se lišit od anglické verze. Pro zamezení veškerých pochybností o možných rozporech nebo odlišnostech mezi českým překladem a anglickou verzí, je anglická verze oznámení rozhodující.
    Platba (dále také „dividenda“ nebo „dividendy“) vyplacená společností PEGASNONWOVENS SA jejím akcionářům v roce 2013 podléhá lucemburské srážkové dani.Srážková daň u zdroje bude Společností uplatněna u dividendy vyplácené všemakcionářům s výjimkou akcionářů, kteří splňují podmínky pro osvobození od daně nazákladě držby významného podílu ve Společnosti (viz bod 3). Současná sazbalucemburské srážkové daně činí 15%.
    Informace v tomto oznámení o zdanění v Lucembursku jsou pouze obecné.Investoři by neměli spoléhat výhradně na informace z tohoto oznámení, aledoporučuje se jim obrátit se na svého daňového poradce ohledně konkrétníinformace o způsobu jejich zdanění.


2. Srážková daň z dividendy vyplacené akcionářům, kteří jsou právnickýmiosobami a nejsou daňovými rezidenty v Lucembursku

    V případě, že akcionář v den výplaty dividendy nesplňuje podmínku držby minimálního podílu po dobu 12 měsíců, musí se akcionář zavázat k držbě podílu po tuto minimální dobu, aby mohl požádat o vrácení sražené daně. Tito akcionáři musí písemně potvrdit lucemburské daňové správě, že drželi minimálně 10% podíl nebo 1 200 000 EUR ve Společnosti po dobu nejméně 12 měsíců, jakmile je tato doba splněna. Vzor dopisu bude volně dostupný na stránkách Společnosti - www.pegasas.cz, v sekci “Investoři/Srážková daň z dividendy”.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00