Jak na věc


společnost přátel lužických srbů

PROČ PRÁVĚ OD SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI?

    Jsme připraveni Vám maximálně asistovat při rychlém založení společnosti s.r.o. a a.s. dle Vašich individuálních požadavků. Připravíme všechny dokumenty, vyřídíme potřebné formality na úřadech, zajistíme registrace k žádaným daním, nachystáme živnostenská oprávnění.
    Akcie na jméno musí obsahovat: název firmy nebo jméno akcionáře, výši základního kapitálu a celkový počet akcií k datu emise akcie a datum emise akcie. Zároveň musí společnost vést seznam akcionářů, v němž se zapisuje: označení druhu a formy akcie, její nominální hodnota, firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, případně číselné označení akcie a proběhlé změny těchto údajů. Stanovy mohou omezit, nikoliv však zcela vyloučit, převoditelnost akcií na jméno. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvádí firma nebo název a sídlo právnické osoby/ jméno a bydliště fyzické osoby, na niž se akcie převádí a den převodu akcie. Listinná akcie musí obsahovat i číselné označení a podpis člena nebo členů představenstva, kteří jsou oprávněni jménem společnosti jednat k datu emise.


Pronájem školící místnosti od 500 Kč/den

    Činnost společnosti řídí představenstvo, které i jejím jménem jako statutární orgán jedná, stejně tak jako může jednat každý jeho jednotlivý člen. Představenstvo akciové společnosti má nejméně tři členy, nejedná-li se o společnost s jediným akcionářem.
    Akcie je cenným papírem, jenž dokládá práva akcionáře jako společníka podílet se podle obchodního zákoníku a stanov akciové společnosti na jejím řízení, zisku a na případném likvidačním zůstatku při zániku společnosti. Akcie jsou vydávány v souladu se zvláštním zákonem v listinné podobě (dále jen jako listinné akcie) nebo v zaknihované podobě (dále jen jako zaknihované akcie).
    Kupte si ready-made akciovou společnost ještě dnes a začněte okamžitě podnikat! Získáte důvěryhodnou a pohodlnou formu podnikání, kde libovolně upravíte název či předmět působnosti společnosti podle vašich představ. Samozřejmostí je podpora a poradenství ze strany SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI při všech krocích získání vaší ready-made akciové společnosti a objevování všech benefitů, které tato jedinečná služba nabízí.


Společnosti s.r.o. připravené k prodeji

    Dozorčí rada dohlíží na výkon funkcí představenstva a naplňování podnikatelské činnosti společnosti. Musí mít nejméně tři členy, přičemž počet jejích členů musí být vždy dělitelný třemi. Členem dozorčí rady může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům, která je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání. Její členové jsou voleni na dobu určenou stanovami a funkční období člena dozorčí rady nesmí přesáhnout období pěti let, přičemž první funkční období členů dozorčí rady činí 1 rok od vzniku společnosti. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat jménem společnosti.
    Telefonicky, e-mailem nebo osobně si můžete domluvit kanceláře dle Vašich potřeb. Kanceláře rozdílných velikostí, které jsou plně vybavené nábytkem, můžete podle svých nároků kombinovat. Ušetříte tím nemalé provozní a pořizovací náklady . Naše kanceláře v nově rekonstruované budově poskytují veškerý komfort i pohodlí pro práci, jednání či prezentaci . Prostory jsou vhodné i pro pohovory a výběrová řízení.Školící místnosti jsou situované tak, aby kromě poskytnutého pohodlí působili příjemně a profesionálně. Jsou vhodné pro výuku, prezentaci, školení apod. Podle potřeby je možné využít projekční techniku.
    Poskytujeme pro firmy jak kontaktní adresu, tak sídlo společnosti na dobře dostupné adrese. K základní službě patří evidence a informace o došlých poštovních zásilkách. Tato služba je vhodná pro podnikatele, kteří pracují z domova, expandují do nových regionů nebo zakládají novou společnost.


Pronájem školících místností od 500 Kč/den

    Členem představenstva může být pouze fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let, je plně způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná ve smyslu zákona o živnostenském podnikání a u níž nenastala skutečnost, jež je překážkou provozování živnosti podle zákona o živnostenském podnikání.
    Členové představenstva volí předsedu představenstva, samotné členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Stanovy mohou určit, že členy představenstva volí a odvolává dozorčí rada způsobem v nich uvedeným. Funkční období jednotlivých členů představenstva určují stanovy a nesmí přesáhnout období pěti let. Ti jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo společnosti způsobit škodu.
    Vítáme Vás na stránkách portálu zalozene-spolecnosti.cz. Zabýváme se komplexním servisem v oblasti zakládání a prodeje společností s.r.o. a a.s.. Máme připraveny ready made společnosti pro Váš rychlý start podnikání, nebo Vám pomůžeme založit společnost dle Vašich potřeb.


READY MADE společnosti13.900 Kč AKCE

    Akciovou společností je taková právní forma podnikání, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě. Zatímco společnost odpovídá za porušení svých závazků celým svým majetkem, akcionář neručí za závazky společnosti. Firma společnosti musí obsahovat označení akciová společnost nebo zkratku akc. spol. nebo a. s.. Základní kapitál akciové společnosti založené bez veřejné nabídky akcií činí minimálně 2.000.000,- Kč. Všechny námi nabízené ready-made akciové společnosti mají základní kapitál v této výši zcela splacen.
    Nejrychlejší způsob, jak začít okamžitě podnikat je koupit ready made společnost. Výhoda ready-made společností spočívá v tom, že od okamžiku podpisu smlouvy a jmenování jednatele / představenstva, je klient oprávněn jménem společnosti okamžitě jednat, aniž by musel čekat na zápis změn do obchodního rejstříku.
    K základní službě patří evidence a informace o došlých poštovních zásilkách, označení provozovny. Tato služba je vhodná pro podnikatele, kteří pracují z domova, expandují do nových regionů nebo zakládají novou společnost.
    Prestižní právní forma, jakou společnost s příponou a.s. bezesporu je, nabízí vhodnou platformu pro realizaci ambicióznějších projektů, navíc s možností zabezpečit anonymitu vlastnické struktury. Akcionářem, potažmo vlastníkem, ready-made akciové společnosti se může stát kdokoliv a k převodu akcií stačí pouhé předání. Vlastnická struktura společnosti může proto být snadno modifikována.


Kanceláře a jednací místa od 200 Kč/hod.

    SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE, IČ 29137390, DIČ CZ29137390, se sídlem Pobřežní 394/12, 186 00, Praha 8, Karlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. H 932. SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI, SE neposkytují právní služby za úplatu. V případě, že jsou našimi klienty vyžadovány právní služby, obracíme se za tímto účelem na osoby oprávněné k jejich poskytování (advokáty, notáře atd.).
    SPOLEČNOSTI RAZ, DVA, TŘI mají v nabídce a.s. se 100% splaceným základním kapitálem 2.000.000,- Kč, akcionáři tedy již neručí za závazky společnosti svým majetkem, který je tak striktně oddělen od majetku společnosti.
    Nabízíme nové založené ready made společnosti s plně splaceným základním kapitálem, které nikdy nevykonávaly žádnou činnost, nemají žádné závazky z obchodních vztahů, jsou zapsané do obchodního rejstříku a jsou připraveny k okamžitému fungování. Společnost ready made Vám umožní okamžitě zahájit podnikání bez zbytečné administrativy.
    Telefonicky, e-mailem nebo osobně si můžete domluvit kanceláře dle Vašich potřeb. Kanceláře rozdílných velikostí, které jsou plně vybavené nábytkem, můžete podle svých nároků kombinovat. Ušetříte tím nemalé provozní a pořizovací náklady .

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00