Jak na věc


sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se

Nepříznivou sociální situací rozumíme např.:

    Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (dále jen „ZSPOD), ve znění pozdějších předpisů, (§ 9a, odst. 4) a Vyhláška č. 473/2012, o provedení některých ustanovení zákona o SPOD (§ 6 a příloha č. 1 Vyhlášky) zavádějí od roku 2015 do činnosti orgánů sociálně-právní ochrany dětí standardy kvality SPO. Jedná se o zavedení standardů sociálně-právní ochrany jako souboru postupů a pravidel poskytování sociálně-právní ochrany. Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu, včetně stanovení vnitřních postupů orgánu sociálně-právní ochrany.
    Nosná aktivita probíhá vždy ve stanovený čas s časovou dotací 90minut dělenou do dvou 45 minutových bloků s přestávkou, individuální aktivity jsou rozloženy do zbytku dne podle schopností a momentálního stavu uživatele.
    zdokonalení v pracovních, sociálních, psychických a motorických dovednostech, které pomáhají uživatelům služby zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce nebo nalézt jinou smysluplnou, pravidelnou činnost.
    V každém dni je uživatelům podle jejich individuálních potřeb k dispozici časový prostor pro odpočinek,výměnu zkušeností, uživatelům je k dispozici k samostatné prácis podporou PC pracoviště s internetem, čtenářský koutek (denní tisk,knihovna), koutek ručních prací, kuchyňka pro drobné vaření, cvičná prádelna s mandlem pro vlastní potřebu.
    Možné aktivity pro klienty: příprava materiálu (pedig), příprava polotovarů v dřevodělně (překlížková dna – broušení, lakování,..), pletené výrobky


Cílová skupina - komu je služba určena

    = uměli navazovat, udržovat a rozvíjet funkční vztahy, vhodně komunikovat (rodina, přátelé, sociální skupiny aj.), měli dostatek sociálních kontaktů s širším společenským prostředím zapojit se do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti
    Samostatná práce: příprava materiálu (pedig), příprava polotovarů v dřevodílně (překližková dna – broušení, lakování,..), pletené výrobky - pokročilí
    Samostatná práce: příprava a recyklace hrnčířské hlíny, výrobky z tlačených forem, výrobky vykrajované, malování výrobků barvami na keramiku, finalizace výrobků (mašličky, cedulky...)
    - Výchovné a vzdělávací obtíže u dětí (nefunkční styly výchovy, nepravidelná neomluvená docházka do školy, nedostatečná školní příprava, špatná komunikace se školou aj.)
    dále spolupracuje s ústavy pro výkon vazby i výkon trestu odnětí svobody, se školskými zařízeními pro výkon ústavní a ochranné výchovy, spolupracuje s orgány obcí, školami, zdravotnickými a školskými zařízeními, občanskými sdruženími, úřady práce, charitativními a jinými organizacemi, probační a mediační službou atd.,


CÍLEM POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY U DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍCH  JE, ABY:

    Posláním sociálně aktivizační služby je podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace řešit krizové, tíživé a náročné situace ve svém životě. Pomáháme rodičům tuto situaci překonat tak, aby byli schopni dětem zajistit potřebnou péči a výchovu v domácím prostředí. Podpora je směřována na celou rodinu, a to na základě jejich individuálních a sociálních potřeb a možností.
    Možné aktivity pro klienty: manipulace s prádlem a příprava prádla během praní, sušení a mandlování, praní prádla, sušení prádla, mandlování a žehlení prádla
    na základě písemných požadavků orgánů činných v trestním řízení podává kvalifikované zprávy o osobách nezletilých a mladistvých, které se dopustily trestného činu. K tomu v souladu se z. č. 359/1999 Sb. využívá individuálních pohovorů, šetření poměrů v rodině, informací obecních úřadů, policie, státních orgánů, škol, školských a zdravotnických zařízení, zaměstnavatele, apod.,
    uživatel schopný nalézt a udržet si vhodnou činnost, která mu pomůže zůstat aktivní, dodá mu pocit naplnění, sebevědomí a pomůže zmírnit negativní dopad nemoci, nebo nalézt a udržet vhodné zaměstnání .


NA KTERÉ DĚTI SE SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA ZEJMÉNA ZAMĚŘUJE?

    Níže jsou uvedeny všechny standardy kvality OSPOD, obsahující kritéria a cíle naplnění, některé z nich jsou zpracovány písemně, a to na základě ustanovení v prováděcí vyhlášce, kde je stanoveno, u kterých musí být písemná forma. Ostatní vyplývají z praxe a platných právních předpisů nebo vnitřních norem úřadu.
    -  Špatnou finanční situaci rodiny (nedostatečné příjmy, nezvládnuté hospodaření, předluženost. nedostatečné zajištění materiálních potřeb členů domácnosti)
    poskytuje sociálně právní, výchovné, případně psychologické porady dětem i rodičům při řešení jejich rodinných, osobních a sociálních problémů a akutních krizových situací. Zprostředkovává pomoc odborných poradenských a zdravotnických pracovišť a jiných zařízení,
    = uměli vyřizovat osobní záležitosti (např. u lékaře, na úřadech, ve školských zařízeních), byli schopni problémové aj. situace řešit včas, samostatně a zodpovědně
    zúčastňuje se úkonů v přípravném řízení (výslech, konfrontace, seznámení a výsledky vyšetřování. Zúčastňuje se hlavního líčení a veřejného zasedání v trestních věcech mladistvých, kde aktivně využívá svá práva daná zákonem, včetně opravných prostředků,


PRINCIPY SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ V ČR

    Pro každý den je určená nosná aktivita dle aktuálního týdenního rozpisu aktivit – tj. společná práce s podporou určeného pracovníka doplněná o individuální práci s každým klientem. Mimo nosnou denní aktivitu jsou uživatelům k dispozici i ostatní dílny. Každá dílna má vymezený okruh prací, které mohou uživatelé vykonávat samostatně.
    - Nevyhovující bytovou situaci rodiny (bydlení ve vyloučených lokalitách, nevyhovující úroveň bydlení, hrozba náhlého vystěhování, nedostatečné vybavení domácnosti)
    standard 14 se týká návaznosti výkonu sociálně-právní ochrany dětí na další subjekty, postupu zaměstnanců sociálně-právní ochrany jako koordinátorů péče ve vztahu k ostatním subjektům
    respektování soukromí – terénní pracovníci vstupují do domácnosti klientských rodin pouze na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí sociální služby a ve smluveném čase a termínu, získáme od klientů jen ty údaje, které jsou nezbytné pro poskytování služby
    Možné aktivity pro klienty: příprava materiálu pro tkaní na stavu (stříhání látek na proužky), tkaní na stavu, tkaní na rámu, šití ruční, vyšívání ruční, šití na šicím stroji, vycpávání, finalizace výrobků (mašličky, cedulky...)


Úsek sociálně-právní ochrany dětí

    Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je poskytována v Komunitním centru v ulici Soukenické čp.16 v Broumově formou ambulantní a terénní služby dle  § 65 zákona o sociálních službách. Nejčastěji jsou jejími klienty osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a příslušníci etnických menšin.
    Možné aktivity pro klienty: aranžování a příprava zboží, příprava prodejny (úklid, umístění informační cedule před prodejnu nebo prodejního stánku), prodej zboží, evidence prodaného zboží, evidence tržby
    Uživatelé služby mají vytvořeno dobré zázemí pro odpočinek a stravování: kuchyňku s kuchyňskou linkou, el.sporákem, mikrovlnkou, rychlovarnou konvicí, lednicí a společenskou místnost vybavenou pro konzumaci stravy (stoly, židle). Ve společenské místnosti je k dispozici odpočinkový kout s čítárnou (tisk, knihy) a pracovní stůl s PC s přístupem na internet.
    Práce, které provádí výhradně vedoucí dílny nebo jiný pověřený zaměstnanec SRC ZAHRADA: výběr produktů a zboží k prodeji, stanovení ceny zboží, kategorizace zboží
    Agendu náhradní rodinné péče, která rovněž patří do činností OSPOD, zabezpečuje Magistrát města Brna, Koliště 19, 601 67 Brno (viz také Statut města Brna).


Životní situace - návody k řešení

    rovnost – na poskytování služby mají nárok všichni bez rozdílu pohlaví, rasy, národnosti, etnické příslušnosti, víry a náboženství či sexuální orientace
    Registrovaná sociální služba - slouží klientům, kteří chtějí pracovat cíleně v některé z dílen a úspěšně prošli předchozím stupněm sociální rehabilitace, neuspěli však dosud na běžném trhu práce a potřebují určitý stupeň podpory chráněného prostředí.
    Součástí služby je tréninková prodejna na ulici 28.října v Jeseníku, zde naši uživatelé v režimu přípravy na práci prodavače představují výrobky našich dílen veřejnosti.
    Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.
    měli znalosti, dovednosti a návyky které jsou potřebné k běžnému způsobu života a zajištění potřeb dětí,  zvládali zabezpečovat potřeby dětí ve všech potřebných oblastech


Vítejte na stránkáchZačít spolu z.s. Broumov.

    písm. c): které vedou zahálčivý a nemravný život spočívající v tom, že: - zanedbávají školní docházku, - nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy - požívají alkohol nebo návykové látky - živí se prostitucí - spáchaly trestný čin nebo - jde-li o děti mladší než 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem,
    = uměli rozpoznávat a naplňovat potřeby dětí, zvládali každodenní situace v rodině (např. potřeby biologické -  hygiena, výživa, spánek, ochrana před nemocemi a úrazy, ošacení;  potřeby psychické, sociální, vzdělávací  - pravidelná školní docházka a pomoc dětem se školní přípravou, motivace dětí ke vzdělávání,  předcházení předčasnému ukončování jejich vzdělávání; výchovné problémy)
    Cílovou skupinou jsou rodiny s nezletilými dětmi, to jsou děti do osmnácti let věku mající trvalý pobyt na území městské části Brno-Vinohrady, popř., které zde žijí (ve výjimečných případech i jiné rodiny), a které se nacházejí v obtížných životních situacích, přičemž je nezbytné jim poskytnout sociálně-právní ochranu.
    K dispozici je dílna keramická, košíkářská (výrobky z pedigu), šicí a tkalcovská (ručně šité hračky, tkané koberce,...) a jako tréninkové pracoviště prádelna s mandlem a zahradní provoz.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00