Jak na věc


sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

    Posláním sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením realizované občanským sdružením TOTEM - RDC je poskytovat programy a projekty s cílem uchovat duševní a fyzické síly klientů - seniorů, co nejdéle jim umožnit plnohodnotný život v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit dobu, kdy se stanou zcela závislými na pomoci druhých. 
    Posláním sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je podpora důstojnéh a plnohodnotného života těchto osob prostřednictvím nácviku každodenních činností.


KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB MĚSTA NOVÝ JIČÍN

    Vyškolený a připravený dobrovolník pravidelně přichází za potřebnou osobou dané cílové skupiny, ať už do domácnosti nebo pobytového zařízení zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, provádí sociálně terapeutické činnosti v rámci přátelského kontaktu s uživatelem služby a pomáhá při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí. Role dobrovolníka má v této službě povahu společníka, který podporuje uživatele sociální služby ve společenských aktivitách, do kterých by bez jeho přispění osoba nemohla vstoupit.
    Osoby se zrakovým postižením starší 15 let, které se v důsledku postižení nacházejí v nepříznivé životní situaci a mají specifické problémy z důvodu poškození zraku. Spolu se zrakově postiženým může být přítomen průvodce, případně jiný rodinný příslušník.
    Posláním aktivizační služby SONS je vést osoby se zrakovým postižením k větší samostatnosti a nezávislosti při řešení běžných životních situací a pomáhat jim získat takové znalosti a dovednosti, aby mohli žít plnohodnotný a spokojený život.
    Obecně prospěšná společnost, je renomovaná organizace pomáhající v České republice široké škále potřebných lidí. Jako charitativní a humanitární organizace Suverénního řádu maltézských rytířů zakládá svou činnost na nepřetržité 900leté tradici pokorné pomoci trpícím.
    Do cílové skupiny spadají osoby osamocené nebo ohrožené sociálním vyloučením z důvodů svého stáří, zdravotního stavu nebo postižení.


Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním (zrakovým postižením)

    V případě poskytnutí služby v terénu jsme schopni poskytnout nácvikové činnosti v jeden okamžit pouze jedné osobě. V případě docházení na nácvikové činnosti ambulantně, může čítat skupina maximálně 10 osob.
    V rámci služby je také bezplatně poskytováno základní sociální poradenství a pracovník uživateli aktivně pomáhá při uplatňování jeho práv, oprávněných zájmů a také s řešením každodenních osobních záležitostí,.
    V případě zájmu o službu jako dobrovolník nebo klient můžete kontaktovat příslušné zodpovědné zaměstnance Maltézské pomoci v jednotlivých centrech Maltézské pomoci.


Sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením - Totem

    Při uskutečňování našich služeb se snažíme o možnost navázání konkrétního vztahu mezi klientem a dobrovolníkem na základě osobního přístupu. Důležitým principem je křesťanská láska k bližnímu a křesťanská etika vycházející z činnosti a tradice Řádu Maltézských rytířů, který je zřizovatelem Maltézské pomoci, o.p.s.
    Jedná se o terénní službu, která pomáhá zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím, vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob.
    Podpořte seniory, handikepované děti nebo rodiče s dětmi v tíživé sociální situaci. Své příspěvky můžete zasílat na č. účtu 115-7205550227/0100. MOC DĚKUJEME

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00