Jak na věc


skutečný majitel společnosti registr

Kdo skutečného majitele zjišťuje?

    Právnické osoby zapsané ve veřejných rejstřících před dnem 1. 1. 2018 mají povinnost zapsat svého skutečného majitele do Evidence do jednoho roku od účinnosti novely, tedy do 1. 1. 2019. V tomto prvním roce bude zápis pro tyto právnické osoby bezplatný.
    Důvodem zpřísnění stávající AML legislativy je snaha zabránit zneužívání finančního systému, zájem o odkrytí nepřehledných vlastnických struktur, jakož i uchovávání stop po přesunech majetku vedoucích ke konkrétním osobám, které majetek vlastní nebo s ním nakládají. V oblasti veřejných zakázek je primárním účelem ověření, resp. vyloučení, případného střetu zájmů u osob, které v konkrétní zakázce mají vazby jak na zadavatele, tak i na dodavatele. Tendence zpřísňování AML pravidel je celosvětovým fenoménem, a není tak specialitou České republiky. 
    Návrh na zápis údajů do Evidence lze učinit pouze na formuláři, jehož náležitosti stanoví novela prováděcí vyhlášky k zákonu o veřejných rejstřících, vydaná čerstvě pod č. 459/2017 Sb. Rejstříkový soud bude povinen údaje do evidence zapsat do 5 pracovních dnů od podání návrhu na zápis údajů o skutečném majiteli.


Nová Evidence skutečných majitelů

    Obdobná evidence skutečných majitelů byla od 1. 2. 2017 zavedena také na Slovensku a přístupná je veřejně i on-line (https://rpvs.gov.sk/rpvs). Povinnost zapsat se do registru a rozkrýt svou vlastnickou strukturu má každá společnost, která je na Slovensku příjemcem prostředků z veřejných zdrojů (např. na základě veřejných zakázek) v hodnotě 100 tisíc eur jednorázově nebo 250 tisíc eur za rok. Tato povinnost tak dopadá i na řadu českých společností. K zápisu do registru je třeba „verifikační dokument“, který musí vyhotovit advokát nebo notář na pozici tzv. oprávněné osoby. Ta musí také za klienta zajistit zápis do registru a pravidelně ověřovat aktuálnost údajů.
    Novela AML zákona zavedla od 1. 1. 2018 povinnost právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku evidovat v neveřejné části veřejných rejstříků aktuální údaje o skutečných majitelích. Evidenci povede rejstříkový soud.
    Dne 1. 1. 2018 vešly v účinnost (prozatím) poslední části novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („AML zákon“; AML – Anti Money Laundering), na základě kterých vzniká i evidence údajů o skutečných majitelích právnických osob („Evidence“). Statutárním orgánům všech právnických osob tím vzniká povinnost zajistit zápis údajů do Evidence, a zároveň vymezenému okruhu třetích osob vzniká právo do Evidence nahlížet.


Co v evidenci najdeme a kdo si v ní počte?

    Sankce za nedodržení povinnosti zapsání skutečného majitele AML zákon neupravuje a sankce uvedené v zákoně o veřejných rejstřících se na nesplnění povinnosti zapsat skutečného majitele vztahovat nebudou, Evidence není veřejným rejstříkem. Právnické osobě tak nehrozí žádné přímé sankce. Nicméně nesplnění povinnosti zapsat skutečného majitele může mít negativní důsledky. Právnická osoba se kupříkladu vystavuje riziku podezřelosti při kontrole klienta v souladu s AML zákonem či vyloučení ze zadávacího řízení při neuvedení informací o skutečném majiteli na výzvu zadavatele v zadávacím řízení.
    Právnická osoba, resp. její statutární orgán. Novela AML zákona totiž ukládá právnické osobě novou povinnost vést a průběžně zaznamenávat aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti svého skutečného majitele, včetně údajů o skutečnosti, která zakládá postavení skutečného majitele či jiného odůvodnění, proč je tato osoba považována za skutečného majitele.
    Mezi tyto osoby patří i všichni zadavatelé veřejných zakázek. Evidence se tak stane i důležitým prvkem pro všechny právnické osoby, které uzavírají smlouvy s veřejným sektorem. Doporučujeme se proto s novými povinnostmi a fungováním Evidence seznámit.
    Do Evidence se budou zapisovat následující údaje o skutečném majiteli: jméno a adresa místa pobytu, datum narození a rodné číslo, státní příslušnost, údaj o skutečnosti zakládající postavení skutečného majitele (např. údaj o podílu na hlasovacích právech).


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00