Jak na věc


shoda podmětu s přísudkem online cvičení

Kdy může mít výrobek certifikát?

    Přestože podstatná jména rodiče, lidičky, koně mají v 1. p. mn. č. koncovku shodnou se jmény rodu muž. neživ. a podstatná jména lidičky a koně mají některé pádové tvary jako jména rodu ženského, přísudkové sloveso je ve tvaru životném: Rodiče byli zdrávi. Naši rodiče nás nikdy nebili. Byli pozváni všichni lidičky z celého okolí. Koně se splašili a divoce se vzpínali.
    Certifikáty vystavuje Autorizovaná, Notifikovaná nebo Akreditovaná osoba, tj. laboratoř která byla pověřena k činnostem při posuzovaní shody výrobků úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví nebo evropskými orgány.
    Ano, prohlášení o shodě si může vydat výrobce nebo dovozce sám, bez účasti autorizované nebo notifikované osoby, pokud ovšem příslušné nařízení vlády nestanovuje jiný postup. Ale i v tomto případě musí použít pro vydání prohlášení o shodě dokumenty uvedené výše.
    Další výklad a příklady ke gramatické kategorii životnosti viz Životnost podstatných jmen, k obtížnějším typům shody viz Složitější případy shody přísudku s podmětem.


Shoda přísudku s podmětem jednoduchým

    I ve větách s doplňkem vztahujícím se k podmětu je pro tvar přísudku určující rod (a životnost, či neživotnost) podmětu. Shodu nemůžeme řídit doplňkem. Ve větě: Naše babičky už jako batolata pomáhaly na poli je podmět rodu ženského (babičky), proto píšeme -y. Rodu muž. živ. je podmět ve větě: Slavní vynálezci už často jako děti projevili své nadání, napíšeme proto -i.
    Prohlášení o shodě se vydává na výrobky, které nejsou v harmonizované sféře s EU. Jedná se např. o některé stavební výrobky a výrobky uvedené v NV 173/97 Sb. ES Prohlášení o shodě se vydává na výrobky v harmonizované sféře.
    Je-li podmět ženského rodu, v přísudku píšeme v koncovkách příčestí tvrdé -y: Lesní víly v pohádce nechyběly. Dívky zůstaly v tanečním sále samy. Pracovnice elektrárny se necítily zdrávy. Židle se po náporu červotočů rozpadaly.
    Pozn.: Podstatné jméno dítě je v čísle jednotném rodu středního, v množném čísle však ženského, a v přísudku proto píšeme tvrdé -y: Děti seděly v koutě a ani nedutaly.


Podmět je rodu mužského neživotného

    Například podstatné jméno průvodce označuje jak knihu, tak osobu. V mn. č. proto ve významu ‚osoba‘ musí být životné skloňování (a shoda podle rodu muž. živ.): Mladí průvodci vyprávěli turistům o nejvýznamnějších událostech v Praze v posledním desetiletí. Ve významu ‚kniha‘ připouští SSČ životnou i neživotnou koncovku (a tomu odpovídající shodu): Noví průvodci popisující krásu českých hradů byli zajímaví i Nové průvodce popisující krásu českých hradů byly zajímavé.
    Pokud je podmět v množném čísle, pak pro psaní -i/-y v přísudku je rozhodující rod podmětu, v případě mužského rodu ještě to, zda je životný, nebo neživotný.
    4. Je-li podmětem číslovka tisíc nebo milion v mn.čísle, spojená s podstatným jménem rodu mužského životného ve druhém pádě mn. čísla, píše se v přísudku tvrdé –y, v dalších větách může být shoda podle podst. jména v druhém pádě. Tisíce lidí se sešly, aby demonstrovaly nesouhlas s výstavbou radaru.
    Ve větách s podmětem rodu muž. neživ. je v přísudku -y: Všechny obrazy byly z galerie ukradeny. Pytle s cementem přes noc provlhly. Lesy v okolí byly zahaleny mlhou.
    Jména středního rodu vyžadují v přísudku koncovku -a: I děvčata ráda četla Foglarovy knihy. Štěňata se batolila kolem kůlny. Obydlí domorodců byla pokryta zvířecími kůžemi.


Může si prohlášení o shodě vydat výrobce nebo dovozce sám?

    Mluvnická shoda se neřídí přirozeným rodem, ale rodem gramatickým. Jména, která jsou skloňována podle životných vzorů („pán“, „muž“, „předseda“, „soudce“), mají v přísudku koncovku rodu muž. živ. (-i). Proto píšeme: Sněhuláci táli, druhý den úplně roztáli. Papíroví draci létali po obloze. Strašáci v poli strašili ptáky. Plyšoví medvídci seděli mezi panenkami.
    Podstatné jméno den má v množném čísle možný tvar dni i dny, shoda je však pouze podle rodu muž. neživ.: Dni/dny ubíhaly jako o závod. Dříve byla u neživotných podstatných jmen užívána (dnes v těchto případech archaická) koncovka -ové, která vyžaduje shodu podle rodu muž. živ.: Dnové utíkali jako splašení koníci. Hrobové se o půlnoci otevírali. Čeští stavové neprotestovali sami.
    U výrobků, které jsou v harmonizované sféře, není nutno zákazníkovi mimo návodu k použití předávat další dokumenty. Skutečnost, že byla posouzena shoda, označuje značka CE na výrobku. Výjimku tvoří některé výrobky, u kterých příslušné NV stanoví povinnost předat zákazníkovi některé další dokumenty (např. ES Prohlášení o shodě). U neharmonizované sféry (např. některé stavební výrobky) se výrobky značkou CE neoznačují. Do 1.5.04 byla u výrobků, které se neoznačovali značkou CE, povinnost vydat písemné ujištění o vydání prohlášení o shodě. Od 1.5.04 byla tato povinnost zrušena.


Jaké dokumenty jsou třeba pro vydání prohlášení o shodě?

    Ačkoli se v případě shody přísudku s podmětem v čísle jednotném chybuje jen velmi zřídka, připomeňme, že koncovku přísudku určuje rod podmětu. Výklad problematických případů shody viz Složitější případy shody přísudku s podmětem.
    Výrobky, u kterých je třeba provést posouzení shody jsou stanoveny zákonem a příslušnými nařízeními vlády. Jedná se především o elektrická zařízení nízkého napětí, strojní zařízení, osobní ochranné pomůcky, tlakové nádoby, zařízení které se používá v prostředí s nebezpečím výbuchu, spotřebiče plynných paliv, stavební výrobky, zdravotnickou techniku a výtahy a další. Prohlášení o shodě se musí vydávat i na výrobky repasované, dovážené použité výrobky a náhradní díly.


Shoda podmětu s přísudkem (jednoduchý podmět) - online test

    Prohlášení o shodě a doklady o použitém způsobu posouzení shody je výrobce nebo dovozce povinen předkládat pouze orgánu dozoru (ČOI). Tuto povinnost má výrobce nebo dovozce ještě 10 let po ukončení výroby nebo dovozu výrobku. (tato doba může být nařízením vlády u některých výrobků určena odchylně). Pokud výrobce nebo dovozce poskytuje prohlášení o shodě i dalším osobám nic neporušuje, ale tuto povinnost nemá. Vyjímkou jsou některé druhy výrobků např. strojní zařízení, kde příslušné NV stanovuje povinnost prohlášení o shodě k výrobku přiložit.
    Dva soubory koncovek v jednotném i množném čísle (jeden pro rod mužský životný a jeden pro neživotný) se objevují i u dalších podstatných jmen. Třebaže kodifikační příručky všechny možnosti neuvádějí, viz Životnost podstatných jmen, v úzu je patrná výrazná tendence odlišit různé významy jednoho podstatného jména pomocí koncovek tohoto jména i ve shodě přísudku s podmětem.


Kdo certifikáty vystavuje?

    Některá podstatná jména rodu mužského mohou mít v množném čísle skloňování životné i neživotné, a to bez významového rozlišení, např. slaneček (v množném čísle slanečci i slanečky), uzenáč (uzenáči i uzenáče), ledoborec (ledoborci i ledoborce), ukazatel (ukazatelé i ukazatele), viz Životnost podstatných jmen. Je tedy možná shoda dvojí, s ohledem na to, který tvar (životný, nebo neživotný) v podmětu užijeme: Slanečci byli v lednici. × Slanečky jim byly nabídnuty už k aperitivu. — Uzenáči se zkazili. × Uzenáče hostům chutnaly více než obvykle. — Ledoborci brázdili chladný oceán. × Ledoborce byly natřeny zářivými barvami. — Ukazatelé byli polámaní větrem. × Ukazatele stály podél trati.
    Je-li podmětem jméno rodu muž. živ. v mn. č., píšeme v koncovkách příčestí a jmenných tvarů měkké -i: Naši házenkáři dobyli dalšího vítězství v hlavním městě Slovinska. Mladí muži byli s prací hotovi za dva týdny. Strojvůdci toho dne stávkovali. Vojvodové udržovali pořádek ve svých panstvích pevnou rukou.
    Složitější je následující příklad věty s nevyjádřeným podmětem a doplňkem: Jako děti jsme běhali blátem a skákali přes kaluže. Zde je možné psát ypsilon pouze tehdy, pokud je z kontextu jasné, že dětmi byly pouze ženy, tj. i zde se shoda řídí podmětem, nikoli doplňkem. Další příklady ke shodě s nevyjádřeným podmětem viz Složitější případy shody přísudku s podmětem.


Orientační seznam výrobků na které je třeba posoudit shodu podle zákona 22/1997 Sb.

    Mezi taková podstatná jména patří také veterán (osoba, nebo automobil), nosič (osoba, nebo věc), vodič (osoba, nebo věc) atp.: Váleční veteráni obdrželi vyznamenání za statečnost. × Prahou projížděly nablýskané veterány. — Nosiči byli tichými společníky horských turistů. × Nosiče na jízdních kolech byly ulomeny. — Vodiči pomáhali slepým. × Vodiče byly odstraněny z nebezpečných míst.
    Shoda přísudku s podmětem nezahrnuje pouze shodu slovesných tvarů v přísudku. Tvarově se musí shodovat nejen příčestí činná: Dívky povykoval-y před školou, příčestí trpná: Domy byly stavěn-y, věže vztyčen-y, byly podán-y nadlidské výkony a tvary přídavných jmen v přísudku: Mladíci byli nevychovan-í. Obchod je otevřen-ý, ale i jména v pozici přívlastků: Mlad-í pracovníci byli pochváleni. Rozbit-á kola se kupila za stodolou a jmenné tvary v doplňku: Děti běhaly bos-y. Vojáci se vrátili zdráv-i.
    Prohlášení o shodě je písemné ujištění výrobce nebo dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů platných v ČR a že byl dodržen stanovený postup při posouzení shody . Postup při posouzení shody stanoví zákon 22/1997 Sb. v platném znění a příslušná nařízení vlády (NV).


Jaký je rozdíl mezi Prohlášením o shodě a ES Prohlášením o shodě?

    Ano, u stanoveného výrobku (tzn. u výrobku na které je třeba vydávat prohlášení o shodě), musí být přiložen návod k použití v českém jazyce. Dle zákona 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele se musí návod k použití přikládat i k dalším výrobkům u kterých to charakter výrobků vyžaduje. Vyjímku tvoří výrobky, při jejihž používání nehrozí rizika pro uživatele a pro používání jsou třeba pouze zřejmé nebo obecně známé skutečnosti (§9 zákona 634/92 Sb., o ochraně spotřebitele)
    Označuje-li však podstatné jméno kůň věc neživou, např. věc pouze se koni podobající, je v množném čísle shoda podle rodu muž. neživ.: Tělocvičné koně stály v koutě. Šachové koně chyběly, ostatní figurky ne. Dřevěné koně z kolotoče byly opraveny.
    Návod k použití musí obsahovat návod pro montáž, uvedení do provozu, užití, údržbu a způsob likvidace výrobku a další informace které jsou důležité pro užívání výrobku.Dále by měl obsahovat popis rizik spojených s používáním výrobku a kategorie uživatelů, kteří mohou být ohroženi při užívání výrobku (zvláště děti). Náležitosti návodů k použití upravují příslušná nařízení vlády nebo normy.
    Pro vydání prohlášení o shodě jsou třeba následující dokumenty (všeobecné informace, u některých výrobků může příslušné nařízení vlády upravovat seznam dokumentů odchylně):
    Pokud chcete zvýšit konkurenceschopnost vašeho výrobku můžete požádat o vydání certifikátu na každý stanovený výrobek.


Shoda podmětu s přísudkem (jednoduchý i několikanásobný podmět) - pdf

    Je-li podmět rodu mužského, přísudek má nulovou koncovku, bez ohledu na životnost či neživotnost podmětu: Muž už na hrad nedošel. Petr byl velmi unaven. Hrad byl postaven na vysokém kopci. Příbytek šlechty krášlil široké okolí. K užití přídavného jména nebo příčestí v přísudku viz Konkurence jmenných a složených tvarů přídavných jmen, konkurence přídavných jmen a příčestí trpného.
    Přestože podstatná jména jako osobnosti, hvězdy apod. mohou označovat jak ženy, tak muže, rozhodující je jejich gramatický rod – ženský, a proto píšeme v přísudku -y: Významné osobnosti se sešly na Pražském hradě. Největší filmové celebrity produkovaly nový český film. Hvězdy populární hudby byly uvítány svými fanoušky.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00