Jak na věc


seznam členských zemí eu

Klíčová slova - Srovnání členských zemí EU na základě vybraných ekonomických ukazatelů

    Získejte práci prostřednictvím internetového bankovnictví a dopřejte autorovi co nejvyšší podíl ze zisku za jeho práci. Zašlete 250 Kč na č.ú. 1041664027 / 3030, do pole variabilní symbol uveďte číslo 0402 pro odlišení zvolené práce a do textového pole (např. do pole „Popis příkazce“) napište Vaší emailovou adresu. Práce Vám bude zaslána do 24 hodin od doručení požadované částky.
    SouhrnSummaryKlíčová slovaKey wordsObsah1. Úvod2. Cíl práce a metodika3. Popis ekonomických ukazatelů – literární rešerše3.1. Hrubý domácí produkt3.2. Inflace3.3. Nezaměstnanost3.4. Zahraniční obchod4. Srovnání zemí EU na základě ekonomických ukazatelů4.1. HDP4.1. HDP4.1.1. HDP na obyvatele v paritě kupní síly4.1.2. Míra růstu HDP4.2. Inflace4.3. Nezaměstnanost4.3.1. Míra nezaměstnanosti4.3.2. Míra růstu zaměstnanosti4.3.3. Produktivita práce4.4. Zahraniční obchod4.4.1. Dovoz4.4.2. Vývoz4.4.3. Bilance zahraničního obchodu5. ZávěrSeznam literaturySeznam příloh
    Pro porovnání jsou použity jak statické tak dynamické ukazatele. Je proto možno porovnávat státy jak podle dosahovaných hodnot v jednotlivých letech (např. HDP/obyv.), tak na základě vývoje indikátoru v průběhu sledovaného období (např. míra růstu zaměstnanosti).


Stažení práce - Srovnání členských zemí EU na základě vybraných ekonomických ukazatelů

    Díky grafickému znázornění je možno dobře sledovat vývoj ukazatele v jednotlivých státech. Vývoj je uvažován společně s dosahovanými hodnotami, z čehož jsou učiněny závěry o situaci v zemi.
    Další důležitou informací jsou údaje o zahraničním obchodě země. Je dobré vědět, zda stát spíše výrobky dováží či vyváží, jaké jsou jeho hlavní dovozní komodity, zda vyváží zemědělské nebo průmyslové výrobky apod. I tyto údaje nám poskytnou určitý náhled na daný stát. Zjistíme, v jaké oblasti je země soběstačná (či dokonce úspěšná) a co naopak potřebuje dovážet z okolních států.
    Celkový produkt však není jediným ukazatelem, o který bychom se měli zajímat. Stát může sice hodně vyrábět, ale na druhé straně má třeba problémy s nezaměstnaností a vysokou inflací. To může vést k nepokojům, stávkám, sociálním problémům a celkovému snížení blahobytu obyvatel země.
    Chceme-li posoudit ekonomickou vyspělost země, bude nás jistě v první řadě zajímat celkový produkt daného státu. Díky němu získáme přehled o celkovém výkonu ekonomiky, tedy i jaké byly příjmy obyvatel země.


Jako nejlevnější a nejbezpečnější možnost byla jednoznačně zvolena platba bankovním převodem

    Srovnání zemí EU, hrubý domácí produkt, míra růstu hrubého domácího produktu, míra inflace, míra nezaměstnanosti, míra růstu zaměstnanosti, produktivita práce, dovoz, vývoz, saldo zahraničního obchodu, objemové indexy
    Hodnota celkového produktu ale nemá potřebnou vypovídací hodnotu. Může pramenit například z velkého počtu obyvatel. Je proto dobré hodnotit státy na základě ukazetelů přepočítaných na jednu osobu (např. HDP na obyvatele, produktivita práce) nebo se zaměřit na vývoj indikátoru vzhledem k předchozímu období.
    Tato práce se zabývá porovnáním zemí Evropské unie na základě čtyř makroekonomických ukazatelů. Má za úkol vytvořit určitý přehled o ekonomické situaci v zemi. Snaží se nacházet shodné i rozdílné rysy jak mezi všemi zeměmi Evropské unie, tak v rámci států EU 10 a EU 15. Klade si tedy následující cíle:
    Vychází se přitom z hodnot makroekonomických ukazatelů za dané období poskytnutých Statistickým úřadem Evropské unie. Pro jednotlivé státy je udělán průměr hodnot za sledované období, který je pak porovnáván s ostatními průměry a je vytvořeno pořadí států na základě těchto výsledků.


Úvod - Srovnání členských zemí EU na základě vybraných ekonomických ukazatelů

    Práce se zabývá srovnáním zemí Evropské unie na základě čtyř makroekonomických ukazatelů – hrubý domácí produkt, inflace, nezaměstnanost a zahraniční obchod. Srovnání vychází z údajů zveřejněných Eurostatem – Statistickým úřadem Evropské unie.První část popisuje jednotlivé ukazatele – jejich charakteristiky, způsob výpočtu, nevýhody. Tato část slouží čtenářovi k tomu, aby získal přehled o použitých indikátorech.Samotné srovnávání států Evropské unie obsahuje data pro jednotlivé ukazatele za určité období. Data jsou setříděna podle hodnoty (extrémy, průměrné hodnoty), použita k vytvoření grafického znázornění a k vyhodnocení průběhu. Jednotlivé hodnoty jsou porovnávány a jsou zjišťovány jak podobné tak rozdílné rysy v jednotlivých státech. Nakonec je také vždy připojeno srovnání Evropské unie s Japonskem a USA. V závěru jsou shrnuty výsledky zjištěné u jednotlivých ukazatelů a nechybí ani obecná zjištění.


Základní informace - Srovnání členských zemí EU na základě vybraných ekonomických ukazatelů

    Způsobů jak hodnotit ekonomickou vyspělost země je mnoho. Na základě jediného ukazatele nelze dělat obecné závěry, proto je třeba zohlednit co nejvíce oblastí. Nyní následuje shrnutí zjištěných výsledků pro jednotlivé indikátory. Pokud by byl hrubý domácí produkt jediným ukazatelem pro zjištění ekonomické situace v zemi, bylo by jasným favoritem bez konkurence Lucembursko, které má nejen značný náskok před ostatními státy Evropské unie, ale dokonce jeho hodnoty HDP stále narůstají.Na opačném konci bychom nalezli státy EU 10, mezi nimiž nejnižších hodnot dosahovalo po celé období Lotyšsko. Je ale třeba říci, že rozdíl mezi velikostí HDP na obyvatele v posledním Lotyšsku a předposledním Polsku je velice malý. Celkově státy EU 15 vykazují vyšší hodnoty HDP než státy EU 10. Je zde však i několik výjimek. Stabilně kolem čtrnácté pozice se udržuje Kypr a naopak do prvních patnácti pozic se nevešly Řecko a Portugalsko, před které se tak zařadily Slovinsko a Česká republika.Pod průměrem Evrops


Souhrn - Srovnání členských zemí EU na základě vybraných ekonomických ukazatelů

    Počátky Evropské unie se datují již od roku 1951, kdy vzniklo Evropské společenství uhlí a oceli, jehož členy byly Belgie, Nizozemí, Lucembursko, Francie, Itálie a Německo. K prvnímu úspěšnému rozšíření Společenství došlo o více než 20 let později (v roce 1973), kdy se novými členy staly Dánsko, Irsko a Velká Británie. V té době již Evropské hospodářské společenství mělo tedy 9 členů. V roce 1981 přistupuje do EHS Řecko a o pět let později jsou přijaty také Portugalsko a Španělsko.V roce 1992 byly podepsány Maastrichtské smlouvy (vstoupily v platnost 1.11. 1993), na jejichž základě vznikla Evropská unie. Novými členy Unie se v roce 1995 stávají Finsko, Švédsko a Rakousko a celkový počet členů je 15 – odtud tedy označení EU 15.K poslední rozšíření Unie došlo tzv. variantou „velkého třesku“, kdy v roce 2004 přistoupilo nových 10 států – Česká republika, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Malta a Kypr. Tyto nové země jsou často označovány jako EU 10. Evrops
    Cílem této práce je analyzovat hodnoty makroekonomických ukazatelů dosahovaných státy Evropské unie a porovnat je mezi sebou. Práce by měla na základě dosahovaných hodnot určit pořadí států, porovnat vývoj v průběhu sledovaného období a zaměřit se na podobné i rozdílné rysy v jednotlivých zemích, jak v rámci států EU 15 a EU 10, tak v rámci celé Evropské unie.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00