Jak na věc


sestavení rozpočtu obce

Gregorová Jiřina 27.10.2015 22:35:25

    24 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Současnost V dnešní době žije v obci Velké Těšany 210 obyvatel a v Bařicích 265 obyvatel. Chod obou obcí v současné době řídí sedmičlenné zastupitelstvo, v čele se starostkou Věrou Halamovou a místostarostou obce Markem Halodou. Obecní úřad se nachází v místní části Bařice. (dle sdělení garanta) Obec Bařice-Velké Těšany pomáhá občanům, kteří dlouhodobě nemohou najít práci, a v současné době zaměstnává 2 takové občany. Ti v zimních měsících provádí úklid sněhu z chodníku nebo posyp zledovatělých částí obce. V letních měsících upravují místní zeleň v obou částech obce od travních porostů po okrasné květiny. (dle sdělení garanta) Ostatní obyvatelé obou částí pracují buď v zemědělství, nebo jezdí za prací do Kroměříže, Hulína nebo Holešova. V současné době v obci Bařice je firma na recyklování odpadu. (Proxima Bohemia, 2013, s. 56) V obou místních částích je plno památek, jako např. kaple, které jsou v obou částech obce
    Schodek hospodaření se uhrazuje z finančních prostředků z minulých let nebo se kryje z návratných zdrojů splatných z rozpočtu v následujících letech.1


Rozpočet a financování obce Bařice-Velké Těšany

    35 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín 35 dotace ze Státního fondu životního prostředí, kdy dostala obec dotaci na zateplení mateřské školy ve výši ,- Kč, na územní plán obce ,- Kč a v neposlední řadě také na rekonstrukci knihovny v části Velké Těšany ,- Kč. Zvýšení příjmů lze dosáhnout na položce přijatých transferů, kde by se daly získat finanční prostředky ze Zlínského kraje na předem odsouhlasené projekty, např. na rozvoj místní kultury a zájmové činnosti nebo podporu tradic. Hlavním stanoviskem je sledovat vypsané granty Zlínského kraje. Také by se daly zvýšit příjmy tím způsobem, že by obec nemusela zbytečně utrácet na zbytečných položkách, jako je např. dále zmíněný odpad a tudíž by mohly mít větší příjmy na položce převody vlastních rozpočtových účtů. Od letošního roku by se také mohly zvýšit příjmy z pronájmu, jelikož obec nově zrekonstruovala společenské místnosti v obou částech obce. Položky Daně z příjmů, zisku a kapit. výnosů , ,37 Daně ze z
    14 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín 14 zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání. (Wokoun, 2006, s. 89)


Seriál Rozpočet a závěrečný účet obce

    Obsahem rozpočtu jsou jeho příjmy a výdaje a ostatní peněžní operace, včetně tvorby a použití peněžních fondů, pokud není dále uvedeno, že probíhají mimo rozpočet. Mimo rozpočet se uskutečňují peněžní operace týkající se cizích prostředků a sdružených prostředků. Hospodářská činnost obce se sleduje mimo rozpočtové příjmy a výdaje. Její výsledek se promítne do rozpočtu a je součástí závěrečného účtu obce.
    Rozpočet obce se sestavuje zpravidla jako vyrovnaný. Může být ale také schválen jako přebytkový nebo schodkový. Přebytkový rozpočet lze schválit v případě, jestliže některé příjmy daného roku jsou určeny k využití až v následujících letech nebo jsou-li určeny ke splácení jistiny úvěrů z předchozích let.
    b) smluvně zabezpečenou půjčkou, úvěrem, návratnou finanční výpomocí nebo příjmem z prodeje komunálních dluhopisů územního samosprávného celku ("návratné zdroje").
    Pojem rozpočet územního samosprávného celku je definovaný v §4 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Rozpočet územního samosprávného celku a svazku obcí je finančním plánem, jímž se řídí financování činnosti územního samosprávného celku a svazku obcí.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00