Jak na věc


sankce za nedodržení termínu

Informace o vyjmutí dalších subjektů ze sankčního seznamu OSN

    Současně však FAÚ upozorňuje, že po dobu, kdy tyto subjekty zůstávají na seznamu v přílohách příslušného evropského přímo použitelného předpisu, je třeba dodržovat konkrétní typ omezujícího opatření (sankce), který vůči nim daný předpis stanoví. V opačném případě hrozí postih podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí.
    Ministerstvo financí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu informuje o postupu vývozů v případech, na které dopadají nově vyhlášené sankce EU, přijaté vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Tyto sankce jsou účinné od 1. srpna 2014.
    V souvislosti se současným vývojem v oblasti mezinárodních sankcí FAÚ upozorňuje, na neaktuálnost některých internetových stránek spravovaných Komisí, případně Radou (EU). Ne vždy se lze bezvýhradně spolehnout na zapracování všech změnových a prováděcích předpisů.Z tohoto důvodu FAÚ mění způsob publikování právních předpisů EU z taxativního výčtu, na uvedení odkazů do aplikace EUR-Lex, kde lze nalézt konsolidovaná znění včetně navazujících (změnových či prováděcích) předpisů.
    A.k.a.: STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS F.k.a.: na Address: P.O. Box 19036, Al Nahda Area, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:


Sankce EU ve vztahu k Rusku - žádost o povolení podle čl. 3, resp. čl. 4 odst. 3 nařízení (EU) č. 833/2014 a pokyny Komise

    Finanční analytický úřad informuje, že dne 29. ledna 2019 sankční výbor Rady bezpečnosti OSN týkající se Iráku vyjmul ze svého sankčního seznamu následující subjekty:
    Dne 30. ledna 2019 byly změněny údaje u dvou níže uvedených fyzických osob, vůči kterým se uplatňují opatření mj. zmrazující majetek podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 2255 (2015).
    Finanční analytický úřad informuje, že Evropská komise dne 1. září 2017 vydala a na svých stránkách (http://ec.europa.eu/dgs/fpi/what-we-do/sanctions_faqs_en.htm) zveřejnila dokument „Poznámka Komise k často kladeným otázkám k omezujícím opatřením vůči Sýrii“, neboli, tzv. vodítka k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 36/2012 ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení“).Vodítka mají formu odpovědí na často kladené otázky (FAQ). V české verzi je toto Oznámení Komise dostupné na stránkách: http://ec.europa.eu/dgs/fpi/documents/faqs_post_isc_clean_cs.pdf.


Pokyny Evropské komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014:

    Účelem vodítek je vysvětlit některá ustanovení nařízení a usnadnit tak jejich provádění zejména v praxi hospodářských subjektů a nevládních (neziskových) organizací. Komise současně upozorňuje, že nejde o vyčerpávající dokument, který by pracoval se všemi ustanoveními nařízení. Pokud by v interpretační praxi vznikly další otázky, může Komise vodítka doplnit.
    Finanční analytický úřad informuje o spuštění nové internetové stránky s praktickým nástrojem, tzv. Sankční mapou EU, ke zjišťování informací o sankcích EU, včetně možnosti vyhledávání, zda se vůči konkrétní osobě, subjektu nebo orgánu uplatní sankce EU a v kladném případě pak lze jeho pomocí také dohledat i jaký konkrétní typ sankce se použije. Stránku spravuje Evropská komise a samozřejmě se jedná o informativní nástroj ke zjištění základní informace. Závazně pak lze stav sankce zjistit v konkrétním předpisu, který v daném případě sankci zavádí a k němuž se prostřednictvím sankční mapy lze také dobrat. Sankční mapa EU zohledňuje pouze účinná omezující opatření (sankce) stanovená EU, a to buď implementací příslušných rezolucí Rady bezpečnosti OSN či jako vlastní, tzv. autonomní sankce EU. Nezohledňuje tedy tzv. národní sankce členských států EU nebo jakýchkoli třetích států.Sankční mapa EU: https://www.sanctionsmap.eu/


Vodítka Evropské komise k omezujícím opatřením vůči Sýrii

    Kompletní verze seznamu osob a subjektů, vůči kterým se uplatňují sankce OSN je dostupná zde: https://www.un.org/securitycouncil/content/un-scconsolidated-list.
    Dále byla přijata omezení týkající se zboží pocházejícího z Krymu nebo ze Sevastopolu v reakci na jejich protiprávní anexi. Při obchodování s partnery z Ruska je proto třeba dbát i na dodržování stanovených omezení vůči subjektům na Krymu. Mimo jiné nelze vyvážet zboží uváděné v příloze III nařízení Rady (EU) č. 692/2014, pokud by bylo určeno ke konečnému použití na Krymu. Příslušná opatření jsou obsažena v těchto dokumentech:
    A.k.a.: STATE COMPANY FOR BUILDING CONTRACTS F.k.a.: na Address: P.O. Box 19036, Al Nahda Area, Baghdad, Iraq Listed on: 26 Apr. 2004 Other information:


Sankční mapa EU k mezinárodním sankcím

    V souvislosti s některými omezeními, stanovenými v oblasti mezinárodních sankcí vůči Rusku FAÚ zveřejňuje „Pokyny Komise k provádění některých ustanovení nařízení (EU) č. 833/2014“. Tyto pokyny, vypracované formou odpovědí na otázky vyvstalé v praxi provádění protiruských sankcí, Komise vydává s cílem zajistit jednotné provádění stanovených mezinárodních sankcí ze strany vnitrostátních orgánů a dotčených stran. Komise deklaruje, že jde o její interpretaci některých ustanovení předmětného nařízení. Účelem není pojednávat vyčerpávajícím způsobem o všech ustanoveních nebo vytvořit nová legislativní pravidla. Podle zakládajících smluv může právně závazný výklad aktů vydávaných orgány Unie podávat pouze Soudní dvůr Evropské unie.V návaznosti na dosavadní zkušenosti s praktickou aplikací sankcí vůči Rusku Komise svým oznámením naposledy ze dne 25. 8. 2017 pokyny aktualizovala a doplnila. Ve snaze předejít jakýmkoli aplikačním potížím FAÚ zveřejňuje zatím dostupnou anglickou jazykovou verzi s


Zasílání informací o nových příspěvcích

    Title: Maulavi Designation: Minister of Frontier Affairs under the Taliban regime DOB: a) Approximately 1942 b) Approximately 1948 POB: a) Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province, Afghanistan b) Neka District, Paktika Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Jalaluddin Haqani b) Jallalouddin Haqqani c) Jallalouddine Haqani Low quality a.k.a.: naNationality: Afghanistan Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 31 Jan. 2001 ( amended on 3 Sep. 2003, 18 Jul. 2007, 21 Sep. 2007, 27 Sep. 2007, 1 Feb. 2008, 31 Jul. 2008, 3 Oct. 2008, 29 Nov. 2011, 11 Feb. 2014, 30 Jan. 2019 ) Other information: Father of Sirajuddin Jallaloudine Haqqani (TAi.144), Nasiruddin Haqqani (TAi.146) and Badruddin Haqqani (deceased). Brother of Mohammad Ibrahim Omari (TAi.042) and Khalil Ahmed Haqqani (TAi.150). He is an active Taliban leader. Believed to be in Afghanistan/Pakistan border area. Head of the Taliban Miram Shah Shura as at 2008. Belongs to Zadran tribe.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00