Jak na věc


rizika při darování kostní dřeně

Modely měření tržního rizika

     Nejčastějším zdrojem rizika (nebezpečí) jsou vlastnosti předmětů, látek nebo jevů (hořlavost, výbušnost, toxicita, žíravost, napětí, kinetická energie,…)
    Čistírna odpadních vod | Čistírna odpadních vod do 125 EO | Jímky | Lapáky tuků | Plastové nádrže | Septiky | Vodoměrné šachty | Zemní filtry | Čiřiče vody | Provzdušňovací věže | Horizontální provzdušňovač | Ventingové stanice | Odlučovač lehkých kapalin | Biofiltry | Biologický dočišťovací filtr | Vzduchové filtry | Domácí úpravny vody


Stresové testování

    Zaměstnavatel je povinen soustavně vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, zjišťovat jejich příčiny a zdroje. Na základě tohoto zjištění vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění a provádět taková opatření, aby v důsledku příznivějších pracovních podmínek a úrovně rozhodujících faktorů práce dosud zařazené jako rizikové mohly být zařazeny do kategorie nižší. K tomu je povinen pravidelně kontrolovat úroveň BOZP, zejména stav výrobních a pracovních prostředků a vybavení pracovišť a úroveň rizikových faktorů pracovních podmínek, a dodržovat metody a způsob zjištění a hodnocení rizikových faktorů.
    Pro identifikaci nebezpečí a analýzu rizik je možné využití různých metod (např. SWOT analýz, apod.) Zaměstnavatel musí dokumentovat postup a výsledky identifikace nebezpečí a hodnocení rizika na pracovišti. 
    Na poznání rizika proto musí navazovat objektivní posouzení, zda je přijatelné vzhledem k možným následkům. Účelem je zajišťovat BOZP ve vztahu ve všech aspektech spojených s prací, počínaje soustavným vyhledáváním rizik a konče praktickou realizací opatření přijímaných k ochraně zaměstnanců před jejich působením (zjišťováním příčin, zdrojů a přijímání opatření k jejich odstraňování/ omezení působení na minimum).
    Pojem „riziko“ není v Zákoníku práce (ZP) blíže specifikován. Obecně znamená možnost výskytu nebezpečné události nebo situace (pravděpodobnost tohoto výskytu) a s ním spojené negativní následky pro život a zdraví zaměstnanců.


Analýza řízení tržního rizika a nastavení limitů

    Likvidní riziko lze zjednodušeně definovat jako stav, kdy firma nemá peníze na včasné plnění svých závazků vůči věřitelům (dodavatelé, banky, finanční úřad, zaměstnanci, pojišťovny aj.). Čím je situace vůči věřitelům vyhrocenější, tím je rozhodování managementu méně nezávislé. Banka se rozhodne sesplatnit provozní úvěr, či v lepším případě jen zvýší úrokové sazby a bude požadovat dozajištění angažovanosti. Dodavatel zastaví dodávky a bude vyhrožovat sankcemi, soudní žalobou/exekucí, uplatněním směnky, podáním insolvenčního návrhu či v lepším případě jen zvýší cenu a omezí dodávky. Finanční úřad Vám zablokuje bankovní účet příkazem k exekuci, pokud nedomluvíte splátkový kalendář atp.
    Analýza rizika | Ekologické audity | Posudky EIA | Vodovody a kanalizace | Úpravny vody | Havarijní služba | Hydrogeologické průzkumy a nové zdroje vody | Inženýrskogeologické průzkumy | Likvidace ekologických zátěží | Moderní sanační postupy | Odběry vzorků a zajištění analýz | Odradonování, optimalizační studie | Plastikářská výroba | Průzkumné práce | Semináře a konference | Vydávání odborných publikací | Revitalizace vodotečí a rybníků, zadržování vody v krajině | Vodohospodářské studie | Projekční činnost v oblasti komplexních pozemkových úprav
    Líbil se vám tento článek, nejste našim klientem a máte zájem odebírat novinky? Zaregistrujte se bezplatně  k odběru novinek a jako poděkování Vám odešleme Kupon na slevu 10% na námi pořádaná školení. Kupón je přenosný.


Tržní riziko dle Basel II

    Zaměstnavatel musí zjistit rizika způsobená jednotlivými zdroji nebezpečí tak, že stanoví pravděpodobný následek možné nehody a pravděpodobnost, s jakou nehoda s uvedeným následkem může vzniknout. V rámci postupu (postupů) identifikace nebezpečí pro zdraví a bezpečnost a hodnocení rizik se musí věnovat pozornost nepříznivým okolnostem, spojeným:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00