Jak na věc


republikáni v usa

6.4. Demokratická platforma

    to Josef: Mě jen šokuje způsob vašeho psaní. Nechci se s vámi dlouze hádat, podívejte se na níže přiložený odkaz. Nejedná se o relevatní zdroj, je to jen takový přehled, spíše pomůcka pro žáky základní školy. Pro mě je tak moc legrační, že v ní vidím 4 prezidenty za stranu Whigů, o kterých údajně vaše zdroje tvrdí, že neexistují. http://www.enchantedlearning.com/history/us/pres/list.shtml ' target="_blank" rel="nofollow"> http://www.enchantedlearning.com/history/us/pres/list.shtml
    Politické strany v USA se považují za strany typu ,,catch all parties´´ neboli ,,chyť vše´´, S tímto termínem přišel jako první politolog Giovanni Sartori. Tyto strany jsou specifické tím, že se snaží zaujmout co nejširší voličskou základnu. Tím pádem se snaží omezit svou ideovou vybavenost a veškeré politické sliby volí tak, aby co nejvíce lidí oslovily a naopak co nejméně pobouřily popřípadě nezaujaly. Toto tvrzení hodlám ve své práci potvrdit v poslední části zabývající se republikány a demokraty a jejich politikou a především jejich politickými platformami (Heywood, 2008, s.353).


Soukromé vojenské společnosti v Sierra Leone: přínos nebo hrozba? (2. část)

    V polovině 19. století nadešla krize politických stran, která souvisela s řešením otázky otroctví. Demokraté se v této krizi rozpadli. Část protiotrocky smýšlejících se spojila s částí Whigů a vznikla republikánská strana. Tuto krizi dovršily presidentské volby v roce 1860, které za republikány vyhrál Abraham Lincoln a následná občanská válka. Ta měla za následek totální úpadek demokratické strany, která byla spjatá s prootrokářskou politkou a znovu se vrátila na výsluní až ve 30. letech 20. století kdy v době ekonomické krize přišel Franklin Delano Roosevelt se svou politkou New deal, která spočívala ve větší citlivosti k menšinám a jejich integraci do společnosti (Dvořáková, 1999, s. 191).
    Republikánská strana má ve znaku slona. Existuje mnoho různých provedení. Vznik tohoto znaku se datuje na rok 1874. Tehdy se během voleb snažili demokraté zastrašit voličskou základnu republikánů. Kreslíř Thomas Nast toto vyobrazil v týdenníku Harper´s weekly právě tím, jak demokratický oslík straší republikánského slona a tyto dva znaky od té doby již stranám zůstaly do současnosti[14].


Maltský stranický systém a bipartismus

    vážený kolego,je smutné, že narozdíl od kolegy Jarka nejste schopen konkrétně popsat s čím jste na mé práci nespokojen. To, že jesem bohužel vynechal čtyři prezidenty za stranu whigů je sice tristní, aleza polehčující okolnosti lze považovat to, v jaké situaci se dostali do postu a délka trvání jejich prezidentského mandátu (jenom jeden z nich vydržel celé volební období). Tím, že jsem zde svou práci zveřejnil, jsem jí zároveň vystavil kritice. Díky tomu jsem získal zkušenosti a naučil jsem si vždy informace verifikovat z více zdrojů, než je začnu považovat za správné. Tak by asi studentský internetový časopis měl i fungovat. Aby zde autoři získávali zkušenosti. Nelze asi očekávat od studentů prvních ročníků světoborné a bezchybné práce.Mrzí mě též, že považujete oficiální stránky republikánů a demokratů a jejich stranické platformy za zdroje "wiki" charakteru. Když bych využil jstoru a ebsca v této tématice, narazil bych asi také na autory, kteří čerpali z oficiálních stranických plat
    Demokraté se dlouhodobě zaměřují na intervence do státní ekonomiky, na začleňování menšin do společnosti a hlásí se více k ochraně životního prostředí (Dvořáková, 1999, s. 196).
    Politické strany v USA jsou velmi odlišné do evropských. Především nemají žádnou pevnou strukturu a hierarchii. Jsou spíše volnými sdruženími, která se aktivizují jednou za čtyři roky v období voleb. Rozdíly mezi názory členů jedné politické strany v odlišných regionech USA jsou mnohem markantnější než v Evropě, kde platí, že periferie plní nařízení z centra.


7.2. Voličská základna

    Dlouhodobě mají republikáni silnější voličskou základnu u mužů než u žen, v roce 1984 volilo republikány dokonce 63% mužů. Naopak opačný trend se dá vysledovat u černošského obyvatelstva, kdy menšiny bývají dlouhodobě volební jistotou demokratů, ale od roku 2000 mají republikáni vždy nad 54% hlasů volících černochů. U vysokoškolsky vzdělaných měli převahu v 80. Letech. V současnosti tomu již tak není a vysokoškolsky vzdělané opět získávají až ve volbách roku 2004[15].
    V roce 1848 vznikl demokratický federální výbor, který je v současnosti nejdéle fungující politickou organizací na světě[3].
    Právně jsou politické strany v USA vymezeny 1. Dodatkem k ústavě. Ten zaručuje právo na sdružování. Žádný konkrétnější zákon na federální úrovni nebyl nikdy přijat. Tudíž získávají poměrně volný prostor jednotlivé státy federace. Ty se ale zabývají především možnostmi financování volebních kampaní a organizací primárních voleb . Též upravují podmínky pro zařazení na kandidátní listinu a to na všech úrovních (Dvořáková, 1999, s. 191 – 192).


7.3. Republikánská platforma, shody a rozdíly mezi ní a demokratickou platformou

    Všichni volitelé svůj hlas odevzdávají tomu kandidátovi na presidenta, který ve státě získal většinu. Ale není tomu tak ve všech státech. Výjimku tvoří některé státy, které mají pouze tri volitele. Těmito státy jsou Nebraska a Maine, kde vítěz získává dva hlasy a protikandidát získá jeden volitelský hlas. Z těchto informací je patrné, že každý kandidát se snaží získat si přízeň především v největších státech USA (Dvořáková, 1999, s.189).
    [11] Democratic National Convention Committee, Inc.: The 2008 democratic national Platform. V elektronické http://www.democrats.org/a/party/platform.html (online, 18.3.2009).
    První primárky se tradičně konají v únoru ve státě New Hampshire. Paradoxem je, že výsledky v tomto prvním klání v poměrně malém státě bývají sledovány odbornou veřejností a někteří kandidáti na nominaci se po tomto neúspěchu vzdají i své kandidatury. Příkladem může být i president Lindon Johnson, který v roce 1968 po neúspěšných primárkách v New Hamsphire vzdal další snahy (Dvořáková, 1999, s.188).


4.1.1. Historie primárek

    [15] Statistické údaje čerpány z U.S. Census Bureau dostupné na, :www.census.gov/compendia/statab/tables/09s0382.xls+voters&access=p&output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&client=default_frontend&site=census&proxystylesheet=default_frontend&oe=ISO-8859-1" >http://search.census.gov/search?q=cache:adwxd2f_-GQJ :www.census.gov/compendia/statab/tables/09s0382.xls+voters&access=p&output=xml_no_dtd&ie=UTF-8&client=default_frontend&site=census&proxystylesheet=default_frontend&oe=ISO-8859- 1 (online, 21.3.2009).
    Členské schůze jsou v podstatě obdobou primárních voleb. Fungují tak, že voliči volí přímou metodou delegáty, kteří slibují svou podporu kandidátovi politické strany. První členská schůze se obvykle koná ve státě Iowa ještě před tím, než se konají první primárky v New Hampshire (Dvořáková, 1999, s.188).
    Předem zdůrazňuji, že ani z platformy demokratické, ale ani republikánské nehodlám vyvozovat jakékoliv závěry a zaměřil jsem se pouze na popisný charakter této části práce. Je to samozřejmě z důvodů neobjektivnosti těchto platforem, které slouží především jako předvolební ,,tahák´´ na čtenáře. Demokratická platforma je například doprovázena úryvky dopisů nespokojených voličů se současnou administrativou. Uvádím zde tedy obsah platforem spíše pro přehled témat, kterými se obě strany zabývají a v čem se alespoň částečně shodují.


2.1. Vznik a vývoj demokratické strany

    President byl v celé historii vždy zvolen z řad republikánů nebo demokratů. Nikdy se v tomto bipartijním státě nestalo, že by byl zvolen prezident z jiné politické strany, jelikož ostatní politické strany v USA nedostávají do součtu ve volbách více než 5% hlasů. Navíc platí nepsané pravidlo, že politické strany v USA existují jednou za čtyři roky, a to právě v období voleb. Právě kvůli důležitosti voleb a především těch prezidentských, jsem je zahrnul do své práce (Dvořáková, 1999, s.189, 194).
    Na prezidentské kandidáty jsou kladeny vysoké nároky nejenom v politické rovině, ale důležitá je i image a dojem nejenom ze samotného kandidáta, ale z celé jeho rodiny (Dvořáková, 1999, s.188 -190).
    [6] Citováno z originálu: "Free soil, free labor, free speech, free men, Fremont." Dostupné na http://www.gop.com/About/AboutRead.aspx?Guid=a747a888-0ae6-4441-94f4-2a3a6561f872 (online, 19.2.2009).


6.4.2. Obnova Amerického snu podle demokratů

    to Jarek: za Wilsona se opravdu omlouvám, bylo to myšleno tak, že to byl první prezident z řad demokratů ve 20. století. Co se oslíka týká: v textu není řečeno, že oslík vznikl v roce 1874 ale v té době vznikl znak slona a díky vyobrazení kreslíře Nasta tyto znaky stranám již zůstaly. K pozici republikánů v 19. století: doporučuji si přečíst něco z internetových odkazů ze kterých jsem čerpal a zajisté se dozvíš, že sice Whigové neměli prezidenta, ale v této době byli rozhodně silnější než republikáni. Nevylučuje se to absolutně s tím, že whigové neměli prezidenta a republikáni později ano. Za tvrzením, že republikáni zpočátku hráli ,,třetí housle´´ si stojím. Co se týká republikánských demokratů vs demokratických republikánů. Republikánští demokraté byl oficiální název, ale jestli si dobře pamatuji z tvorby této práce, v různých zdrojích se tento volně zaměňuje. Co se týká zdrojů: učebnice byly vskutku dvě ale domnívám se, že byly více než dostatečně doplněny relevantními zdroji z inte
    Kolegium volitelů se v USA používá pro volbu Amerického presidenta. Svou logikou a systémem odpovídá přímé volbě, ale je mnohem složitější. V praxi tento systém funguje tak, že v každém z 50 států USA se přímo volí volitelé. Jejich počet je v každém státě určen součtem poslanců ve sněmovně reprezentantů a senátu. Tudíž nejmenší státy mají volitele 3 a naopak největší Kalifornie má v současnosti 54 volitelů. Celkem tvoří kolegium volitelů celkem 538 volitelů, kteří zastupují všech 50 států federace. K vítězství ve volbách je potřeba získat minimálně 270 hlasů (Dvořáková,1999, s. 189).
    Prezidentské volby jsou v USA nejsledovanějším politickým kláním a jejich průběh se podobá spíše soubojům sportovních týmů. Medializace prezidentských voleb je totiž ohromná a náklady na prezidentské kampaně se pohybují v desítkách milionů dolarů (Říchová, 1999, s.189).


7.1. Znak republikánů a jeho vznik

    V této části práce bych chtěl vysvětlit, co to jsou primárky a členské schůze a jak fungují. Též se budu zabývat jejich vznikem a rozdíly mezi oběma volebními principy. Tuto pasáž jsem do své práce začlenil především proto, že primárky a členské schůze jsou nejdůležitějším nominačním systémem pro všechny politické strany v USA a jsou svým charakterem velmi specifické.
    Demokratická strana ve svém nejnovějším politickém plánu pro rok 2008 slibuje, že je vybrána pro udržení národní bezpečnosti a příležitosti expanze pro každého Američana. Dále tvrdí, že tento závazek je zohledněn v agendě, která zdůrazňuje ekonomický růst, dostupnou zdravotní péči pro všechny Američany, a v poslední řadě také zabezpečení národa při ochraně občanských práv a svobod. Dále ve svém plánu demokratická strana slibuje v době ekonomické krize získání milionů nových míst, odbourání ropné závislosti státu a hledání alternativních a obnovitelných energií[7].
    S politikou republikánské strany se dlouhodobě ztotožňuje zhruba čtvrtina obyvatelstva. To ale neznamená, že by republikáni nebyli rovnocennou opozicí demokratům v tomto bipartijním systému. Republikáni se dlouhodobě opírají především o vysokoškolsky vzdělané a křesťanské obyvatelstvo. Též o podnikatele, ikdyž na jihu volí i bohatší vrstvy spíše demokraty (Dvořáková, 1999, s.197).


6.4.1. Preambule demokratické platformy

    V otázkách armády a obrany se republíkáni s demokraty až na jednom bodě naprosto shodují, nebo doplňují. Jak jsem již zmínil, tak nejvýrazněji se rozcházejí v otázce vojenské intervence v Iráku. Nopak absolutně se shodují na důležitosti boje proti terorizmu, kyberterorizmu, a bioterorizmu. Republikáni se více zaměřují na problematiku ochrany hranic. Vyzdvihují důležitost boje proti uprchlíkům z jiných států (především z Mexika a Kuby) a zabránění průniku drogových kartelů. Více se také zaměřují na otázku podpory válečných veteránů a zkvalitnění zdravotní péče právě pro tuto skupinu obyvatelstva. Jejich cílem tedy již tradičně je, vyvolat v potencionálních voličích co největší vlnu patriotismu. Přicházejí rovněž s myšlenkou zkvalitnění služeb linky 911 a její modernizaci. S demokraty se schodují na nutnosti zkvalitnění funkcí zpravodajské služby jako prevence teroristické hrozby. Naopak v otázce zahraniční politiky a navazování nových partnerských vztahů se odlišují. Zatímco demokraté m
    Politické strany v USA jsou velmi odlišné do těch Evropských. Především nemají žádnou pevnou strukturu a hierarchii. Jsou to spíše volná sdružení, která se aktivují především jednou za 4 roky v období voleb. Názory členů jedné politické strany v odlišných regionech USA jsou mnohem markantnější než v Evropě, kde platí, že periferie plní nařízení z centra (Heywood, 2008, s.353).
    Primárky neboli primary elections jsou nejpoužívanějším volebním mechanismem v USA. Jsou to vlastně vnitrostranické volby, v nichž se vybírají kandidáti do boje v následujících volbách státních. Využívají se k výběru delegátů stranických konvencí a k výběru stranických leaderů. Ve většině federalizovaných jednotkách v USA se využívají takzvané uzavřené neboli closed primaries. V těchto primárkách se mohou účastnit pouze registrovaní stoupenci dané politické strany. Naproti tomu otevřených primárkách se mohou účastnit i neregistrovaní voliči (Heywood, 2008, s.352).


6.3. Voličská základna

    Barack Obama shrnul strategii zahraniční politiky do sedmi bodů: ukončení války v Iráku, poražení Al Quaedy a poražení radikálních extrémistů, zajištění jaderných zbraní a materiálu od teroristů, revitalizace a podpora armády, obnovení vztahů a zajištění bezpečí, rozšíření demokracie, ochrana planety dosažením energetické bezpečnosti a bojem proti klimatickým změnám.
    V roce 1912 se se stal Woodrow Wilson prvním demokratickým presidentem USA a vedl Spojené Státy v první světové válce. Zasadil se o vznik ligy národů a utvoření výboru federálních rezerv (Federal Reserve Board) a o prosazení prvních zákonů dělnického a dětského blahobytu[4].
    Demokraté ale tvrdí, že problém není krize samotná, ale že je mnohem hlouběji. Tvrdí, že problém nastal po úspěšných 90. Letech v režii Billa Clintona. Po období kdy padl komunismus a zvítězil kapitalismus.Objevily se nové výzvy, ale ty byly pod vládou republikánů za posledních osm let zanedbány a to se v současné krizi projevuje.
    První strany v USA vznikly již v roce 1792 jako kaukusy v rámci kongresu[1]. Definitvně se pak utvořily v roce 1800 v průběhu prezidentských voleb. Dají se považovat za první moderní politické strany v celosvětovém měřítku, ale přesto to ještě nebyly strany současného charakteru (Heywood, 2008, s.352).


Geopolitika Sovětského svazu v letech 1945 až 1989

    Republikánská strana je stranou prezentující politiku volného trhu, větší investice do armády a dlouhodobě se snaží prosazovat Americké velmocenské postavení. Dlouhodobě razí republikáni spíše konzervativní politiku. (Dvořáková, 1999, s.196).
    [9] Democratic National Convention Committee, Inc.: The 2008 democratic national Platform. V elektronické formě dostupná na: http://www.democrats.org/a/party/platform.html (online, 19.2.2009).
    Tento zákon pamatoval i na omezení příspěvků pro jednotlivé kandidáty. A to následujícím způsobem. Maximální příspěvek od jednotlivce je 1 000 dolarů a od organizace 5 000 dolarů. Existuje i řada organizací, které se přímo zabývají sháněním financí a příspěvků na prezidentskou kampaň. Mezi ně patří například Výbory pro politcké akce neboli Political Action Committees (Říchová, 1999, S192).


5.1. Financování prezidentských kampaní

    V úvodu se zde demokraté odvolávají na skvělé ,,vůdce´´ v 20. Století, kteří byli schopni Ameriku vynést na vrchol ekonomický i společenský. Též, ale konsatují, že za posledních osm let pod vedením republikánů USA tento statut vedoucího státu ztratila a USA přestala bojovat proti výzvám. Slibují, že Obama je nástupcem velkých vůdců a pod jeho vedením a vedením demokratické strany se USA opět těmto výzvám postaví čelem. Za výzvy současnosti označují demokraté především globální oteplování, živelné pohromy a samozřejmě terorismus.
    O demokratické straně jako takové poté můžeme mluvit v roce 1824, kdy kandidát na presidenta Andrew Jackson prohrál v prezidentských volbách s Johnem Quincy Adamsem. Výsledek byl sice nerozhodný, ale v takové situaci rozhoduje kongres a ten zvolil Adamse. Jackson se rozhodl zabránit podobnému neúspěchu pro příští volby a začal vytvářet hustou síť organizací pro svou podporu v příštích volbách. Tak vznikla demokratická strana proti níž se brzy vytvořila strana Whigů (Dvořáková, 1999, s.191).
    V poslední části platformy se píše o změnách imigračních zákonů a například i o hurikánu Kathrina a o tom, jak poukázal na nedostatky v organizaci při živelných pohromách a nutnosti zlepšení této organizace a předcházení těchto katastrof[13].


Soukromé vojenské společnosti v Sierra Leone: přínos nebo hrozba? (1. část)

    Z tohoto základního plánu je jasně patrné, že tato strana je opravdu stranou typu ,,catch all´´´. Jelikož ani jeden z těchto bodů není takový, aby mohl znechutit potencionálního voliče a naopak oslovil co nejvíce potenciálních voličů, kteří nejsou rozhodnuti.
    Je zajímavé, že oproti prezidentským volbám kandidáti do kongresu nemají vůbec přístup k federálním finančním podporám a mohou tedy volně získávat finanční podpory od soukromých osob (Říchová, 1999, S.193).
    Sama demokratická strana uvádí, že vznikla již v roce 1792 jako kaukus v rámci kongresu veden Thomasem Jeffersonem bojující za zákoník práv proti elitistickému sdružení federalistů. Roku 1800 se pak stal Thomas Jefferson prvním demokratickým prezidentem zvoleným za stranu s oficiálním názvem ,,republikánští demokraté´´. Jefferson byl zvolen celkem dvakrát a po něm následoval za tuto stranu James Madisonem, který se zasadil o zkvalitnění Amerických ozbrojených složek a upevnil Americkou nezávislost při porážce Britů ve válce roku 1812[2].


2.2. Vznik a vývoj republikánské strany[5]

    Tradice primárních voleb se datuje k počátkům 20. Století. Prvním státem, který se rozhodl dát lidem moc zvolit delegáta na sjezd byl stát Wiconsin v roce 1906. Každý volič volí kandidáta za svou favorizovanou stranu a v některých státech je možno rozhodovat i o kandidátovi soupeřící strany (Dvořáková, 1999, s.188).
    Holík, Josef. Republikáni a demokraté v USA [online]. E-polis.cz, 3. leden 2010. [cit. 2019-09-11]. Dostupné z WWW: <http://www.e-polis.cz//clanek/republikani-a-demokrate-v-usa.html>. ISSN 1801-1438.
    K výsledkům primárních voleb nebo členských schůzí přistupují obě hlavní strany zcela odlišně. Republikáni na základě většinového principu. To v praxi znamená, že vítězný kandidát v daném státě získává všechny delegátské hlasy za daný stát. Demokraté využívají proporční výsledky.


Komparace správního systému ČR a SRN se zaměřením na územní samosprávu

    Vyjadřovat se ke kvalitě článku, který více než vychází ze 2 základních učebnic, příliš nemá cenu. Nevím, kde autor vyčetl, že Wilson byl první demokratický prezident USA. Dávno před ním už v Bílém domě úřadovali demokraté Jackson, Burem, Polk, Pierce, Buchanan a Cleveland. Divné, autora při psaní nenapadlo, že by demokraté asi nebyli moc úspěšnou stranou, kdyby obsadili post prezidenta až po 90 letech své existence. Dalším absurditou je fakt, že autor hovoří v jedné části článku o republikánech jako o "třetí straně" za demokraty a Whigy, ale později bez bázně uvede, že: "President byl v celé historii vždy zvolen z řad republikánů nebo demokratů. Nikdy se v tomto bipartijním státě nestalo, že by byl zvolen prezident z jiné politické strany..." Opět mi to přijde jako lajdáctví, pokud již v úvodu autor uvádí federalisty a demokratické republikány (na jednom místě dokonce otáčí pořadí a mluví o republikánských demokratech), na nezávislé prezidenty nehledě. Na závěr si neodpustím malé rýpn
    Republikánská strana vznikla v 50. letech 19. století. První informační schůze strany se konala v Riponu ve státě Wisconsin. První oficiální schůze strany se pak konala 6. Července 1854 v Jacksonu v Michiganu.
    Jelikož demokraté se již od třicátých let 20.století orientují především na menšiny a jejich integraci do společnosti, jsou tyto menšiny silným pilířem pro demokratickou stranu. Především afroameričané, hispánci, a náboženské menšiny. Též již z doby občanské války platí, že demokraté mají silnou voličskou základnu na jihu a to i mezi bohatšími vrstvami obyvatel a vysokoškolsky vzdělanými, byť právě tyto dvě skupiny jsou pilířem především pro republikány (Dvořáková, 1999, s.196).
    Financování prezidentských kampaní bylo po dlouhou dobu velmi stěžejní politickou otázkou. Jelikož hlavním zdrojem financí pro prezidentské kandidáty byl soukromý sektor a nestátní organizace, docházelo k ovlivňování na obou stranách a hrozila korupce.


6.4.3. Obnova pozice USA ne mezinárodním poli v současné platformě[12]

    Vznikem a vývojem demokratické strany jsem se zabýval již zpočátku své práce. Nyní se budu věnovat především otázkám jako je voličská základna, základní ideje této strany, politická platforma pro rok 2008 a její srovnání s tou republikánskou, politika demokratické strany a řadou dalších otázek.
    Mým úmyslem bylo v této práci vytvořit všeobecný přehled o dvou největších politických stranách v USA a vlivech, které je ovlivňují. Též jsem na základě zmínění teorie catch all parties chtěl pomocí porovnání aktuálních politických platforem obou těchto stran potvrdit jejich zařazení do této kategorie. Výsledkem by tedy měl být ucelený všeobecný přehled o těchto dvou politických stranách, jejich voličských základnách a jejich politice.
    Preambule začíná zmíněním velkého významu USA ve dvacátém století a jeho dominantního postavení. Zmiňují poražení fašismu, komunismu. Též zmiňují nejsilnější střední třídu na světě. Ale tvrdí, že dnes stojí USA na křižovatce v době krize. Ekonomika USA upadá a planeta je v ohrožení. Proto demokraté přicházejí se svou strategií padesáti států a novou politikou shrnutou v platformě a slibují řešení všech těchto palčivých problémů.[10]


6.2. Plán demokratické strany

    V 70. letech 20. století se toto začalo řešit. Nejprve federálním zákonem z roku 1971, který umožňoval kandidátům čerpat finance od státu a posléze i jeho novelou z roku 1974. Tato novela upravuje především limit dotací státu na kampaň. Pro uchazeče o nominaci stanovila limit 28 milionů dolarů a po kandidáty na presidenta 55 milionů dolarů. Pro získání dotace je ale potřeba splnit následující podmínky. Nárok na federální finanční podporu má nárok ten uchazeč, který získá minimálně ve 20 státech příspěvek 5000 dolarů s tím, že dar od jednotlivce nesmí přesáhnout hranici 250 dolarů a přitom jsou zakázány příspěvky z osobních nebo rodinných účtů na kterých je více než 50 000 dolarů. Jak jsem již výše zmiňoval, v případě že takovýto kandidát uspěje v primárních volbách a stane se oficiálním kandidátem politické strany, výše jeho finanční podpory se vyšplhá až na částku pohybující se okolo 55 milionů dolarů. Ale v případě že je to kandidát za malou politickou stranu, tato částka se radikáln
    V roce 1856 se republikáni stali národní stranou když za ně kandidoval John C. Fremont se svým sloganem: ,,svobodná půda, svobodná práce, svoboda slova, svobodný lid, Fremont.´´[6]
    [13] Democratic National Convention Committee, Inc.: The 2008 democratic national Platform. V elektronické formě dostupná na: http://www.democrats.org/a/party/platform.html (online, 19.2.2009).
    Jako poslední bod jejich politického plánu zmiňují takzvanou strategii 50 států (fifty state strategy). V této ,,strategii´´ slibují, že když jim voliči dají své hlasy, jsou schopni vyhrát volby na všech úrovních a získají Ameriku zpět hlas po hlase.[8]
    Vážení uživatelé, byl jsem nucen (opět!) smazat vulgární příspěvek. Tentokrát od uživatele "Valtr". Vyzývám ho proto, aby, pokud chce, svůj příspěvek přeformuloval. Děkuji za pochopení.


Primárne aspekty straníckych systémov podľa Sartoriho a ich aplikácia na Slovensko

    [10] Democratic National Convention Committee, Inc.: Democratic Platform v elektronické formě dostupná na: http://www.democrats.org/a/party/platform.html (online, 19.2.2009).
    Vážený pane kolego pokud něčemu nerozumíte tak o tom raději nepište respektive to nezveřejňujte. Postavit text na práce na dvou knižních zdrojích, které navíc lze jen těžko považovat za relevantní a několika internovým zrojům tipu "wiki" považuji za nedostatečné, alespoň jste si mohl dát práci využít články z odborných časopisů, které jsou vám dostupny na Jstoru či Ebscu. Pokud je jedná o "reinkarnaci" nějaké vaší seminárnípráce , která prošla tak je to smutným dokladem upadající urovně KAP
    Pardon, já píšu jak mi zobák narost a někdy zapomenu, že to někdy není nejvhodnější. Tož tedy chtěl jsem tady pepkovi napsat, aby se na to vydělal a nešťoural do toho. Sám přeci dobře víš, ty bejku, že ten článek má much jako mucholapka na hnoji. Tak se fakt na to vykašli a přiznej barvu. čus


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00