Jak na věc


rekonstrukce kuchyně fotogalerie inspirace,nápady

PŮDNÍ NÁSTAVBA A REKONSTRUKCE RD TIŠNOVSKÁ 83

    Inženýrskou činností se rozumí souhrn prací, úkonů, které je nutné provést před samotným zahájením realizace. Jedná se o inženýrskou činnost v přípravné fázi a i v průběhu realizace.
     V případě změn (rekonstrukce) stávající stavby bychom měli zajistit, aby veškeré stavební úpravy, které se týkají způsobu izolace a ventilace stavby, byly navrhovány s ohledem na úroveň přírodního ozáření ve stavbě a to v obou případech realizace a to jak dodavatelem, tak svépomocí.
    Projektovou dokumentací chápeme souhrn projektových dokumentací a nutných podkladů – dokladů, nutných pro získání souhlasu stavebního odboru a následně pro realizaci stavby samotné. Projektová dokumentace obsahuje dokumentaci pro územní řízení, dokumentaci pro ohlášení nebo povolení stavby, dokumentaci pro provedení stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby. Ne vždy jsou nutné všechny stupně projektové dokumentace. Záleží na mnoha okolnostech – od velikosti a složitosti projektu, po získání podmínek příslušného stavebního úřadu.


Základní principy ochrany proti pronikání radonu

     Měření slouží jak pro zhodnocení kvality provedení stavby z hlediska protiradonové prevence, tedy zhodnocení kvality práce projektanta a realizátora protiradonových preventivních opatření, tak pro informaci uživateli stavby o kvalitě vnitřního ovzduší.
     Stavební úpravou, která může výrazně ovlivnit koncentraci radonu v objektu je výměna oken a zateplování objektu. Tyto úpravy vedou ke snížení ventilace v objektu, tedy k výměně vzduchu a tím může docházet k nárůstu koncentrace radonu v objektu.
    Máme zkušenosti a můžeme-li pomoci a poradit s výběrem vhodného pozemku na výstavbu nového domu nebo nemovitosti, určené k rekonstrukci, ušetříme čas, peníze a nervy nejen investorovi, ale také nám. Specializujeme se na výstavbu nových designových domů a ne každý pozemek je vhodný. Více v sekci stavební inženýring.
    Provedení ozdravného opatření je doporučeno. Rekonstrukce objektu ve smyslu výměny oken či zateplení povede k dalšímu zvýšení koncentrace radonu. Zpracování projektu pro protiradonové opatření zpravidla vyžaduje informace o zdroji radonu a jeho přísunových cestách. Tyto informace je možné získat metodami radonové diagnostiky, které provádějí specializované firmy.


Restyling bytu – nemovitosti před prodejem

     Pokud se rozhodnete provést rekonstrukci svépomocí, najdete podrobné návody, jak postupovat při instalaci jednotlivých opatření v publikaci Opatření proti radonu vhodná ke svépomocné realizaci ve stavbách. Vždy je potřeba dbát na správné provedení stavebních prací a výběr stavebních materiálů.
     Pokud se rozhodnete pro změnu stávající stavby, tedy rekonstrukci stavby, doporučujeme ještě před rekonstrukcí provést měření radonu v interiéru. S ohledem na časové možnosti můžete zvolit z několika variant měření a to dlouhodobé bezplatné měření stopovými detektory (roční nebo dvouměsíční) nebo krátkodobé týdenní měření, které zajišťují soukromé firmy. Tato měření jsou podrobněji popsána v kapitole Měření radonu.


PŮDNÍ NÁSTAVBA A REKONSTRUKCE RD GABRIELY PREISSOVÉ 9

    Provedení ozdravného opatření je nutné. Rekonstrukce objektu spočívající ve výměně oken či zateplení povede k dalšímu zvýšení koncentrace radonu. Může být dosaženo i mezní hodnoty stanovené právními předpisy, která znamená již závažné ohrožení zdraví. Zpracování projektu pro protiradonové opatření zpravidla vyžaduje informace o zdroji radonu a jeho přísunových cestách. Tyto informace je možné získat metodami radonové diagnostiky, které provádějí specializované firmy. V některých případech lze žádat o státní příspěvek na provedení protiradonových opatření, další informace naleznete v kapitole Protiradonová ozdravná opatření.
    Stavební záměr realizujeme po uzavření smlouvy o realizaci, zpravidla se jedná o smlouvu o dílo, smlouvu o stavebních úpravách, smlouvu kupní, případně o budoucí smlouvu, záměr lze rovněž realizovat po přijetí závazné objednávky či získáním pověření na základě plné moci. V neposlední řadě lze využít i ústní dohody.
    Specializujeme se na rekonstrukce starších objektů. V těchto nemovitostech vidíme potenciál kvalitního a moderního bydlení. Vhodnou úpravou, rekonstrukcí nebo přístavbou ze starého nevzhledného objektu vytvoříme atraktivní dům či byt.
     Za tímto účelem doporučujeme dodržovat základní principy ochrany proti pronikání radonu, které jsou detailně popsány v kapitole Stavební desatero profesionálů.


Objemová aktivita radonu je nižší než 300 Bq/m3

    Zajímá Vás jak správně postupovat při rekonstrukci rodinného domu? Chcete se vyhnout případným problémům, více pracím navyšujících náklady a celé řadě nepříjemných překvapení? Projděte si, jaké základní informace byste měli znát před zahájením rekonstrukce Vašeho domu a připojte se k našim spokojeným zákazníkům. Čtěte zde. Zajímá Vás co má obsahovat správná kalkulace rekonstrukce rodinného domu? Jak porovnávat více kalkulací mezi sebou? Mrkněte na stranu Rekonstrukce rodinných domů – Ceník.
    Studie je zásadní a důležitý krok úspěšné realizace stavebního záměru. Nákres, návrh, studie – rozsah je závislý na celkovém objemu stavebních prací a povinnostech, vyplývajících ze stavebního zákona.


Rekonstrukce & Outbuilding   A  Restyling & Redesign

    Před uzavřením smlouvy o realizaci/koupi či budoucí realizaci/koupi, uzavíráme s klientem rezervační smlouvu. Tato je důkazem vážného zájmu zájemce o realizaci/koupi (budoucí realizaci/koupi), současně je projevem vážného zájmu firmy záměr zrealizovat/prodat, a to v cenách, termínech, způsobem atd. dle jednotlivých bodů ve smlouvě specifikovaných. Nabízíme-li stavební záměr (zpravidla stavbu, rekonstrukci, úpravu rodinného domu, rekreačního domu, bytu, nebytových prostor) včetně pozemku, je rezervační smlouva svázána nejen s koupí pozemku, nýbrž i se závazkem kupujícího realizovat na koupeném pozemku záměr s námi. Není-li tato podmínka ze strany klienta dodržena, rezervační smlouva je ukončena a poplatek propadá ve prospěch realizační firmy. Pakliže jsou již uzavřeny další navazující smlouvy včetně smluv budoucích anebo jsou již realizační firmou přijaté objednávky nebo plné moce, má právo realizační firma účtovat klientovi storno poplatky. Jejich výše souvisí s náklady a s mírou škody


DOKONČENÍ PODKROVÍ RD MATLACHOVA 23

    Připravíme pro Vás jedinečný návrh rekonstrukce Vašeho domu. Pro Vaši nejdokonalejší představu Vám Váš nový dům ukážeme ze všech stran – vytvoříme pro Vás vizualizace na úrovni de facto reálné fotografie. Navrhneme nové dispoziční řešení (nové uspořádání) Vašeho domu. Navrhneme nové umístění nábytku, navrhneme rovněž vstupy do domu, vjezdy a garáže, terasy, altány, lavičky. Navrhneme materiály a barvy Vašeho nového domu (fasáda, okna, dveře, zábradlí, oplocení, atd.). Navštívíme Váš dům a vytvoříme Vám návrh domu nového. Cena za uvedené práce ve velikosti domu do 200m2 je 49.900 Kč, u domu s větší podlahovou plochou je cena domluvena individuálně. Cena obsahuje vizuály nového domu ze 4 stran, půdorysy, zakreslení situace s příjezdovými cestami. Opakované korektury podložené profesionálně zpracovanými vizuály, opakované osobní konzultace a další požadavky nad rámec uvedeného běžného postupu jsou účtovány individuálně dle velikosti domu, rozsahu prací a požadavků klienta. První dvě
     Důvodem je, aby po stavebních úpravách nedošlo ke zvýšení koncentrace radonu ve stavbě v důsledku např. narušení bariér proti pronikání radonu nebo omezení ventilace.
    Provedení ozdravného opatření je nutností z důvodu závažného ohrožení zdraví. V případě, že je to ve veřejném zájmu, má stavební úřad právo nařídit provedení nezbytných úprav měřeného objektu vedoucích ke snížení koncentrací radonu na únosnou úroveň. Zpracování projektu pro protiradonové opatření zpravidla vyžaduje informace o zdroji radonu a jeho přísunových cestách. Tyto informace je možné získat metodami radonové diagnostiky, které provádějí specializované firmy. V některých případech lze žádat o státní příspěvek na provedení protiradonových opatření, další informace naleznete v kapitole Protiradonová ozdravná opatření.


Rekonstrukce realizovaná dodavatelem

    Často se setkáváme s otázkou: A z čeho stavíte? Při realizacích používáme takové materiály, které se zpravidla pro danou stavbu nebo rekonstrukci nejvíce hodí, a to s ohledem na charakter stavby, umístění, lokalitu, požadavky územního plánu, požadavky architekta/projektanta a samozřejmě investora.
     Pokud si chcete ověřit, zda byla provedena rekonstrukce v souladu s ČSN 73 0601 Ochrana staveb proti radonu z podloží, doporučujeme po dokončení rekonstrukce provést měření objemové aktivity radonu v obydlí. Jak již výše bylo zmíněno takové měření lze provést několika způsoby a to dlouhodobým měřením nebo krátkodobým měřením. Podrobnosti naleznete v kapitole Měření radonu.
    Realizaci interieru na klíč nabízíme také u rekonstrukcí starších domů – kde je provázání interieru a exterieru opět nabíledni a dokonce můžeme směle prohlásit, jednou z podmínek úspěšné rekonstrukce. Stejně tak při rekonstrukcích prvorepublikových vil. V těchto domech je velmi žádaný požadavek na design interieru tak, aby se prolnul duch původní doby a moderního atraktivního interieru současnosti. Tyto interiery na klíč se stávají pro nás výzvou a odměnou je nám pohled na zdařilou, citlivou proměnu ve skvost.


Stavební úpravy zpravidla vedoucí ke zvýšení radonu

    Váš dům splňuje platné předpisy týkající se koncentrace radonu v obytných a pobytových místnostech. Není třeba provádět zásah ke snížení objemové aktivity radonu, pokud koncentrace radonu nevzroste v důsledku snížení ventilace.
    Zateplení fasády rodinného domu systémem Baumit Duo s použitým izolantem minerální vata s podélným vláknem tl. 10 cm. V souvislosti s tím byla provedena výměna...
    V naší dlouholeté praxi jsme se setkali s různými druhy financování stavebního záměru. Nejčastějšími způsoby financování je úhrada hotovostí, stavebním spořením, hypotečním úvěrem nebo jejich kombinací.
    Odstranění staré fasády, provedení kontaktního zateplovacího systému z minerální vaty, vč povrchových úprav, antigraffiti, klempířských a truhlářských konstrukcí...
    V prostoru 2. NP – obytného podkroví byl vybourán stávající vikýř a terasa a nově proveden vikýř na šíři uliční fronty domu. Vnitřní nově získaný prostor...
     Pokud je přestavba dodávaná na klíč, doporučujeme, aby si stavebník ve smlouvě s dodavatelem vymínil, aby přestavba byla provedena podle platných technických norem, tedy aby objekt byl vhodným způsobem chráněn proti pronikání radonu z podloží a to podle ČSN 73 0601 a ČSN 73 0602.


Atraktivní přístavby (outbuilding)

     Změna dokončené stavby je podle § 2 odst. 4 stavebního zákona stavbou, na kterou se vztahují všechny požadavky uvedeného zákona, včetně požadavku na ochranu proti radonu. Vztahují se na ni také požadavky § 6 odst. 4 zákona č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů (atomový zákon), na protiradonovou prevenci.
    Realizujeme-li výstavbu nového designového rodinného nebo podnikatelského domu, přímo se nabízí prolnutí designu exterieru do interieru. Investor tak logicky nechá realizaci interieru na nás. Teprve propojením exterieru a interieru dojde k naplnění počáteční myšlenky a k dokončení designového díla.
     Pokud bude hodnota objemové aktivity radonu po realizaci vyšší než referenční úroveň, tedy vyšší než 300 Bq/m3, pak tato skutečnost nebrání uživateli stavbu užívat pro bydlení. V obývané stavbě významně ovlivňuje objemovou aktivitu radonu v ovzduší kromě kvality stavby i chování uživatelů (např. větrací a topný režim, dispozice stavby). To vše je třeba vzít při hodnocení úrovně ozáření ve stavbě v úvahu.
    Rekonstrukce a údržba rodinné funkcionalistické vily Provedení nové hydroizolace střešní terasy vč. nové dlažby, stavební práce při rekonstrukci bytové jednotky...


REKONSTRUKCE A ÚDRŽBA FUNKCIONALISTICKÉ VILY

    V případě, že dlouhodobé měření potvrdilo, že je průměrná koncentrace radonu ve všech obytných místnostech vyšší než 1000 Bq/m3 a k Vašemu domu bylo vydáno povolení ke stavbě před 28. 2. 1991, můžete si požádat o státní příspěvek na ozdravení objektu. Více informací naleznete v kapitole Protiradonová ozdravná opatření.
    Inženýringem chápeme např. pomoc s výběrem vhodného pozemku, pakliže se investor nachází ve fázi, kdy pozemek teprve hledá. Stejně tak v případě, vlastní-li pozemek, je nutná koordinace s projektantem/architektem – orientace stavby na světové strany, s návaznosti na sítě, komunikace, sousedy, toky atd. atd. Současně je nutné zohlednit danou lokalitu.
    Provedení rozsáhlé rekonstrukce 2.NP a vybudování 3.NP v podkroví rodinného domu. Realizace byla provedena „na klíč“ od projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00